1)

TOSFOS DH MIKA'N VA'EILECH HAVAH LEIH ZEH VE'ZEH GOREM U'MUTAR

תוספות ד"ה מכאן ואילך הוה ליה זה וזה גורם ומותר

(SUMMARY: Tosfos reconciles our Gemara with the Sugya in Kesuvos, which rules like Rebbi Yehudah regarding 'Chosh'shin le'Zera ha'Av'.)

אע"ג דבסוף כתובות (דף קיא:) פסקינן כר' יהודה בפרדות, דמספקא ליה בפרק אותו ואת בנו (לקמן דף עט.) אי חוששין לזרע האב או לא ...

(a)

Implied Question: Even though at the end of Kesuvos (Daf 111:) we rule regarding mules like Rebbi Yehudah, who has a Safek in Perrek Oso ve'es B'no (later on Daf 79.) whether we take into account the seed of the father or not.

היינו במילתא דשרי כל חד באפי נפשיה, ולא שייך 'זה וזה גורם'.

(b)

Answer (Part 1): That is only in a case where each one is permitted on its own, in which case, 'Zeh ve'Zeh Gorem' is not applicable.

אבל הכא דחד אסור וחד שרי, הוי ליה 'זה וזה גורם'.

(c)

Answer (Part 2): Whereas in our case, where one is Asur and one is Mutar, we say 'Zeh ve'Zeh Gorem'.

2)

TOSFOS DH VESHAVIN BE'BEITZAS T'REIFAH SHE'HI ASURAH

תוספות ד"ה ושוין בביצת טרפה שהיא אסורה

(SUMMARY: Tosfos dismisses Rashi's explanation of Shavin and establishes it with regard to Beis Shamai and Beis Hillel in Eduyos.)

לא כמו שפירש הקונטרס - דקאי א'פלוגתא דרבי אליעזר ורבי יהושע ...

(a)

Refutation of Rashi: Not like Rashi explains, ho explains that it refers to the Machlokes between Rebbi Eliezer and Rebbi Yehoshua ...

אלא קאי א'פלוגתא דבית שמאי ובית הלל דפליגי במתניתין במסכת עדיות (פ"ה מ"א), דתנן התם 'ביצת נבלה שכמותה נמכרת בשוק - ב"ש מתירין, ובית הלל אוסרין. ומודים בביצת טרפה שאסורה מפני שגידולה באיסור.

(b)

Alternative Explanation: But rather that it refers to the Machlokes between Beis Shamai and Beis Hillel in the Mishnah in Eduyos (5:1), where we learned, in the case of the egg of a Neveilah the likes of which is sold in the shops - 'Beis Shamai permit it, whereas Beis Hillel forbid it. And they agree that the egg of a T'reifah is forbidden, since it grew be'Isur'.

ואם תאמר, דהשתא חשבי בית הלל ביצת נבלה כבשר, דאסרי אפילו כמותה נמכרת בשוק; ובפרק קמא דביצה (דף ו:) אמרינן 'השוחט את התרנגולת ומצא בה ביצים גמורות, מותרות לאכלן בחלב'?

(c)

Question (Part 1): It transpires that Beis Hillel considers the egg of a Neveilah, even if the likes of it are sold in the shops; whereas in the first Perek of Beitzah (Daf 6:) we say that someone who Shechts a chicken and finds inside it completed eggs, they may be eaten in milk?

ואפילו רבי יעקב לא פליג; אלא דקאמר 'אם היו מעורות בגידים, אסורות; אבל בשאינן מעורות, מותר?

(d)

Question (Part 2): And even Rebbi Ya'akov does not argue; it's just that he qualifies the ruling, and says that if they are joined to the nerves, they are forbidden; But if they are not, they are permitted.

ותירץ בהלכות גדולות דגבי איסור נבלה דאורייתא החמירו; אבל בשר עוף בחלב דרבנן, הקילו.

(e)

Answer #1: The Ba'al Halachos Gedolos answers that by Isur Neveilah, which is d'Oraysa, the Chachamim were more strict; whilst on the other hand, when it comes to Basar Of be'Chalav, which is only mi'de'Rabbanan, they were lenient.

ורבינו תם תירץ דבביצת נבלה החמירו משום דנבלה הוי דבר האסור, אבל בשר עוף בחלב דהוי היתר - דכל חד וחד באפי נפשיה שרי.

(f)

Answer #2: Whilst Rabeinu Tam answers that they were stringent by the eg of a Neveilah, since Neveilah a Davar Asur, whereas the meat of Basar in milk they were lenient, since bearing in mind that each item is permitted, it is considered a Davar Heter.

ולפירושו, מתיישב מה שמפרש בערוך דהא דאמר בריש פרק הדר עם הנכרי (עירובין דף סב:) ד'אפילו ביעתא בכותחא לא לישרי איניש קמי רביה' ...

(g)

Clarification (Part 1): Rabeinu Tam's explanation fits nicely with the Aruch, who explains at the beginning of Perek ha'Dar im ha'Nochri (Eruvin 62:) that 'One is even forbidden to rule that an egg is permitted in a milk-stew is permitted in front of one's Rebbe'.

דהיינו כגון ששחט התרנגולת ומצא בה ביצים גמורות; דאי בסתם ביצים, אותן אין צריכין היתר, דאין לך ע"ה שלא ידע שמותר בחלב.

(h)

Clarification (Part 2: Clearly, this is speaking about where one Shechted a chicken and found inside it fully-developed eggs; because if it was referring to S'tam eggs, every Am-ha'Aretz knows that one my eat a regular chicken's egg together with milk.

ולפי תירוץ הלכות גדולות קשיא, מאי 'אפילו' דקאמר 'אפילו ביעתא בכותחא', אטו מי פשוט היתר זה כל כך טפי משאר מילי; הא פלוגתא היא, דלמאן דאמר בשר עוף בחלב דאורייתא, אסירא, מידי דהוה א'ביצת נבלה?

(i)

Question on Answer #1: Now according to the answer of the Halachos Gedolos, the question arises why does the Gemara say 'Even an egg in a milk stew', why is that Heter so much more obvious than other Heterim, seeing as it is a Machlokes - because those who hold that 'Basar Of be'Chalav is d'Oraysa', it is in fact, Asur, just like the egg of a Neveilah?

ויש לומר, דלהכי קאמר 'אפילו' שכל העולם היו נוהגין בו היתר.

(j)

Answer #1: The reason the Gemar says 'Afilu' is because the Heter as universally accepted.

ובפרק קמא דביצה (דף ו:) נמי פשיטא ליה לש"ס דשרי - גבי הא דאמר רב 'ביצה עם יציאת רובה נגמרה'. דקאמר 'למאי, אילימא דשרי לאוכלה בחלב, הא במעי אמה אסירא; והתניא "השוחט התרנגולת ... ?"; משמע דפשיטא ליה דלא הוה פליג רב.

(k)

Precedent: Likewise in the first Perek of Bava Kama (Daf 6:), the Gemara takes for granted that Rav's statement that an egg becomes permitted the moment the majority of it has emerged is permitted; when the Gemara there asks 'In which regard? If it is with regard to eating it with milk, implying that whilst it is still in its mother's stomach it is forbidden - But did we not learn in a Beraisa that someone who Shechts a chicken ... ?' This implies that it is obvious that Rav does argue with that.

ועוד י"ל, דהיינו טעמא דאסרי ב"ה ביצת נבלה - גזירה אטו ביצת טרפה; וביצת טרפה אסורה משום דגמרה באיסור.

(l)

Answer #2: Furthermore, one can answer that Beis Hillel forbid the egg of a Neveilah due to a decree on account of the eg of a T'reifah, which in turn, is forbidden because it has been completed be'Isur.

ומיהו אין נראה תירוץ זה, דהא לא גזרינן הכא ביעי דשיחלא בתרא אטו ביעי דשיחלא קמא ואטו ביעי דספנא מארעא!

(m)

Refutation: This answer does not seem right however, since, in our Sugya, we do not forbid the eggs of the last batch on account of the eggs of the first batch or on account of the eggs that were hatched from the ground (and not from a cock).

3)

TOSFOS DH ELA HA DE'SANYA V'LAD T'REIFAH ETC.

תוספות ד"ה אלא הא דתניא ולד טרפה

(SUMMARY: Tosfos explains why the Gemara preferred to cite a Beraisa rather than a Mishnah.)

ברייתא היא.

(a)

Source: It is a Beraisa.

והוי מצי לאתויי מתניתין דתמורה (דף ל:) 'כל האסורים לגבי המזבח, ולדותיהן מותרין'. רבי אליעזר אומר 'ולד טרפה לא יקרב לגבי מזבח'.

(b)

Implied Question: The Gemara could have cited the Mishnah in Temurah (Daf 30:), which states that 'Whatever is Asur to go on the Mizbe'ach, their babies are nevertheless permitted'. Rebbi Eliezer says 'the baby of a T'reifah should not approach the Mizbe'ach'.

אלא ניחא ליה לאתויי ברייתא, לפי שרבי יהושע הוזכר בה.

(c)

Answer: And the reason that it chose to cite a Beraisa is because Rebbi Yehoshua is mentioned there by name.

4)

TOSFOS DH BE'MAI KAMIFL'GI BE'NITR'FAH

תוספות ד"ה במאי קא מיפלגי בנטרפה

(SUMMARY: Tosfos explains why the Gemara confines the Kashya to the opinion of Ameimar.)

לשון הגמרא משמע דאי לאו דאמימר, לא הוה קשה 'במאי קא מיפלגי'?

(a)

Implied Question: The Lashon of the Gemara implies that, if not for Ameimar, there would no problem of what they are arguing about.

אלא יש לומר משום דאסר אמימר דשיחלא קמא, לא מיתוקם ליה פלוגתייהו ב'עובר ירך אמו', ובעיברה ולבסוף נטרפה, דאם כן, קם ליה אמימר כרבי אליעזר דשמותי הוא?

(b)

Answer #1: It is only because Ameimar forbids the first batch, that we can no longer establish their Machlokes by 'Ubar Yerech Imo', and by where the mother became pregnant before it became a T'reifah. That being the case, Ameimar holds like Rebbi Eliezer, who is a Shamuti (and the Halachah is therefore not like him)?

ולאידך לישנא דלקמן, יש לפרש משום דקסבר 'טרפה אינה יולדת' קא קשה ליה 'במאי קא מיפלגי'- דלא מיתוקמא פלוגתייהו ב'זה וזה גורם אסור'.

(c)

Answer #2: And according to the second Lashon that the Gemara will cite shortly, one can explains - that because he holds 'T'reifah Einah Yoledes', the Gemara asks 'What is the source of their Machlokes?' since we cannot then establish the Machlokes with regard to 'Zeh ve'Zeh Gorem'.

ואם תאמר, ואמאי לא ניחא ליה לרב אשי השתא לאוקומי פלוגתייהו ב'זה וזה גורם', הא שמעינן ליה לרבי אליעזר בהדיא בפרק כל שעה (פסחים דף כז.) דאסר - דקתני 'וכן היה רבי אליעזר אוסר בכל איסורין שבתורה'?

(d)

Question: Why does Rav Ashi not want to establish the Machlokes by 'Zeh ve'zeh Gorem', seeing as in Perek Kol Sha'ah (Pesachim 27.) Rebbi Eliezer specifically forbids is, as it says there 'And so Rebbi Eliezer forbids it (Zeh ve'Zeh Gorem) with regard to all Isurim in the Torah.

ויש לומר, דשמא לא שמיע ליה לרב אשי ההיא ברייתא.

(e)

Answer: Perhaps Rav Ashi was not aware of that Beraisa.

5)

TOSFOS DH VE'REBBI ELIEZER SAVAR ZEH VE'ZEH GOREM ASUR

תוספות ד"ה ורבי אליעזר סבר זה וזה גורם אסור

(SUMMARY: Tosfos equates the text in a Sugya in Temurah with our text here, and rejects an alternative one.)

כמו שהגירסא כאן כך יש לה להיות בפרק כל האסורין (תמורה דף לא.)

(a)

Text 1: The text in Perek Kol ha'Asurin (Temurah 31.) should tally with the text here.

ויש ספרים דגרסי התם 'למאן דאמר טרפה יולדת, פליגי כשנטרפה ולבסוף עיברה, דרבי אליעזר סובר "עובר ירך אמו הוא" '.

(b)

Text 2: Some texts read there 'According to those who hold that a T'reifah can give birth, they argue over a case where the animal became a T'reifah and then became pregnant, and Rebbi Eliezer holds 'Ubar Yerech Imo Hu' ... .

וליתא.

(c)

Refutation: But this text is incorrect.

6)

TOSFOS DH I HACHI A'DE'MIFL'GI LE'GAVOHAH LIFL'GI LE'HEDYOT

תוספות ד"ה אי הכי א'דמיפלגי לגבוה ליפלגו להדיוט

(SUMMARY: Tosfos queries the Lashon 'I Hachi', and discusses the Gemara's Kashya according to both Leshonos of the Gemara.)

לשון 'אי הכי' קשה, דבכל ענין יכול להקשות כן.

(a)

Question (Part 1): The Lashon 'if so' is difficult, since the Gemara could ask this Kashya irrespective of the circumstances.

וצריך למצוא טעם למה היה מתיישב הא דמיפלגי לגבוה, אי הוה מפרש פלוגתייהו ב'עובר ירך אמו הוא' יותר מהשתא, דמוקי לה ב'זה וזה גורם'.

(b)

Question (Part 2): One also needs to understand as to why there would be no problem with arguing by Gavohah if we were to explain the Machlokes with regard to 'Ubar Yerech Imo Hu' any more than now, when we establish the Machlokes by 'Zeh ve'Zeh Gorem'?

ולאידך לישנא. איפכא.

(c)

Question (Part 3): And according to the second Lashon, we can ask the same Kashya in the reverse.

7)

TOSFOS DH VE'HILCH'SA BE'ZACHAR KOL SH'NEIM-ASAR CHODESH

תוספות ד"ה והלכתא בזכר כל שנים עשר חדש

(SUMMARY: Tosfos explains a discrepancy between the status of an egg before it is laid by a chicken and a fetus carried by cow in our Gemara regarding the Halachah of Tereifah, and their status in the Gemara in Bava Kama regarding the laws of damages.)

למאי דמסקינן השתא 'הלכתא דטרפה אינה יולדת' - לא מיתוקמא פלוגתייהו דרבי אליעזר ורבי יהושע אלא ב'עובר ירך אמו'; ורבי יהושע סובר 'לאו ירך אמו הוא' ...

(a)

Clarification (Part 1): According to current conclusion that a T'reifah cannot give birth - we can only establish the Machlokes between Rebbi Eliezer and Rebbi Yehoshua with regard to 'Ubar Yerech Imo Hu', and Rebbi Yehoshua holds 'La'av Yerech Imo Hu'.

וגבי ביצה מודה, כיון דאגידא בגופה, כגופה דמיא.

(b)

Clarification (Part 2): Only by the case of 'Beitzah' he concedes (that 'Yerech Imo Hu') since it is joined to the body, it is considered part of the body'.

ותימה, דבריש שור שנגח את הפרה (ב"ק דף מז.) משמע איפכא - ד'אמר רבא "פרה שהזיקה, גובה מולדה". מאי טעמא, גופה היא; "תרנגולת שהזיקה, אינו גובה מביצתה". מאי טעמא, פירשא בעלמא היא" '.

(c)

Question #1 (Part 1): At the beginning of 'Shor she'Nagach es ha'Parah' (Bava Kama 47a) it implies the opposite, since on Rava's statement there, that if a cow does damage, one can claim from its baby; because, the Gemara explains, 'it is part of its body'. Whereas if a chicken damages, one cannot claim from its egg, because 'it is no more than its dung'.

ומשמע דאפילו ליתא לפרה, גובה הכל מ'ולדה. ואמאי, הא אפילו אי סייע הולד בנגיחה, דהיא וולדה נגחו, לא היה יכול לגבות מן הולד כל הנזק היכא דליתא לפרה, כיון ד'לאו ירך אמו הוא'?

(d)

Question #1 (Part 2): This implies that even if the cow would not be available, one could claim from the baby. But why, even assuming that the baby assisted with the goring, that it and its baby gored together, one ought not to be able to claim the full damages from the baby, there were the cow is not available, seeing as we hold 'Ubar La'av Yerech Hu'?

וגבי תרנגולת, אמאי אינו גובה מביצתה?

(e)

Question #2: And in the case of the chicken, why can one not claim from the egg?

ויש לומר, דהתם מיירי בביצים גמורות, דלא אגידי בגופה.

(f)

Answer (Part 1): It speaks there with regard to eggs that are fully complete, which are not attached to the chicken's body.

וגבי מזיק אמר ליה 'אייתי ראיה דההיא שעתא הות אגידא בגופה, ושקול'. וגבי טרפות מספיקא אסור.

(g)

Answer (Part 2): Consequently, with regard to damages, the Mazik can say to the Nizak 'Prove that at that moment the egg was attached to the chicken's body and take it!' Whereas regarding T'reifus, since it is a Safek (as to whether it was attached at that moment or not) we go to the strict side forbid it.

ולענין ולד היינו טעמא, אף על גב דבעלמא 'עובר ירך אמו הוא', לענין טרפות שאני, דתלוי בחיות בהמה, ולעובר יש לו חיות בפני עצמו.

(h)

Answer (Part 3): Whereas as far as the baby (animal) is concerned, even though we generally say 'Ubar Yerech Imo Hu', when it comes to T'reifus, it is different, since it is linked with the life of the animal, and a fetus has life of its own.

ובבבא קמא (דף מז. ד"ה מאי) הארכתי בו.

(i)

Conclusion: In Bava Kama, Tosfos elaborated on this point.

58b----------------------------------------58b

8)

TOSFOS DH HANI TAMRI DE'KADA LEBASAR T'REISDAR YARCHEI SHATA

תוספות ד"ה הני תמרי דכדא לבתר תריסר ירחי שתא שרי

(SUMMARY: Tosfos discusses the two alternative texts 'Tamri de'Kada' and 'Tamri di'Kerum'.)

רבינו שמואל גריס 'דכרום' - פירוש שהתליעו ...

(a)

Alternative Text: Rabeinu Shmuel has the text '(Tamri) di'Kerum', meaning 'that it became wormy' ...

כמו 'ענבי דכרום ושדה שלקתה בעמרים' בפרק המקבל (ב"מ דף קו: ע"ש)

(b)

Precedent #1: Like 'Invei di'Kerum ve'Sadeh she'Laksah be'Amarim', in Perek ha'Mekabel (Bava Metzi'a Daf 106: See there) ...

ובנזיר, בריש גמרא פרק שלשה מינים (דף לד:) 'לאתויי ענבים דכרום'.

(c)

Precedent #2: And in Nazir, at the beginning of the Sugya in Perek Sheloshah Minim (Daf 34:) 'To include Anavim di'Kerum'.

ובאמצע הפרק זה (דף לח:) 'והא שייר ענבים דכרום'

(d)

Precedent #3: And in the middle of this Perek (Daf 38:) 'But did it not leave over Anavim di'Kerum?'

שהרי אין דרך פירות להניח בכד.

(e)

Refutation of Original Text #1: Since it is not the done thing to leave fruit in a jar.

ועוד, דהוה ליה למימר 'שהתליעו'?

(f)

Refutation of Original Text #2: Moreover, it ought to have then said ' ... which turned wormy'.

ור"ת מפרש שדרך להניח כל דבר בכד, כדאיתא בפ' חזקת הבתים (ב"ב דף נה.) 'הני שערי דכדא משתעבדי לכרגא'.

(g)

Support of Original Text #1: Rabeinu Tam however, explains that it is the done thing to place just about everything in a jar, like we find in Perek Chezkas ha'Batim (Bava Basra, 55.) 'Those barley-grains in a jar are Meshu'bad (pledged) to the head-tax'.

ובהמפקיד (ב"מ דף מ.) 'הוה עובדא ופקע כדא'.

(h)

Support of Original Text #2: And in 'ha'Mafkid' (Bava Metzi'a 40.) 'There was a case, and the jar (containing grain) broke'.

ובפ' הזהב (שם דף נט.) 'במשלם שערי מכדא, נקיט ואתי תיגרא'.

(i)

Support of Original Text #3: And in Perek ha'Zahav (Ibid 59.) 'When the barley has terminated from the jar, a merchant arrives'.

9)

TOSFOS DH HA'NOTZAH MITZTAREFES

תוספות ד"ה הנוצה מצטרפת

(SUMMARY: Tosfos discusses the Machlokes between Rashi and Rabeinu Tam regarding the context of this statement.)

פ"ה - לענין פגול.

(a)

Explanation #1: Rashi interprets this with regard to Pigul.

וגריס 'אבל לענין פגול כרבנן סבירא ליה'.

(b)

Text #1: 'And he has the text 'But with regard to Pigul, he (Rebbi Yehudah) holds like the Rabbanan.

ור"ת אומר שהוא משנה בטהרות (פ"א מ"ב) 'הכנפים והנוצה מטמאות ומיטמאות, ולא מצטרפין. רבי ישמעאל אומר, הנוצה מצטרפת'; פירוש - מצטרפת לכביצה, דשומר הוא, ותנן במסכת עוקצין (פ"א מ"א) 'כל שהוא יד ואינו שומר, טמא ומטמא ולא מצטרף. שומר, אפילו שאינו יד, טמא ומטמא ומצטרף.

(c)

Explanation #2: But Rabeinu Tam maintains that it is a Mishnah in Taharos (Perek 1, Mishnah 2) 'The thick feathers and the thin feathers are both Metamei and subject to Tum'ah, but they do not combine. Rebbi Yishmael says that thin feathers combine' - to make up a k'Beitzah, since they are a Shomer, and we learned in Maseches Uktzin (Perek 1, Mishnah 1) that ' Whatever is a Yad but not a Shomer, is Metamei and subject to Tum'ah, but does not combine; but if it is a Shomer and not a Yad, it is Metamei, subject to Tum'ah and combines.

והשתא מייתי ראיה מדחשיב ליה כשומר לבשר, אלמא הוי כמו עור, וכשניטלה, כאילו ניטל העור - דהוי גלודה, וטרפה.

(d)

Explaining the Sugya (Part 1): And the Gemara now proves that seeing as it is considered a Shomer for the Basar, it is similar to skin. Consequently, if it is removed, it is as if the skin has been removed, in which case it falls under the category of 'G'ludah' and is T'reifah.

ורבא דחי 'עד כאן לא קאמר רבי יהודה אלא לענין אגוני, אבל שומר לבשר לא חשיב' ...

(e)

Explaining the Sugya (Part 2): But Rava refutes the proof inasmuch as 'Rebbi Yehudah only says that the feathers protect the meat, but not to the extent that it becomes a Shomer ... ' ...

שאין רגילות להצניע העוף עם הנוצה שלא יתלכלך.

(f)

Explaining the Sugya (Part 3): Since it is not common to put away a bird together with its feathers to prevent it from getting dirty.

'ועד כאן לא קאמר ר' ישמעאל אלא לענין טומאה, דחשיב שומר', אבל לענין אגוני לא מגין.

(g)

Explaining the Sugya (Part 4): 'Whereas Rebbi Yishmael only says that it becomes a Shomer with regard to Tum'ah, but as far as protecting it is concerned, it does not protect it.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF