1)

TOSFOS DH VE'KAMAH P'GIMAS HA'MIZBE'ACH K'DEI SHE'TACHGOR BAH TZIPOREN

תוס' ד"ה וכמה פגימת המזבח כדי שתחגור בה צפורן

(SUMMARY: Tosfos discusses which kind of stones they could possibly have used to build the Mizbe'ach that fitted this criterion).

וא"ת, והיאך בנו המזבח, דאנה ימצאו אבנים בלא פגימה?

(a)

Question (Part 1): How did they build the Mizbe'ach? Where would they find stones without niches?

ואם יחליקו בברזל, איכא איסורא ד"לא תניף עליהן ברזל"?

(b)

Question (Part 2): And if they would file them with metal, they would contravene the Isur of "waving metal on them"?

וליכא למימר נמי ע"י שמיר ...

(c)

Suggested Answer: Nor would it help to use the Shamir (worm)' ...

דע"כ ע"י שמיר נמי לא יהיו חלקות שלא תחגור בהן הצפורן

(d)

Refutation: Since the Shamir worm did not render the stones smooth in a way that the nail would not get caught in them ...

מדאמר במסכת ע"ז פרק רבי ישמעאל (דף נב:) גבי 'אבני מזבח ששקצום אנשי יון וגנזום בית חשמונאי' - 'היכי נעביד, נתברינהו? "אבנים שלימות" אמר רחמנא! נינסרינהו?' - פירוש לעשות בלא פגימה "לא תניף עליהן ברזל" אמר רחמנא!'

(e)

Reasoning (Part 1): Since the Gemara says in Perek Rebbi Yishmael (Avodah-Zarah 52:) regarding the stones of the Mizbe'ach that the Greeks contaminated and that the Chashmona'im hid 'What should we do? If we fix them to the Mizbe'ach, the Torah said "complete stones"? Shall we saw them (to remove the niches)? The Torah writes "Do not wave metal over them?

והשתא ליעבדינהו ע"י שמיר? אלא ודאי שמיר אין עושה אותם חלקות, שלא תחגור בהן הצפורן?

(f)

Reasoning (Part 2): Now why did they not use the Shamir? ... unless we say that the Shamir does not achieve that degree of smoothness, as we explained.

ויש לומר, דבפרק איזהו מקומן (זבחים דף נד.) משמע שבנו אותם באבנים קטנות חלקות שלא היה בהם שום פגימה, כגון חלוקי אבנים של נחל.

(g)

Answer: In Perek Eizehu Mekoman (Zevachim 54.) it is implied that they built it with small smooth stones, which contained no niches, such as pebbles from the brook.

ומיהא קשה, דגבי בית המקדש נמי כתיב "אבן שלמה מסע נבנה", וקאמר ר' יהודה בפרק עגלה ערופה (סוטה דף מח:) דבית המקדש נבנה ע"י שמיר?

(h)

Question: It is difficult however, since regarding the Beis-Hamikdash the Torah also writes "complete quarried stones", and Rebbi Yehudah learns in Sotah (48:) that it was built by means of th Shamir?

2)

TOSFOS DH HA BI'TEKUSHAH HA BI'MECHUBERES

תוס' ד"ה הא בתלושה הא במחוברת

(SUMMARY: Tosfos explains why the Gemara did not give the same answer with regard to the Mishnah of 'Shein').

גבי שן ה"מ לשנויי הכי?

(a)

Implied Question: Why did the Gemara not give the same answer regarding the Mishnah of Shein (tooth)?

אלא משום דבמתני' תני 'והשינים' דמשמע תרי, משום הכי נמי מוקי לה בתלושים, ופסולין מפני שהם חונקים.

(b)

Answer: Because the Mishnah mentions 'Shinayim' (in the plural), implying two teeth; that is why the Gemara establishes it by detached teeth, which are Pasul because they strangle the animal.

3)

TOSFOS DH VE'LO KATANI OSRIN U'MATIRIN

תוס' ד"ה ולא קתני אוסרין ומתירין

(SUMMARY: Tosfos explains why the Gemara asks this question specifically here).

בכמה דוכתי קתני 'כשר' ושריא באכילה?

(a)

Implied Question: In a number of places, the Tana says 'Kasher', yet it is permitted to eat?

אלא הכא שאני, דאיכא למיטעי.

(b)

Answer: Only here it is different, since one could easily err.

4)

TOSFOS DH AVAL BE'SHA'AR TABA'OS LO

תוס' ד"ה אבל בשאר טבעות לא

(SUMMARY: Tosfos elaborates on Rashi's interpretation of Rav and Shmuel's statement [with which they ultimately disagree] and on the Tosefta).

פירש בקונטרס, דאין שחיטה כשירה בהן כלל, אלא בין הטבעות; ולא אמר ר' יוסי 'רובו ככולו' אלא במקום שחיטה, אבל לשוויי מקום שחיטה, לא אמר 'רובו ככולו'.

(a)

Explanation #1 (Part 1): Rashi explains that the Shechitah is not Kasher at all inside the other Taba'os, only in between them; and Rebbi Yossi only said 'Rubo ke'Kulo' within the location of the Shechitah, but not with regard to rendering a location Kasher.

והשתא כל שכן לרבנן, שאין השחיטה כשרה בשאר הטבעות לפירושו.

(b)

Explanation #1 (Part 2): In that case, how much more so, according to his explanation, will the Rabbanan (who do not hold 'Rubo ke'Kulo') declare not Kasher a Shechitah inside the other Taba'os!

ומה שאין אנו נזהרין עכשיו לשחוט בתוך הטבעות?

(c)

Question: And we are not fussy about Shechting inside the other Taba'os ...

משום דאין הלכה כן, כדפי' בקונטרס.

(d)

Answer: Because the above is not Halachah (as Rashi explains).

וברייתא דתוספתא שהביא בקונטרס דקתני 'מצות שחיטה מן הטבעת עד הריאה', צריך לאוקומי כר' יוסי ברבי יהודה, דמסקינן בסמוך דבשאר טבעות נמי מכשיר.

1.

Clarifying Beraisa (Part 1): And the Beraisa in the Tosefta cited by Rashi, which describes the Mitzvah of Shechitah as being 'from the Taba'as down to the lung', we will have to establish it according to Rebbi Yossi b'Rebbi Yehudah, who validates the Shechitah even inside the other Taba'os, as we will conclude shortly.

אי נמי, מטבעת הגדולה עד (כנפי) הריאה במקום קנה קאמר, ובתוך שאר טבעות לא איקרי קנה, כדפי' בקונטרס.

2.

Clarifying Beraisa (Part 2): Alternatively, what the Tana means is from the large Taba'as until (the flaps of) the lungs *which are in the location of the wind-pipe*, and the other Taba'os are not called the wind-pipe, as Rashi himself explains.

ומסיפא דקתני 'שייר בה כחוט סמוך לראש מוקף את כולה, כשרה' - ומדקדק בקונטרס מדקתני 'סמוך לראש', ש"מ דלא חייש אי נפיק מינה ולמטה, אלא ממנה ולמעלה.

3.

Clarifying Beraisa (Part 2): Also, Rashi extrapolates from the Seifa of the Beraisa 'If he left over a thread all the way round *close to the head*', that the Tana is not concerned if it goes out below the Taba'as, only above it.

ומתוך כך, סתר דברי המפרש דבכל טבעות חשיב הגרמה לרבנן ולרבי יוסי, דמכיון שהתחיל השחיטה בתוך הטבעת צריך שיגמור כל השחיטה בתוכה.

4.

Inference: As a result, Rashi rejects the opinion of those who maintain that according to both the Rabbanan and Rebbi Yossi, Hagramah extends to all the Taba'os, because once one begins to Shecht inside a Taba'as, one is obligated to complete it there.

ומיהו לפירוש הקונטרס אין קשה משם, דאע"ג דאפשר דיפסל נמי לצד מטה, אם היה יוצא מטבעת הגדולה והיה נכנס בשאר טבעות, מ"מ אין צריך לשייר מלא החוט כלפי מטה; דאדרבה, טוב הוא שלא ישחוט כלל בתוך הטבעות אלא בין טבעת לטבעת.

5.

Refutation #1: In fact however, there is no Kashya from there on Rashi's explanation, because, even though it is perhaps Pasul below too, had it left the large Taba'as and entered the other Taba'os, it is nevertheless not necessary to leave over a full-thread underneath, since to the contrary, it would be better not to Shecht at all inside the other Taba'os, only between one Taba'as and the next.

ומ"מ דחוק הוא לפי' הקונטרס.

(e)

Refutation #2: In any event, Rashi's explanation is forced.

ונראה לפרש דהכי קאמר - דאף רבי יוסי ברבי יהודה לא אמר דמהני שיור מלא החוט על פני רובה אלא בטבעת הגדולה, דברובה יש רוב קנה, דהא מקפת כל הקנה ...

(f)

Explanation #2 (Part 1): It therefore seems that what the Gemara means is - that even Rebbi Yossi b'Rebbi Yehudah only says that 'Shiyer M'lo ha'Chut al-P'nei Rubo' only helps on the Taba'as ha'Gedolah, since, by virtue of the fact that it surrounds the entire Kaneh, a majority of it incorporates the majority of the Kaneh ...

אבל בשאר טבעות לא מהני רוב טבעת, דאין ברוב שלהם רוב הקנה, שהרי אין מקיפין כל הקנה.

(g)

Explanation #2 (Part 2): Whereas by the other Taba'os, it does not help to leave Rov Taba'as, because, bearing in mind the fact they do surround the entire Kaneh, a majority of them does not incorporate the majority of the Kaneh.

18b----------------------------------------18b

5)

TOSFOS DH YOSEF BAR REBBI CHIYA MI'KULI ALMA GAMIR

תוס' ד"ה יוסף בר רבי חייא מכולי עלמא גמיר

(SUMMARY: Tosfos explains this statement, and discusses its ramifications).

כלומר לא שמעה מרב ושמואל.

(a)

Clarification (Part 1): In other words, he did not hear it from Rav and Shmuel.

ומה שאין אוכלין אותו במקומו, חומרא בעלמא היא, ולא על פי רב ושמואל.

(b)

Clarification (Part 2): And it is not eaten in one's home city only as a Chumra, an added stringency, and not based on the ruling of Rav and Shmuel.

ופריך 'ולית ליה לרבי זירא ... '? דנהי דלא אמר רב ושמואל, מ"מ היה אסור, כיון שנהגו במקומו איסור.

(c)

Clarification (Part 3): The Gemara nevertheless asks whether Rebbi Zeira does not hold 'Nosnin Alav Chumrei Makom ... '?, because even if Rav and Shmuel did not forbid it, it was forbidden, since the Minhag in his town was to forbid it.

6)

TOSFOS DH KEIVAN DE'ANAN KAIFINAN L'HU ETC.

תוס' ד"ה כיון דאנן כייפינן להו כו'

(SUMMARY: Tosfos resolves the discrepancy between our Sugya and the Sugya in the first Perek of Sanhedrin).

בפ"ק דסנהדרין (דף ה.) משמע איפכא, לענין ליטול רשות לדון להיות פטור מלשלם; דקאמר 'מהכא להתם מהני, מהתם להכא מאי?'

(a)

Implied Question: In the first Perek of Sanhedrin (5.) the Gemara seems to say the reverse, regarding receiving permission to judge and to be Patur from paying in the event that one errs - since it says there from here (Bavel) to there (Eretz Yisrael) it helps; What will be the Din from there to here?'

ואומר ר"ת, דלענין איסור והיתר, בני ארץ ישראל עדיפי, דחכימי טפי; אבל לענין הפקעת ממון, ראש הגולה עדיף, כדאמרינן התם - 'דהכא שבט והתם מחוקק'.

(b)

Answer: Rabeinu Tam explains that regarding Isur ve'Heter (which is the case in our Sugya) the B'nei Eretz Yisrael are superior, since they are more knowledgeable; but when it comes to extracting money, the Resh Galusa (head of Bavel) is superior, as the Gemara there explains 'because here it is termed 'Sheivet' (a staff)', whereas there it is termed 'Mechokek' (scholar).

ואמרינן נמי "לא יסור שבט מיהודה" - 'אלו ראשי גליות שבבבל שרודים את העם במקל', "ומחוקק מבין רגליו" - 'אלו בני בניו של הלל, שמלמדים תורה ברבים'.

(c)

Proof #1: And we also say (to explain the Pasuk in Vayechi) "The 'Sheivet will not depart from Yehudah - these are the heads of the Galuyos in Bavel, who rule the people with their staff; "and the 'Mechokek' from between his legs" - these are the grandsons of Hillel, who taught Torah in public.

ואמרינן בפרק ב' דהוריות (דף יא:) 'נשיא שבא"י אין מביא שעיר, משום דאיכא בבבל ראש גולה, ועשיר ממנו'.

(d)

Proof #2: We also say in the second Perek of Hori'os (11:) that the Nasi in Eretz Yisrael does not bring a goat since there is the Resh Galusa in Bavel, who was richer than he was.

7)

TOSFOS DH HANI MILI HICHA DE'DA'TO LACHZOR

תוס' ד"ה הני מילי היכא דדעתו לחזור

(SUMMARY: Tosfos cites Rav Ashi's ruling in Pesachim, which seems to clash with his answer here, and reconciles the two).

לפי האי שינויא משמע דחומרי מקום שהלך לשם נותנין עליו, אע"ג דדעתו לחזור.

(a)

Implication: This answer implies that one places on him the Chumros of the he has arrived at, even though it is his intention to return.

ואי אפשר לומר כן, דרב אשי גופיה דמשני הכא, מוקי לה בפרק מקום שנהגו (פסחים דף נא.) באין דעתו לחזור, גבי 'רבה בר בר חנה דאכל דאייתרא'.

(b)

Refutation: It is impossible to this however, since Rav Ashi himself who answers the question here, in Perek Makom she'Nahagu (Pesachim 51.) establishes it where he has no intention of returning, in the case where Rabah bar bar Chanah ate d'Ayatra (the fat on the string section of an naimal's stomach).

ואין לחוש במאי דקתני לצדדין ...

(c)

Implied Question: Nor need one worry about establishing the Mishnah in two cases (the Reisha where he has in mind to return, and the Seifa, where he doesn't) ...

דלעולם נותנין עליו חומרי מקום שדעתו להיות שם.

(d)

Answer #1: Since we always place on him the Chumros of the town where he intends to remain.

אי נמי, מה שמחלק בין דעתו לחזור לאין דעתו, הני מילי מבבל לא"י ומארץ ישראל לבבל שהולכים אחר מקום שדעתו לישאר שם ...

(e)

Answer #2 (Part 1): Alternatively, the distinction that he makes between whether one intends to return or not is confined to where one is traveling from Bavel to Eretz Yisrael or from Eretz Yisrael to Bavel ...

אבל מבבל לבבל ומא"י לא"י - נותנין עליו חומרי מקום שיצא משם וחומרי מקום שהלך לשם בין דעתו לחזור בין אין דעתו לחזור.

(f)

Answer #2 (Part 2): But from Bavel to Bavel or from Eretz Yisrael to Eretz Yisrael - one places on him the Chumros of the place where he came from and those of the place where he is going to, irrespective of whether it is his intention to return or not.

8)

TOSFOS DH O DILMA PAGA VE'LO NAGA

תוס' ד"ה או דלמא פגע ולא נגע

(SUMMARY: Tosfos queries Rashi's interpretation of this statement before presenting their own).

פי' בקונטרס שחט למטה מן החיטי

(a)

Explanation #1: Rashi explains that one Shechted below the Chiti (the vocal chords).

וקשה, דא"כ, הוה ליה למימר 'תיקו', דהא רב פפא דאמר 'שייר בחיטי כשרה', ממה נפשך פליג א'דרב פפי ...

(b)

Question #1 (Part 1): In that case, the Gemara should have remained with a 'Teiku', seeing as Rav Papa, who validates the Shechitah if one left over some of the Chiti towards the head ...

דהא אפי' פגע ונגע מכשיר, וכל שכן פגע ולא נגע?

(c)

Question #1 (Part 2): Seeing as he validates even 'Paga ve'Naga', how much more so 'Paga ve'Lo Naga'?

ועוד, כיון דאתא לפלוגי, לא הוה ליה למימר 'איתמר' אלא ר' פפא אמר?

(d)

Question #3: Moreover, since he (Rav Papa) is coming to argue, the Gemara should not have said 'Itmar', but 'Rav Papa says'? (cont.)

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF