12th CYCLE DEDICATION:
 
MEGILAH 31 - Dedicated by Mr. Avi Berger of Queens, NY, in memory of his father, Reb Pinchas ben Reb Avraham Yitzchak, in honor of his Yahrzeit (16 Adar).

1)

PILLARS THAT SUPPORT THE WORLD (Yerushalmi Halachah 6 Daf 26a)

מתני' בפסח קורין בפרשת מועדות שבתורת כהנים בעצרת שבעה שבועות בר"ה בחדש השביעי ביה"כ אחרי מות

(a)

(Mishnah): On (the first day of) Pesach, we read Parshas Mo'adim in Vayikra. On Shavu'os, we read "Shiv'ah Shavu'os." On Rosh Hashanah, we read "ba'Chodesh ha'Shevi'i." On Yom Kipur, we read "Acharei Mos";

בי"ט ראשון של חג קורין בפרשת מועדות שבת"כ ושאר כל ימות החג קורין בקרבנות החג:

1.

On the first day of Sukos, we read Parshas Mo'adim in Vayikra. On the other days of Sukos, we read the Korbanos of Sukos.

גמ' ובעצרת שבעה שבועות אית תניי תני בחדש השלישי ובר"ה בחדש השביעי אית תניי תני וה' פקד את שרה

(b)

(Gemara): [Our Mishnah says that] on Shavu'os, we read "Sheva Shavu'os." Some teach that we read "ba'Chodesh ha'Shelishi." [Our Mishnah says that] on Rosh Hashanah, we read "ba'Chodesh ha'Shevi'i." Some teach that we read "va'Hashem Pakad Es Sarah."

ביה"כ אחרי מות וביום טוב ראשון של חג קורין בפרשת מועדות שבתורת כהנים ושאר כל ימות החג קורין בקרבנות החג

(c)

(Mishnah): On Yom Kipur, we read "Acharei Mos." On the first day of Sukos, we read Parshas Mo'adim in Vayikra. On the other days of Sukos, we read Korbanos ha'Chag.

ר' יעקב בר אחא בשם ר' ייסא ללמדך שאין העולם עומד אלא על הקרבנות

(d)

(R. Yakov bar Acha citing R. Yisa): (A Mishnah (Ta'anis 4:2) says that Ma'amados (people who oversee Hakravas ha'Korbanos) read Ma'ase Bereishis.) This teaches that the world exists only due to Korbanos.

תמן תנינן שמעון הצדיק היה משירי כנסת הגדולה הוא היה אומר על ג' דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים

(e)

(Mishnah): Shimon ha'Tzadik was from the remnants of Keneses ha'Gedolah. He said that the world exists due to three matters - Torah, Avodah and Chesed! (Shirei Korban - Shamayim and Aretz themselves depend on these. Above, R. Yakov taught that Chukos Shamayim and Aretz depend on Korbanos alone.)

ושלשתן בפסוק אחד [ישעי' נא טז] ואשים דברי בפיך זה תלמוד תורה ובצל ידי כסיתיך זו ג"ח ללמדך שכל מי שעוסק בתורה ובג"ח זוכה לישב בצילו של הקדוש ברוך הוא

1.

All of them are in one verse - "va'Asim Devarai b'Ficha" refers to Torah. "Uv'Tzel Yadi Kisisicha" is Chesed. This teaches that anyone who engages in Torah and Chesed, he merits to sit in the shade of Hash-m;

הדא הוא דכתיב [תהילים לו ח] מה יקר חסדך אלהים ובני אדם בצל כנפיך יחסיון

i.

We learn from "Mah Yakar Chasdecha Elokim u'Vnei Adam b'Tzel Kenafecha Yechesayun." (The prefix Vov before "Bnei Adam" is extra, to teach that "Chasdecha" refers also to Bnei Adam.)

[ישעי' נא טז] לנטוע שמים וליסוד ארץ אלו הקרבנות

2.

[The previous verse continues] "Linto'a Shamayim v'Lisod Aretz" - these are Korbanos (through which Shamayim and Aretz exist).

ולאמר לציון עמי אתה

3.

"V'Leimor l'Tziyon Ami Atah" (Yisrael are called Am Hash-m only if they do the three Mitzvos in this verse).

א"ר חיננא בר פפא חזרנו על כל המקרא ולא מצאנו שנקראו ישראל ציון אלא זה ולאמר לציון עמי אתה

(f)

(R. Chinena bar Papa): In all of Tanach, we find that Yisrael are called Tziyon only in this verse - "v'Leimor l'Tziyon Ami Atah."

תמן תנינן רשב"ג אומר על שלשה דברים העולם עומד על הדין ועל האמת ועל השלום

(g)

(Mishnah - R. Shimon ben Gamliel): The world stands on three matters - on Din (judgment), Emes and Shalom;

ושלשתן דבר אחד הם נעשה הדין נעשה אמת נעשה אמת נעשה שלום

1.

All of them are one matter - if Din is done, Emes is done. If Emes is done, Shalom is made.

א"ר מנא ושלשתן בפסוק אחד [זכריה ח טז] אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם:

(h)

(R. Mana): All three of them are in one verse - "Emes u'Mishpat Shalom Shiftu bi'Sh'areichem."

2)

BLESSING BEFORE AND AFTER KRI'AS HA'TORAH (Yerushalmi Halachah 7 Daf 26b)

[דף כו עמוד ב] מתני' בחנוכה בנשיאים בפורים ויבא עמלק בראשי חדשים ובראשי חדשיכם במעמדות במעשה בראשית בתעניות ברכות וקללות

(a)

(Mishnah): On Chanukah, we read Chanukas ha'Mishkan; on Purim, "va'Yavo Amalek"; on Rosh Chodesh, "b'Roshei Chodsheichem"; on Ma'amados, Ma'ase Bereishis; on Ta'aneisim, Berachos and Kelalos.

אין מפסיקין בקללות אלא א' קורא את כולן

(b)

We do not interrupt during the curses. Rather, one person reads them all.

בשני ובחמישי ובשבת במנחה קורין כסדרן ואינו עולה להן מן החשבון

(c)

On Monday, Thursday and Shabbos Minchah we read from the (coming) weekly Parshah, and this does not count towards the calculation [of reading the Parshah. We read the entire Parshah the coming Shabbos.]

שנא' [ויקרא כג מד] וידבר משה את מועדי ה' אל בני ישראל מצותן שיהו קורין כל א' וא' בזמנו:

1.

Source: "Va'Ydaber Moshe Es Mo'adei Hash-m El Benei Yisrael" - they should read about each Mo'ed in its time.

גמ' אין מפסיקין בקללות

(d)

(Gemara - Mishnah): We do not interrupt during the curses.

א"ר חייה בר גמדא [משלי ג יא] אל תקוץ בתוכחתו אל תעשה קוצים קוצים

1.

Source #1 (R. Chiya bar Gamda): "[v']Al Takotz b'Sochachto" - do not make [Hash-m's rebuke] Kotzim Kotzim (cut into many segments).

א"ר לוי אמר הקדוש ברוך הוא אינו בדין שיהו בני מתקללין ואני מתברך

2.

Source #2 (R. Levi): Hash-m said, it is not proper that My children are cursed and I am blessed. (He holds that the Olah who reads from the Torah blesses before and after.)

א"ר יוסה בי ר' בון לא מטעם הזה אלא זה שהוא עומד לקרות בתורה צריך שיהא פותח בדבר טוב וחותם בדבר טוב

3.

Source #3 (R. Yosah bar Bun): It is not due to this. Rather, one who will read from the Torah must begin with a good matter and end with a good matter.

לוי בר פסטי שאל לרב הונא אילין ארורייה מהו דיקרינון חד ויברך לפניהן ולאחריהן

(e)

Question (Levi bar Pasti, to Rav Huna): The Arurim (11 curses for specific Aveiros - Devarim 27:15-25), must one read them and bless before and after them?

א"ל אין לך טעון ברכה לפניו ולאחריו אלא קללות שבתורת כהנים וקללות שבמשנה תורה

(f)

Answer (Rav Huna): The only matters that require a Brachah before and after it are the curses in Vayikra (Bechukosai) and in Devarim (Ki Savo. He begins some verses before the curses, and finishes after them. We are not concerned for the Arurim.)

ר' יונתן ספרא דגופתה נחת להכא חמא לבר אבונא ספרא קרי שירת הבאר ומברך לפניה ולאחריה א"ל ועבדין כן

(g)

R. Yonason was the teacher of children in Gufta. He came to here (Eretz Yisrael), and saw the teacher Bar Avuna read Shiras ha'Be'er (in Parshas Chukas), and he blessed before and after it. R. Yonason asked if we do so.

א"ל ואדיין את לזו כל השירות טעונות ברכה לפניהן ולאחריהן

1.

Bar Avuna: You still [need to learn] this? All Shiros require a Brachah before and after them.

(יאשיתאל) [צ"ל אשאלת - קרבן העדה] לר' סימון אמר ליי ר' סימון בשם ר' יהושע בן לוי אין לך טעון ברכה לפניו ולאחריו אלא שירת הים ועשרת הדברות וקללות שבתורת כהנים וקללות שבמשנה תורה

(h)

This question was asked to R. Simon. R. Simon said in the name of R. Yehoshua ben Levi that the only matters that require a Brachah before and after them are Shiras ha'Yam, Aseres ha'Dibros, and the curses in Vayikra and in Devarim.

א"ר אבהו אני לא שמעתי נראין דברים בעשרת הדברות

(i)

(R. Avahu): I did not hear so (about Shiras ha'Yam and Aseres ha'Dibros); it seems that Aseres ha'Dibros (require a Brachah before and after, since Hash-m said them to Yisrael).

ר' יוסה בי רבי בון תמנתי פסוקיא אחריא דמשנה תורה טעונין ברכה לפניהן ולאחריהן

(j)

(R. Yosah bar Bun): The last eight verses of Devarim require a Brachah before and after (since they were written with tears; they discuss Moshe's death).

בלא כך אין הפותח והחותם בתורה מברך לפניה ולאחריה

(k)

Question: If not for this [teaching, would I not know that one must bless after them?] Don't the first and last to read bless before and after?! (Surely, one who reads the last verses of the Torah is the last to read!)

לכן צריכה ראש חודש שחל להיות בשבת

(l)

Answer: This is needed for when Rosh Chodesh falls on the Shabbos [that we finish the Torah. After finishing the Torah, the Maftir reads the verses of Musaf Rosh Chodesh. In Eretz Yisrael, they did not finish the Torah every year on Simchas Torah, rather, after three years.]

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF