1)

TOSFOS DH VE'KOL-SHE'KEIN HASHTA DE'ARCHIKU L'HU TUVA

תוס' ד"ה וכל שכן השתא דארחיקו להו טובא

(SUMMARY: Tosfos queries this statement from one opinion in Makos).

לספרים דגרסי באלו הן הלוקין (מכות דף יט.) 'לעולם לא קידשה לעתיד לבא', אם כן לר' ישמעאל הותרו הבמות.

(a)

Clarification: According to the Sefarim that have the text in Perek Eilu Hein ha'Lokin (Makos 19.) 'Really he did not sanctify it for the future', Rebbi Yishmael will hold that Bamos are permitted.

וקשה, דאם כן, מאי קאמר הכא לר' ישמעאל דארחיקו להו טפי, אדרבה, אקריבו להו טפי, כיון דהותרו הבמות.

(b)

Question: In that case, how can the Gemara say here that, nowadays they are further away from the Beis-ha'Mikdash? To the contrary, they are closer, seeing as Bamos are permitted?

2)

TOSFOS DH REBBI AKIVA SAVAR BASAR TA'AVAH LO ITSAR K'LAL

תוס' ד"ה רבי עקיבא סבר בשר תאוה לא איתסר כלל

(SUMMARY: Tosfos proves that Rebbi Akiva must hold Basar Ta'avah was permitted to Yisrael in the desert).

תימה, מנא ליה הא, דלמא מר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי?

(a)

Question: From where does the Gemara know that? Perhaps Rebbi Yishmael says one thing and Rebbi Akiva says another, and they don't argue?

וי"ל, אי לרבי עקיבא מיתסר בשר תאוה, אם כן היכי הותרה להם בשר נחירה, דבקדשים מודה דבעיא שחיטה, כדמשמע בסמוך.

(b)

Answer (Part 1): If Rebbi Akiva holds that Basar Ta'avah is forbidden, how can meat from an animal that was torn open possibly have been permitted to them, seeing as he certainly concedes that Kodshim require Shechitah, as is implied a little later?

ואי בצבי ואיל, הא בקרא דדרשינן מיניה היתר נחירה כתיב 'בקר וצאן' - כדכתיב "כי ירחק ממך ... וזבחת מבקרך ומצאנך", מכלל דמעיקרא לא בעו זביחה.

(c)

Answer (Part 2): Nor can he be referring to the meat of deer and gazelle, seeing as the Pasuk from which he learns the concession of Basar Nechirah specifically mentions "Bakar va'Tzon", as the Pasuk writes "When the place is too far from you ... then you shall Shecht Bakar va'Tzon", implying that initially, they did not require Shechitah?

ומיהו קשה, דהוה ליה לאוקומי קרא דהיתר נחירה בבעלי מומין, דלא חזו להקרבה.

(d)

Question: The Gemara could however, established the Pasuk of Heter Nechirah with regard to Ba'alei-Mumin, which are not fit to go on the Mizbe'ach?

3)

TOSFOS DH KI ISHT'RI SHALAL SHEL OVDEI-KOCHAVIM DIDHU LO ISHT'RI

תוס' ד"ה כי אישתרי שלל של עובדי כוכבים, דידהו לא אישתרי

(SUMMARY: Tosfos explains the Shakla ve'Tarya of the first She'eilah that leads to the second She'eilah).

לא גרסינן 'או דלמא לא שנא' ...

(a)

Clarifying Text (Part 1): We do not have the text 'or perhaps there is no difference' ...

דהלשון היה משמע שהיה מסתפק אי אישתרי כתלי דחזירי דידהו אי לא; וזה אינו, דמתחלה לא נסתפק מכתלי דחזירי דידהו או במה שנחרו כשבאו, אלא במה שנחרו במדבר בהיתר.

(b)

Explanation (Part 1): Since that would imply that he was in doubt as to whether their own 'sides of Chazir' were permitted or not. And that is simply not true, since at the outset, they had no doubts about their own sides of Chazir or animals that they tore open after they arrived in Eretz Yisrael, only what they tore open in the desert be'Heter.

והש"ס הקשה לו דאפי' דבר טמא אשתרי להו - כלומר דאפילו לנחור בתחלה הם מותרים, כל שכן מה שנחרו קודם?

(c)

Explanation (Part 2): And the Gemara asked that if even what was forbidden became permitted to them (with reference to tearing the animal open, then how much more so what was already torn open beforehand?

ומשני, דלמא שלל של עובדי כוכבים אישתרי להו, ולא דידהו, ולכך אסור לנחור.

(d)

Explanation (Part 3): And it answers that perhaps it is only the booty of the Nochrim that was permitted to them, but not their own, in which case it is forbidden to tear an animal open.

והשתא שפיר מיבעיא לן במה שנחרו בהיתר.

(e)

Conclusion: Now it makes sense to ask what the Din will be regarding hat was already torn open earlier.

17b----------------------------------------17b

4)

TOSFOS DH KA'N SHE'HOLICH VE'HEIVI

תוס' ד"ה כאן שהוליך והביא

(SUMMARY: Tosfos presents what the Gemara might have answered).

הוה מצי לשנויי 'הא דקיימא א'רישא דסכינא והא דקיימא באמצע'.

(a)

Alternative Anwser: The Gemara could have answered that one speaks where the beginning of the knife is nicked, and the other, where it is nicked in the middle.

5)

TOSFOS DH A'BISRA VE'A'TUFRA

תוס' ד"ה אבישרא ואטופרא

(SUMMARY: Tosfos explains why the two are necessary).

א'בישרא משום ושט, וא'טופרא משום קנה.

(a)

Clarification: 'a'Bisra' refers to the Veshet (which is fleshy), and 'a'Tufra' to the Kaneh`(which is bony).

6)

TOSFOS DH P'GIMAS OZEN BI'VE'CHOR PEGIMAS MUM BE'KODSHIM

תוס' ד"ה פגימת אוזן בבכור פגימת מום בקדשים

(SUMMARY: Tosfos explains why we need to mention both, and hy Reish Lakish omits P'gimas Mizbe'ach from the list).

איצטריך תרוייהו: 'פגימת אוזן בבכור' - לשחוט עליו במדינה; ו'קדשים' איצטריך - משום ערוה של נקבה, דלא הויא בכלל בכור.

(a)

Explanation #1: Both are needed: the notch on the ear of the B'chor, in order to Shecht on account of it outside Eretz Yisrael; and that of Kodshim, to teach us the blemish on the Ervah of Kodshim (as Rashi explains), which is non-existant by a B'chor.

אי נמי, איצטריך 'קדשים' - דלא נימא פגימת מום ליפסול מעל גבי המזבח הויא פחות מחגירת הצפורן.

(b)

Explanation #2: Alternatively, we need to mention Kodshim, to negate the assumption that a P'gam of even less than one on which the nail gets caught disqualifies an animal from the Mizbe'ach.

והא דלא חשיב בהדייהו 'פגימת מזבח', ולימא ד' פגימות הן?

(c)

Implied Question: Why does Reish Lakish not add 'P'gimas (a notch) ha'Mizbe'ach' to the list, making it four?

מצינו למימר משום דפגימת מזבח בהדיא כתיב (דברים כז) "אבנים שלמות".

(d)

Answer: Maybe this is because P'gimas Mizbe'ach is written explicitly in the Pasuk in Ki Savo, where it says "complete stones".

אע"ג דבקדשים נמי כתיב "תמים"?

(e)

Implied Question: Even though in connection with Kodshim, the Torah also writes "Tamim" ...

לא משמע ממש בלא פגימה, דבכמה מקומות לא חיישינן אם נחתך ממנו הבשר או העצם.

(f)

Answer: This does not really imply without a P'gimah, since there are many places where we are not concerned if some flesh or a bone is cut off the animal (despite the word "Tamim").

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF