12th CYCLE DEDICATION

KERISUS 23 - dedicated by Rabbi Kornfeld's father in memory of his aunt, Malka Gitel bas Reb Yakov Mordechai (Malvina Marmorstein), who took him into her home and raised him like her own child after the Holocaust. Her Yahrzeit is 20 Nisan.

כריתות דף כג. א

בחתיכה של חולין וחתיכה של הקדש, מה יהיה חייב באופנים דלהלן?

אכל אחת מהן ואינו יודע איזה אחר שאכל את הא' אכל גם לב' אכל הוא את הא' וחבירו את הב'
לחכמים פטור מביא אשם ודאי פטורים
לר' עקיבא מביא אשם תלוי מביא אשם ודאי כל אחד מביא אשם תלוי
לר' שמעון ----- מביא אשם ודאי שניהם מביאים אשם ודאי ומתנים
לר' יוסי ----- מביא אשם ודאי אליבא דחכמים: פטורים
אליבא דר"ע: מביאים ב' אשם תלוי

בחתיכה של חולין וחתיכה של חלב, מה יהיה חייב באופנים דלהלן?

אכל אחת מהן ואינו יודע איזה אחר שאכל את הא' אכל גם לב' אכל הוא את הא' וחבירו את הב'
לר"ע וחכמים ור' יוסי מביא אשם תלוי מביא חטאת כל אחד מביא אשם תלוי
לר' שמעון מביא אשם תלוי מביא חטאת שניהם מביאים חטאת אחת

בחתיכה של חלב וחתיכה של קודש, מה יהיה חייב באופנים דלהלן?

אכל אחת מהן ואינו יודע איזה אחר שאכל את הא' אכל גם לב' אכל הוא את הא' וחבירו את הב'
לר"ע וחכמים ור' יוסי מביא אשם תלוי מביא חטאת ואשם ודאי כל אחד מביא אשם תלוי
לר' שמעון מביא אשם תלוי מביא חטאת ואשם ודאי שניהם מביאים חטאת ואשם אחד

בחתיכה של חלב וחתיכה של חלב קודש, מה יהיה חייב באופנים דלהלן?

אכל אחת מהן ואינו יודע איזה אחר שאכל את הא' אכל גם לב' אכל הוא את הא' וחבירו את הב'
לחכמים מביא חטאת א' מביא ב' חטאות ואשם ודאי כל אחד מביא רק חטאת
לר' עקיבא מביא חטאת ואשם תלוי מביא ב' חטאות ואשם ודאי כל אחד מביא חטאת ואשם תלוי
לר' שמעון ----- מביא ב' חטאות ואשם ודאי כל א' מביא חטאת, ושניהם מביאים אשם ודאי א'
לר' יוסי ----- מביא ב' חטאות ואשם ודאי אליבא דחכמים: כנ"ל
אליבא דר"ע: כנ"ל

כריתות דף כג. א

בחתיכה של חלב וחתיכה של חלב נותר [1], מה יהיה חייב באופנים דלהלן?

אכל אחת מהן ואינו יודע איזה אחר שאכל את הא' אכל גם לב' אכל הוא את הא' וחבירו את הב'
לר"ע וחכמים ור' יוסי מביא חטאת ואשם תלוי מביא ג' חטאות כל אחד מביא חטאת ואשם תלוי
לר' שמעון מביא חטאת אשם תלוי מביא ג' חטאות כל אחד מביא חטאת אחת ושניהם מביאים עוד חטאת

לתנאים דלהלן, האם איסור חל על איסור?

בחולין בקדשים
לסתם מתניתין בדעת ר"ש אין חל אפי' חמור על קל חל אפי' קל על חמור
לתנא אחר בדעת ר"ש אין חל אפי' חמור על קל אין חל
לרבי חל רק חמור על קל חל אפי' קל על חמור

כריתות דף כג: א

המביא אשם תלוי ונודע לו בזמנים דלהלן שלא חטא, או שנודע לו שחטא בודאי, מה הדין?

בנודע לו קודם שחיטה בנודע לו אחר שחיטה (וקבלה) בנודע לו אחר זריקה
לר' מאיר יצא חזרה לחולין הדם - ישפך, והבשר - ישרף הבשר - יאכל
לחכמים ירעה עד שיומם ויפלו דמיו לנדבה הדם - ישפך, והבשר - ישרף הבשר - יאכל
לר' אליעזר יקרב לשם אשם תלוי על חטא אחר הדם - ישפך, והבשר - ישרף הבשר - יאכל
לר' יוסי ----- הדם - יזרק, והבשר - יאכל הבשר - יאכל

-------------------------------------------------

[1] והעמידה הגמ' שאין כאן שוה פרוטה בחתיכה, ולכן אינו חייב גם אשם ודאי מחמת אשם מעילות - כשאכלה ודאי, או אשם תלוי מחמת מעילה לר"ע כשספק לו אם אכלה.

עוד חומר לימוד על הדף