1)

TOSFOS DH Hachi Garsinan R. Yosi Matir Li'ares v'Linasei Miyad

תוספות ד"ה הכי גרסינן רבי יוסי מתיר ליארס ולינשא מיד

(SUMMARY: Tosfos corrects our text.)

ואין להאריך כאן:

(a)

Remark: It is not proper to elaborate here. (In Yevamos (42b DH R. Yosi), Tosfos proved that R. Yosi does not decree an Arusah due to a Nesu'ah.)

47b----------------------------------------47b

2)

TOSFOS DH veha'Kelim veha'Otzros she'Shavsu b'Soch ha'Techum...

תוספות ד"ה והכלים והאוצרות ששבתו בתוך התחום...

(SUMMARY: Tosfos concludes that they have 2000 Amos from the city.)

פ''ה ואפילו הן של הפקר

(a)

Explanation #1 (Rashi): This is even if they are Hefker.

משמע דלא מיבעיא אם יש להם בעלים

(b)

Inference: There is no question [that they have 2000 Amos in every direction] if they have owners.

וקשה דאי יש להם בעלים הרי הן כרגלי הבעלים

(c)

Question: If they have an owner, they are like the feet of their owner!

ואפי' אם נעמידם כגון שהבעלים בעיר אחרת דהשתא לא הוי כרגלי הבעלים ומ''מ בני שביתה הם יותר מן ההפקר ויש להן אלפים אמה לכל רוח

1.

Suggestion: Perhaps we can establish it when the owner is in another city. Now, they are not like the feet of their owner, but still Shevisah applies to them more than to Hefker, and they have 2000 Amos in every direction!

מ''מ אין נראה להעמיד כלל ביש להם בעלים דביש להם בעלים מה לי תוך התחום מה לי חוץ לתחום

2.

Rejection: It is totally unreasonable to establish it when they have an owner, for when they have an owner, what is the difference between inside the Techum and outside the Techum?! (Maharam - if they are Hefker, one might have thought that inside the Techum, the people of the city intend for them. If they have an owner, in any case it depends on his intent!)

ונראה דבשל הפקר איירי והא דנקט תוך התחום לאשמעינן דאפ''ה לא קני שביתת העיר

(d)

Answer: We discuss of Hefker. It mentions inside the Techum to teach that even so, they do not acquire the Shevisah of the city.

וא''ת ומאי שנא דהכא יש להן אלפים אמה לכל רוח דמשמע ממקומן מדלא קתני כרגלי אנשי העיר

(e)

Question: Why is here different [than rain]? "They have 2000 Amos in every direction" implies from their place, since it did not teach "like the feet of the people of the city";

וגבי גשמים שסמוכים לעיר הוי כרגלי אנשי העיר כדאמרינן לעיל (דף מה:)

1.

Regarding rain close to a city, it is like the feet of the people of the city, like we said above (45b)!

וי''ל דהתם אנשי העיר דעתם עליהם דגשמים ידועים לכל בני העיר אבל אוצרות דהפקר אם היו ידועים כבר היו זוכין בהן

(f)

Answer #1: There, the people of the city intend for it. Rain is known to all people of the city. However, Hefker storehouses, if they were known, people would have acquired them!

ועוד שמא יש לחלק משום דהתם בסמוכין וקרובין דעתן עליהן והכא ברחוקים אלא שהן בתוך התחום

(g)

Answer #2: Perhaps we can distinguish, for there they are near and close. The people of the city intend for them. Here, they are far, but they are inside the Techum.

ומיהו נראה דאלפים אמה לאו ממקומן קאמר אלא מן העיר כמו בגשמים דלעיל

(h)

Answer #3: It seems that 2000 Amos is not from their place, rather, from the city, just like rain above.

דהא מוכח גבי חרם שבין שתי תחומי שבת דלרבי יוחנן חפצי הפקר שבתוך התחום קונין שביתת העיר אפילו אין דעת אנשי העיר עליהם כמו שאפרש בסמוך וברייתא דהכא כר' יוחנן בן נורי

(i)

Source: It is proven regarding a fishing trap between the Techum of two cities, that according to R. Yochanan ben Nuri, Hefker items within the Techum acquire Shevisah of the city, even if the people of the city did not intend for them, like I will explain below. The Beraisa here is like R. Yochanan ben Nuri.

וליכא למיפרך האי כרגלי אנשי העיר מבעי' ליה כדפריך לעיל

(j)

Implied question: We should ask that it should teach 'like the feet of the people of the city", like we asked above!

כיון דהזכיר הכא תוך התחום משמע שפיר דאלפים אמה לכל רוח מן העיר קאמר

(k)

Answer: Since it mentioned here inside the Techum, "2000 Amos in every direction" properly connotes from the city.

ואף על גב דכייל להו בהדי שואל כלי מן הנכרי ונכרי אם עומד חוץ לעיר מונין לו אלפים ממקומו

(l)

Implied question: They were taught with one who borrows a Kli from a Nochri, and if a Nochri stands outside the city, we count for him 2000 Amos from his place!

סתמא דמלתא נכרי בעיר עומד

(m)

Answer: The Stam case is, the Nochri stands in the city.

3)

TOSFOS DH d'Kulah Mevarkesa k'Dalet Amos Damya

תוספות ד"ה דכולה מברכתא כד' אמות דמיא

(SUMMARY: Tosfos explains that this is only because it is surrounded by Mechitzos.)

בריש פירקא פ''ה והוליכו לעיר אחרת והרי מוקפת מחיצות

(a)

Explanation (Rashi, on the Mishnah 41b): "They took him to another city", and it is surrounded by Mechitzos.

משמע דלא חשיב כד' אמות לענין להלך את כולה אלא במוקפת מחיצות דומיא דדיר וסהר

(b)

Inference: It is considered like four Amos to permit traversing the entire [city] only if it is surrounded by Mechitzos, similar to a Dir or Sahar.

והא מברכתא צריך לומר דמוקפת מחיצות הויא

(c)

Consequence: We must say that Mevarkesa was surrounded by Mechitzos.

ואע''ג דגבי נותן עירובו באילן (לעיל דף לב:) פריך חוץ לעיבורה של עיר נמי כיון דאמר רבא הנותן עירובו יש לו ד' אמות וכו'

(d)

Implied question: Regarding one who put his Eruv in a tree, we asked (32b) "also outside the Ibur of the city [within four Amos it should be valid], for Rava taught that one who places an Eruv has four Amos" (we consider that Mechitzos surround it);

משמע דתוך עיבורה של עיר נמי הוי טעמא לפי שנעשית לו כל העיר ועיבורה כארבע אמות אף על פי שאין שם מחיצה

1.

Inference: Also inside the Ibur of the city, the reason [it is valid] is because the entire city and its Ibur are like four Amos, even though there is no Mechitzah!

ה''מ לשובת שם או נותן שם עירובו שיש לו אלפים אמה לכל רוח ונחשב הכל כד' אמות אפילו חוץ למחיצות כיון שהוא בעיבורה של עיר

(e)

Answer: That is only regarding one who is Shoves or puts his Eruv there. He has 2000 Amos in every direction, even outside the Mechitzos, since he [or it] is in the Ibur of the city;

אבל בבא מחוץ לתחום אינו נחשב כד' אמות בלא היקף מחיצות

1.

However, if one comes from outside the Techum, it is not considered like four Amos unless it is surrounded by Mechitzos.

ואומר ר''י דבעי נמי דתהוי מוקפת לדירה דלא עדיף משבת באויר מחיצות שיש לו אלפים אמה לכל רוח

(f)

Explanation (Ri): We require also that it is Mukaf l'Dirah. He is no better than one who was Shoves within Mechitzos, who has 2000 Amos in every direction;

אפילו הכי לא חשיב לגביה כארבע אמות בהיקף יותר מבית סאתים שלא הוקף לדירה כדאמר בשבת בתל ונקע

1.

Even so, [within the Mechitzos] is not considered for him like four Amos if the surrounded area is more than Beis Sa'atayim that was not Hukaf l'Dirah, like it says about one who was Shoves on a mound or a crevice in a rock (15a).

וצריך ליזהר בדבר הבא מחוץ לתחום בשביל ישראל זה דשרי לישראל אחר או שבא בשביל נכרי שלא יטלטלנו חוץ לד''א בעיר שאין לה מחיצות שמוקפת לדירה

(g)

Pesak: One must be careful about something brought from outside the Techum for this Yisrael, that it is permitted for another Yisrael, or it was brought for a Nochri. One may not move it outside of four Amos in a city without Mechitzos that surrounded it for the sake of residence.

4)

TOSFOS DH Cherem

תוספות ד"ה חרם

(SUMMARY: Tosfos explains why we establish this like R. Yochanan ben Nuri.)

לשון מצודות וחרמים שבין שני תחומי שבת צריך מחיצה של ברזל שלא יעברו מים מתחום זה לתחום זה

(a)

Explanation #1: This is an expression of traps and fishing nets between two Techumim of Shabbos. An iron wall is needed lest the water go between one Techum and the other;

דכל מה שבתוך תחום העיר אין לו שביתה במקומו להיות לו אלפים לכל רוח ממקומו אלא בתר קרתא גרירא כך פי' הקונט'

1.

Whatever is within the Techum of the city does not have Shevisah in its place to have 2000 in every direction from its place. Rather, it gets the law of the city. Rashi explained so.

וכן פר''ת אלא דפי' חרם לשון והחרים ה' לשון ים (ישעיה יא) כשמעלה הים שרטון ומתייבש נשארים נקעים מלאים מים וחרם הוא נקע מלא מים וכן פר''ח חרם לשון חריץ

(b)

Explanation #2: Also R. Tam explained like this, but he explained that Cherem is an expression [of drying] like "v'Hecherim Hash-m [Es] Leshon Yam" (he dried the Yam Suf). When the sea deposits debris and it dries, there remain crevices full of water. Cherem is a crevice full of water. Also R. Chananel explained that "Cherem" is an expression of a furrow.

וא''ת אמאי מוקי לה כרבי יוחנן בן נורי הא לרבנן נמי אמר לעיל (מה:) גבי גשמים הסמוכים לעיר דהוו כרגלי אנשי העיר

(c)

Question: Why do we establish it like R. Yochanan ben Nuri? Also according to Rabanan, it says above (45b) that rain close to a city, it is like the feet of the people of the city!

וי''ל דהכא דמימשכי מתחום זה לתחום זה בטלה דעתם והוי כחפצי הפקר דאין קונין שביתה לרבנן והוו כרגלי הזוכה

(d)

Answer: Here, [the water] is drawn from one Techum to the other, so Batlah Daitam (their intent does not help), and it is like Hefker items, which do not acquire Shevisah according to Rabanan. They are like the feet of the one who acquires them;

אבל לר' יוחנן דקנו שביתה כשהן בתוך תחום העיר קונין שביתת העיר אף ע''פ שאין דעת אדם עליהם קונה

1.

However, according to R. Yochanan ben Nuri, that it acquires Shevisah when it is in the Techum of the city, it acquires the Shevisah of the city even though [the people of the city] do not intend for it.

אבל אין לפרש דלר' יוחנן קונין שביתה במקומן ומה שצריך מחיצה של ברזל היינו כדי להכניסם לעיר לפי שמקצת המים רחוקים מן העיר יותר מאלפים אמה

(e)

Implied suggestion: According to R. Yochanan [ben Nuri], it acquires Shevisah in its place. An iron wall is needed to enter it into the city, because some of the water is more than 2000 Amos from the city.

דאם כן אמאי נקט בין שני תחומין אפילו אי ליכא עיר שניה לא מצו להכניס מים לעיר שחוץ לתחום

(f)

Rejection #1: If so, why did it mention between two Techumim? Even if there is not another city, they cannot enter water into the city that was outside its Techum!

ועוד אפילו מחיצה של ברזל לא תועיל להכניסם לעיר מסוף אלפים אמה שהרי בתחלת העיר כלו האלפים של מים:

(g)

Rejection #2: Even an iron wall would not help to [permit] entering it into the [entire] city from the end of 2000 Amos, since at the beginning of the city finish the 2000 [Amos] of the water.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF