KESUVOS 59 (7 Elul) - Dedicated in memory of Esther Miryam bas Harav Chaim Zev and her husband Harav Refael Yisrael ben Harav Moshe (Snow), whose Yahrzeits are 7 Elul and 8 Elul respectively. Sponsored by their son and daughter in law, Moshe and Rivka Snow.

כתובות דף נט. א

אשה שאמרה לבעלה "קונם מה שאני עושה לפיך", האם צריך להפר?

משום עיקר מעשה ידים משום העדפה [1]
לתנא קמא [2] אין צריך להפר אין צריך להפר
לר' עקיבא אין צריך להפר צריך להפר [3]
לר' יוחנן בן נורי [4] צריך להפר צריך להפר

הרוצה להקדיש שדה דלהלן האם חלה הקדושה?

אופן אחד אופן שני
מכירה שאני מוכר לך - לכשאקחנה: קדושה שמכרתי לך - לכשאקחנה: אינה קדושה
משכון שמשכנתי לך - לכשאפדנה: קדושה שמשכנתי לך לי' שנים - לכשאפדנה: קדושה

כתובות דף נט: א

מלאכות דלהלן האם אשה חייבת לעשות לבעלה?

לטחון לאפות לכבס ולבשל, להציע המטה להניק את בנה לעשות בצמר
לסתם מתנתין, לב"ה עושה עושה עושה
לר' חייא אינה עושה עושה עושה
לבית שמאי ----- אינה עושה עושה
-------------------------------------------------

[1] דהיינו מה שעושה יותר ממשקל חמש סלעים שתי שהם עשר סלעים בגליל, (בגליל היו סלעיהם קטנים - חצי משל יהודה).

[2] ס"ל דבין מעשה ידים ובין העדפה שהיא עושה שייכים לבעל ואינה יכולה לידור ולעשות אותם קונם להפקיע אותו מהם.

[3] כתבו התוס' (בד"ה רבי) ע"פ הסוגיא לקמן (דף סו.), שגם ר"ע מודה שהעדפה משועבדת לבעל, אלא שחושש שמא תעדיף ע"י הדחק כגון שתעבוד בלילות בזמן שאין ראוי לעבוד, שעדפה כזו אינה שייכת לבעל ואת זה היא יכולה לאסור עליו.

[4] צריך להפר גם משום עיקר מעשה ידים דשמא יגרשנה ומזמן הגירושין אינה משועבדת לו ויחול הנדר, ושוב לא יוכל להחזירה מחמת הנדר הזה. דהא אי אפשר לאדם להזהר שלא תטחון ולא תאפה וכל שאר מלאכות שאשה עושה לבעלה. וכתבו התוס' (בד"ה שמא), שלמ"ד שיכולה אשה לומר "איני ניזונת ואיני עושה", לא צריך להגיע לחשש שמא יגרשנה, אלא אפי' לא יגרשנה יש לחוש שמא תאמר כן וממילא יחול הנדר משום שכשאומרת כן אינה משועבדת לו, אלא שלא שכיח שתאמר האשה כן, לכן אמרו שמא יגרשנה.

-------------------------------------------------