1)

SHIRAS ASERES BNEI HAMAN (Yerushalmi Halachah 7 Daf 26b)

אמר רבי יוסי בי ר' בון שירת הלוים לא יפחתו לו מששה קריאיות סימנה [דף כז עמוד א] הזי"ו ל"ך

(a)

(R. Yosi bar Bun): There must be at least six readings for Shiras ha'Leviyim (Ha'azinu, until and including verse 43). The Siman [for where they begin] is "Ha'ZYV LeCha", i.e. Ha'azinu, Zechor, Yarkivehu, va'Yishman, Lu, Ki Yadin - Maseches Sofrim 12:7.)

1.

Note: The Leviyim used to sing one of these each Shabbos (Bavli Rosh Hashanah 31a). It seems that our Gemara discusses Kri'as ha'Torah on Shabbos, e.g. one may not divide the Shirah among five people, and two will read the remaining nine verses of Parshas Ha'azinu. Also, this teaching is needed if the Parshiyos are divided unlike our custom; in Eretz Yisrael they used to read the Torah once in three years.

ר' זעירה ר' ירמיה בשם רב שירת הים ושירת דבורה נכתבין אריח ע"ג לבינה ולבינה ע"ג אריח עשרת בני המן ומלכי כנען נכתבין אריח ע"ג אריח ולבינה ע"ג לבינה דכל בינין דכן לא קאים

(b)

(R. Ze'irah citing R. Yirmeyah citing Rav): Shiras ha'Yam and Shiras Devorah are written Ari'ach (a half-brick, i.e. a small amount of writing) over Leveinah (a full brick, i.e. a large amount of writing) and Leveinah over Ari'ach. Aseres Bnei Haman and Malchei Kena'an (in Sefer Yehoshua) are written Ari'ach over Ari'ach and Leveinah over Leveinah, for every building built like this does not last.

מאי כדון למצוה או לעכוב

(c)

Question: Is this a Mitzvah l'Chatchilah, or is it Me'akev?

א"ר [צ"ל יוסי - ע"פ מסכת סופרים ג:ב] לרבי חנניה בר אחוי דרב הושעיה נהיר את כדי דהוינן קיימן קדם חנותא דרב הושעיה חביבך עבר ר' בא בר זבדא ושאלנון ליה ואימר בשם רב לעכוב

(d)

Answer (R. Yosi, to R. Chananyah, the nephew of Rav Hoshayah): Do you remember, when we were in front of the store of Rav Hoshayah, your uncle, R. Ba bar Zavda passed and we asked him, and he said in the name of Rav that it is Me'akev?

ר' חייה בריה דר' אדא דייפוי ר' ירמיה בשם ר' זעירא צריך לאמרן בנפיחה אחת ועשרת בני המן עמהן

(e)

(R. Chiyah brei d'R. Ada of Yifuy citing R. Yirmeyah citing R. Ze'irah): One must read [the 10 sons of Haman] in one breath, and "Aseres Bnei Haman" with them [for all died at the same moment].

א"ר יוסי בי רבי בון צריך שיהא איש בראש דפא ואת בסופה שכן הוא שניץ (ונחית) [צ"ל נחיץ - טור תרצא] כהדין קינטרא

(f)

(R. Yosi bei R. Bun): "Ish" must be at the top of the page, and "Es" at the bottom, for it is like a drawstring on a purse. [The two sides are even] like an iron rod [makes straight walls - BEIS YOSEF 691.]

רב אמר צריך לאמר ארור המן ארורים בניו

(g)

(Rav): One must say 'cursed is Haman, cursed are his sons.'

א"ר פנחס צריך לומר חרבונה זכור לטוב

(h)

(R. Pinchas): One must say "Charvonah is remembered for good."

ר' ברכיה רבי ירמיה ר' חייה בשם ר' יוחנן ר' יונתן כד דהוה מטי להאי פסוקא [אסתר ב ו] אשר הגלה נבוכדנצר הוה אמר נבוכד נצר שחיק עצמות

(i)

(R. Berachiyah citing R. Yirmeyah citing R. Chiyah citing R. Yochanan): When R. Yonason came to this verse, "Asher Heglah Nebuchadnetzar", he used to say 'Nebuchad Netzar, his bones should be ground.'

שכל נבוכדנצר דכתיב בירמיה חי היה ברם הכא מת היה

1.

Every Nebuchadnetzar written in Yirmeyah, he was alive. However, here he was dead.

2)

AGGRANDIZING HASH-M THROUGH A BRACHAH

ואינו עולה להן מן החשבון

(a)

(Mishnah): [On Monday, Thursday... we read from the coming Parshah,] and this does not count towards the calculation.

אית תניי תני עולה להן מן החשבון

(b)

Some teach that it counts towards the calculation.

רבי זעירא אבא בר ירמיה רב מתנה בשם שמואל הלכה כמי שאומר אין עולה להן מן החשבון כמתניתין

(c)

(R. Ze'ira citing Aba bar Yirmeyah citing Rav Masnah citing Shmuel): The Halachah follows the opinion that it does not count towards the calculation, like our Mishnah.

אית תניי תני פותח ורואה גולל ומברך אית תניי תני פותח ורואה ומברך

(d)

Some teach that one opens [the Sefer Torah] and sees [where he must read] and rolls [it closed] and blesses, and some teach that one opens, sees and blesses.

ר' זעירא אבא בר ירמיה רב מתנה בשם שמואל הלכה כמי שאומר פותח ורואה ומברך

(e)

(R. Ze'ira citing Aba bar Yirmeyah citing Rav Masnah citing Shmuel): The Halachah follows the opinion that one opens, sees and blesses.

ומה טעמא [נחמיה ח ה] ובפתחו עמדו כל העם ומה כתיב בתריה ויברך עזרא את ה' האלהים הגדול

(f)

What is the reason? "Uk'Fischo Amdu Kol ha'Am"; what does it say afterwards? "Va'Yvarch Ezra Es Hash-m ha'Elokim ha'Gadol";

במאי גידלו

1.

Question: How did he aggrandize Hash-m?

ר' גידל אמר בשם המפורש

2.

Answer #1 (Rav Gidal): [He aggrandized Him] through the Shem ha'Mefurash.

רב מתנה אמר בברכה גידלו

3.

Answer #2 (Rav Masnah): He aggrandized Him through a Brachah (he returned to say ha'Kel ha'Gadol ha'Gibor veha'Nora);

ר' סימון בשם ר' יהושע בן לוי למה נקראו אנשי כנסת הגדולה שהחזירו את הגדולה ליושנה

(g)

(R. Simon citing R. Yehoshua ben Levi): Why were they called Anshei Keneses ha'Gedolah? They returned the greatness to its former state;

א"ר פנחס משה התקין מטבע של תפלה [דברים י יז] האל הגדול הגבור והנורא

1.

(R. Pinchas): Moshe enacted the text of Tefilah - ha'Kel ha'Gadol ha'Gibor veha'Nora;

ירמיה אמר [ירמי' לב יח] האל הגדול הגבור ולא אמר נורא ולמה הוא גבור לזה נאה להקרות גבור שהוא רואה חורבן ביתו ושותק

2.

Yirmeyah said ha'Kel ha'Gadol ha'Gibor, but he did not say Nora. Why [did he feel that it is proper to say that] He is Gibor? It is proper to call Him Gibor (one who overcomes his inclination), for He sees the Churban of His house and He is silent;

ולמה לא אמר נורא אין נורא אלא בית המקדש דכתיב [תהילים סח לו] נורא אלהים ממקדשיך

i.

Why did he not say Nora? Nora refers only to the Beis ha'Mikdash - "Nora Elokim mi'Mikdashecha."

דניאל אמר [דניאל ט ד] האל הגדול והנורא ולמה לא אמר גבור בניו מסורים בקולרין איכן היא גבורתו

3.

Daniel said ha'Kel ha'Gadol veha'Nora. Why did he not say Gibor? His children are given over in nooses - where is His Gevurah?

ולמה הוא אמר נורא לזה נאה להקרות נורא בנוראות שעשה עמנו בכבשן האש

i.

Why did he say Nora? It is proper to call Him Nora, for He did Nora'os (awesome things) with us in the furnace fire.

וכיון שעמדו אנשי כנסת הגדולה החזירו את הגדולה ליושנה [נחמיה ט לב] ועתה אלהינו האל הגדול הגבור והנורא שומר הברית והחסד אל ימעטו לפניך וגו'

4.

Once Anshei Keneses ha'Gedolah arose, they returned the greatness to its former state - "v'Atah Elokeinu ha'Kel ha'Gadol ha'Gibor veha'Nora Shomer ha'Bris veha'Chesed Al Yim'at Lefanecha..."

ובשר [דף כז עמוד ב] ודם יש בו כח ליתן קצבה בדברים הללו

(h)

Question: Does flesh and blood have power (authority) to limit these matters (the praises of Hash-m)?!

א"ר יצחק בר לעזר יודעין הן הנביאין שאלוהן אמיתי ואינן מחניפין לו:

(i)

Answer (R. Yitzchak bar Lazar): The Nevi'im know that their G-d is truthful, and they do not flatter him [to say what they do not perceive].

HADRAN ALACH PEREK HA'KOREI OMED

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF