CHULIN 57 (17 Shevat) - Dedicated by Mrs. Idelle Rudman in memory of her husband, Harav Moshe Reuven Rudman ben Harav Yosef Tuvia Rudman, on his Yahrzeit.

1)

TOSFOS DH MOTAS YAD BI'VEHEIMAH KESHEIRAH

תוספות ד"ה מוטת יד בבהמה כשרה

(SUMMARY: Tosfos makes a clear distinction between an animal's forelegs and its hind-legs in these matters.)

וה"ה נחתכו - דדוקא נחתכו רגליה טרפה, אבל ידיה כשרה.

(a)

Clarification: The same will apply if they are severed, since it is specifically if the hind legs of the animal are cut off that it is a T'reifah, but not the forelegs.

ולקמן (דף נח:) נמי אמרינן 'בעלת ה' רגלים, או שאין לה אלא שלשה, ה"ז מום'. ואמר רב הונא "לא שנו אלא שחיסר ביד, אבל ברגל, טרפה נמי הוה" '.

(b)

Precedent: Further on (on Daf 58b) too, we say that if an animal has either five or three legs, it is considered a blemish. On which Rav Huna comments 'This is only if it is missing a foreleg, but if is is a hind leg, then it is T'reifah as well'.

2)

TOSFOS DH SHEMUTAS YERECH

תוספות ד"ה שמוטת ירך

(SUMMARY: Tosfos supports Rashi' who establishes the case where the sinews also rotted.)

פי' בקונטרס - בוקא דאטמא דשף מדוכתיה, ואיעכול ניביה.

(a)

Rashi: Rashi explains that the thigh moved from its place, and the sinews have rotted.

והדין עמו, דכולה שמוטה דשמעתין באיעכול ניביה איירי, בבהמה ובעוף; אבל לא איעכול, כשר; והכי פסקי' לעיל (דף נד:) 'והלכתא אפילו אפסיק נמי כשרה, עד דאיעכול איעכולי'.

(b)

Support #1: And he is right, since all the cases of Sh'mutah in our Sugya speak where the sinews have been eaten away, regarding both animals and birds; otherwise, they are Kasher. And his is how the Gemara rules earlier (Daf 54:) 'And the Halachah is that even if they (the sinews) have snapped, unless they have rotted'.

והשתא ניחא מה דנקיט בכוליה שמעתין 'שמוטה', ולא נקט 'דשף מדוכתיה', כדנקט רב מתנא לעיל (דף נד:) ...

(c)

Support #2 (Part 1): And that explains why throughout the Sugya, the Gemara uses the term 'Sh'mutah', and not 'de'Shaf mi'Duchteih' (that moved from its place), as Rav Masna referred to it above (Ibid.) ...

משום דרב מתנא אסר בלא איעכול ניביה, אבל הכא דאיירי באיעכול ניביה, שייך לשון 'שמוטה'.

(d)

Support #2 (Part 2): Because Rav Masna forbids it even if the sinews did not rot; whereas here, where it speaks where they did, the term 'Sh'mutah' is more appropriate.

ולהכי מייתי לעיל דרב מתנא גבי 'אלו כשרות דוקא', ולא מייתי דרב יהודה דהכא.

(e)

Support #3: And that is also why the Gemara cites specifically Rav Masna with regard to 'Eilu Kesheiros Davka', rather than Rav Yehudah here.

ועוד, דרבי יוחנן קאמר לעיל 'אלו טרפות דוקא', למעוטי הא דרב מתנא; ורבי יוחנן קאמר לקמן 'שמוטת ירך בעוף, טרפה', וה"ה בבהמה נמי טרפה - מדתני לוי, ולא חשיב ליה גבי 'יתר עליהן עוף'.

(f)

Support #4 (Part 1): Furthermore, Rebbi Yochanan says earlier that 'Eilu T'reifos' is Davka', to preclude the case of Rav Masna; and Rebbi Yochanan himself rules later that 'Sh'mutas Yerech by a bird is T'reifah - and so is that of an animal, based on the Beraisa of Levi, who does not reckon 'Sh'mutah' among the additional T'reifos of a bird.

ולא משמע דפליג עליה, מדמקשינן לעיל מיניה א'דרב ושמואל.

(g)

Support #4 (Part 2): Nor does it seem that anyone disagrees with him, seeing as, earlier on, the Gemara queried Rav and Shmuel from there (Levi's Beraisa).

ועוד, דלקמן בסוף שמעתא הלכה רווחת בישראל 'שמוטת ירך בעוף טרפה', וה"ה בבהמה, כדפירשי'.

(h)

Support #5 (Part 1): Moreover, later at the end of the Sugya, the Halachah clearly states that 'Sh'mutas Yerech by a bird is T'reifah, and the same applies to an animal, as Rashi explains.

ולעיל (דף נד:) פסקי' הלכה ד'אפילו אפסיק, כשרה עד דאיעכול איעכולי'.

(i)

Support #5 (Part2): Whereas earlier (Ibid.) we rule that 'even if the sinews snap, it is Kasher unless they have rotted' (as we explained earlier).

ולכך נראה דכולה שמעתין איירי דאיעכול ניביה.

(j)

Conclusion: It therefore seems that the entire Sugya is speaking where the sinews have rotted.

3)

TOSFOS DH LAMAH LEIH LE'MAR KULI HAI VE'HA AMAR RAV HUNA AMAR RAV SHEMUTAS YERECH BE'OF KESHEIRAH

תוספות ד"ה למה ליה למר כולי האי והא אמר רב הונא אמר רב שמוטת ירך בעוף כשרה

(SUMMARY: Tosfos discusses the opinion of Rav Huna Amar Rav.)

השתא ס"ד - ד'שמוטה' ו'חתוכה' הכל אחד.

(a)

Clarification: Now the Gemara thinks that Sh'mutah and Chatuchah are one and the same.

ואע"ג דבהמה טרפה כדמוכח מתניתין (לקמן דף עו.) ד'בהמה שנחתכו רגליה מן הארכובה ולמעלה', מ"מ בעוף כשרה.

(b)

Implied Question: Even though a Beheimah would be T'reifah, as is evident in the Mishnah (later, Daf 76.) - regarding an animal whose legs have been cut oof from the knee and upwards, nevertheless, by a bird, it is Kasher.

ושמא לא ידע השתא ברייתא דלוי ד'כל טרפות שמנו חכמים בבהמה, כנגדן בעוף'.

(c)

Answer #1: Perhaps he (Rav Huna ... ) was unaware of the Beraisa of Levi that 'All T'reifos that the Chachamim listed with regard to animals, applies correspondingly, to birds too'.

ולפי המסקנא, דמחלק בין שמוטה לחתוכה, ניחא,

(d)

Answer #2 (Part 1): According to the Gemara's conclusion, which differentiates between Sh'mutah and Chatuchah, the problem is solved ...

ולרב הונא אמר רב דמכשיר שמוטת ירך בעוף, כמו כן בבהמה, מדתני לוי.

(e)

Explanation #1: Because then, based on Levi's Beraisa, Rav Huna Amar Rav, who declares Kasher Sh'mutas Yerech by a bird, will hold the same by an animal.

ומכשיר אפילו באיעכול ניביה, כדפרישנא, דכולה שמעתא באיעכול ניביה.

(f)

Answer #2 (Part 3): And he is Machshir even if the sinews have rotted (I'achel Niveih), as Tosfos already explained in the previous DH (that throughout the Sugya, it is speaking by I'achel Niveih).

ואע"ג דאפילו מאן דמיקל לעיל גבי 'ואלו כשרות', מודה באיעכול ניביה ...

(g)

Implied Question: And despite the fact that even those who are lenient above with regard to 'Eilu Kesheiros', concede by I'achel Niveih ...

רב הונא אמר רב מיקל בכולהו.

(h)

Answer: Rav Huna Amar Rav is lenient in all cases.

ומיהו קצת תימה, דלא מישתמיט בכולה שמעתין למינקט בחד דוכתא 'שמוטת ירך בבהמה כשרה'?

(i)

Question: It is difficult to understand however, why in the entire Sugya, nobody mentions that Sh'mutas Yerech by a Beheimah is Kasher.

ולא מסתבר למימר כלל דנקט עוף לרבותא.

(j)

Rejected Answer (Part 1): Nor is it logical to say that he mentions Of as a Chidush.

וגם רבי ירמיה שהביא ראיה לדבריו וא"ל 'אנא מתני' ידענא!' לא דקדק אלא מהא דאמר רב עלה 'וכן בעוף'.

(k)

Rejection #2 (Part 1): And even Rebbi Yirmiyah, who supports his opinion by saying 'I know of a Mishnah!', ultimately proved his point from Rav's comment 've;Cheim be'Of'.

אבל מהא דאסרה מתניתין בבהמה, לא רצה לדקדק ולומר כ"ש בעוף, דזוטר חיותיה?

(l)

Rejection #2 (Part 2): But from the fact that the Mishnah is strict by a Beheimah, he did not want to extrapolate and say 'Kol she'Kein a bird, whose ability to live is weaker?

ולכך נראה - דדוקא בעוף מכשיר רב הונא אמר רב, ולא בבהמה.

(m)

Explanation #2 (Part 1): It therefore seems that it is specifically by a bird that Rav Huna Amar Rav is Machshir, but not by an animal ...

ולית ליה ברייתא דלוי.

(n)

Explanation #2 (Part 2): And he does not concur with the Beraisa of Levi.

ואע"ג דמקשינן מיניה לרב לעיל ...

(o)

Implied Question: Even though the Gemara queried Rav from there, above ...

היינו אליבא דרב יהודה.

(p)

Answer: That is according to Rav Yehudah.

ודוחק.

(q)

Conclusion: However this explanation is a Dochek (forced).

4)

TOSFOS DH DILMA SHANI LEIH BEIN SHEMUTAH LE'CHATUCHAH

תוספות ד"ה דילמא שני ליה בין שמוטה לחתוכה

(SUMMARY: Tosfos queries Rashi's interpretation of 'Sh'mutah'.)

פי' בקונטרס דשמוטה כשרה - ואפילו ניטלה כולה; ובחתוכה טרפה - אפילו בצומת הגידין לבדן.

(a)

Explanation #1: Rashi explains that if it is dislocated, it is Kasher - even if it is removed completely; whereas if it is cut, it is T'reifah, even if it is only at the Tzo'mes ha'Gidin (the junction where the nerves converge).

ותימה, מה רוצה לומר, שמפרש שאם ניטלה כולה כשרה?

(b)

Question (Part 1): What is he trying to say, when he explains that if it is is removed completely, it is Kasher?

אם רוצה לומר שאם ניטל הירך ממקום שהיתה מחוברת באליה, כשרה; וחתוכה דטרפה - כגון באותו עצם האמצעי שבו צומת הגידין בתחתיתו סמוך לפרק הארכובה הנמכרת עם הראש, ולמעלה הוא תחוב בעצם הקולית, שהוא עצם התחוב באליה.

(c)

Question (Part 2): If he means that if the thigh is removed from the place where it was joined to the fat-tail, it is Kasher; whereas if it is cut, it is T'reifah - with reference to the middle bone at the bottom of which is the Tzo'mes ha'Gidin, next to the knee-joint that is sold together with the head, and the top of which is inserted into the hip-bone, which is the bone that is inserted into the fat-tail.

ואע"ג דבאותו עצם האמצעי, טרפה ...

(d)

Query: And even though on that middle bone, it is T'reifah ...

מ"מ בעליון, שהוא עצם הקולית, כשרה, כדמפרש 'שחותכה מכאן וחיה, מכאן ומתה'.

(e)

Answer: Nevertheless, at the top, which is the hip-bone, it is Kasher, as the Gemara explains 'When one cuts it from here, it lives, and when one cuts it from there, it dies'.

וזהו תימה - דאפילו נבלה נמי מקריא, אם ניטלה ירך וחלל שלה ניכר ...

(f)

Question (Part 3): But this is very difficult to understand. If the thigh has been removed and the cavity is visible, it ought even to be called a Neveilah ...

כדאמר רבי אלעזר פ"ק (לעיל כא.), וליכא מאן דפליג!

(g)

Proof: As Rebbi Elazar stated in the first Perek (Daf 21.) - and nobody argues with him!

ומה שייך לקרות זה 'שמוטה', וזה חתוכה? שתיהן חתוכות נינהו, כיון דאיירי אפילו ניטלה כולה?

(h)

Conclusion: How can one then call the one 'Sh'mutah' and the other, 'Chatuchah'? They are both in fact, 'Chatuchos', seeing as it speaks even it is completely removed?

והיה לו לפרש כאן בפשיטות ד'שמוטה כשרה' - כגון דלא נחתכו רגליה אלא דשף מדוכתיה עצם הירך, שקפץ ממקומו מחור שבעצם האליה שהוא תחוב בו, אבל 'נחתכו', טרפה, אפילו בצומת הגידין.

(i)

Explanation #2: Rashi should rather have explained simply that 'Sh'mutah Kesheirah' - where the legs were not cut off, but where the thigh-bone became dislocated, that it 'jumped' from its place, from the hole of the hip-bone into which it is inserted; but 'Necht'chu', it is T'reifah, even if it is only at the Tzomes ha'Gidin.

57b----------------------------------------57b

5)

TOSFOS DH MATLIS SHEL T'RASI'IM

תוספות ד"ה מטלית של טרסיים

(SUMMARY: Tosfos presents various interpretations of 'T'rsi'im'.)

פי' הקונטרס 'צורפי נחשת'. וכן פירש הערוך.

(a)

Explanation #1: Rashi explains that 'Trasi'im' are coppersmiths, and so does the Aruch.

והביא ראיה דאמר במגילה פרק בני העיר (דף כו.) 'מעשה בבית הכנסת של טרסיים שהיתה בירושלים.

(b)

Proof: And he brings a proof for this from the Gemara in Perek B'nei ha'Ir (Megilah 26.) regarding the story of the Shul of the T'rasi'im in Yerushalayim.

ובנזיר פרק ג' (דף נב.) 'מעשה שהביא קופה מלאה עצמות מכפר טביא לבית הכנסת של טרסיים'?

(c)

Implied Question: In the third Perek of Nazir (Daf 52.) regarding the story where somebody brought a box-load of bones from the village of Tavya to the Shul of the T'rasi'im ...

פירש בערוך 'ומסתברא מפני שצורפי נחושת מזוהמים כבורסקי'. ועל כן היה להם ביהכ"נ לבד

(d)

Answer: The Aruch explains that this was probably because coppersmiths are 'sweaty' like tanners, which also explains why they had their own Shul.

ובפ"ק דע"ז (דף יז:) ' "חכם של טרסיים אני!" אייתו ליה תרי קיבורי, חד דשיתיא וחדא דערבא' משמע דטרסי וגרדי חדא הוא!

(e)

Explanation #2: In the first Perek of Avodah-Zarah (Daf 17:) however, where, after somebody declared that he was the leader of the T'rasi'im, they brought him two balls of wool, one of Shesi and one of Areiv, this implies that Tarsi is a Gardi (a weaver).

וקשה דבפ' החליל (סוכה נא:) משמע דגרדיים בפני עצמן, וטרסיים בפני עצמן?

(f)

Question: Whereas in Perek ha'Chalil (Succah 51:) it seems that Gardi'im and T'rasi'im are not one and the same?

ועוד, דאמרי' באגדה דמגילה (דף יג:) 'בגתן ותרש שני טרסיים היו, והיו מספרים בלשון טרסיים' משמע שהיא אומה שיש לה לשון בפני עצמה.

(g)

Explanation #3: We find yet another explanation in the Agadah of Megilah (Daf 13.) which describes Bigsan and Teresh (the two who plotted to kill Achashverosh) as two T'rasi'im, who were speaking the language of the T'rasi'im, implying that it is the name of a nation who have their own language.

6)

TOSFOS DH VE'DILMA SAVAR T'REIFAH YOLEDES U'MESHABECHES

תוספות ד"ה ודילמא סבר טרפה יולדת ומשבחת

(SUMMARY: Tosfos discusses the text that omits 'Yoledes'.)

אית ספרים דלא גרסי 'יולדת' ...

(a)

Text: Some texts do not include the word 'Yoledes' ...

דאין צריך לו כלל.

(b)

Reason: Seeing as it is superfluous.

ועוד הא אמרינן פ"ק דע"ז (דף טז.) גבי 'רבי יהודה מתיר בשבורה'.- 'אמרו לו "והלא מרביעין עליה זכר?" אמר להן "לכשתלד!"

(c)

Proof: Moreover, the Gemara says in the first Perek of Avodah-Zarah (Daf 16.) regarding the statement 'Rebbi Yehudah permits a Shevurah' - 'They said to him "But does one not bring a male to mate it?"; to which he answered "When it gives birth!"

אלמא לא מקבלת זכר.

(d)

Conclusion: So we see that a T'reifah does not mate!

ומיהו יש לחלק בין טרפה חתוכה רגלים לשאר טרפות.

(e)

Refutation: It is possible to draw a distinction however, between a T'reifah due to broken legs and other T'reifos.

7)

TOSFOS DH EIZIL VE'ACHZI HEICHI ISA MILSA

תוספות ד"ה איזיל ואחזי היכי איתא מילתא

(SUMMARY: Tosfos reconciles this with the Gemara in Bava Basra.)

אע"ג דכה"ג חשיב בהמוכר הספינה (ב"ב עה.) מלגלג, גבי ההוא תלמיד דאמר ליה רבי יוחנן ' "אם לא ראית לא האמנת?" מלגלג על דברי חכמים אתה!'?

(a)

Implied Question: Even though the Gemara in 'ha'Mocher es ha'Sefinah' (Bava Basra 75.) describes a similar statement as 'mocking', in connection with a Talmid, to whom Rebbi Yochanan declared 'And had you not seen it you would not have believed it?' You are mocking the words of the Chachamim!'

שאני הכא, שבא לברר הדבר ולהודיע איך ידע שלמה.

(b)

Answer: This case is different, since he came to clarify the matter, and to make known exactly how Sh'lomoh knew.

8)

TOSFOS DH SI'MAN LI'TEREIFAH KOL SHE'EINAH YOLEDES

תוספות ד"ה סימן לטרפה כל שאינה יולדת

(SUMMARY: Tosfos explains what the statement really means.)

יש כמה בהמות שפוסקות מלילד ולא מחזקינן להו בטרפות.

(a)

Implied Question: There are many animals that cease to have children, yrt we do not establish them as T'reifos?

אלא בעי למימר - אם יולדת, בידוע שאינה טרפה.

(b)

Answer: What the Gemara therefore mean is - that if it does have children, then we know that it is not a T'reifah

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF