1)

TOSFOS DH Eis Seforim d'Garsei

תוספות ד"ה אית ספרים דגרסי

(SUMMARY: Tosfos prefers a text that says "12 Shevatim.")

דתנן ר' יהודה אומר י"ב שבטים שחטאו מביאין י"ב פרים

(a)

Alternative text: Some texts say "the Mishnah teaches that R. Yehudah says that 12 Shevatim who sinned bring 12 bulls."

וכן נראה דהכי תנן ברישא דמתני' ובתר הכי תני ז' (הגהת דבש תמר) שבטים כו' ולא שביק רישא דמתניתין למנקט סיפא.

(b)

Support: This is correct, for the Reisha teaches like this. Afterwards, it teaches seven Shevatim... [The Gemara] would not abandon the Reisha and cite the Seifa!

2)

TOSFOS DH R. Meir Savar Yachid she'Asah b'Hora'as Beis Din Patur

תוספות ד"ה ר"מ סבר יחיד שעשה בהוראת ב"ד פטור

(SUMMARY: Tosfos explains why he said that R. Meir says so.)

תימה מאי דוחקי' לכך דלמא ר"מ ס"ל דדוקא יחיד שעשה חייב אבל שנים ושלשה שעשו פטורים ולית ליה ברייתא דועדיין אני אומר כו'

(a)

Question: What forced him to say so? Perhaps R. Meir holds that only an individual who did is liable, but two or three who did are exempt, and he argues with the Beraisa that says "still, I can say..."

דבלא"ה לית ליה דברייתא אית לה יחיד שעשה בהוראת ב"ד חייב ור"מ אית ליה דפטור

1.

In any case, R. Meir argues, for the Beraisa holds that that an individual who did through Hora'as Beis Din is liable, and R. Meir holds that he is exempt!

ומיהו כיון דלא מצינו תנא דמחלק בין א' לשנים דחיק למימר הכי.

(b)

Answer: Since we do not find a Tana who distinguishes between one and two, he said this difficult explanation.

3)

TOSFOS DH khl Gadol mi'Lavo Chamas

תוספות ד"ה קהל גדול מלבוא חמת

(SUMMARY: Tosfos justifies why we may learn from a verse of Nevi'im.)

אף על גב דד"ת מדברי קבלה לא ילפינן

(a)

Implied question: We do not learn Torah law from Nevi'im or Kesuvim!

הא הוי גילוי מילתא בעלמא.

(b)

Answer: This is a mere Giluy Milsa (reveals a matter, i.e. who is included in the count).

4)

TOSFOS DH Mu'atin v'Nisrabu Mai

תוספות ד"ה מועטין ונתרבו מאי

(SUMMARY: Tosfos explains why we discuss this case.)

פרש"י (בעלמא) [בעיין] דהני לאו בני קרבן כמו משיח ונשיא אבל מרובין ונתמעטו כבר הוו בני קרבן,

(a)

Explanation #1 (Rashi): The question is because these do not bring a Korban, like a [Kohen] Mashi'ach and Nasi. However, if there was a majority and they diminished, they were already obligated to bring a Korban (surely, they still bring it).

ולא נהירא דאפי' מרובין ונתמעטו כי נתמעטו לאו בני קרבן נינהו אם לא דבתר חטאה אזלינן

(b)

Rebuttal: This is wrong. Even when they were a majority and they diminished, now that they diminished, they are not obligated to bring a Korban, if we do not follow the time of the sin!

אבל התם תרוייהו בני קרבן נינהו

1.

Distinction: There (one who was appointed to be Mashi'ach or Nasi after he sinned, at) both [times he] must bring a Korban!

אלא מש"ה מבעיא ליה במועטין ונתרבו דאיכא למימר דאפי' ר"ש מודה דפטור כדפי' ואזיל.

(c)

Explanation #2: Rather, we ask about a minority that increased, for we could say that even R. Shimon would agree that they are exempt, like the Gemara proceeds to explain.

5)

TOSFOS DH Horu Beis Din she'Chelev ha'Mechaseh Es ha'Kerev v'Chulei

תוספות ד"ה הורו ב"ד שחלב המכסה את הקרב כו'

(SUMMARY: Tosfos explains how Beis Din could be liable for this.)

תימה דאמרי' לקמן (ד.) אין ב"ד חייבין עד שיורו בדבר שאין הצדוקין מודין

(a)

Question: It says below (4a) that Beis Din are liable only for a matter that the Tzedukim do not admit to;

ובשלמא חלב שעל הדקין דאתי מריבוי' (חולין מט) ניחא דאין הצדוקין מודין בו

1.

Granted, Chelev on the intestines, which we learn from an inclusion (Chulin 49b), it is fine that Tzedukim do not admit to it;

אלא חלב המכסה את הקרב וכן דם מאי איכא למימר

2.

However, Chelev that covers the stomach, and similarly blood, how can we answer? (The Torah explicitly forbids them. Tzedukim admit to them!)

מיהו לפי התוספ' דמכילתין ניחא דתנא לקיים מקצת (כן צריך להגיה) חייבין כיצד יש חלב ודם בתורה אבל אין חייבין אלא על הקרב לשלמים,

(b)

Answer: According to the Tosefta in Horayos (1:7), this is fine. It teaches "[if they ruled to nullify part and] fulfill part, they are liable. What is the case? [They ruled that] there are [Isurim of] Chelev and blood in the Torah, but one is liable only for what is offered for [the Emurim of] a Shelamim.

ואף על גב דדם חיה נאסר,

(c)

Implied question: Also blood of a Chayah is forbidden! (Tzedukim agree that also Chulin blood is forbidden!)

שמא הצדוקים אומרים דגם הוא קרב.

(d)

Answer: Perhaps Tzedukim hold that also [a Chayah] is offered.

6)

TOSFOS DH v'Chazru v'Horu she'Dam Mutar

תוספות ד"ה וחזרו והורו שדם מותר

(SUMMARY: Tosfos explains why we said that they realized their mistake in between.)

הא דקתני כה"ג דמשמע דוקא משום שידעו בינתים שטעו בחלב

(a)

Implied question: Why did it teach such a case? This implies that [we ask] only because they knew in between that they erred about Chelev;

דהא אפי' לא ידעו נמי מצי למבעי כדקאמר משום דשני מינים הם דם שוה בכל ולא חלב

1.

Even if they did not know, we can ask, like it says "because they are two kinds! Blood is equally forbidden in all (even in Chayos), but Chelev is not!"

אלא נקטי' אגב אחריני,

(b)

Answer: It said so (that they knew in between) due to the other cases.

והא דלא פשיט מההוא דלעיל עד שיהיו כולן בשגגה אחת,

(c)

Implied question: Why didn't we resolve from [what Rava expounded] above (2a), "all [the Aveiros] must be due to one Shegagah"?

דהכא כיון דתליא בב"ד הוי שגגה אחת.

(d)

Answer: Here, since it depends on Beis Din, this is one Shegagah.

7)

TOSFOS DH v'Horu she'Avodas Kochavim Muteres

תוספות ד"ה והורו שעבודת כוכבים מותרת

(SUMMARY: Tosfos questions the question.)

צ"ע מה יביאו כיון שאין קרבנותיהן שוין אם יביאו קרבן עבודת כוכבים וגם דחלב או לא

(a)

Question #1: What would they bring? The Korbanos are not the same! Would they bring the Korban for idolatry, and also for Chelev, or not?

וגם צ"ע אי דוקא מיבעיא דמעיקרא הוי מיעוט וכן בסוף אבל אי הוי רובו בסוף לא יצטרפו למיעוטא שיתכפרו כולם בפר בההוא (הגהת מצור דבש) מיעוטא, א"ד ל"ש

(b)

Question #2: This requires investigation, whether he asks only if at the beginning they were the minority, and also at the end, but if they were the majority at the end, they do not join to the minority, so all would get Kaparah through a bull with that minority. (Keren Orah - this is relevant according to the opinion that individuals who relied on Beis Din are liable.) Or, perhaps there is no difference.

אבל הא ודאי אי הוי מתחלה רובא ולבסוף מיעוטא אין מיעוט מצטרף לרובא כיון שכבר נתחייבו רובא בקרבן.

1.

However, surely if at the beginning they were a majority, and at the end they are a minority, the minority does not join to the majority, since the majority were already obligated in a Korban.

8)

TOSFOS DH Ela Ki Tiba'i Lecha v'Chulei

תוספות ד"ה אלא כי תיבעי לך כו'

(SUMMARY: Tosfos points out another question that we could have asked.)

צ"ע אי הוי מצי למבעיא נמי למ"ד ב"ד מייתי אם מתו מיעוט צבור הראשונים ולא נודע כי אם אל אלו החיים

(a)

Question: This requires investigation if we could have asked also according to the opinion that Beis Din brings, if the minority of the first Tzibur died, and [the mistake] became known only to those alive now;

מי אמרי' ב"ד [חייבי'] דמ"מ הם הורו שלא כדת או לא

1.

Do we say that Beis Din are liable, for in any case they ruled improperly, or not?

והא דנקיט מת ב"ד ולא נקיט הורו ב"ד אחר

(b)

Implied question: Why does it say that Beis Din died, and it does not say that another Beis Din ruled?

דלא אפשר כי אם בסנהדרי גדולה.

(c)

Answer: This is because [Par Helam Davar] is possible only through [a ruling of] the Great Sanhedrin (and we replace members only when they die).

3b----------------------------------------3b

9)

TOSFOS DH Kol Hora'ah she'Yatzsah b'Rov Tzibur

תוספות ד"ה כל הוראה שיצתה ברוב צבור

(SUMMARY: Tosfos explains that this is when most sinned before they retracted.)

למעוטי דאם חטאו חצי צבור ועשה גם הוא חייבין

(a)

Explanation: This excludes if half the Tzibur sinned, and also he sinned [after they retracted. Then], they are liable (Yad Binyamin, Avodah Berurah).

10)

TOSFOS DH Se'irei Avodas Kochavim

תוספות ד"ה שעירי עבודת כוכבים

(SUMMARY: Tosfos explains why this is mentioned in the plural.)

משום הכי נקיט לשון רבים

(a)

Implied question: Why does it say the plural (goats brought for idolatry)?

דאיכא טובא שעירים שעירי ראש חודש ושעירי רגלים שהן מרובים,

(b)

Answer: There are many goats [brought for a Chatas] - goats of Rosh Chodesh and final verdicts, which are many;

ואיידי דקאמר התם שעירים נקיט נמי הכא אף על גב דאינו [אלא] אחד כמו פר העלם.

1.

Since there it mentions goats, also here it mentions goats, even though here only one is brought, just like Par Helam Davar.

11)

TOSFOS DH Mashal d'R. Eliezer v'Chulei

תוספות ד"ה משל דרבי אליעזר כו'

(SUMMARY: Tosfos points out that the parable is not so accurate.)

תימה דהתם בספק אכל ספק לו ולכולי עלמא אבל הכא לו אין ספק, וכן בסומכוס,

(a)

Question: There, regarding a Safek whether he ate [Chelev or permitted fat], it is a Safek to him and to everyone. Here, he has no Safek. (He knows that he relied on the Hora'ah. We have a Safek whether he must bring a Korban!) The same applies to Sumchus (who compares this to a man who offered his Korban Bein ha'Shemashos. Also that is a Safek to everyone! Merumei Sadeh answers that the Safek is not due to him, rather, to the Kohen, who offered it Bein ha'Shemashos.)

מיהו יש לומר דבהא תרוייהו שוין דספק הוי.

(b)

Answer: In both (the Mashal and the Nimshal, i.e. the case for a parable is brought), it is a Safek. (R. Eliezer holds that just like he brings Asham Taluy for that Safek, also for this Safek. Sumchus holds that just like he is exempt for that Safek, also for this Safek.)

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF