הוריות דף ב' ע"א

הורו בית דין באופנים דלהלן, ועשו הקהל או רובו על פיהם, האם חייבים ב"ד קרבן.

אמרו: מותרין אתם אמרו: מותרין אתם לעשות
לשמואל (ואיכא דאמרי: רב דימי) חייבים חייבים
לרב דימי (ואיכא דאמרי: שמואל) פטורים חייבים

הורו בית דין שחלב מותר, ואכל זה חלב באופנים דלהלן, האם נפטר מקרבן?

כשאכל חלב מחמת הוראתם כשנתחלף לו חלב בשומן ואכלו
לרב פטור פטור [1]
לר' יוחנן פטור חייב

הוריות דף ב' ע"ב

הורו בית דין שחלב מותר, ועמד יחיד או ציבור ועשו על פיהם, האם חייבים היחיד או הציבור להביא קרבן?

כשעשה יחיד כשעשו ציבור
לתנא דמשנתנו - ר' יהודה פטור פטור
לחכמים חייב פטור

-------------------------------------------------

[1] אמנם מודה רב שאינו מצטרף לרוב ציבור להביא פר העלם דבר, דצריך שכולם יהיו בשגגה אחת.

עוד חומר לימוד על הדף