MEGILAH 25 - Dedicated by Mrs. Gitti Kornfeld in memory of her father, Reb Yisrael Shimon ben Shlomo ha'Levi Turkel, whose Yahrzeit is on 10 Av.

1)

IMPROPER THINGS TO SAY (Yerushalmi Halachah 10 Daf 32b)

מתני' האומר יברכוך טובים הרי זו דרך המינות

(a)

(Mishnah): One who says 'good ones will bless You', this is the way of heretics.

על קן ציפור יגיעו רחמיך ועל טוב יזכר שמך מודים מודים משתקין אותו

(b)

[One who says] 'Your mercy extends to a bird's nest', 'Your name will be mentioned on the good', or 'Modim, Modim', we silence him.

המכנה בעריות משתקין אותו

(c)

If one is Mechaneh (uses a euphemism for) Arayos, we silence him.

האומר [ויקרא יח כא] ומזרעך לא תתן להעביר למולך ומזרעך לא תתן לאעברא בארמיותא משתקין אותו בנזיפה:

(d)

If one says "umi'Zar'acha Lo Siten l'Molech" - do not give your semen to impregnate (i.e. have Bi'ah with) a Nochris, we harshly silence him.

גמ' האומר יברכוך טובים שתי רשויות

(e)

(Gemara): One who says 'good ones will bless You' [is the way of heretics, for he connotes that there are] two Powers. (Alei Tamar, based on the Me'iri - this alludes to angels, as if they have power to bless.)

רבי פינחס בשם רבי סימון כקורא תגר על מדותיו של הקדוש ברוך הוא [דף לג עמוד א] על קן ציפור הגיעו רחמיך ועל אותו האיש לא הגיעו רחמיך

(f)

(R. Pinchas citing R. Simon): [One who says 'Your mercy extends to a bird's nest', we silence him] because he is like one who complains about Hash-m's Midos - Your mercy extends to a bird's nest, but Your mercy does not extend to me!

רבי יוסי בשם רבי סימון כנותן קצבה על מידותיו של הקדוש ברוך הוא עד קן ציפור הגיעו רחמיך

(g)

(R. Yosi citing R. Simon): It is as if he puts a limit on Hash-m's Midos - Your mercy extends until a bird's nest [but no further].

אית תניי תני עד אית תניי תני על מאן דאמר על מסייע לרבי פינחס מ"ד עד מסייע לרבי יוסה

1.

Some taught that the text of the Mishnah says "Ad" (until), and some taught that the text says "Al" (on). The one whose text says "Al", this supports R. Pinchas. The one whose text says "Ad", this supports R. Yosah.

א"ר יוסה בי רבי בון לא עבדין טבאות שהן עושין מדותיו של הקדוש ברוך הוא רחמין

(h)

(R. Yosah bei R. Bun): [Those who say 'Your mercy extends to a bird's nest'] do not do good, for they connote that Hash-m's Midos [and Mitzvos] are mercy. (Really, they are decrees above our understanding);

אילין דמתרגמין עמי בני ישראל כמה דאנן רחמין בשמייא כן תהוון רחמנין בארעא תורתא או רחילא יתה וית ברה לא תכסון תרווייהון ביומא חד לא עבדין טבאות שהן עושין גזירותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים

1.

Those who translate [Shor Oh Seh Oso v'Es Beno...] "My nation Bnei Yisrael, just like We are merciful in Shamayim, so you should be merciful on the land. A cow or ewe, do not slaughter both it and its child on one day" do not do good, for they connote that Hash-m's Midos are mercy. (Alei Tamar - Targum Yonason says like this! This supports Sefer ha'Itim, who says that the original Targum Yonason and Yerushalmi had only small additions of words to explain the verses, and the translators used to add Midrashim to the Targum, and they became incorporated into the Targum. R. Yosah bei R. Bun would not argue with Yonason's Targum, which was accepted by the great Chachamim of the world (he was a Talmid of Hillel)!)

מודים מודים משתקין אותו א"ר שמואל בר רב יצחק [תהילים סג יב] כי יסכר פי דוברי שקר

(i)

(R. Shmuel bar Rav Yitzchak): [If one says] 'Modim, Modim', we silence him, based on "Ki Yisacher Pi Dovrei Shaker."

הדא דאת אמר בציבור אבל ביחיד תחנונים הן ודכוותה אמן אמן שמע שמע

(j)

Limitation: This is only [if he says so] b'Tzibur, but if he is alone, it is supplication (he may say it). The same applies to "Amen Amen" and "Shma Shma."

תורגמן שהוא עומד לפני חכם אינו רשאי לא לשנות ולא לכנות ולא להוסיף אלא אם כן היה אביו או רבו

(k)

A translator who stands in front of a Chacham (to translate his words) may not change, use different names (e.g. euphemisms) or add, unless [the Chacham] was his father or Rebbi (he would not be resent or be envious of his son or Talmid).

ר' פדת הוה אמורא דרבי יסא מילין דשמע מן אבוי הוה אמר כך א"ר בשם אבא

(l)

R. Pedas was a translator for R. Yasa. Matters that (R. Pedas) heard [directly] from [R. Pedas'] father, he would say "so said Rebbi in the name of my father";

מילין דלא שמע מן אבוי הוה אמר כן אמר (רב) [צ"ל ר' - קרבן העדה] בשם רבי לעזר

1.

Matters that (R. Pedas) had not heard from his father, he would say "so said Rebbi in the name of R. Lazar." (One may say his father's name if he adds the title "Rebbi".)

בר ישיטא הוה אמורא דרבי אבהו אחא מילין דשמע מן אבוי הוה אמר כן א"ר בשם אבא מילין דלא שמע מן אבוי הוה אמר כן אמר רבי בשם רבי חיננה

(m)

Bar Yeshita was a translator for R. Avahu [or according to some texts,] R. Acha. Matters that he heard from his father, he would say "so said Rebbi in the name of my father"; Matters that he had not heard from his father, he would say "so said Rebbi in the name of R. Chinena.

רבי מנא כד דהוה מורי בחבורתא מילין דשמע מן אבוי בביתה הוה אמר כן אמר (רבי בשם רבי יונה) [צ"ל אבא - קרבן העדה] מילין דשמע מן אבוי בבית וועדא הוה אמר כן אמר רבי יונה

(n)

When (R. Mana) gave rulings amidst a group of Chachamim, matters that [only] he heard from his father in his house, he would say "so said father." Matters that he [and others] heard from his father in the Beis Midrash, he would say "so said R. Yonah."

המכנה בעריות בערייתא דאבוי ובערייתא דאימיה

(o)

[The Mishnah discusses] one is Mechaneh Arayos. [E.g. he translates "the Ervah of your father" as] "the Ervah of his father", and ["the Ervah of your mother" as] "the Ervah of his mother."

מזרעך לא תתן להעביר למולך מזרעך לא תתן לאעברא בארמיותא

(p)

(Mishnah): [If one explains] "umi'Zar'acha Lo Siten l'Molech" - do not give your semen to impregnate a Nochris.

תני רבי ישמעאל זה שהוא נושא ארמית ומעמיד ממנה בנים מעמיד אויבים למקום:

(q)

(Beraisa - R. Yishmael): [He says that] this refers to one who marries a Nochris and fathers children from her and sets up enemies of Hash-m.

2)

PARSHIYOS THAT ARE NOT READ OR TRANSLATED (Yerushalmi Halachah 11 Daf 33a)

מתני' מעשה ראובן נקרא ולא מיתרגם מעשה תמר נקרא ומיתרגם

(a)

(Mishnah): The episode of Reuven, we read it but do not translate it. The episode of Tamar [and Yehudah], we read and translate it.

מעשה עגל הראשון נקרא ומיתרגם והשני נקרא ולא מיתרגם ברכת כהנים

(b)

The first account of the golden calf, we read and translate it. The second account of the Egel, we read and do not translate it. [The same applies to] Birkas Kohanim. (This is based on the Gemara below.)

ומעשה דוד ואמנון לא ניקרין ולא מיתרגמין:

(c)

The episode of David and Amnon, we do not read nor translate it.

[דף לג עמוד ב] גמ' כתיב [איוב טו יח] אשר חכמים יגידו ולא כחדו מאבותם מה שכר נטלו על כך להם לבדם נתנה הארץ ולא עבר זר בתוכם

(d)

(Gemara): It is written "Asher Chachamim Yagidu v'Lo Chichado me'Avosam" (Reuven and Yehudah admitted their Aveiros). What reward did they get for this? "Lahem Levadam Nitnah ha'Aretz v'Lo Avar Zar b'Socham." (Yehudah received kingship, and Reuven was the first Shevet to receive its inheritance, i.e. in Ever ha'Yarden.)

איזהו מעשה עגל השני

(e)

Question: What is the second account of the Egel?

רבי סימון בשם ר' יהושע בן לוי מתשובה שהשיב משה את אהרן עד [שמות לב כה] כי פרעה אהרן לשמצה בקמיהם

(f)

Answer #1 (R. Simon citing R. Yehoshua ben Levi): It is from what Moshe said to Aharon (what did the nation do to you...?) until "Ki Fera'o Aharon l'Shimtzah b'Kameihem."

חנניה בר שלמיה בשם רב מתשובה שהשיב אהרן את משה עד כי פרעה אהרן לשמצה בקמיהם

(g)

Answer #2 (Chananyah bar Shalmiyah citing Rav): It is from Aharon's answer to Moshe until "Ki Fera'o Aharon l'Shimtzah b'Kameihem."

ר' אחא בשם ר' בא [שמות לב לה] ומחא ה' ית עמא על אשר עשו את העגל אשר עשה אהרן

(h)

Answer #3 (R. Acha citing R. Ba) [It is until "va'Yigof Hash-m..." The Targum of this verse is] "u'Macha Hash-m Yas Ama Al Asher Asu Es ha'Egel Asher Asah Aharon."

ר' מר עוקבן בשם רבנן דתמן לא דומה גנאי יחיד בציבור לגנאי ציבור בציבור

(i)

(R. Mar Ukvan citing Rabanan there (in Bavel)): The disgrace of an individual b'Tzibur is unlike the disgrace of a Tzibur b'Tzibur. (The former is worse. Therefore, we do not translate the second account, which is the disgrace of Aharon, but we translate the first account of the Egel, which is the disgrace of the Tzibur.)

ואתיא כהיא דא"ר חלבו בשם רב חונה ברכת כהנים נקראות ולא מיתרגמות

(j)

(The Mishnah taught the second account we read and do not translate, and then said Birkas Kohanim.) It has the same law, for R. Chelbo taught in the name of R. Chuna that Birkas Kohanim is read and not translated.

ר' בא בר כהן בעא קומי ר' יוסה מה טעמא

(k)

Question (R. Ba bar Kohen, to R. Yosah): What is the reason?

א"ל [במדבר ו כג] כה תברכו לברכה ניתנה לא ניתנה לקריאה:

(l)

Answer (R. Yosah): "Ko Sevarchu" - Birkas Kohanim was given for a Brachah, but not to be read [for everyone, i.e. with Targum].

3)

HAFTOROS THAT WE DO NOT READ (Yerushalmi Halachah 12 Daf 33b)

מתני' ואין מפטירין במרכבה ר"י מתיר

(a)

(Mishnah): We do not read about the Merkavah (in Yechezkeil) for the Haftorah; R. Yehudah permits.

ר' אליעזר אומר אין מפטירין [יחזקאל טז ב] בהודע את ירושלם את תועבותיה:

(b)

R. Eliezer says, we do not read "Hoda Es Yerushalayim To'avoseha" for the Haftorah.

גמ' אין מפטירין במרכבה ור' יהודה מתיר ר' אליעזר אומר אין מפטירין בהודע את ירושלם את תועבותיה

(c)

(Gemara - Beraisa): We do not read about the Merkavah for the Haftorah. R. Yehudah permits. R. Eliezer says, we do not read "Hoda Es Yerushalayim To'avoseha" for the Haftorah.

מעשה באחד שהפטיר בהודע את ירושלם את תועבותיה אמר לו ר"א ילך אותו האיש וידע בתועבותיה של אמו ובדקו אחריו ונמצא ממזר

(d)

A case occurred in which one read "Hoda Es Yerushalayim To'avoseha" for the Haftorah. R. Eliezer said to him "that man (you) should go check and publicize the abominations of his mother!" They investigated him, and found that he is a Mamzer.

4)

WHERE WE PUT THE MEZUZAH

ודא מזוזה יהבין לה היכא

(a)

Question: Where do we put the Mezuzah?

ר' זעירה רב יהודה בשם שמואל משלשו ונותנו בתחילת שליש העליון

(b)

Answer #1 (R. Zeirah and Rav Yehudah citing Shmuel): He takes a third [of the height of the opening], and puts it at the beginning of the top third.

ר' חלבו בשם רב חונה חוצה את הפתח ומשלשו ונותנה בסוף שליש התחתון

(c)

Answer #2 (R. Chelbo citing R. Chuna): He divides [the height of the opening in two, and in the top half], he puts it at the end of the bottom third.

מה ביניהון

(d)

Question: What do they argue about? (The beginning of the top third is the end of the bottom third of the top half!)

מקום מזוזה ביניהון

(e)

Answer: They argue about the place that the Mezuzah itself occupies. (R. Zeira holds that it is just above the beginning of the top third. R. Chelbo holds that it is below it.)

בר טברי שאל לרבי יצחק הגע עצמך שהיה שער גבוה

(f)

Question (Bar Tavri, to R. Yitzchak): Exert yourself [to answer this]! If the gate was high (and if it is at the top third, people will not see it, where do they put it)?

א"ל נותנה כנגד כתיפיו

(g)

Answer (R. Yitzchak): He puts it at the height of his shoulders.

בית מדרשיה דרבי חנינה עביד כן

(h)

The Beis Midrash of R. Yirmeyah did so.

ר' ירמיה בשם רבי שמואל בר רב יצחק בית מזוזתו של ר' היה עשוי כמין נגר

(i)

(R. Yirmeyah citing R. Shmuel bar Rav Yitzchak): The place that housed the Mezuzah of Rebbi was like a bolt.

1.

Note: In Menachos 33a, we find that "like a bolt" can mean horizontal or vertical. Rashi and R. Tam argue about which way is Kosher. I think that the Yerushalmi favors R. Tam, who says that it is horizontal, for then the difference between the two answers above is only the thickness of the Mezuzah when it is rolled, e.g. a few millimeters. The Makshan thought that they would not argue about such a small amount; we answered that indeed, they do. If it is vertical, there is a substantial difference. The answer to the question was obvious!

תלייה בדלת סכנה שאין בה מצוה

(j)

If he hung [the Mezuzah] on the door, it is dangerous (the house is not protected. Alternatively, he might bang his head on it), for there is no Mitzvah.

חקק בראש המקל והניחו במקום שאינו ראוי לו סכנה שאין בה מצוה

(k)

If he carved out at the end of a stick [and inserted a Mezuzah] put it in a place that is not proper, it is dangerous, for there is no Mitzvah.

רבי בא בשם רב יהודה ואפילו לא [דף לד עמוד א] סמרו

(l)

(R. Ba citing Rav Yehudah): [In a proper place it is Kosher] even if he did not nail the stick [into the doorway].

והא תני והוא שסמרו

(m)

Question (Beraisa): This is only if he nailed it. (If not, the stick is like a reed case!)

א"ר יוסה והוא שייחדו לכן

(n)

Answer (R. Yosah): This is if he designated it for this.

של בית מליון היו עושין כן בפולמסיות

(o)

People of Beis Malyon did so when they went to war. (They put the stick at the opening of where they camped, without nailing it. We explained this like BACH YD 289:7.)

שמואל אמר נתנה (לפני) [צ"ל לפנים - קרבן העדה] מטפח פסולה

(p)

(Shmuel): If he put it inside [the doorway], more than a Tefach [from the outside of the doorway], it is Pasul.

ר' זעירא בשם שמואל צריך שיהא שמע שלה רואה את הפתח

(q)

(R. Ze'ira citing Shmuel): Its Shma must see the opening. (It is rolled from the end of the line to the beginning, i.e. Shma. Shma must be on the inside, towards the opening.)

ר' ירמיה בשם ר"ז כיני מתני' ציר שיש לו שני פתחים נותן על אי זה מהן שירצה היאך שמע שלה רואה את הפתח

(r)

Question (R. Yirmeyah citing R. Zeira): Is this like a Beraisa?! If a beam has two openings (one on each side of it), he puts [the Mezuzah] on whichever side he wants. (It must be on the right side, even if it is on the left opening. If so) how does Shma face the opening? (It can face only one of the openings!

1.

Note: We explained like ha'Gaon Rav C. Kanievsky, Shlita. The Gemara did not answer the question. It brings the rest of the Beraisa from which R. Yirmeyah asked.

בית שיש לו שני פתחים נותן ברגיל היו שניהן רגילין נותן בחזית היו שניהן חזית נותן על איזה מהן שירצה

2.

If a house has two openings, he puts [the Mezuzah] on the one he normally uses. If he normally uses both, he puts it on the one that people [who enter and exit] see more. If people see both, he puts it on whichever he wants.

5)

WHICH OPENINGS NEED A MEZUZAH?

פתח שהוא פתוח לגג ולגינה הרי הוא כפתוח לחיל דברי ר' יוסה בי ר' יהודה וחכמים אומרים הרי הוא כפתוח לשוק

(a)

(Beraisa): If an opening is open to the roof or garden, it is [obligated,] as if it is open to the Chatzer. R. Yosah and R. Yehudah say so. Chachamim say, it is [exempt,] as if it is open to the market.

הדר בחוצה לארץ והדר בפונדקי ארץ ישראל שלשים יום אינו צריך ליתן מזוזה

(b)

One who lives in [a rented house] in Chutz la'Aretz, or one who lives in an inn in Eretz Yisrael, for 30 days, he need not put a Mezuzah.

הדר בבורגנין שלשים יום צריך ליתן מזוזה

(c)

One who lives in a shack for 30 days must put a Mezuzah.

השוכר בית ישראל צריך ליתן מזוזה השוכר בית מעכו"ם צריך ליתן מזוזה וכשהוא יוצא נוטל ובשל ישראל אסור לעשות כן

(d)

One who rents a house in Eretz Yisrael must put a Mezuzah. One who rents a house from a Nochri must put a Mezuzah, and when he leaves, he takes it. [If he rents] from a Yisrael, it is forbidden to do so.

רבי יעקב בר אחא בשם רבי יאשיה מפני מעשה שאירע מעשה באחד שנטל והיה קובר את בניו

(e)

(R. Yakov bar Acha citing R. Yoshiyah): This is due to an episode that occurred. An episode occurred in which one took it, and he buried his children.

הדר בפונדקי חוצה לארץ שלשים יום אינו צריך ליתן מזוזה אם נתן לא יטול

(f)

One who lives in an inn in Chutz la'Aretz, [even more than - Pnei Moshe] 30 days, he need not put a Mezuzah. If he put it, he may not take it.

רבי יעקב בר אחא בשם רבי יאשיה מפני מעשה שאירע מעשה באחד שנטל והיה קובר את בניו

(g)

(R. Yakov bar Acha citing R. Yoshiyah): This is due to an episode that occurred. An episode occurred in which one took it, and he buried his children.

חולדת המולים חייבת במזוזה חלון שהוא ד' על ד' שעבדים יושבין שם ומניפין לרבוניהם חייבין במזוזה

(h)

A cavity in a hill [in which people live] is obligated to have a Mezuzah. A window that is four by four [Amos], in which slaves sit and fan their masters, is obligated to have a Mezuzah.

(לוליא) [צ"ל לולין - קרבן העדה] אלו ע"ג אלו חייבין במזוזה הן דו דרס אסכופתא ארעייתא.

(i)

These Lulim (openings from a room to the room above it) one above the other, all are obligated to have a Mezuzah. Each is like the bottom lintel (for this is how one enters the room above).

רבי יוסי הוה מצטער דלא חמא לולא דרבי אילעא דהוה עביד מן דעתהון דכל רבנן

(j)

R. Yosi was pained that he did not see the Lul of R. Ila'a, which was made like all Rabanan wanted (to learn from it the Chiyuv of a Mezuzah on a Lul).

תפילה ומזוזה מי קודם

(k)

Question: Tefilin and Mezuzah - which has precedence [for one who cannot afford both]?

שמואל אמר מזוזה קודמת

(l)

Answer #1 (Shmuel): Mezuzah has precedence.

רב חונה אמר תפילה קודמת

(m)

Answer #2 (Rav Huna): Tefilin has precedence.

מה טעמיה דשמואל שכן היא נוהגת בימים טובים ובשבתות

(n)

What is Shmuel's reason? It is because [Mezuzah] applies even on Yom Tov and Shabbos.

מה טעמא דרב חונה שכן היא נוהגת במפרשי ימים והולכי מדברים

(o)

What is Rav Huna's reason? It is because [Tefilin] applies even to seafarers and those going in the Midbar.

מתניתא מסייעה לשמואל תפילה שבלת עושין אותה מזוזה מזוזה שבלת אין עושין אותה תפילין למה שמעלין בקודש ולא מורידין:

(p)

Support: (for Shmuel - Beraisa): If Tefilin [parchments] wore out, one may make a Mezuzah from them. If a Mezuzah wore out, one may not make Tefilin from it, for we ascend in Kedushah, and do not descend.

HADRAN ALACH PEREK HA'KOREI OMED

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF