1)

TOSFOS DH Kol she'Chen d'Havi Lei Nolad v'Asir

תוספות ד"ה כל שכן דהוי ליה נולד ואסיר

(SUMMARY: Tosfos explains why this is unlike liquids absorbed in fruits.)

ואע''ג דמשקין בפירי נמי אמרינן בפסחים (דף לג:) דמבלע בליעי אפ''ה לא מתסרי משום נולד אי לא גזרינן שמא יסחוט

(a)

Implied question: We say in Pesachim (33b) that also liquids are absorbed in fruits, even though they are not forbidden due to Nolad, [and they are permitted] if we do not decree lest one squeeze!

דמים בעבים בליעי טפי ואינה ניכרין כמו משקין בפירי

(b)

Answer #1: Water in clouds is absorbed more, and it is not recognized at all, the way liquids [are recognized] in fruits.

ואפילו לא היו ניכרין משקין בפירי כלל לא חשיבי נולד כיון דמעיקרא נמי הוי אוכל אוכלא דאיפרת הוא

(c)

Answer #2: Even if liquids were not recognized in fruits at all, they are not considered Nolad, since also initially they were a food. They are [considered] a food that separated.

וא''ת ולימא הא רבי שמעון היא דלית ליה מוקצה ולית ליה נולד כדאיתא בריש ביצה (דף ב.)

(d)

Question: He should say that it is R. Shimon, who does not forbid Muktzah or Nolad, like it says in Beitzah (2a)!

וי''ל דבנולד כה''ג דדבר חדש שלא בא לעולם כל עיקר מודה רבי שמעון

(e)

Answer: In such a case of Nolad, something new that had not come to the world at all, R. Shimon agrees.

וכן באפר כירה שהוסק ביום טוב נראה דמודה ר''ש דאסור לכסות בו אא''כ ראוי לצלות בו ביצה כדאמר בפרק קמא דביצה (דף ח.):

(f)

Support: Also regarding ashes in an oven ignited on Yom Tov, it seems that R. Shimon agrees that one may not cover [the blood of a slaughtered bird or Chayah], unless it is [still hot and] proper to roast an egg with it (then, it is still like wood, which is prepared for cooking), like it says in Beitzah (8b).

2)

TOSFOS DH Naharos ha'Moshchin

תוספות ד"ה נהרות המושכין

(SUMMARY: Tosfos brings two opinions about whether this is even of the Rabim.)

פ''ה אפי' הן של יחיד

(a)

Explanation #1 (Rashi): This is even if they are of an individual.

ונראה שדקדק דאי הוה של רבים דווקא מאי איריא נהרות אפי' מים מכונסים נמי אמרי' לעיל כרגלי הממלא והיינו כרגלי כל אדם דהכא כדפרישי' לעיל דהכל אחד

(b)

Source: It seems that he deduced this, for if it is only of the Rabim, why does it say rivers? Even gathered water, we say above that it is like the feet of the one who drew it, i.e. "like everyone's feet"/ that it says here, like I explained above (45b DH b'Yom), that this is all the same.

וכן מוכח בפרק בתרא דביצה (דף לט.) דבשל יחיד מיירי דפריך מהך דהכא אמתני' דהתם דקתני בור של יחיד כרגלי היחיד

(c)

Proof: It is proven like this in Beitzah (39a) that we discuss of an individual. It asks from here against the Mishnah there, which teaches "an individual's pit is like the individual's feet."

ומיהו שם לא פירש רש''י כרגלי הממלא וכרגלי כל אדם בענין אחד

(d)

Disclaimer: However, there Rashi did not explain "like the feet of the one who drew it" and "like everyone's feet" to be the same.

ור''ת מפרש אפילו מיירי בשל רבים מדקדק שפיר דדווקא משום דניידי לא קנו שביתה אבל מכונסים דקנו שביתה יש להם אלפים אמה לכל רוח כרבי יוחנן בן נורי

(e)

Explanation #2 (R. Tam): Even if it is [only] of the Rabim, it is a proper inference. Only because they move, they do not acquire Shevisah, but contained water, which acquires Shevisah, has 2000 Amos in every direction, like R. Yochanan ben Nuri.

3)

TOSFOS DH Havah Amina Bein l'Kula Bein l'Chumra

תוספות ד"ה הוה אמינא בין לקולא בין לחומרא

(SUMMARY: Tosfos points out that he could have given a simpler answer.)

הוה ליה למימר דאיצטריך הלכה כדברי המיקל לפסוק הלכה בכל מקומות

(a)

Implied question: He should have said that he needed to say that the Halachah follows the lenient opinion everywhere [in Eruvin]!

אלא דניחא ליה למימר דאפילו להך מילתא גופה. איצטריך

(b)

Answer: He prefers to say that even for this matter itself it is needed.

4)

TOSFOS DH Ka Mashma Lan Halachah k'Divrei ha'Meikal b'Eruv

תוספות ד"ה קמ''ל הלכה כדברי המיקל בעירוב

(SUMMARY: Tosfos explains that we distinguish people from Kelim.)

דלענין אדם הלכה כרבי יוחנן בן נורי דקני שביתה ולענין כלים הלכה כרבנן דלא קנו שביתה והרי הן כרגלי כל אדם

(a)

Explanation: Regarding a person, the Halachah follows R. Yochanan ben Nuri, that he acquires Shevisah. Regarding Kelim, the Halachah follows Rabanan, that they do not acquire Shevisah. They are like everyone's feet.

ולא הוי תרי קולי דסתרי אהדדי

(b)

Implied question: This is like two contradictory leniencies!

דקיימא לן כרבנן דאמרי אין חפצי הפקר קונין שביתה

(c)

Answer: (It is not.) We hold like Rabanan, who say that Hefker items do not acquire Shevisah;

וישן היינו טעמא הואיל וניעור קני ישן נמי קני כדפ''ה

1.

The reason for a sleeping person is since an awake person acquires Shevisah, also a sleeping person, like Rashi explained.

ואפילו אם לא היה משמעינן רבי יהושע בן לוי אלא הלכה כדברי המיקל בעירוב לחוד הוה משמע מדבריו דהלכתא כדברי שניהם להקל

(d)

Remark: Even if R. Yehoshua ben Levi would have taught only "the Halachah follows the lenient opinion regarding Eruv", his words would connotes that the Halachah follows both of them to be lenient.

5)

TOSFOS DH Lismoch Alav bi'Sha'as ha'Dechak

תוספות ד"ה לסמוך עליו בשעת הדחק

(SUMMARY: Tosfos rejects Rashi's Perush.)

פי' הקונטרס דשנת בצורת הוה ואיכא הפסד טהרות

(a)

Explanation (Rashi): It was a famine year, and there is a loss of Taharos.

ואי אפשר לומר כן דבדחק כה''ג אפי' רבנן מודים. כדאמר בפ''ק דנדה (ד' ט:) אין שעת הדחק ראיה ומפרש התם מאי שעת הדחק שנת בצורת הוה ואיכא דאמרי דטהרות אפיש ועבוד וחשו רבנן להפסד טהרות

(b)

Rebuttal: One cannot say so. In such pressed circumstances, even Rabanan agree, like it says in Nidah (9b) "you cannot bring a proof from pressed circumstances", and it explains there that "pressed circumstances" was a famine year, and some say that they made much Taharos!

6)

TOSFOS DH d'Amar Shmuel Halachah k'Divrei ha'Meikal b'Evel

תוספות ד"ה דאמר שמואל הלכה כדברי המיקל באבל

(SUMMARY: Tosfos explains that we follow even an individual against a Rabim.)

אפילו ביחיד במקום רבים נראה דלעולם הלכה כדברי המיקל באבל

(a)

Pesak: Even an individual against a Rabim, it seems that the Halachah follows the lenient opinion in Aveilus.

וחוץ מזו לאו למעוטי שאר מקומות דאבל קאמר כדקאמר אבילות הוא דאקילו ביה רבנן

1.

"Except for this" does not exclude other laws of Aveilus, like it says "Rabanan were lenient about Aveilus."

וכן מוכיח בהדיא פרק בתרא דמו''ק (דף יט:) גבי אבא שאול ורבנן גבי קובר את מתו ג' ימים לפני הרגל וגבי בא ממקום קרוב פלוגתא דר"ש (הגהה בגליון) ורבנן (דף כב.)

(b)

Support: It is proven explicitly like this in Mo'ed Katan (19b) regarding Aba Sha'ul and Rabanan, regarding one who buries his relative three days before the festival, and regarding one who came from a close place, regarding the argument of R. Shimon and Rabanan (Mo'ed Katan 22a).

וא''ת כיון דאפי' יחיד במקום רבים אמר שמואל הלכה כדברי המיקל באבל למה ליה לשמואל למיפסק בפרק בתרא דמו''ק (דף כד.) כר''ג (הגהה בגליון) דאמר ר''ה ויום הכפורים כרגלים

(c)

Question: Since Shmuel said that the Halachah follows the lenient opinion, even an individual against a Rabim, in Aveilus, why did Shmuel need to rule in Mo'ed Katan (24a) like R. Gamliel, who says that Rosh Hashanah and Yom Kipur are like festivals?

ויש לומר דקמ''ל אפי' ביחיד במקום רבים כדאמר לעיל

(d)

Answer: He teaches that [we follow the lenient opinion] even an individual against a Rabim, like it says above (that R. Yehoshua ben Levi ruled like R. Yochanan ben Nuri to teach so regarding Eruv).

ונראה אפי' ביום ראשון של אבילות דהוי דאורייתא כדאמר בה''ג דהלכה כדברי המיקל באבל מידי דהוי כהלכה כדברי המיקל בעירוב דמשמע לעיל דאפילו הוי דאורייתא הלכה כדברי המיקל

(e)

Pesak: Even on the first day of Aveilus, which is mid'Oraisa, like Bahag says, we follow the lenient opinion in Aveilus, like we find that we follow the lenient opinion in Eruv, which connotes that even if it is mid'Oraisa, the Halachah follows the lenient opinion;

מדקאמר מכדי עירובין דרבנן מה לי יחיד במקום וכו' משמע דאי הוה דאורייתא ניחא דצריכי

(f)

Source #1: It says "how is this - Eruvin is mid'Rabanan! What is the difference whether an individual argues with [Rabim]...?" This connotes that if it were mid'Oraisa, it is fine that we need [to teach that we are lenient even like an individual against a Rabim].

וכן מוכח בפ' יש בכור (בכורות דף מט.) גבי פלוגתא דר''ע ורבנן דאמר רב אשי הכל מודים לענין אבילות דיום ל' כשלפניו דאמר שמואל הלכה כדברי המיקל באבל ואפילו ביום ראשון אינו נוהג אבילות

(g)

Source #2: In Bechoros (49a), regarding the argument of R. Akiva and Rabanan. Rav Ashi said that all agree that regarding Aveilus, day 30 is like before it, for Shmuel taught that we follow the lenient opinion in Aveilus, and [one who heard on day 30] does not conduct even the first day of Aveilus.

וזה לשון ה''ג היכא דשכיב שכיבא ביום טוב ראשון או ביום טוב שני או בחולו של מועד או בי''ט ראשון של יום טוב אחרון אינו נוהג אבילות (מכאן מעמוד ב) עד דנפקי יומא טבא כולהו

(h)

Citation (Bahag): When a Mes died on Yom Tov Rishon, Yom Tov Sheni, Chol ha'Mo'ed or the first day of the final Yom Tov, he does not conduct Aveilus until all the days of Yom Tov end;

46b----------------------------------------46b

אבל יומא בתרא דרבנן מסלק סליק למנין ז' אבל אבילות לא נהיג ביה כלל

1.

However, the last day is mid'Rabanan. It counts towards Shiv'ah (the seven days of Aveilus), but Aveilus does not apply on it at all.

אבל שכיב שכיבא בי''ט שני של י''ט אחרון כיון דעיקר אבילות יום ראשון נהיג ביה אבילות וסליק למנין ז'

2.

However, if a Mes died on the second day of the last Yom Tov, since the primary Aveilus of the first day applies, it counts towards Shiv'ah;

דהכי אסמכוה רבנן דעיקר אבילות יום ראשון הוא דכתיב ואכלתי חטאת היום היום אסור ולמחר מותר וכתיב ואחריתה כיום מר

i.

Chachamim brought a support that the primary Aveilus is the first day, for it says "v'Achalti Chatas ha'Yom" (Aharon explained why he could not eat Kodshei Doros on the day that Nadav and Avihu died) - today is forbidden, and tomorrow is permitted. It says also "va'Acharisah k'Yom Mar";

וכיון דיום ראשון דאבילות דאורייתא ויום טוב אחרון ספיקא דרבנן אתי עשה ודאי דאורייתא דיחיד וחייל על עשה ספק דרבים דרבנן

ii.

Since the first day of Aveilus is mid'Oraisa, and the last day [of Yom Tov] Isur mid'Rabanan a Safek mid'Rabanan, the Vadai Aseh mid'Oraisa of an individual takes effect on the Safek Aseh mid'Rabanan of the Rabim.

והא דאמרינן בכתובות (דף ד'.) מכניסין את המת לחדר ונוהג ז' ימי המשתה ואחר כך נוהג ז' ימי אבילות

(i)

Implied question: It says in Kesuvos (4a) that [if the food for Seudas Nisu'in was all prepared, and the Chasan's father or the Kalah's mother died,] we enter the Mes into a room, (they have Nisu'in) and conduct the seven days of Mishteh, and afterwards the seven days of Aveilus;

אלמא דלא דחי יומא קמא דאבילות מועד דרבנן

1.

Inference: The first day of Aveilus does not override a Mo'ed (the seven days of Mishteh) mid'Rabanan!

שמא מועד דחתן עדיף טפי

(j)

Answer: Perhaps the Mo'ed of a Chasan is different.

7)

TOSFOS DH v'Ein Chavin l'Adam she'Lo Befanav

תוספות ד"ה ואין חבין לאדם שלא בפניו

(SUMMARY: Tosfos justifies the proof that Eruvei Techumim are more stringent.)

וא''ת והיכי מוכח מהכא דעירובי תחומין חמירי הלא אין הטעם תלוי בחומר אלא משום דאין חבין לאדם שלא בפניו

(a)

Question: How is it proven from here that Eruvei Techumim are stringent? The reason is not due to stringency, rather, because v'Ein Chavin l'Adam she'Lo Befanav!

ויש לומר מ''מ מוכח שפיר דחמירי טפי דאפילו ידעינן גבי עירובי תחומין דלמחר דעתו לילך באותו צד אפי' הכי כיון דאיכא קצת חוב שמפסיד במה שאינו יכול לילך לצד אחר אם ירצה לא הוי עירוב

(b)

Answer: In a case, it is properly proven that they are more stringent, for even if we know regarding Eruvei Techumim that he intends to go in that direction, even so, since there is a little Chov, that he loses ability to go to the other side if he will want, it is not an Eruv;

ובעירובי חצירות אע''ג דאיכא קצת נמי חובה שמערבין בפת שלו שלא מדעתו כדאמר בפ' חלון (לקמן דף פ.) אחד מבני מבוי שרגיל להשתתף באין בני אדם ונוטלין הימנו שיתופו בע''כ וצריך שימחול להם פתו אם ירצו (הגהת הרש"ש)

1.

Regarding Eruvei Chatzeros, even though there is also Chovah, that they are Me'arev with his bread without his Da'as (consent), like it says below (80a) that if a member of the Mavuy normally joins in the Shituf (Eruv for the Mavuy), people come and take his Shituf Bal Korcho (against his will), and he must pardon to them his bread if they want;

כדאמר בהדר (לקמן ד' סח.) כיון דאי בעי ליה מינאי ולא יהיבנא בטל שיתוף

i.

This is like it says below (68a) "since if they want from me, I would not give, the Shituf is Batel." (I.e. if he could refuse to pardon, the Shituf would be invalid.)

והיינו משום דחמירי טפי

ii.

[Consent is needed for Eruvei Techumim] because they are more stringent.

8)

TOSFOS DH she'Lo Leshake'ach Toras Eruv Min ha'Tinokos

תוספות ד"ה שלא לשכח תורת עירוב מן התינוקות

(SUMMARY: Tosfos gives two explanations of this.)

פ''ה אבל עיקר עירוב בתחומין הוא

(a)

Explanation #1 (Rashi here): The primary Eruv is in Techumim.

ומשנה היא זו לקמן בפרק חלון (דף פ:) ושם פירש הקונט' בענין אחר ולא אמרו לערב בחצירות לאחר שנשתתפו אלא שלא לשכח תורת עירובי חצירות מן התינוקות מדורות הבאין הלכך מקילין ביה בשיורי עירוב

(b)

Explanation #2: This Mishnah is below (80b), and there Rashi explained differently. They said to be Me'arev in the Chatzeros after (i.e. even if they were already) they made Shituf [in the Mavuy], only lest children forget the law of Eruvei Chatzeros in future generations. Therefore, we are lenient about remnants of an Eruv.

והכי משמע דתניא לקמן בפרק הדר (דף עא:) מערבין בחצירות ומשתתפין במבוי שלא לשכח תורת עירוב מן התינוקות

(c)

Support: A Beraisa below (71b) connotes like this. We are Me'arev in the Chatzeros and make Shituf in the Mavuy, lest children forget the law of Eruvei.

ולר''י נראה דפי' דהכא עיקר דההיא דפרק חלון לא איירי כלל בעירובי חצירות אלא אשיתופי מבואות קאי

(d)

Rebuttal (Ri): Explanation #1 is primary. The Mishnah below (80b) does not discuss Eruvei Chatzeros at all. Rather, it refers to Shituf Mavo'os;

דקתני רישא כיצד משתתפין כו' ולמה אמרו לערב בחצירות היינו פירוש אשיתופי מבואות וקרי שיתוף מבוי עירובי חצירות בכמה דוכתי

1.

The Reisha teaches "how do we do Shituf?... Why did they say to be Me'arev in Chatzeros?", i.e. Shituf Mavo'os. In several places, Shituf Mavo'os is called Eruvei Chatzeros.

i.

Note: Perhaps it says "to be Me'arev in Chatzeros" because we place the Shituf in a Chatzer in the Mavuy. They did not say to put it in a house (like we do for Eruvei Chatzeros), for then children in other houses will not see it. However, they should have enacted to alternate in which Chatzer it is placed, so all children of the Mavuy will see it sometimes! Maharsha asks that Eruvei Chatzeros and Eruvei Techumim are totally different, and asks why we do not prove from this Mishnah that Eruvei Techumim are primary. He explains the Mishnah to mean that Chachamim obligated a Shi'ur for Eruvei Chatzeros l'Chatchilah, lest children forget that there is a Shi'ur even for remnants of Eruvei Techumim.

9)

TOSFOS DH k'R. Yosi mi'Chaverav

תוספות ד"ה כרבי יוסי מחביריו

(SUMMARY: Tosfos points out that some disagree with this.)

והא דאמר לקמן (דף מז.) אמר ר' יוחנן הלכה כר' יוסי מכלל דיחידאה פליג עליה

(a)

Implied question: Below (47a), R. Yochanan said that the Halachah follows R. Yosi, and we infer that an individual argues with him!

אתיא כר' יעקב בר אידי

(b)

Answer: That is like R. Yakov bar Idi. (He taught that the Halachah follows R. Yosi against R. Yehudah, and all the more so against R. Meir. If he held that the Halachah follows R. Yosi even against a Rabim, he should have said so!)

10)

TOSFOS DH R. Asi Amar Halachah

תוספות ד"ה רבי אסי אמר הלכה

(SUMMARY: Tosfos discusses the three opinions.)

פ''ה ודרשינן בפירקא

(a)

Explanation #1 (Rashi): [It is the Halachah,] and we expound so in the Shi'ur;

ומ''ד מטין מורינן ולא דרשינן בפירקא ונראין היינו דאי עביד הכי לא מהדרינן עובדא אבל לא מורינן

1.

The one who says "we lean" means that we rule like this, but we do not expound so in the Shi'ur. The one who says "it seems" means that if one ruled like this, we do not retract, but we do not rule like this [l'Chatchilah].

וקשה לפירושו דאפי' לא איתמר נראין לא מהדרינן עובדא כיון דלא איתמר הלכתא לא כמר ולא כמר

(b)

Objection: Even if it was not said "it seems", we would not retract the ruling, since there was no ruling about the Halachah like this opinion or the other!

לכן נראה לי דהלכה דאי עביד כאידך מהדרינן ומטין אורויי נמי אורינן ואם בא למיעבד עובדא כאידך מחינן בידיה ומיהו אי עביד עובדא לא מהדרינן

(c)

Explanation #2: "Halachah" means that if one ruled like the other opinion, we retract it. "We lean" means that we also rule like this, and if one comes to rule like the other opinion, we protest against him. However, if he did, we do not retract it;

ונראין מורין ואי בעי למעבד כאידך לא מחינן בידיה

1.

"It seems" means that if one comes to rule like the other opinion, we do not protest against him.

וכן משמע בפרק הכותב (כתובות פד.) גבי דנו דייני כר' טרפון

(d)

Support: It connotes like this in Kesuvos (84a) regarding "judges ruled like R. Tarfon."

וא''ת אדרבה ביש נוחלין (ב''ב דף קכד:) משמע דלמ''ד מטין היינו דיעבד מטין כהני תנאי אבל לכתחלה עבדינן כאידך

(e)

Question: Just the contrary, in Bava Basra (124b) it connotes that according to the opinion that we lean, this means that b'Di'eved we lean like these Tana'im, but l'Chatchilah, we rule like the other opinion!

גבי בכור נוטל פי שנים בשבח ששבחו נכסים לאחר מיתת אביו דאמר רבא הלכתא אסור לעשות כדברי רבי ואם עשה עשוי קסבר מטין איתמר

1.

Regarding "a Bechor receives a double portion in Shevach that the father's property increased after he died", Rava said that it is forbidden to rule like Rebbi, but if he did, it stands. [We infer that] he holds that it was said [in the general rule] that we lean!

וי''ל דמטין דהתם היינו לענין חבריו דפליגי התם רבנן עליה

(f)

Answer: There, "we lean" refers to his colleagues. Rabanan argue with him;

ויש סובר הלכה כרבי מחברו ולא מחבריו דאתמר הלכה כחבריו ורבא סבר מטין כחבריו אתמר ולא הלכה כחבריו:

1.

One opinion holds that the Halachah follows Rebbi against his colleague, but not against his colleagues. It was said that the Halachah follows his colleagues. Rava holds that we lean like his colleagues, but it was not said that the Halachah follows his colleagues.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF