כתובות דף ס. א

האם יש איסור דרבנן [1] לינוק מחלב אשה?

לקטן אחר כ"ד חודש [2] לאחר ד' וה' שנים [3]
לר' אליעזר אסור - כיונק שקץ
לר' יהושע לא פירש ג' ימים: מותר
פירש ג' ימים: כיונק שקץ
אסור - כיונק שקץ

מה החילוק שמצאנו באיסור דרבנן של חלב ודם האדם?

לינוק או למצוץ פירש לכלי
חלב אדם אסור (בגדול וכנ"ל) מותר
דם אדם מותר אסור

האם מותר לינוק מבהמה טהורה בשבת וביו"ט [תוד"ה גונח].

במקום חולי (שאין בו סכנה) במקום צער רעב

בשבת

לתי' א' בתוס' מותר אסור
לתי' ב' בתוס' לברייתא דידן (ר' מרינוס): מותר
לסוגיא דיבמות:
אסור
ביום טוב מותר מותר

כתובות דף ס: א

מיניקת כמה זמן צריכה מלהמתין מלהארס ולהנשא מזמן הולדת התינוק?

לר' מאיר ולבית שמאי לר' יהודה ולבית הלל
לתנא קמא עשרים וארבע חודש שמונה עשרה חודש
לרשב"ג [4] עשרים ואחד חודש חמש עשרה חודש

כתובות דף ס: א

באופנים דלהלן האם מותר לאשה להנשא מיד?

נתנה למינקת גמלה אותו מת הבן
לברייתא מותרת מותרת מותרת
לרב נחמן בסתם אנשים: אסורה
בבי ראש גלותא: מותרת [5]
אסורה אסורה [6]
להלכה אסורה מותרת
למר בר רב אשי אסורה אסורה [7]
-------------------------------------------------

[1] איסור דאורייתא אין, דדרשינן "את הגמל כי מעלה גרה הוא" - "הוא" טמא ואין חלב מהלכי שתים טמא.

[2] אבל קודם כ"ד חודש מותר בכל ענין אפי' פירש מלינק ממנה ג' ימים.

[3] פירשו התוס' (בד"ה רבי), שהכוונה ארבע שנים לילד בריא וחמש שנים לילד כחוש, ושיעור זה הוא כשיעור שהולך ברחוב וחבילתו על כתיפיו.

[4] ס"ל דגם אם תתעבר אין החלב נעכר אלא אחר ג' חדשים, ולכך יש להוריד ג' חדשים ממה שאמרו.

[5] דאין לחוש שמא תחזור בה המינקת ולא תרצה להניק יותר, כיון שהם אנשים שפחדם מוטל על הכל, ולא תעיז המינקת לחזור בה.

[6] כן מפורש בתוס' (בד"ה ואמר), שרב נחמן ס"ל שהלכה כר"מ בגזירותיו וגזרינן במת שמא תהרגנו, ונתנה בנה להניק שמא תחזור בה וגמלתו שמא תגמלנו קודם הזמן שצריך לגמול אותו.

[7] דיש לחוש שמא תהרגנו כדי שתוכל להנשא, והביא שכך היה מעשה שאחת חנקה את בנה, ודוחה הגמ' שההיא היתה שוטה (ואין מביאים ראיה מן השוטים).

-------------------------------------------------