1)

REISH LAKISH'S OPINION (Yerushalmi Perek 3 Halachah 1 Daf 16b)

מתניתא פליגא על רבי שמעון בן לקיש האוכל תרומה מזיד משלם את הקרן ואינו משלם את החומש

(a)

Question (against Reish Lakish - Mishnah): [A Zar] who eats Terumah b'Mezid, he pays the principal, but he does not pay the Chomesh.

על דעתיה דנתן בר הושעיה דאמר משלם ניחא

1.

According to Nasan bar Hoshayah, who says that he pays, this is fine.

על דעתיה דרבי יוחנן דאמר התרו בו לוקה ואם לא התרו בו משלם פתר לה מזיד [בלא] בהתראה

2.

According to R. Yochanan, who says that if he was warned, he is lashed; if he was not warned, he pays - he explains that he was Mezid without warning.

על דעתיה דרבי שמעון בן לקיש לא שנייא היא שוגג היא מזיד היא התרו בו היא לא התרו בו

3.

According to Reish Lakish, there is no difference - Shogeg and Mezid are the same. Whether he was warned or was not warned, it is the same (he is always exempt! (ACHIEZER 1:21 - the Bavli holds that one is liable money from when he took it, before he is Chayav lashes for eating it. The Yerushalmi holds that picking it up in order to eat it is a need of eating it, and liability for lashes begins then.)

פתר לה כרבי מאיר דאמר לוקה ומשלם

(b)

Answer #1: He explains [that the Mishnah is] like R. Meir. R. Meir holds that one is lashed and pays.

אמר רבי חנינה קומי רבי מנא ואפילו [דף יז עמוד א] יסבור רבי שמעון בן לקיש כל מתניתא דרבי מאיר קרייה דרבי מאיר והכתיב [ויקרא כב יד] איש כי יאכל קודש בשגגה

(c)

Objection (R. Chaninah, in front of R. Mana): Even if Reish Lakish holds that all of these Mishnayos are like R. Meir, will he say that the verse is like R. Meir?! "Ish Ki Yochal Kodesh bi'Shegagah" (he pays and adds a Chomesh)!

אלא מיסבר סבר ר' שמעון בן לקיש חומש קרבן

(d)

Answer #2: Rather, Reish Lakish holds that Chomesh is [like a] Korban (i.e. for the sake of atonement, and not for the sake of payment. It is like a Chiyuv to Shamayim. We said above that Kedei Rish'aso applies only to punishments of Beis Din.)

ואפילו תימר חומש קרבן קרן קרבן

(e)

Objection: Even if Reish Lakish holds that Chomesh is Korban, will he say that principal is Korban?! (Surely principal is not for atonement!)

א"ר יודן בר שלום מתניתא אמרה שהקרן קנס

(f)

Answer (R. Yudan bar Shalom): A Mishnah teaches that [even] principal is a fine (like a Korban);

דתנינן תמן אינו משלם תרומה אלא חולין מתוקנין והן נעשין תרומה

1.

Source #1 (Mishnah): [If a Zar ate Terumah b'Shogeg,] he does not pay Terumah, rather, tithed Chulin, and it becomes Terumah.

אילו ממה שאכל היה משלם ניחא

i.

If he paid what he ate (Terumah), it would be proper [to say that he pays like a thief. Since he does not, this shows that also principal is a fine.]

ועוד מהדא דתני אכל תרומה טמאה משלם חולין טהורין ואם שילם חולין טמאין יצא

2.

Source #2 (Mishnah): [If a Zar] ate Tamei Terumah [b'Shogeg,] he pays Tahor Chulin. If he paid Tamei Chulin, he was Yotzei;

ולא דמי עצים הוא חייב לו הדא אמרה שהקרן קנס

i.

Is he not liable [only] the value of firewood (what he ate was destined to be burned)?! This shows that [also] principal is a fine.

כמה דאת אמר קרן קנס ודכוותה חומש קנס

(g)

Question: Just like you say that principal is a fine, also Chomesh is a fine! (Also it is paid with Chulin that becomes Terumah. Why doesn't one who ate b'Mezid pay Chomesh?)

אלא רשב"ל כדעתיה כמה דו אמר תמן הכל היה בכלל [שמות כ יג] לא תענה ברעך עד שקר יצא [דברים יט יט] ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו לא שישלם ממון

(h)

Answer #3: Reish Lakish holds like he taught elsewhere. He said there, all [false testimony] was included in "Lo Sa'aneh v'Re'acha Ed Shaker." "V'Asisem Lo Ka'asher Zamam La'asos l'Achiv" left the Klal. Was this not to obligate money?!

וכא הכל היה בכלל [ויקרא כב י] וכל זר לא יאכל קודש יצא ואיש כי יאכל קודש בשגגה שישלם ממון

1.

And here, everything (both Shogeg and Mezid) was in the Klal "v'Chol Zar Lo Yochal Kodesh." "V'Ish Ki Yochal Kodesh bi'Shegagah" left [the Klal,] to teach that he pays money.

2)

CASES IN WHICH ONE GETS TWO PUNISHMENTS (Yerushalmi Perek 3 Halachah 1 Daf 17a)

והתני מודין חכמים לר"מ בגונב תרומת חבירו ואכלה שהוא לוקה ומשלם שכן האוכל תרומה לוקה

(a)

Support (Beraisa): Chachamim [who say that Edim Zomemin pay, and are not lashed] agree to R. Meir about one who steals another's Terumah and ate it, that he is lashed and pays, for [a Zar] who eats Terumah b'Mezid is lashed [and he was already obligated to pay money for stealing it. RIDVAZ - Chachamim apply Kedei Rish'aso only when you cannot have one Chiyuv without the other.]

והתני מודין חכמים לרבי מאיר בגונב חלב חבירו ואכלו שלוקה ומשלם שכן האוכל חלבו לוקה

(b)

Support (Beraisa): Chachamim agree to R. Meir about one who steals another's Chelev and ate it, that he is lashed and pays, for one who eats his Chelev is lashed.

והתני החוסם את הפרה משלם ששת קבין לפרה וארבעה קבין לחמור שכן החוסם פרתו לוקה

(c)

Support (Beraisa): Chachamim agree to R. Meir about one who muzzles another's cow. He pays six Kabim for a cow (this is what it would have ate), and four Kabim for a donkey, for one who muzzles his cow is lashed.

אמר רבי יוסי שכן מחוייבי מיתות

(d)

(R. Yosi): For so we find regarding a Chiyuv Misah. (Even though Beis Din cannot force one to pay, due to Kam Lei bid'Rabah Minei, bi'Ydei Shamayim he is liable to pay. If one paid his mother to have Bi'ah with her, even though he is Chayav Misah, the money is considered an Esnan.)

גנב תרומת הקודש ואכלה שהוא לוקה ומשלם

(e)

Question: If one stole Terumas Hekdesh (the owner was Makdish it to Bedek ha'Bayis), he is lashed and pays. (You cannot say that he owes money from when he stole it, for "Re'ehu" excludes Hekdesh!)

מכל מקום הפסידו [דף יז עמוד ב] ממון

(f)

Answer: ("Re'ehu" excludes Hekdesh from the law of Kefel, but he pays principal, for) in any case he caused a loss [to Hekdesh. We explained this and R. Yosi's teaching like R. SHLOMO SIRILIYO, Terumos 7:1.]

אמר רבי מנא קומי רבי יוסי מעתה הבא על אחותו קטנה ילקה וישלם שכן הבא על אחותו בוגרת לוקה

(g)

Question (R. Mana, to R. Yosi): If so, one who had Bi'ah with his minor sister should be lashed and pay, for one who had Bi'ah with his Bogeres sister is lashed!

חזר ומר גבי אחותו חל עליו תשלומין ומיתה כאחת ברם הכא מכיון שחסם נתחייב מכות מיכן ואילך בתשלומין

(h)

Retraction (R. Mana): (This is different.) Regarding his sister, [Chiyuv for] payment and Misah [bi'Ydei Shamayim] come at once. However, here, once he muzzled he was liable lashes. From now and onwards he is liable to pay [for what the cow would have eaten in that time].

התיב רבי זעירא קומי רבי מנא הרי המצית גדישו של חבירו בשבת על שיבולת הראשון חייב (מכות) [צ"ל מיתה - קרבן העדה] מיכן ואילך בתשלומין ולית אמר כן

(i)

Question (R. Ze'ira, to R. Mana): One who burns his colleague's stack on Shabbos, he is liable for the first sheaf he is Chayav Misah. He should pay from now and onwards. However, we do not say so!

על כל שיבולת ושיבולת יש בה התריית מיתה וכא על כל חסימה וחסימה יש בה התריית מכות

1.

[You must say that] for each sheaf, if they warned him, he would be Chayav Misah [so he does not pay for it]. And here, for each [action in a state of] muzzling, he can be warned for lashes! (Why does he pay?)

רבי יוסי בי רבי בון אמר תרין אמוראין חד אמר בחוסם בתרומה ובקדשים

(j)

Answer (R. Yosi bei R. Bun): Two Amora'im [gave answers to this]. One said that he muzzles [an animal working with] Terumah and Kodshim (he is obligated to do so. There are no lashes for this, so he pays);

וחרנה אמר בחוסם על ידי שליח שליח לוקה והוא פטור [ויקרא יז ד] דם יחשב לאיש ההוא ולא לשולחיו

1.

And the other said that he muzzles through a Shali'ach. The Shali'ach is lashed, and he is exempt (for Ein Shali'ach l'Devar Aveirah). We learn from "Dam Yechashev la'Ish ha'Hu."

שוגג בתרומה ומזיד בחמץ שוגג בתרומה ומזיד בנזיר שוגג בתרומה ומזיד ביום הכיפורים אין תפתרינה בשני דברים ניחא

(k)

[If one ate Chametz Terumah during Pesach, and] he was Shogeg about Terumah and Mezid about Chametz, or [a Nazir drank Terumah wine, and] he was Shogeg about Terumah and Mezid about Nazir, or [he ate Terumah on Yom Kipur, and] he was Shogeg about Terumah and Mezid about Yom Kipur - if you consider it like two matters, this is fine (all agree that he is lashed and pays. Lashes for one Aveirah do not exempt from payment for another Aveirah);

ואין תיפתר בדבר אחד מחלוקת רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש

1.

If you consider it like one matter, R. Yochanan and Reish Lakish argue about this (R. Yochanan holds that when he is lashed, he does not pay. Reish Lakish holds that he is lashed and pays, for payment for Terumah is like a Korban.)

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF