12TH CYCLE DEDICATION
MAKOS 17 - Dedicated by HaGaon HaRav Yosef and Ruthie Pearlman of London, England. May Hashem bless them with good health and all their material needs, and may they enjoy many years of Nachas and joy from their wonderful children and grandchildren.

מכות דף י"ז ע"א

כרי שלא הופר ממנו מעשר עני, האם הוא חשוב טבל או לא?

אליבא דר' אליעזר אליבא דרבנן
לרב יוסף אינו טבל טבל
לאביי טבל [1] טבל

כמה יאכל מן הקמח או מן החיטים השלמות הטבולות ויהיה חייב מלקות [2]?

אליבא דרבנן אליבא דר' שמעון
לרב ביבי כזית בחטה: כל שהוא
קמח: כזית
לר' ירמיה כזית כל שהוא [3]

באופנים דלהלן, האם חשוב בריה? [תד"ה ורבנן].

דבר שאובד שמו כשנחתך דבר שלא אובד שמו כשנחתך
לרבנן חשוב אינו חשוב
לר' שמעון חשוב חשוב [4]

האוכל ביכורים באופנים דלהלן האם לוקה?

קודם שהניחם לפני המזבח קודם שקרא ארמי אובד אבי
לר' עקיבא ור' שמעון לוקה לוקה
לרבנן לוקה אינו לוקה

מכות דף י"ז ע"א

מה לומד ר' שמעון מהפסוק בדברים י"ב י"ז?

הפסוק לאיזה ענין? שעובר בלאו באוכל...
מעשר דגנך למעשר מחוץ לחומה
ותרומת ידך לביכורים לפני קריאה
ונדבותיך לתודה ושלמים לפני זריקת הדם
ובכורות לבכור בזר
בקרך וצאנך לחטאת ואשם מחוץ לקלעים
נדריך לעולה לאיסור אכילה לכולם

מכות דף י"ז ע"ב

במה חמור מעשר מביכורים ותודה ושלמים, ובמה הם חמורים ממעשר?

במה חמורים ממעשר במה מעשר חמור
בביכורים שאסורים לזרים שאסור לאונן [5]
בתודה ושלמים שטעונים דמים ואמורים למזבח שטעון כסף צורה [6]

במה חמור בכור מתודה ושלמים וחטאת ואשם, ובמה הם חמורים מבכור?

במה חמורים מבכור במה בכור חמור
תודה ושלמים טעונים סמיכה ונסכים ותנופה שקדושתו מרחם
חטאת ואשם שהם קדשי קדשים שקדושתו מרחם

-------------------------------------------------

[1] אולם בדמאי ס"ל לאבי אליבא דר' אליעזר שלא צריך לחוש, דלא איכפת לעם הארץ להפרישו למעשר עני, הגם שגוזל עתה את העני כשלא יתן לו לבסוף, מ"מ אינו חושש לגזל מתנות עניים, אולם שאר מעשרות אם יפריש הרי שבמעשר ראשון יצטרך להפריש גם תרומת מעשר שהיא במיתה, ובמעשר שני יצטרך לעלותו לירושלים לכך הם חשודים על זה.

[2] אולם לענין קרבן מודה ר' שמעון שצריך כזית, והוא הלכה למשה מסיני.

[3] ואף שאמר ר' שמעון במשנה אי אתם מודים לי באוכל נמלה וכו', דמשמע שחולק דוקא בברייה שלימה, זהו לדברי רבנן שחלקו עליו גם בחטה לכן אמר להם כן, אבל הוא חולק וסובר שגם בקמח חייב בכל שהוא.

[4] אמנם ס"ל לר' שמעון שהיה לוקה גם אם לא היה חשוב בריה [לר' ירמיה], דס"ל שכל שהוא למלקות ולא אמרו כזית אלא לקרבן.

[5] אולם ביכורים מותרים לאונן אליבא דר' שמעון.

[6] אולם גם תודה ושלמים אסורים לאונן, ולכן הוצרך כאן לטעם חדש דכסף צורה.

עוד חומר לימוד על הדף