More Discussions for this daf
1. Taking the Lulav 2. Kelania 3. Hukztah l'Mitzvah
4. Yavesh 5. Lulav Shivah and Sukah Shivah 6. Aravos on Hoshana Rabah
7. Size of the Aravah of the Mizbe'ach 8. נטילת לולב 9. קלניא
10. יבש
DAF DISCUSSIONS - SUKAH 45

Haqatan Aharon Braha asked (in Hebrew):

מה. לא ברור בכלל מה אנו לומדים ממה שאמר שקלניא פטור מכרגא. ומה נ"מ. שכמ"ה

Haqatan Aharon Braha הי"ו, Milan, Italy

The Kollel replies (in Hebrew):

לענ"ד, אין כוונת הברייתא לחדש שום דבר אלא לפרש למה נקרא שמו "מוצא". דרך אגב, רש"י מסביר שקלניא ומוצא אחת הן אלא שזה לשון יווני וזה לשון הקודש, וזה קשה, דלשון הגמרא לא משמע כן.

ויותר נראה פירוש המאירי, שקלניא ר"ל מקום הפקר, והוסיפה הגמרא דלכן נקרא גם כן מוצא, דהואיל והפקר היה, פטרוהו ממסי המלך, שלא היה לה בעלים שיתנו את המס. (עיין ג"כ בפרדס יוסף בסוף הגמרא).

בברכת כל טוב

אליעזר קרייזלר