מכות דף י' ע"א

באיזה אופנים קולטת עיר מקלט ובאיזה ארבעים ושתים ערי הלויים?

גלה לדעת [1] גלה שלא לדעת
בשש ערי מקלט קולטת קולטת
בארבעים ושתים ערי הלויים קולטת אינה קולטת

האם מוכרים בהם כלי מלחמה, והאם פורסים בהם מצודות וחבלים?

כלי מלחמה מצודות וחבלים
לר' נחמיה אין מוכרים אין פורסים
לחכמים מוכרים [2] אין פורסים [3]

האם דברי תורה קולטים את הרוצח?

בעדינא דעסיק בה בעידנא דלא עסיק בה
לתי' הראשון בגמ' קולטים אינם קולטים
לאיבעית אימא בגמ' אינם קולטים [4] אינם קולטים

מכות דף י' ע"ב

רוצח שהרג במזיד מה דינו?

האם חייב לגלות בהתחלה? האם העיר מקלט קולטת אותו?
לר' יוסי בר' יהודה חייב [5] קולטת [6]
לרבי פטור אינה קולטת

-------------------------------------------------

[1] פירוש לדעת, שברח לשם לדעת קליטה, ושלא לדעת קליטה - שלא היה יודע שהיא קולטת.

[2] והטעם, דלא חוששים שמא יהרגנו בעיר מקלט בחרב וכדומה, היות שגואל הדם ההורג לרוצח בעיר מקלטו נהרג עליו.

[3] בזה יש לחשוש שמא ישליכנו בערמה לתוכם ולא ירגישו במעשהו ויאמר שמאליו נפל ונהרג. ויש מפרשים שאיה"נ אין החשש במצודות וחבלים שמא יהרוג בהם, אלא שדברים אלו גורמים שיבואו שם הרבה אנשים ותהא רגל גואל הדם מצויה שם.

[4] ומה שאמרו שדברי תורה קולטים, הכוונה שקולטים ממלאך המות, שלא יכול להרוג לאדם בשעה שעוסק בתורה.

[5] ס"ל שאחד שוגג ואחד מזיד חייבים לגלות [עי' רש"י ד"ה בהתחלה], ואז שולחים ולוקחים אותם למשפט, ואם נמצא מזיד נותנים אותו ביד גואל הדם.

[6] בזה גם נחלקו, דרבי ס"ל שהרוצחים טועים לחשוב שהיא קולטת ולכך בורחים לשם אבל באמת אינה קולטתם, ור' יוסי ס"ל שכיון שמן הדין יש להם לגלות לשם הרי היא קולטת אותם.

עוד חומר לימוד על הדף