More Discussions for this daf
1. Taking the Lulav 2. Kelania 3. Hukztah l'Mitzvah
4. Yavesh 5. Lulav Shivah and Sukah Shivah 6. Aravos on Hoshana Rabah
7. Size of the Aravah of the Mizbe'ach 8. נטילת לולב 9. קלניא
10. יבש
דיונים על הדף - סוכה מה

אהרן ברכה שואל:

מה. וכי ליבשן הוא צריך. וכי יש ה"א שלולב תוך שבוע אפי' תחת השמש יוכל להתיבש? או שמא הכונה לשאר המינים ומסתברא כן.

אהרן ברכה

מילאנו, איטליה

הכולל משיב:

עי' במשנה ברורה (סי' תרמה סכ"ב) שמחמיר לשיטת הראב"ד שאם העלה העליונה של התיומת הוא יבש הרי הלולב פסול. וזה באמת הפסול הכי שכיח בלולבים (לפי המשנה ברורה), והוא הרבה יותר שכיח מיבש בשאר המינים.

החותם בברכת התורה,

יעקב