הוריות דף ג' ע"א

לרב פפא, הורו ב"ד ועשו כדלהלן על פיהם, האם צריכים להביא קרבן דלהלן?

יחיד שעשה - לענין קרבן חטאת ב"ד משלימים מיעוט לרוב - לענין פר העלם דבר של ציבור
לר' מאיר פטור פטורים
לרבנן פטור חייבים

מרובים ונתמעטו או להיפך, האם חייבים בקרבן?

חטאו מרובים ונתמעטו, ונודע שחטאו חטאו מועטים ונתרבו [1], ונודע שחטאו
לרבנן חייבים [2] פטורים
לר' שמעון פטורים [3] פטורים [4]

הוריות דף ג' ע"ב

ישב בית דין להורות וטעו, באופנים הבאים האם הוי הוראה?

שלא הודו כל הב"ד בהוראה שלא ישבו כל הב"ד בהוראה
לר' יוחנן לא הוי הוראה [5] לא הוי הוראה
לשאר החכמים בסוגיא הוי הוראה לא הוי הוראה

-------------------------------------------------

[1] ובאופן שמתו הרבה מהמרובים, עד שנעשו עתה המועטים שלשעבר - לרוב.

[2] דס"ל לרבנן דלא בעינן חטא וידיעה באותו מצב, ואזלינן רק בתר זמן החטא, ואז הם היו מרובים וצריכים להביא פר העלם דבר של ציבור.

[3] דס"ל לר' שמעון, שאם בזמן ידיעת החטא אינו אותו מצב כזמן החטא פטור.

[4] והגם דאזיל ר' שמעון בתר הידיעה, מ"מ לא אזלינן בתר זמן הידיעה לחוד [דא"כ נשיא שחטא בתור הדיוט ונודע לו אחר שנתמנה יצטרך להביא פר, ור' שמעון ס"ל שפטור לגמרי], אלא אזיל ר' שמעון אף בתר זמן ידיעת החטא, ומצריך שיהיו שניהם בזמן אותו חיוב. ולכך כאן שהיה החטא בזמן הפטור - פטורים.

[5] וס"ל שאם לא הודו כל הבית דין להוראה פטורים הב"ד מקרבן [והציבור מביאים חטאת כמו כל שוגג]. אמנם סגי בהרכנת הראש של כולם, ולא צריך שממש תצא ההוראה מפי כולם.

עוד חומר לימוד על הדף