1)

TOSFOS DH 'AL AVODAS KOCHAVIM BE'YAD, CHAYAV.

תוס' ד"ה 'על עבודת כוכבים ביד, חייב'.

(SUMMARY: Tosfos citing Rashi clarifies the Chiyuvim).

פי' הקונטרס, חייב מיתה, אף שלא כדרכה, ולקי שלא כדרכה מ"לא תעבדם" יתירא; 'בכלי פטור', דאינו בכלל עבודה דאינו (חייב) אלא ביד'.

(a)

Clarification: Rashi explains that he is Chayav Misah, even she'Lo ke'Darkah, and that he receives Malkos she'Lo ke'Darkah, on account of the extra Pasuk "Lo Sa'avdem".

2)

TOSFOS DH 'RAV ASHI OMER, "MAKASO MOCHACHAS ALAV" '.

תוס' ד"ה 'רב אשי אומר "מכתו מוכחת עליו" '.

וכן הלכה.

(a)

Ruling: And this is the Halachah.

21b----------------------------------------21b

3)

TOSFOS DH 'VA'AFILU LO SHAHAH ELA K'DEI LEHAFSHIT VE'LILBOSH'.

תוס' ד"ה 'ואפילו לא שהה אלא כדי להפשיט וללבוש חייב'.

(SUMMARY: Tosfos firstly explains why it is that he is not Chayav a second sin here, as long as he did not wait long enough to remove the garment and put it on again. They then go on to explain why the Gemara in Shevuos considers the possibility that in the cases of Tum'as Mikdash and Nazir be'Kever, the sinner may well be Chayav even without having waited the required time it takes to prostrate himself).

ובלא שהה לא מיחייב.

(a)

Clarification: If there is no time lapse, he is not Chayav.

ולא דמי דין זה להך דפ"ב דשבועות (דף טז: ושם) דאיבעיא להו 'מי צריך שהייה למלקות גבי טומאת מקדש ונזיר בקבר', דשמא מחייב בלא שהה, והכא אמרי' דלא מיחייב בלא שהייה?

(b)

Observation: Our case (of Kil'ayim) is not comparable to that of Shevu'os (regarding Tum'as Mikdash and Nazir be'Kever) where the Gemara asks whether he is Chayav even if there is no time-lapse (indicating the possibility that he is Chayav even without one, whereas here the Gemara takes for granted that without a time-lapse he is Patur.

דלא דמי לשהייה דהתם, דהתם כיון דבידו לפרוש מן הטומאה, כי נמי לא שהה כדי השתחוואה, דין הוא דמחייב; אבל הכא דאין לו שהות לפשוט וללבוש, אין כאן עבירה אחרת דעדיין הלבישה הראשונה קיימת, דהתם נמי אינו חייב עד שיוכל לפרוש מן הטומאה.

(c)

Explanation: The reason for this distinction is because, since there (by Tum'as Mikdash) he was able to separate from theTum'ah, he will be Chayav even if he did not remain there the time it takes to prostrate oneself; whereas here, seeing as he did not have enough time to remove the Sha'atnez garment, the initial dressing remains, and there is nothing on which the second sin will take effect. Indeed there too (in Shevu'os) he will not be Chayav until he has at least waited long enough to separate from the Tum'ah.

4)

TOSFOS DH 'MECHZI LEIH RAV SHEISHES BEIN PIRKI' (BELONGS TO AMUD 'ALEF').

תוס' ד"ה 'מחזי ליה רב ששת בין פירקי' (לעיל ע"א).

(SUMMARY: Tosfos refers to two ways of explaining what Rav Sheishes meant).

לפ"ה כדאיתא שתים מכאן ושתים מכאן. ולפר"ת כמו שפרש"י בשבועות (דף ג.).

(a)

Clarification: Rashi learns his way, whilst Rabeinu Tam prefers to learns like Rashi in Shevu'os (see also Tosfos Rabeinu Peretz).

5)

TOSFOS DH: ' "LO YEGALECHU" ' (This too, (BELONGS TO AMUD 'ALEF').

תוס' ד"ה ' "לא יגלחו" '(ג"ז שם).

(SUMMARY: Tosfos explains how the Tana can learn from "Lo Yegalechu", which is written in connection with Kohanim, to clarify the Pasuk "Lo Sashchis", which pertains to Yisre'alim too).

וא"ת, מאי מייתי מ"לא יגלחו", הא גבי כהנים כתיבא?

(a)

Question: How can the Tana cite the Pasuk "Lo Yegalechu" with reference to "Lo Sachchis", seeing as it is written specifically by Kohanim?

וי"ל דגמרינן מיניה'.

(b)

Answer: We learn from there that it applies to Yisre'elim as well.

6)

TOSFOS DH ''HA'CHORESH BE'SHOR VA'CHAMOR, VE'HEIN MUKDASHIN'.

תוס' ד"ה 'החורש בשור וחמור' והן מוקדשין'.

(SUMMARY: Tosfos cites the two explanations cited by Rashi as to why he receives three Malkos for 'Shor va'Chamor'. One of these Rashi himself rejects, the other, Tosfos does. They then conclude that Shor and Chamor are only subject to two Malkos, and go on to explain how it is Kil'ayim be'Kerem that is subject to two).

פ"ה' שור עובר משום "לא תעבוד בבכור שורך", וחמור קדשי בדק הבית, ולקי משום דהזיד במעילה באזהרה.

(a)

Clarification #1: Rashi explains that when he plows with the Hekdesh ox, he transgresses the La'av of "Lo Sa'avod bi'Vechor Shorecha", whereas the donkey is Kodshei Bedek ha'Bayis, and he receives Malkos for benefiting from Me'ilah be'Meizid.

וי"א פטר חמור וכמ"ד אסור בהנאה. ולי נראה דאינו כן, דליכא למ"ד דלקי הנהנה ממנו!

(b)

Clarification #2: According to others, the Mishnah is referring to a firstborn donkey, based on the opinion that a firstborn donkey is Asur be'Hana'ah. That is not correct however, since nobody holds that someone who derives benefit from it is subject to Malkos.

ולא נראה לר"י פירוש הקונטרס, דפירש דחמור לקי מלאו דהזיד במעילה, דבגמ' קאמר 'מידי דאיתיה בשאלה לא קתני', והקדש דמתני' מיירי בבכור דליתיה בשאלה?

(c)

Refutation of Rashi's explanation: The Ri however, refutes Rashi's explanation (that Chamor reeives Malkos due to 'Heizid bi'Me'ilah), based on the Gemara's statement that the Tana does not mention any Isur that can be revoked, and that Hekdesh in the Mishnah must therefore refer to B'chor, which cannot be revoked.

לכך מפרש ר"י דעל החמור אינו לוקה, ויכול להיות שהוא חולין; ולאו דוקא קאמר 'והן מוקדשין'תרוייהו השור והחמור, דליכא מוקדשין אלא בשור, וליכא אלא ב' לאוין בשור וחמור.

(d)

Alternative Explanation: The Ri therefore explains that there is no Malkos for working with the donkey (which is only mentioned because of Kil'ayim). In fact, the donkey could just as well be Chulin - and when the Tana says 've'Hein Mukdashin' (in the plural), it is 'La'av Davka', leaving us with only two La'avin regarding 'Shor va'Chamor'.

אבל בכלאי הכרם איכא ב' מלקות, דמיירי שהיה זורע בכרם חטה ושעורה וחרצן וחפה אותם בחרישה - דקא עבד תרתי, חדא דזרע כלאי זרעים, ועוד דזרע כלאי הכרם.

(e)

Making Up for the Missing La'v: For K'lai ha'Kerem however, he will receive two Malkos, since the Tana is speaking where he was sowing wheat and barley in a vineyard with one throw, and covered them with the plow, thereby transgressing two La'avin, one of planting Kil'ayim of seeds, the other, of planting K'lai ha'Kerem.