גיטין דף פז. א

כתב חמשה נוסחי גיטין בנייר אחד [1], וחתמו שני עדים למטה, האם כשרים כל הגיטין?

כשכתוב את הזמן פעם אחת בשביל כולם כשכתוב את הזמן ה' פעמים על כל טופס
לר' יוחנן הוי כלל וכשר [2] הוי פרט ורק האחרון כשר
לר"ל הוי פרט [3] ורק האחרון כשר הוי פרט ורק האחרון כשר

אליבא דריש לקיש, היכא שעירב מעיקרא את כל השמות,
שכתב "אנו פלוני ופלוני גירשנו" וכו', מה הדין בדלהלן?

כשחזר ועשה זמן וריוח לכל אחד ואחד כשחזר ועשה רק זמן לכל אחד ואחד
לרבנן רק זה שהעדים נקראים עמו כשר כולם כשרים
לר' מאיר רק זה שהעדים נקראים עמו כשר
-------------------------------------------------

[1] והעמידה הגמ' שמיירי שכתוב "ואו" החיבור שכתוב פלוני "ופלוני", שבכה"ג אמרינן שחתימת העדים היא על הכל ולא רק על האחרון.

[2] במשנה איתא: "חמשה שכתבו כלל בתוך הגט - איש פלוני מגרש פלוני ופלוני פלונית והעדים מלמטה כולן כשרים, וינתן לכל אחת ואחת. היה כותב טופס לכל אחת ואחת והעדים מלמטה - את שהעדים ניקרין עמו כשר", ע"כ. ונחלקו ר' יוחנן ור"ל מהו "כלל" ומהו "טופס", ר' יוחנן ס"ל שהקובע הוא הזמן - ואם יש זמן אחד לכולם הוי כלל אפי' שכל נוסח הגט כתוב ה' פעמים. ורק אם כתוב ה' פעמים זמן הוי "טופס". ור"ל ס"ל שאפי' בזמן אחד לכולם הוי נמי "טופס".

[3] וס"ל ש"כלל" לא הוי אלא באופן שכתב "אנו פלוני ופלוני גירשנו נשותינו פלונית ופלונית" - דהיינו שיש נוסח אחד לכל הה' גיטין. והקשה רבינא לרב אשי לשיטת ר"ל, דלפי דבריו נמצא ששתי נשים מתגרשות בגט אחד, והתורה אמרה (דברים כד:א) "וכתב לה" - ולא לה ולחברתה. ותירצה, שבסוף הוא חזר וכתב "פלוני גירש פלונית, ופלוני גירש פלונית" וכו', דהיינו שבסוף חזר וכתב גט לכל אחד ואחד, אלא שהלשון בתחילה שכתב "אנו פלוני ופלוני גירשנו" וכו', עושה את הגט הזה כלל - כדי שתועיל חתימה אחת על הכל.

-------------------------------------------------