הוריות דף י' ע"א

כהן משיח ונשיא שחטאו ואח"כ נתמנו, באופנים דלהלן איזה קרבן הם מביאים?

נודע להם חטאם קודם שנתמנו נודע להם חטאם אחר שנתמנו
לרבנן שעירה או כשבה כהדיוט שעירה או כשבה כהדיוט
לר' שמעון שעירה או כשבה כהדיוט פטורים

נגעים שבאו על אדם באונס כדלהלן, האם מטמאים אותו?

באו על ידי נפילה הכאה כויה באו ע"י שדים ורוחות /כשפים
לר' יהודה מטמאים מטמאים
לר' שמעון מטמאים אינם מטמאים

הוריות דף י' ע"ב

מהו אשרי לצדיקים ואוי לרשעים?

אשרי לצדיקים אוי לרשעים
לרב נחמן בר רב חסדא כשיש להם יסורים בעולם הזה כשיש להם טובה בעולם הזה
לרבא [1] כשיש להם טובה בעולם הזה כשיש להם יסורים בעולם הזה

-------------------------------------------------

[1] הוקשה לו על רב נחמן, דמה גרוע שיאכלו צדיקים שני עולמות, וא"כ למה יאמר אשרי מה שמגיע להם את יסורי הרשעים של העולם הבא בעולם הזה.

עוד חומר לימוד על הדף