??
 
??
 
??
 
??

עבודה זרה דף ע"ו ע"א

כיצד מכשירים שפודים ואסכלאות של קדשים ושל גיעולי עכו"ם?

בגיעולי עכו"ם בקדשים
לרב ששת [1] מלבנו באור מגעיל בחמין
לרבא בתחילה מלבנו באור מלבנו באור
לאביי מלבנו באור ומגעיל בחמין מלבנו באור ומגעיל בחמין
לרבא במסקנא מלבנו באור מגעיל בחמין

עבודה זרה דף ע"ו ע"ב

כיצד מכשירים סכין? [תד"ה אמר].

לאכול בו צונן לאכול בו רותח
בבלע היתרא דצה בקרקע עשר פעמים בעי הגעלה
בבלע איסורא דצה בקרקע עשר פעמים [2] בעי ליבון [3]

-------------------------------------------------

[1] רב ששת תירץ את המשניות הסותרות וכו', דבגיעולי עכו"ם צריך ליבון כיון שאיסורא בלע, ובקדשים סגי בהגעלת חמין, דהיתרא בלע. והקשה עליו רבא, דסוף סוף כי קא פליט איסורא קא פליט. ובסוף הסוגיא יישבו רב פפא ורב אשי קושייתו. רב פפא יישב דבגיעולי עכו"ם כיון שלא ממבשלים בהם כל שעה, לכך מתקשה הבליעה בתוכו, ואין נח לפלוט בהגעלה וצריך ליבון, משא"כ בקדשים שכל הזמן מבשלים ולכך נח לפלוט. ורב אשי תירץ, שלא חשיב בקדשים איסורא פלט, דכיון שנעשה נותר רק בתוך דפנות הכלי - לא חמור איסורו.

[2] אמנם מפרש הרב אלחנן על פי הירושלמי, שדוקא סכין קטן, אבל סכין גדול שדרך שיש בו גומות, צריך ליבון דלא מהני לו השפשוף בקרקע.

[3] ואמר ר"ת דהוא דוקא בסכין גדול שראוי לצלות בה בשר על האש, אבל בקטנים שאין משתמש בהם על האש סגי בהגעלה. וריב"א חולק ומצריך גם בקטנים.

עוד חומר לימוד על הדף