KIDUSHIN 18 - dedicated by a Talmid of Rabbi Kornfeld in Chicago. May Hashem bestow upon him and his wife Berachah in all their endeavors, and Yiddishe Nachas and joy from their dear children.

קידושין דף יח. א

מי שהחזיר מעות למי שנתגיירו בניו, האם רוח חכמים נוחה הימנו? [תוד"ה כאן].

הורתם ולידתם שלא בקדושה הורדתם שלא בקדושה ולידתם בקדושה
לרש"י אין נוחה נוחה
לרבינו תם אין נוחה בהלואה: נוחה
בפקדון: אינה נוחה
לר"י נוחה אינה נוחה - דמיחלף בישראל [1]

הגנב שאין לו לשלם את הקרן, האם הוא נמכר וחוזר ונמכר? [תוד"ה כאן].

בגניבה אחת בב' גניבות והעמדת דין א' בב' גניבות מב' בני אדם [2]
לרש"י לרבא אינו חוזר ונמכר חוזר ונמכר חוזר ונמכר
לאביי אינו חוזר ונמכר אינו חוזר ונמכר חוזר ונמכר
לתוס' לרבא חוזר ונמכר אינו חוזר ונמכר אינו חוזר ונמכר
לאביי חוזר ונמכר חוזר ונמכר אינו חוזר ונמכר

גנב אלף ושוה להימכר רק בחמש מאות, או להיפך, מה הדין?

גנב אלף ושוה חמש מאות גנב חמש מאות ושוה אלף
לת"ק נמכר וחוזר ונמכר אינו נמכר כלל
לר' אליעזר [3] אינו נמכר כלל אינו נמכר כלל

האם אדם מוכר את בתו לאישות או לשפחות באופנים דלהלן?

לאישות ושונה [4]
(אישות אחר אישות)
לאישות
אחר שפחות
לשפחות ושונה
(שפחות אחר שפחות)
לשפחות
אחר אישות
לת"ק, לר"ע מוכר מוכר מוכר אינו מוכר
לר' שמעון מוכר מוכר אינו מוכר אינו מוכר
לר' אליעזר מוכר מוכר אינו מוכר מוכר

קידושן דף יח:

כיצד דורשים התנאים דלהלן את הפסוק (שמות כא:ה) "לא ימשול למכרה בבגדו בה",
והאם מוכר את בתו לשפחות באופנים דלהלן?

כיצד דרשת הפסוק אחר שפחות אחר אישות
לגירסת
רש"י
לר"ע - אם למקרא בגדו נקרא בגד - נישואין [5] מוכר אינו מוכר
לר"א - אם למסורת בגדו לשון בגידה [6] אינו מוכר מוכר
לגירסת
רבינו תם
לר"א - אם למסורת בגדו נקרא בגד - נישואין [7] מוכר אינו מוכר
לר"ע - אם למקרא בגדו לשון בגידה [8] אינו מוכר מוכר

האם יכול למכור את בתו באופן שלא יהיה אפשר לקיים מצות יעוד?

למכור אותה לקרובים - שאסורה עליהם באיסור ערוה למוכרה כשהיא אלמנה לכה"ג גרושה או חלוצה לכהן הדיוט
לתנא קמא מותר - ולא בעינן שתהיה ראויה ליעוד
לר' אליעזר אסור - דא"א לה להתייעד מותר - דתופסין בה קידושין [9]
-------------------------------------------------

[1] ואם יירש יבואו לטעות בו כאילו הוא ישראל גמור, ויאמרו שיכול לייבם אשת אחיו שהורתו ולידתו היתה בקדושה.

[2] שאז יש ב' העמדות בדין, אכן גם באדם אחד אם העמידו בדין ב' פעמים, כגון שגנב ועמד בדין ונמכר וחזר וגנב אחר שיצא חפשי - חוזר ונמכר.

[3] ס"ל שאינו נמכר אלא אם היתה גנבתו בדיוק כמו כמה שהוא שוה להימכר.

[4] באופן שהתגרשה או נתאלמנה מן האירוסין וחזרה אליו. אכן אם התגרשה או נתאלמנה מן הנישואין אינו יכול למוכרה - דאין לו רשות בה, והיא הנקראת "יתומה בחיי האב".

[5] והיינו כיון שפירש האדון טליתו עליה בקידושי יעוד, וה"ה במכרה מתחילה לשם אישות, שוב אינו יכול למשול בה ולמוכרה שוב לשם שפחות, דאין אדם מוכר את בתו לשפחות אחר אישות.

[6] דהיינו שבגד בבתו בהתנהגותו ומכר אותה להיות שפחה, אז שוב לא ימשול בה למוכרה, ולכן אינו מוכר את בתו לשפחות אחר שפחות, אכן מוכר אותה לשפחות אחר אישות. ודיוק ר"א, דכיון דאיהו ס"ל שיש אם למסורת - דהיינו כמו שנכתב, וכתיב "בבגדו" בלא יו"ד (דהיינו שלא כתוב "בביגדו"), מזה משמע לשון בָגַד - דהיינו בגידה.

[7] דסבר יש אם למסורת - כמו שנכתב (דלא כתוב "בבוגדו" בוי"ו או "בביגדו"), ומסורת הוי לשון בגד דהיינו פריסת טלית.

[8] דסבר יש אם למקרא היינו לשון בגידה, דאם לשון בגד היה לנו לקרוא "בבגדו" דמבגד יאמר בגדו.

[9] דאף שאסור להם לייעד אותה להם - דהא יש בזה איסור לאו, מ"מ הואיל שאם עבר וייעדה תופסים לו בה קידושין, אפשר למוכרה להם, דנקרא ששייך בם מצות יעוד.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף