חולין דף יז. א

בדינים דלהלן, האם היה חילוק בין זמן שהיו ישראל במדבר לזמן שנכנסו לארץ?

לענין היתר אכילת בשר תאוה לענין היתר אכילת בשר נחורה
במדבר לר' ישמעאל - בראוי לקרבן: נאסר להם
 
- בלא ראוי לקרבן [1]: הותר להם
 
לר' עקיבא: הותר להם
לר' ישמעאל: תמיד נאסר להם
 
לר' עקיבא - בקדשים: נאסר להם
 
- בחולין: הותר להם
בכניסתם לארץ הותר להם נאסר להם

אליבא דר"ע, אברי בשר נחורה שהכניסו ישראל לארץ, או שנשארו להם אחר השבע שני כיבוש,
האם היו מותרים להם או אסורים להם?

בשבע שנים שכיבשו לארץ אחר השבע שנים
לתירוץ הראשון בגמ' הותר להם [2] בעיא דר' ירמיה
לאיבעית אימא בעיא דר' ירמיה נאסר להם

מה באה המשנה לחדש באומרה: הכל שוחטין, לעולם שוחטין, בכל שוחטין?

הכל שוחטין לעולם שוחטין בכל שוחטין
לרבה בנשחטין - אפי' עוף בנשחטין - שנאכל בשר בשחיטה [3] בשוחטין - בצור ובקנה וכו'
לרבא בשוחטין - כותי, ישראל מומר [4] בשוחטין - בין ביום ובין בלילה וכו' בשוחטין - בצור ובקנה וכו'

חולין דף יז: א

סכינים דלהלן, מה דינם לכתחילה ובדיעבד?

מה הדין לכתחילה? מה הדין בדיעבד?
סכין אוגרת [5] לא ישחוט שחיטתו פסולה
סכין מסוכסכת [6] לא ישחוט שחיטתו כשרה
סכין עולה ויורדת [7] ישחוט שחיטתו כשרה

לאמוראים דלהלן, האם צריך לעשות לבדיקת הסכין, גם בבשר האצבע ובציפורן,
וגם לשלש צדדי הסכין?

בבשר וציפורן לשלש צדדי הסכין
לרב אחא בריה דרבא, ורב אשי, ורב כהנא [8] צריך צריך
לרב יימר צריך לא צריך
-------------------------------------------------

[1] כגון בחיות (צבי ואיל), או בהמות בעלי מומים.

[2] דהא אפי' כתלי דחזיר שמצאו בבתים הותר להם, דכתיב "ובתים מלאים כל טוב - ואכלת", וא"כ ה"ה לבשר נחורה שהיה עמם. ולפ"ז בעיא דר' ירמיה איירי בבשר שנשאר להם אחר שבע שנים שכבשו, דכל מה שהותר להם הוא רק בשעת שלל - דהיינו בשבע שכבשו. ומבעיא לר' ירמיה אם בשר שהותר חוזר לאיסורו או לא.

[3] פי', לרבא אליבא דר' ישמעאל אתא למימר שלא נאסר להם שוב אחר שגלו בשר תאוה, כמו שהיה אסור להם במדבר. ולרב יוסף אליבא דר"ע, שלא חזרו כשגלו להיתר נחירה, אלא נאכל בשר רק בשחיטה.

[4] פי', דפעמיים אמרה המשנה "הכל שוחטין", ולכך איכא ב' רבויים.

[5] פי', סכין שיש בה פגימה (דהיינו כשנעמיד את הסכין וחודה כלפי למעלה תראה הפגימה בה כמין אות v), ולפגימה זו יש לה ב' עוקצין, (דהיינו שני ראשי האות v הנ"ל - הם ב' עוקצין), והיא פסולה להיות שהעוקץ השני מושך את הסימנים וקורען.

[6] מסוכסכת הינו הסכין הנ"ל כשחזר והשוה ע"י השחזה צד אחד מעוקציה, ונמצא שיש לה רק עוקץ אחד. אמנם גם באופן זה, אם הסכסוך באמצע הסכין - השחיטה פסולה, דע"י שהתחילה לשחוט הוא מגיע עד מקום הסימן, וכשמגיע הסכין במקום הפגימה הסכין יורדת בבת אחת מחמת חלל הפגימה וקורעת לסימן, וע"כ שמיירי שהפגם היה בראש הסכין, וגם מיירי שרק הוליך את הסכין ולא גם הביא, דא"כ בהבאה יש חשש שיקרע את הסימן בעוקץ הפגימה?

[7] פי' שאין ניכרים בה עוקצים, אלא עולה וירדת כמו גלים - באופן זה היא כשרה לכתחילה.

[8] ובשיטת רב פפא יש ב' גרסאות בגמ', וכן בדברי רב אשי בתחילה יש ב' לשונות האם אמר רק אבישרא וטופרא ותלת רוחי לא אמר, או שאמר לשניהם, רק שלא אמר לתלת רוחיה משמיה דרבא. אמנם בהמשך שיבח לרב אחא בריה דרבא שבדק אבישרא וטפרא ואתלת רוחיה, ואמר לו "יישר".

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף