מכות דף כ"א ע"א

המגדד או המשרט ביד או בכלי על מת או לע"ז, האם חייב?

על מת לעבודה זרה
ביד חייב [1] פטור
בכלי חייב חייב

מי אמר את הדינים דלהלן?

לרב נחמן לרב פפא
שפוד - שמעתתא רב מלכיו רב מלכיו
שפחות - משנה רב מלכיו רב מלכיא
גומות - שמעתתא רב מלכיו רב מלכיו
בלורית - ברייתא רב מלכיא רב מלכיא
אפר מקלה - שמעתתא רב מלכיא

ללשון א' בריב"ן: רב מלכיא [2]

ללשון ב' בריב"ן: רב מלכיו [3]

גבינה - משנה רב מלכיא רב מלכיא

מכות דף כ"א ע"ב

יש חורש בתלם אחד וחייב שמונה לאוים, במשנתינו נמנו רק שבע, איזה לאו מתפרט לשנים? [תד"ה החורש].

החורש בשור וחמור מוקדשים בכלאי הכרם
לפירוש הקונטרס א'. לא תעבוד בבכור שורך
ב'. בחמור הקדש והזיד במעילה [4]
לוקה אחד
לפירוש התוס' לוקה רק על השור א'. לוקה משום כלאי זרעים
ב'. לוקה משום כלאי הכרם

המחפה בכלאים האם חייב?

אליבא דרבנן אליבא דר' עקיבא
לר' יוחנן ולר' ינאי חייב [5] חייב
לסברת ריש לקיש פטור [6] חייב

-------------------------------------------------

[1] ולשמואל חייב שתים, דס"ל שבין אם עושה ביד לבד חייב על שריטה וגדידה ובין בכלי חייב שתים על שריטה וגדידה, והיינו שבכל מעשה עובר על שני לאים. וסברא זו היא דוקא אליבא דר' יוסי ששריטה וגדידה אחת היא דתרוייהו בין ביד ובין בכלי, אולם לרבנן שחולקים וסוברים ששריטה ביד וגדידה בכלי, א"כ כשעשה ביד חייב רק משום שורט, וכשעושה בכלי חייב רק משום מגדד.

[2] בגמ' כתוב איכא בינייהו שפחות, והיינו שכל מחלוקתם הוא בסימן של רב מלכיו, שלרב נחמן שפוד שפחות וגומות רב מלכיו, ורב פפא חולק וסובר דרק השמעתתא הוא רב מלכיו אבל שפחות שהוא משנה הוא רב מלכיא. אולם בסימן של רב מלכיא לא נחלק רב פפא ומודה שבלורית ואפר מקלה וגבינה רב מלכיא אמרם.

[3] לשון שני הביא ריב"ן שהנפק"מ ביניהם הוא שפחות ואפר מקלה שכנגדה, והיינו שגם נחלק רב פפא בסימן של רב מלכיא וס"ל שהוא אמר רק משניות או ברייתות ולא שמעתתא, וא"כ אפר מקלה שהיא שמעתתא רב מלכיו אמרה.

[4] א"נ משום פטר חמור, וכמ"ד שבפטר חמור אסור בהנאה.

[5] דס"ל שמחפה הוא ממש זורע, ואינו רק כמקיים כלאים שחייב רק אליבא דר"ע.

[6] ס"ל שחופה הוא כמקיים בלבד ולא כזורע, וא"כ אינו חייב אלא רק לר"ע - ולפי"ז איה"נ משנתינו שחייבה היא כר"ע.

עוד חומר לימוד על הדף