עוד דיונים על הדף
1. מחט רב אלעזר 2. בבאין מנוי אדם לנוי בהמה
דיונים על הדף - שבת נב

סיימון קהן שואל:

באיזה מחט מדבר רב אלעזר שאין הבדל לענין טומאה ויש הבדל לענין שבת? הרי למחט גולמי, שאינו עומדת לינקב, אין הבדל לענין שבת! שהרי לענין שבת החילוק היא בין נקובה לשאינה נקובה.

סיימון קהן

הכולל משיב:

שלום

במחט עשויה בשלמותה, שלענין טומאה היא כלי בין נקובה בין שאינה נקובה, ולענין הוצאת שבת יש בה חילוק, שהנקובה היא כלי ושאינה נקובה היא תכשיט.

יוסי בן ארזה