1)

WAYS IN WHICH A CHATAS IS NIDCHEH (Yerushalmi Halachah 2 Daf 3b)

הפריש חטאתו נתחרש או נשטה או נשתמד או שהורו בית דין מותר לאכול חלב רבי יוחנן אמר נדחית חטאתו [דף ד עמוד א] רבן שמעון בן לקיש אמר לא נדחית חטאתו

(a)

If one separated his Chatas and became a Cheresh (deafmute), lunatic or apostate, or Beis Din ruled that it is permitted to eat Chelev, R. Yochanan says that his Chatas is Nidcheh, and Reish Lakish says that his Chatas is not Nidcheh. (They argue about whether we offer it now, but all permit offering it after they retract, for a living animal is not Nidcheh.)

ר' יוסי בי רבי בון אמר ר' אחא מחלף שמועתא דלא אתי מילתיה דרבי יוחנן פליגא על מילתיה דמר רבי שמעון בר בא בשם רבי (יוסי כוס) [צ"ל יוחנן הגוסס - פני משה] זורקין עליו מדם חטאתו ומדם אשמו.

(b)

(R. Yosi bei R. Bun): The opinions in this teaching must be switched, lest R. Yochanan argues with R. Shimon bar Ba in the name of R. Yochanan. A Goses, we throw the blood of his Chatas and Asham. (TZAFNAS PANE'ACH - a Goses who sinned is not Chayav Chatas, for it is valid only if he will live until Zerikah, and most Gosesim die. Therefore, his Korban is like that of a Cheresh or lunatic!)

רבנן דקיסרין אמרין רבי חייה (אמי מחלף וחד אמר כאן) [צ"ל ור' אמי חד מחלף וחד אמר כאהן - רידב"ז] תנייה

(c)

(Rabanan of Kisarin): R. Chiyah and R. Ami - one of them switches the opinions, and one says that [we need not switch them;] they are like they were taught;

מאן (דמחלף) [צ"ל דלא מחלף - נועם ירושלמי] לית ליה באילין קישואייה

1.

The one who does not switch, he holds that these questions are not difficult. (A Goses is considered alive in every way. There is no reason to reject his Chatas!)

כמאן דמר לא נדחית חטאתו. מי מקבלה הימנו ימתין עד שיחזרו בהן ב"ד

(d)

Question: The one who says that his Chatas is not Nidcheh - [when Beis Din permitted Chelev], who will accept from him (to offer his Korban?! We think that he did not sin, so it is Chulin b'Azarah!) He must wait until Beis Din retracts!

[צ"ל היה שמעון בן עזאי - נועם ירושלמי]

(e)

Answer: We discuss when [a Chacham like] Shimon ben Azai [transgressed and tells the Kohanim that Beis Din erred].

[צ"ל מי מקבלה ממנו ימתין עד שיחזרו בהן בית דין - נועם ירושלמי]

(f)

Question: Who will accept from him?! He must wait until Beis Din retracts!

אלא כשהיה כהן (עבד) [צ"ל עבר - צפנת פענח] והקריב וכיפר

(g)

Answer: Rather, We discuss when a Kohen transgressed and offered it. He atoned. (We explained this like NO'AM YERUSHALMI. Perhaps the Kohen did not ask for what he offers the Korban, or he relied on the Yisrael who said that Beis Din erred, or he himself knew that they erred; perhaps he offered the Korban for himself! - PF)

(ימתין עד שיחזרו בהן בית דין - נועם ירושלמי מוחקו מכאן וגורסו לעיל) כמאן דאמר לא נדחית חטאתו תולדות הורייה כהורייה

(h)

Question: According to the opinion that it is not Nidcheh, are Toldos of a Hora'ah like a Hora'ah?

(הורייה בהורייה מה הן שיצטרפו - נראה שצריך למוחקו, כי שאלה זו היא לקמן) היך עבידא אכלו ציבור חלבים והפרישו קרבנותיהן

1.

What is the case? The Tzibur ate Chelev and separated their Korbanos;

אין תימר תולדות הורייה כהורייה ב"ד חייבין אין תימר אין תולדות הורייה כהורייה בית דין פטורין.

2.

If you will say that Toldos of a Hora'ah are like the Hora'ah, Beis Din are liable (for delaying the Tzibur's Kaparah until they retracted). If you will say that Toldos of a Hora'ah are unlike the Hora'ah, they are exempt.

i.

Note: We explained this like PNEI MOSHE, that if the Korban is not Nidcheh, it can be offered later. According to what we brought from NO'AM YERUSHALMI, the opinion that the Korban is Nidcheh holds that it can be offered [only] later; we could ask this exact question according to that opinion. Indeed, HAGAHOS R. DINAR changed the text to say that we ask according to the opinion that it is Nidcheh. However, if so, I do not know why the Gemara mentioned that they separated their Korbanos - PF.

כיני פשיטא לך תולדות הורייה כהוריי'.

(i)

Answer: Obviously, Toldos of a Hora'ah are like a Hora'ah.

2)

MATTERS THAT AFFECT WHETHER OR NOT THE MAJORITY SINNED

הורייה בהורייה מהו שיצטרפו

(a)

Question: Can a Hora'ah join with another Hora'ah?

[דף ד עמוד ב] היך עבידא הורו בית דין חלב כולייא של ימין מותר ושל שמאל (ולו) [צ"ל ושל - פני משה] מכסה אסור חזרו והחליפו אכלו רוב בראשונה ורוב בשנייה

1.

What is the case? Beis Din ruled that Chelev of the right kidney is permitted, and of the left and that covers the Kerev (a stomach) is forbidden, and then they retracted and said oppositely, and most of the Tzibur ate [from the right kidney] based on the first, and most ate [from the left] based on the second;

אין תימר מצטרפין חייבין אחת ואין תימר אין מצטרפין חייבין שתים.

i.

If you will say that Hora'os join, they are liable only once. If you will say that Hora'os do not join, they are liable twice.

שתי הוריות בעבירה אחת מה הן שיצטרפו

(b)

Question: Do two Hora'os about one Aveirah join?

היך עבידא אכלו רוב (ושחטו רוב) [צ"ל בראשונה ורוב בשנייה - הגהות ר' יוסף דיננער]

1.

What is the case? The majority of the Tzibur ate the first time, and the majority ate the second time (after they retracted to forbid, they retracted and permitted again).

על דעתיה דרבי מאיר חייבין אחת ועל דעתיה דרבי שמעון חייבין שתים.

(c)

Answer: According to R. Meir, [Beis Din] are liable once. According to R. Shimon, they are liable twice. (R. Meir holds that people who transgressed after Beis Din retracted, they join with people who transgressed beforehand. The Hora'ah is not Batel through retraction, so both are considered one Hora'ah. R. Shimon does not join people who transgressed after retraction; they are considered separate Hora'os - RIDVAZ.)

אכלו מיעוט בראשונה ומיעוט בשנייה על דעתיה דרבי מאיר חייבין ועל דעתיה דרבי שמעון פטורין.

1.

If the minority of the Tzibur ate the first time, and the minority ate the second time (and together, they are the majority), according to R. Meir, [Beis Din] are liable. According to R. Shimon, they are exempt.

אמר רבי זעירא ושהות ביניהון רבי (מאיר - נוסח הירושלמי נדפס בסוף הבבלי מוחקו) אמר נותנין לו שהות עד שישמע רבי שמעון אומר עד (שישפע [צ"ל שישמע ממש - נוסח הירושלמי בבבלי]

(d)

(R. Ze'ira): They argue about delay (how much time after the retraction we say that one relied on Beis Din, so he is exempt). Rebbi gives until he could hear. R. Shimon gives until he actually hears. (We explained this like ALEI TAMAR.)

ותני כן הורו בית דין בשוק העליון ויחיד בשוק התחתון בית דין בבית ויחיד בעלייה פטור עד שישמע ממש

(e)

Support (Beraisa): If Beis Din ruled (i.e. retracted) in the upper market, and an individual was in the lower market (and he relied on the initial Hora'ah), or Beis Din ruled in the house, and an individual was in the Aliyah (upper story), he is exempt (even though there was time to hear, for he did not hear. This is like R. Shimon);

על דעתיה דרבי עקיבה אדיין הוא ספק

1.

According to R. Akiva, this is still a Safek. (In our Mishnah, R. Akiva agrees that one who goes abroad, it is more reasonable to exempt than to obligate. He is unsure about one who was not abroad, if he is liable because he should have asked whether they retracted - PF.)

אמר רבי בון בר חייה בעומד בין שני תחומין בין (שני תחומי ארץ ישראל לתחומי ארץ ישראל) [צ"ל תחום ארץ ישראל לתחום חוצה לארץ - פני משה]

(f)

(R. Bun bar Chiyah): We discuss one who was between two borders - between the border of Eretz Yisrael and the border of Chutz la'Aretz. (However, if he was in his house, he is liable.)

רבי אמי בשם רשב"ל להורייה הילכו אחר ישיבת ארץ ישראל לטומאה הילכו אחר רוב נכנסין לעזרה.

(g)

(R. Ami citing Reish Lakish): For Hora'ah, we follow the residents of Eretz Yisrael. (If most of them sinned, Beis Din brings a bull.) For Tum'ah, we follow the majority of those who enter the Azarah (if most are Tamei, we bring Korban Pesach b'Tum'ah).

[דף ה עמוד א] מה כל כת וכת משערין או אין משערין אלא כת הראשונה בלבד

(h)

Question: Do we follow the majority of every group (Korban Pesach is offered in three groups), or only of the first group?

אמר רבי יוסי בי רבי בון עד שהן מבחוץ הן משערין עצמן

(i)

Answer (R. Yosi bei R. Bun): When they are still outside [the Azarah], they count themselves. (If most people there are Tamei, every group brings b'Tum'ah. This is unlike either side of the question.)

רבי יהושע בן לוי (לראייה) [צ"ל להורייה אור שמח סנהדרין ד:ו, - הגהות ר' יוסף דיננער] הילכו מלבוא חמת עד נחל מצרים

(j)

(R. Yehoshua ben Levi): For Hora'ah, we follow [the residents of Eretz Yisrael, i.e.] from Chamas until the [Nile] river of Mitzrayim.

רבי תנחומא בשם רב הונא טעמא דרבי יהושע בן לוי [מלכים א ח סה] ויעש שלמה בעת ההיא את החג וכל ישראל עמו וגו':

(k)

(R. Tanchuma citing Rav Huna): R. Yehoshua ben Levi learns from "va'Ya'as Shlomo ba'Es ha'Hi Es ha'Chag v'Chol Yisrael Imo [mi'Lavo Chamas Ad Nachal Mitzrayim]."

3)

THE HORA'AH CANNOT TOTALLY UPROOT (Yerushalmi Halachah 3 Daf 5a)

מתני' הורו ב"ד לעקור את כל הגוף אמרו אין נידה בתורה אין שבת בתורה אין עבודה זרה בתורה הרי אילו פטורין

(a)

(Mishnah): If the Hora'ah totally uprooted the matter, e.g. Beis Din said that the Torah does not forbid Nidah, Melachah on Shabbos or idolatry, they are exempt;

הורו לבטל מקצת ולקיים מקצת הרי אילו חייבין כיצד אמרו יש נידה בתורה אבל הבא על שומרת יום כנגד יום פטור

1.

If they annulled some and fulfilled some, they are liable. E.g. there is [an Isur of] Nidah in the Torah, but one who has relations with a Shomeres Yom k'Neged Yom (a woman who saw blood during one of the 11 days of Zivah, she is forbidden like a Nidah) is exempt;

i.

Note: Above (2a), Shmuel said that they are liable only if they ruled "it is permitted", but not if they ruled "one is exempt." He must explain that "exempt" here is not precise. Really, it means "permitted".

יש שבת בתורה אבל המוציא מרשות היחיד לרשות הרבים פטור יש עבודה זרה בתורה אבל המשתחוה פטור

2.

Or, there is Shabbos in the Torah, but one who transfers from Reshus ha'Yachid to Reshus ha'Rabim is exempt. Or, there is idolatry in the Torah, but one who bows is exempt.

הרי אילו חייבין שנאמר [ויקרא ד יג] ונעלם דבר דבר ולא כל הגוף:

3.

[Beis Din] are liable for this, for it says "v'Nelam Davar" - a matter, but not the entire [Isur].

גמ' רבי חזקיה אמר [ויקרא ד יג] מדבר לא כל דבר

(b)

(Gemara - R. Chizkiyah): We learn from 'mi'Davar', and not the entire matter.

אמר רבי הילא ממצות לא כל מצות

(c)

(R. Heila): We learn from 'mi'Mitzvos', and not the entire Mitzvos.

וכתיב כן

(d)

Question: It is written so?! (The verse says "v'Nelam Davar... mi'Kol Mitzvos"!)

כיי דמר רבי אמי בשם רבי יוחנן גורעין לדרוש מתחילת הפרשה עד סופה

(e)

Answer: It is like R. Ami said in the name of R. Yochanan - we detract (remove a letter) to expound from the beginning of the Parshah to its end. (The Mem at the end of "v'Nelam" is read with Davar, to make 'mi'Davar'. The Mem at the beginning of mi'Kol is read with Mitzvos, to make mi'Mitzvos.)

1.

Note: Why did he say 'we detract'? We do not expound "v'Nelam" or "mi'Kol" without the Mem! The Gemara connotes that R. Yochanan said so elsewhere. Perhaps he said so about "mi'Dam ha'Par"; we expound it as if it said 'Dam meha'Par' - Yoma 48a (PF).)

רבי חנניה בשם רבי ירמיה ואפילו באמצע תיבה [שם ב ו] ויצקת עליה שמן מנחה היא לרבות כל המנחות ליציקה.

(f)

(R. Chananyah citing R. Yirmeyah): We [remove and expound] even in the middle of a Parshah - "v'Yatzakta Aleha Shemen Minchah Hi" (we read this like v'Yatzakta Shemen Minchah to include putting oil on all Menachos. ("Aleha" is removed from the middle of the verse and explained at the end, to exclude Minchas Ma'afe Tanur.)

ולא נמצאת עוקר כל שם שומרת יום כנגד יום

(g)

Implied question: (Why are they liable for permitting Shomeres Yom k'Neged Yom?) They totally uproot Shomeres Yom k'Neged Yom!

בשאמרו הלילה מותר והיום אסור.

(h)

Answer: They said that it is permitted at night and forbidden during the day.

(ולא נמצאת עוקר כל שחיטה שמואל בר אבא אמר בשאמרו אמה מותרת ושתי אמות אסורות. ולא נמצאת עוקר כל שם השתחוייה בשאמרו מותר להשתחוות ואסור לשוח - ברכת יצחק, - הגהות ר' יוסף דיננער מוחקו מכאן) ולא נמצאת עוקר כל שם הוצאה

(i)

Implied question: (Why are they liable for permitting Hotza'ah?) They totally uproot Hotza'ah!

א"ר שמואל בר רב יצחק בשאמרו גרוגרת מותרת ושתי גרוגרות אסורות

(j)

Answer #1 (R. Shmuel bar Rav Yitzchak): They said that it is permitted [to be Motzi the volume of] one fig, but two figs is forbidden.

[צ"ל א"נ כשאמרו הוצאה אסורה הכנסה מותרת - רידב"ז]

(k)

Answer #2: They said that Hotza'ah is forbidden and entering [from Reshus ha'Rabim to Reshus ha'Yachid] is permitted.

ואתייא כמאן דמר הכנסה והוצאה אחת היא [דף ה עמוד ב] ברם כמאן דמר הכנסה והוצאה שתים הן. ולא נמצאת עוקר כל שם הכנסה

(l)

Question: [Answer #2] is like the opinion that Hotza'ah and entering are one matter. However, according to the opinion that Hotza'ah and entering are two matters, he totally uproots entering!

[צ"ל שמואל בר אבא אמר בשאמרו אמה מותרת ושתי אמות אסורות - ברכת יצחק, הגהות ר' יוסף דיננער].

(m)

Answer #3 (R. Shimon ben Elazar): They said that [to throw or carry in Reshus ha'Rabim] one Amah is permitted and two Amos are forbidden (NO'AM YERUSHALMI).

[צ"ל ולא נמצאת עוקר כל שם השתחוייה - ברכת יצחק, הגהות ר' יוסף דיננער].

(n)

Implied question: (Why are they liable for permitted bowing?) They totally uproot bowing!

בשאמרו מותר להשתחוות ואסור (לשוח) [צ"ל לשטוח - המשבי"ח]

(o)

Answer: They said that one may bow, but one may not fall down.

אמר רבי יוסי לא שהורו מותר לאכול חלב יודעין היו שאסור לוכל חלב והתורה נתנה רשות לבית דין להורות.

(p)

(R. Yosi): We do not discuss when they ruled to permit eating Chelev [Stam. Rather,] they know that one may not eat Chelev, but [they think that] the Torah gave permission to Beis Din to rule.

רבי בון בר חייה בעי כזית היום וכשני זיתים למחר

(q)

Question (R. Bun bar Chiyah): [If they ruled to permit] a k'Zayis today [is this considered permiting part? We infer that they forbid] two k'Zeisim, tomorrow (i.e. all other days).

היך עבידא

1.

Question: What was the conclusion? (This is like the latter Perush of BIRKAS YITZCHAK.)

נביא ומדיח יכול אם יאמרו לך אל תתן תפילין היום תן למחר תשמע להם

(r)

Answer #1 (Beraisa) Suggestion: If false prophets or enticers to idolatry tell you "do not wear Tefilin today; wear tomorrow", perhaps one should heed them?

ת"ל [דברים יג ו] ללכת בהם בכולן לא במקצתן

1.

Rejection: It says "Laleches Bahem" - in the entire [Mitzvos], and not in parts of them.

הרי עקרת שם כל אותו היום ותימר אין כאן עקירת הגוף וכא אין כאן עקירת גוף.

2.

Culmination of Answer: He uprooted the entire day, and this is not called uprooting the entire matter. Also here (permiting a k'Zayis today), this is not uprooting the entire matter!

ר' מנא שמע לה מן דבתרה

(s)

Support: R. Mana learned [the answer to R. Bun's question] from this Beraisa.

שמואל בר בא אמר בשאמרו אמה מותרת ושתי אמות אסורות הרי עקרת שם כל אותה האמה ותימר אין כאן עקירת גוף וכא אין כאן עקירת גוף:

(t)

Answer #2 (Shmuel bar Ba): When they said that one Amah is permitted and two Amos are forbidden, they uprooted the entire Amah, and this is not called uprooting the entire matter. Also here (a k'Zayis today), this is not uprooting the entire matter!

4)

ALL MUST BE PROPER FOR HORA'AH (Yerushalmi Halachah 4 Daf 5b)

מתני' הורו בית דין וידע אחד מהן שטעו ואמר להן טועין אתם או שלא היה מופלא של בית דין שם

(a)

(Mishnah): (In the following cases, they are exempt.) If Beis Din ruled, and one of them knew that they erred and said 'you err, or the Mufla (greatest Chacham) of the Beis Din was not there;

או שהיה אחד מהן גר או ממזר או נתין או זקן שלא ראה לו בנים הרי זו פטור

1.

Or, one of them was a convert, Mamzer, Nasin, or old and did not see (have) children, [Beis Din] is exempt;

שנאמר כאן עדה ונאמר להלן עדה מה עדה האמורה להלן כולן ראוין להורייה אף עדה האמורה כאן כולן ראוין להורייה:

i.

(We learn from a Gezerah Shavah.) It says here "Edah", and it says there "v'Shaftu Edah" (about capital cases). Just like there, all the judges must be qualified to give Hora'ah, also here all must be qualified for Hora'ah.

גמ' מתניתא דרבי דרבי אמר אין לך מעכב אלא מופלא של בית דין בלבד

(b)

(Gemara): Our Mishnah is like Rebbi, who says that only the Mufla is Me'akev.

כתיב [במדבר טו כד] והיה אם מעיני העדה מי שהוא עשוי עינים לעדה.

1.

Source: It says here "v'Hayah Im me'Einei ha'Edah" - the one who is the eyes of the Tzibur (the Mufla).

כתיב [שם יא טז] והתיצבו שם עמך מה את לא גר ולא נתין ולא ממזר אף הן לא גרים ולא נתינים ולא ממזרים ולא עבדים.

(c)

It says "v'Hisyatzvu Sham Imach" - just like you (Moshe) are not a convert, Nasin or Mamzer, also they (the Sanhedrin) are not converts, Nesinim or Mamzerim. (Seemingly, the text should say "just like you are not... or slave." Perhaps it did not want to say so, for Moshe was the ultimate Eved Hash-m! - PF)

ניחא גר ממזר בית דין ממנין ממזרין

(d)

Question: Granted, [it needs to teach about] a convert (who can be on a Sanhedrin to judge even capital cases for a convert - NODA BI'YEHUDAH 2 YD 182, b'Hagahah. Why must it teach) a Mamzer? Does Beis Din appoint Mamzerim [for capital cases]?!

רב הונא אמר בשעברו ומינו

(e)

Answer (Rav Huna): The case is, they transgressed and appointed [a Mamzer].

רבי חנניה רבי מנא חד אמר בתוך שבעים [דף ו עמוד א] וחרנה אמר חוץ לשבעים.

(f)

R. Chananyah and R. Mana argued. One said that [each Pasul of our Mishnah] is among the 70, and the other said that he is outside the 70 (just he discusses cases with them).

מאן דמר חוץ לשבעים ניחא ומאן דמר בתוך שבעים

(g)

Implied question: Granted, it is fine for the one who said that he is not among the 70 (we need not say that they transgressed and appointed a Pasul. What is the reason for) the one who said that he is among the 70?

הא חוץ לשבעים לא מכיון שאינו ראוי להורייה נעשה כאבן:

(h)

Answer: If he were outside the 70, no (he would not disqualify the Hora'ah). Since he is not proper for Hora'ah, he is like a rock (we ignore him).

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF