הוריות דף ט' ע"א

בקרבן עולה ויורד [שמיעת קול, בטוי שפתים, טומאת מקדש וקדשיו], מה דין האנשים דלהלן?

ציבור נשיא [1] כהן משיח
לר' שמעון פטורים חייב חייב [2]
לר' עקיבא פטורים חייב פטור [3]
לר' יוסי הגלילי פטורים פטור פטור
לר' אליעזר --- חייב שעיר [4] ---

הוריות דף ט' ע"ב

האם על טומאת מקדש וקדשיו חייבים [יחיד ונשיא] אשם תלוי?

לר' יוחנן לתני תנא קמיה דרב ששת
אליבא דר' אליעזר [5] פטורים [6] חייבים [7]
אליבא דרבנן פטורים פטורים

כהן משיח ונשיא שעברו, וחטאו באופנים דלהלן, איזה קרבן הם מביאים?

חטא ואח"כ עבר עבר ואח"כ חטא
כהן משיח פר פר
נשיא שעיר שעירה או כשבה כהדיוט

-------------------------------------------------

[1] אמנם פטור הוא משמיעת קול - שבועת העדות, דכיון שמלך לא דן ולא מעיד לא שייך זה בו, ובסברא זו כו"ע מודים.

[2] בקרבן עולה ויורד. מלבד טומאת מקדש וקדשיו שבזה ס"ל לר' שמעון שפטור כהן משיח מגזה"כ. והוכיחה הגמ' מהסתירה בברייתא, שמודה ר' שמעון לר' עקיבא שאין כהן משיח מביא בדלי דלות עשירית האיפה, ואם הגיע לכך פטור. ורק בדלות שהם תורים פליג ר' שמעון על ר"ע לחייב. וכן בקרבן עשירות הוא חייב.

[3] ולקמן בעמ' ב' אמר רב פפא, דמה שפטר ר' עקיבא הוא מקרבן עולה ויורד, אולם מביא פר [ומיירי לכאורה בהוראה דוקא], כן הוא גירסת רש"י בסוגיא. [והתוס' רא"ש חולק].

[4] ולקמן בגמ' בעמ' ב' העמיד ר' יוחנן את דבריו רק בטומאת מקדש וקדשיו, שיש בזדונו כרת, אולם גבי שמיעת קול וביטוי שפתים שאין בזדונו כרת, לא פליג ר"א לחייב שעיר, אלא מביא קרבן עולה ויורד כהדיוט [ודלא כר' יוסי הגלילי שפטר לגמרי, כן פירש"י בעמ' ב' בסד"ה אלא].

[5] ר"ל דר' אליעזר אמר גבי נשיא שחייב שעיר בטומאת מקדש וקדשיו, דהגם דהוא בקרבן עולה ויורד ולא בחטאת קבועה, מ"מ דומה איסור זה לחטאת קבועה, כיון שחייב במזיד כרת כמו בחטאת קבועה. ומזה דנה הגמ' לומר שבאיסור זה אליבא דר' אליעזר יהיה חייב בספק אשם תלוי, כיון שדומה לחטאת קבועה בזה שחייב במזיד כרת.

[6] דהכי אמר ר' יוחנן שמודה ר"א לענין אשם תלוי שאינו מביא אלא בספק חטאת קבועה ממש, ולא מהני מה שבטומאת מקדש חייב בזדונו - כרת.

[7] הכי אוקמא רב ששת. אולם מדברי ר' יוחנן הסיקה הגמ' לההוא תנא בקשיא, דדבריו לא כחד.

עוד חומר לימוד על הדף