1)

TOSFOS DH ha'Luchos veha''Bimos Ein Bahem Mishum Kedushah

תוספות ד"ה הלוחות והבימות אין בהן משום קדושה

(SUMMARY: Tosfos rejects the Aruch's Perush of Luchos.)

פירש בערוך גליוני ספר תורה שלמעלה ושלמטה ושל בין דף לדף

(a)

Explanation (ha'Aruch): [Luchos] refers to the margins of the Sefer Torah above, below and between parchments.

וקשיא דהא פרק כל כתבי (שבת דף קטז.) תנן בהדיא דמטמאין את הידים

(b)

Question: In Shabbos (116a), a Mishnah explicitly says that they are Metamei the hands!

ויש לומר דהתם ר"ל כל זמן שהן מחוברין בספר תורה והכא מיירי היכא דגייז

(c)

Answer: That is as long as they are attached to the Sefer Torah. Here we discuss after they were cut off.

ואכתי קשה שהרי התם מיבעיא לן היכא דגייזי אי יש בהן קדושה אי לאו ואמאי לא פשיט ליה מהכא.

(d)

Question: There, we asked, "after they were cut off, do they still have Kedushah?" Why didn't we settle the question from here?

1.

Note: The Rashash and Mitzpas Eisan answer like Tosfos says (Kidushin 23b and elsewhere), that the Gemara wanted to settle its question only from a Mishnah or Beraisa.

2)

TOSFOS DH Golelo mib'Chutz ucheshe'Hu Mehadko Mehadko mi'Bifnim

תוספות ד"ה גוללו מבחוץ וכשהוא מהדקו מהדקו מבפנים

(SUMMARY: Tosfos discusses what this discusses, and other customs of Keri'as ha'Torah.)

פר"ח דקאי אקשר מטפחת כשקושר מטפחת סביב הס"ת יהא הקשר מבפנים כלפי הכתב

(a)

Explanation (R. Chananel): This refers to tying the cloth. When one ties the cloth around the Sefer Torah, the knot should be inside, towards the writing;

שאם יהיה מאחריו כשיפתח הספר תורה יהיה צריך להופכו על הכתב להתיר הקשר ואין זה דרך כבוד

1.

If the knot were outside, when one opens the Sefer Torah (rests it on the Bimah, e.g. an Ashkenazi Sefer Torah), he would need to turn it over onto the writing in order to untie the knot, and this is not honorable.

נהגו לומר כשמוציאין ספר תורה הני פסוקי דרחמי תורת ה' תמימה עדות ה' נאמנה פקודי ה' ישרים מצות ה' ברה לפי שמתן שכרם בצדם

(b)

Our custom: The custom is that when we remove the Sefer Torah [from the Aron], we say verses of mercy - "Toras Hash-m Temimah, Edus Hash-m Ne'emanah, Pekudei Hash-m Yesharim, Mitzvas Hash-m Barah, because the reward for them is written right next to them (Meshivas Nafesh, Machkimas Pesi, Mesamchei Lev, Me'iras Einayim.")

ואחר כך אומר גדלו שיש בו שש תיבות כנגד ששה צעדים של נושאי הארון (שמואל ב ו)

1.

Afterwards we say "Gadlu (la'Shem Iti..."), which has six words, corresponding to the six steps of those who carried the Aron (to Ir David. After every six steps, they offered Korbanos.)

ומ' תיבות יש בתורת ה' תמימה כנגד המ' יום שבהם ניתנה התורה

2.

There are 40 words in "Toras Hash-m Temimah...", corresponding to the 40 days in which the Torah was given.

i.

Note: Tosfos cited from "Toras Hash-m Temimah..." until "Mitzvas Hash-m Barah [Me'iras Einayim]", which contains 20 words in all. Avudraham (Dini Keri'as ha'Torah DH u'Motzi) says like Tosfos, and includes "Hash-m Oz l'Amo Yiten..." and "ha"Kel Tamim Darko...", which have nine and 11 words respectively, making a total of 40. Perhaps Tosfos saw no need to mention the latter verses, for it was a universal custom.

ואח"כ פותחו למקום שירצה לקרות בו וקורא כהן ולכתחילה הוא גוללו וסותמו קודם שיברך כדי שלא יאמרו ההמון שהברכות כתובות בו

3.

Afterwards, we open the Sefer to where he wants to read, and the Kohen reads. L'Chatchilah, he rolls it closed before blessing, lest the masses say that the Berachos on the Torah are written in the Torah.

אבל בדיעבד אין לחוש שהרי לא שכיחי עמי הארץ כל כך עתה

i.

B'Di'eved, we are not concerned [if he did not close it], for now it is not common to have people so ignorant.

אבל לאחר שקרא בו ודאי צריך לגוללו קודם שיברך כר' יהודה.

4.

However, after reading, surely he must close it before blessing, like R. Yehudah.

3)

TOSFOS DH Gadol shebi'Chulan Golel

תוספות ד"ה גדול שבכולן גולל

(SUMMARY: Tosfos explains why the greatest rolls the Torah.)

לפי שהוא כבודו וגם לפי שהוא גדול שבכולן כדיי הוא ליטול שכר כנגד כולם כדאמר רבי יהושע.

(a)

Explanation: This is his honor. Also, because he is the greatest, he deserves to get reward corresponding to all of them, like R. Yehoshua said.

4)

TOSFOS DH Minayin she'Mishtamshin b'Bas Kol

תוספות ד"ה מנין שמשתמשין בבת קול

(SUMMARY: Tosfos addresses why this is not forbidden due to Nichush.)

בירושלמי (שבת פרק במה אשה) תני כתיב לא תנחשו ולא תעוננו

(a)

Implied question (Yerushalmi): It says "Lo Sinachashu" and "Lo Se'onenu" (do not act based on irrational superstitions! Maharsha - here we discuss one who is unsure whether or not to do an act, and hears a voice telling him yes or no.)

ואף ע"פ שאין ניחוש יש סימן.

(b)

Answer (Yerushalmi): Even though one may not do Nichush, one may rely on omens [such as a Bas Kol].

5)

TOSFOS DH veha'Shoneh b'Lo Zimrah

תוספות ד"ה והשונה בלא זמרה

(SUMMARY: Tosfos explains why we are adamant to sing Mishnayos.)

שהיו רגילין לשנות המשניות בזמרה לפי שהיו שונין אותן על פה וע"י כך היו נזכרים יותר.

(a)

Explanation: The custom was to learn the Mishnayos with a tune, since they used to learn by heart, and through this (a tune) they are remembered better.

6)

TOSFOS DH b'Lo Osah Mitzvah

תוספות ד"ה בלא אותה מצוה

(SUMMARY: Tosfos explains that he is not rewarded for the Mitzvah he did at the time.)

י"מ מצות אחיזה

(a)

Explanation #1: Some say that this refers to the reward of holding it.

וקשה מאי רבותא פשיטא שאין לו שכר כיון שלא עשה המצוה כהוגן

(b)

Rebuttal: What is the Chidush? Obviously he is not rewarded, for he did not do the Mitzvah properly!

לכך פירש ריב"א בלא אותה מצוה שעשה באותה שעה

(c)

Explanation #2 (Riva): [He is buried bare] of the Mitzvah he did at the time;

שאם אחז ספר תורה ערום וקרא בו אין לו שכר מן הקריאה וכן אחזו לגוללו או להגיהו

1.

If he held the Sefer Torah bare and read in it, he has no reward for reading. The same applies if he held it to roll it or lift it.

אבל אחזו במטפחת אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד.

(d)

Distinction: However, if he held it through a cloth, "length of days are on its right and wealth and honor are on its left".

TAM V'NISHLAM, B'EZRAS HA'TZUR

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF