12TH CYCLE DEDICATION
MAKOS 16 - Dedicated by HaGaon HaRav Yosef and Ruthie Pearlman of London, England. May Hashem bless them with good health and all their material needs, and may they enjoy many years of Nachas and joy from their wonderful children and grandchildren.

מכות דף ט"ז ע"א

מה הדין באופנים דלהלן האם לוקה?

בהתראת ספק בלאו שאין בו משה
לר' יוחנן לוקה אינו לוקה
לריש לקיש אינו לוקה לוקה

מה דין הנוטל אם על הבנים?

מהו גדר הלאו מה הדין אם נטל ושילח
לר' יהודה לאו שקדמו עשה לוקה
לרבנן לאו הניתק לעשה אינו לוקה [1]

אונס שגירש והדיר את אשתו, למ"ד בטלו ולא בטלו האם לוקה להו"א [2]?

כשהדירה ברבים כשהדירה על דעת רבים
למ"ד נדר שהודר ברבים אין לו הפרה לוקה לוקה
למ"ד נדר שהודר ברבים יש לו הפרה אינו לוקה לוקה

מכות דף ט"ז ע"א

השוכח לתת פאה עד מתי חייב לתת?

עד שימרח משתעשה עיסה
לרבנן חייב אינו חייב
לר' ישמעאל חייב חייב

מכות דף ט"ז ע"ב

האוכל סוג שרצים דלהלן, מאיזה לאוים לוקה ומאיזה לא?

איזה פסוק שרץ המים שרץ הארץ שרץ העוף
ויקרא י"א י"א: ושקץ יהיו לכם מבשרם לא תאכלו לוקה אינו לוקה אינו לוקה
דברים י"ד י': וכל אשר אין לו סנפיר וקשקשת לא תאכלו לוקה אינו לוקה אינו לוקה
ויקרא י"א מ"ג: אל תשקצו נפשותיכם בכל השרץ השורץ לוקה לוקה לוקה
ויקרא שם שם: ולא תטמאו בהם ונטמתם בם
לוקה לוקה לוקה
שם פסוק מ"א: וכל השרץ השורץ על הארץ שקץ הוא לא יאכל אינו לוקה לוקה לוקה
שם פסוק מ"ב: לכל השרץ השורץ על הארץ לא תאכלום אינו לוקה לוקה לוקה
שם פסוק מ"ד: ולא תטמאו את נפשותיכם בכל השרץ הרומש על הארץ אינו לוקה לוקה לוקה
דברים י"ד י"ט: וכל שרץ העוף טמא הוא לכם לא יאכלו אינו לוקה אינו לוקה לוקה

אכל כזית נמלים מרוסקות, מה דינו? [תד"ה ריסק].

לאוין שכתוב בהם לשון אכילה לאוין שלא כתוב בהם לשון אכילה
כשצירף עמהם אחד שלם לוקה לוקה
כשלא צירף עמהם אחד שלם לוקה אינו לוקה

-------------------------------------------------

[1] ונחלקו ר' יוחנן ור"ל אם לא שילח מיד, שלר"ל לוקה כיון שלא קיים את העשה, ולר' יוחנן אינו לוקה עד שיהרגנה או ישבר את כנפיה שתו לא שייך לקים את העשה יותר, כי בטלו, אבל כל שלא בטלו איה"נ דלא לוקה.

[2] אמנם למסקנא בעמ' ב', אפי' בנדר שהודר על דעת רבים יש לו הפרה לדבר מצוה, וכאן יש לו מצוה דלו תהיה לאשה, ויתירו לו נדרו ולא ילקה דלא חשוב שביטל את העשה.

עוד חומר לימוד על הדף