1)

TOSFOS DH AVAL BE'KO'ACH SHEINI G'RAMA BE'ALMA HU

תוס' ד"ה אבל בכח שני גרמא בעלמא הוא

(SUMMARY: Tosfos explains why Ko'ach Sheini is always Patur).

וא'כפיתה לא מיחייב.

(a)

Clarification Part 1): Nor is he Chayav for trussing him up ...

דלא מיבעיא היה עומד שם וכפתו במקומו, דפטור - אפילו היה סוף מים לבא עליו, דלא רביה רחמנא מצמצם אלא במקום שהתחיל ההיזק כבר, כגון 'כבש עליו לתוך האש או לתוך המים' - כדתנן בהנשרפין (סנהדרין עז. ושם ד"ה סוף). אבל סוף חום לבא וסוף מים לבא, פטור - אפילו כפתו במקום אחר והביאו שם, פטור.

(b)

Clarification Part 2): Not only if he was standing there and tied him up on the spot - even if the water was coming in his direction, since the Torah only includes 'Metzamtzem' (holding someone down) there where the damage has already begun (such as where he held him down in the fire or under-water), as we learned in 'ha'Nisrafin (Sanhedrin 77. [see Tosfos there DH 'Sof'). But there where he did so in a location where the sun or the water would only arrive later, he is Patur - even he tied him somewhere else and brought him there.

אע"ג דאם היה סוף מים לבא עליו היה חייב, למאן דאמר 'אשו משום חציו', דמאי שנא מאשו ברוח מצויה ...

(c)

Implied Question: Even though he would be Chayav if the water was destined to arrive at that spot later, according to those who hold that 'Isho Mishum Chitzav' (the Chiyuv of Eish is because of fire), for how will this differ from one's fire in a regular wind ...

דאין חילוק בין מקרב האש אצל הדבר, למקרב הדבר אצל האש ...

(d)

Reason: Since there is no reason to differentiate between bringing the fire to the object and bringing the object to the fire.

דהא כופף קומתו של חבירו לפני הדליקה שיכולה לבא ברוח מצויה, חייב - כדאמר בריש הכונס (ב"ק נו. ושם ד"ה אילימא) ...

(e)

Precedent: Like we find in the a case where someone bends his fellow-Jew's corn into the path of an oncoming fire, which might have arrived anyway via a regular wind, he is Chayav, as we have learned at the beginning of 'ha'Koneis' (Bava Kama 56. [see Tosfos there DH Ileima'])

מ"מ הכא פטור, שבשעה שהביאו שם לא היה סוף מים לבא אי לאו דאשקיל עליה בדקא דמיא אחר כך.

(f)

Answer: Nevertheless here he is Patur, since at the time when he brought the victim there, the water would not have arrived at that spot had he not diverted the stream in his direction afterwards.

וא'מה דאשקיל לא מיחייב בכח שני ...

(g)

Implied Question: Now is he Chayav because of Ko'ach Sheini for diverting the stream on to the victim ...

ודומה ל'זרק חץ ותריס בידו וקדם בעצמו וסילק את התריס', דפטור.

(h)

Answer: Because it is comparable to Reuven who shoots an arrow at Shimon who is holding a shield, and who then removes the shield (whom we know is Patur).

2)

TOSFOS DH MINAYIN LI'SHECHITAH SHE'HI BE'TALUSH SHENE'EMAR VAYIKACH ES HA'MA'ACHELES

תוס' ד"ה מנין לשחיטה שהיא בתלוש שנאמר ויקח את המאכלת

(SUMMARY: Tosfos discusses a number of discrepancies between this D'rashah and that of Kli [learned from Vayikach" and "ha'Ma'acheles" respectively]).

ואם תאמר, והא האי קרא בקדשים כתיב ...

(a)

Question: But this Pasuk is written in connection with Kodshim ...

דבפרק התודה (מנחות דף פב: ושם ד"ה ויקח) ובסוף פ' דם חטאת (זבחים דף צז: ושם ד"ה והתם) נפקא לן מהכא ד'קדשים טעונין כלי'?

(b)

Source: As we see in Perek ha'Todah (Menachos 82:) and at the end of Perek Dam Chatas (Zevachim 97:), where the Gemara learns from it that Kodshim requires a K'li?

ואומר ר"ת, דלענין תלוש גמרינן נמי א'חולין, מדכתיב "לשחוט את בנו", ולא כתיב 'לשחוט את העולה'.

(c)

Answer (Part 1): Rabeinu Tam explains that as far as Talush is concerned, we learn also matters concerning Chulin, since the Pasuk writes "Lish'chot es B'no", and not 'Lish'chot es ha'Olah'.

אבל כלי לא שייך למילף בחולין אלא בקדשים, כשאר עבודות דבעו כלי שרת.

(d)

Answer (Part 2): Whereas we cannot learn the Din of K'li with regard to Chulin, only Kodshim, like other Avodos which require K'lei Shareis.

ומדכתיב "ויקח" ולא כתיב 'ויכין' - דרשינן תלוש בחולין.

(e)

Clarification: And since the Torah writes "Vayikach" and not "Vayachin" ('And he prepared'), we Darshen Talush by Chulin.

ומדכתיב "מאכלת" ולא כתיב 'המחתך' דרשינן כלי בקדשים.

(f)

Clarification: And we Darshen K'li by Kodshim from the fact that it writes "Ma'acheles" and not 'Hamechatech'?

ואע"ג דהכא דחי רבי חייא ד'זריזותיה דאברהם קמ"ל' ...

(g)

Implied Question: Even though here (regarding Talush) Rebbi Chiya rejects the proof in that 'the Torah is teaching us the keenness of Avraham ...

התם לא שייך למדחי הכי.

(h)

Answer: There (with regard to K'li), we cannot say that (see Tosfos ha'Rosh).

3)

TOSFOS DH LE'INYAN AVODAS KOCHAVIM HAVI TALUSH DEAMAR RAV HA'MISHTACHAVEH LE'BAYIS ETC.

תוס' ד"ה לענין עבודת כוכבים הוי תלוש דאמר רב המשתחוה לבית כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why the Gemara declines to cite here two Sugyos in Avodah-Zarah that appear to touch on the same point).

לא בעי לאתויי הכא פלוגתא דרבי יוסי ורבנן, דפליגי ב'משתחוה לאילן' בפרק כל הצלמים (ע"ז דף מח.) ...

(a)

Implied Question: The Gemara does not want to cite in this connection the Machlokes in Perek Kol ha'Tzelamim (Avodah-Zarah 48.) between Rebbi Yossi and the Rabbanan, who argue over someone who prostrates himself before a tree ...

דאפילו רבנן דשרו התם, היינו דוקא אילן שנשרש ויונק מן הקרקע, וחשיב כמחובר מעיקרו, ולא דמי לבית.

(b)

Answer: Because even the Rabbanan, who permit it there only consider it initially Mechubar because a tree nurtures from the ground, which is not the case by a house.

ומתניתין דכל הצלמים (שם דף מז.) ד'מי שהיה כותלו סמוך לעבודת כוכבים ונפל ... , אבניו ועציו ועפרו מטמאין כשרץ' לא מצי נמי לאתויי ...

(c)

Implied Question: Nor did it see fit to cite the Mishnah there (47.) regarding 'Someone whose wall adjoining an Avodah-Zarah caved in, whose bricks, wood and dust are Metamei like a Sheretz' ...

דהתם כשבנאו מתחלה לשם עבודת כוכבים או השתחוה מקודם לכל אבן ואבן.

(d)

Answer: Since it speaks there where he initially built it in thename of Avodah-Zarah, or where he first prostrated himself in front of each brick.

4)

TOSFOS DH AMAR REBBI ELAZAR TAVRA ETC.

תוס' ד"ה ד"ה אמר רבי אלעזר תברא כו'

(SUMMARY: Tosfos first explains why ''Bish'vil she'Yudach ha'Kosel' and 'K'dei she'Lo Yiskalkel ha'Kosel' are for two different reasons; then reconciles Rav Yosef's She'eilah in Bava Basra with our Sugya).

לא שייך לשנויי הכא 'הא בשביל שיודח הכותל, נעשה כמי שלא ילקה הכותל' ...

(a)

Implied Question: We cannot answer here that if it is in order for the wall to be washed, it is akin to protecting the wall from getting spoilt ...

כיון דאין לו לתלות זה בזה, דאין הטעמים שוין, דהא דלא הוי ב'כי יותן' בשביל שיודח, היינו משום דחשיב כמחובר; ובשביל שלא ילקה הוי משום דלא ניחא ליה.

(b)

Answer (Part 1): Because the two are not interdependent. This is because their reasons are different, since the reason that it is not 'b'Chi Yutan' when it is for the wall to be washed is because the is not considered like Mechubar, whereas if it is in order that the wall does not get spoilt then it is because he does not want it.

ולא דמי ל'נתן הוא ואמרה היא' דבפ"ק דקדושין (דף ה:), דמשני התם 'נעשה כמי שנתנה היא ואמרה היא', דחד טעמא הוא - משום דכתיב (דברים כד) "כי יקח איש אשה", ולא שתקח את עצמה.

(c)

Answer (Part 2): And it is not comparable to 'Nasan Hu ve'Amrah Hi' in the first Perek of Kidushin (5:), where the Gemara answers that it becomes like 'Nasnah Hi ve'Amrah Hi', because there both cases are for the same reason - because the Torah writes "Ki Yikach Ish Ishah", precluding there where she takes herself to the man.

ואם תאמר, דהכא משמע דפליגי תנאי בתלוש ולבסוף חברו לענין הכשר זרעים - ולרב פפא הוי לכ"ע כתלוש.

1.

Question (Part 1): The Gemara implies here that Tana'im argue over Talush ve'li'Besof Chibro, with regard to Hechsher Zera'im; and according to Rav Papa both agree that it is like Talush.

וא"כ, מאי קא מבעיא ליה לרב יוסף בפ' המוכר את הבית (ב"ב דף סו: ושם ד"ה בעי) 'מי גשמים שחשב עליהם להדיח את האיצטרובל מהו להכשיר בהן את הזרעים'?

2.

Question (Part 2): If so, why does Rav Yosef in Perek ha'Mocher es ha'Bayis (Bava Basra 66: [See there Tosfos DH 'Ba'I]) ask as to whether rain which one had in mind should wash the upper mill-stone is Machshir seeds?

וי"ל, דלרבי אלעזר דאמר 'תברא' ... למ"ד מחובר הוי, מבעיא ליה, דשמא איצטרובל לא הוי מחובר כמו בית.

3.

Answer: The She'eilah goes according to Rebbi Elazar, who says 'Tavra ... ', according to the opinion that considers it Mechubar, because perhaps it is not considered as Mechubar as a house.

16b----------------------------------------16b

5)

TOSFOS DH TALUSH VE'LI'BESOF CHIBRO LE'INYAN SHECHITA MAI

תוס' ד"ה תלוש ולבסוף חברו לענין שחיטה מאי

(SUMMARY: Tosfos discusses the Gemara's She'eilah in light of the Machlokes between Rebbi and Rebbi Chiya that we discussed earlier).

תימה, מאי קמיבעיא ליה, הא אסיקנא לעיל (דף טו:) דלרבי דיעבד כשר, ולרבי חייא כשר נמי לכתחלה?

(a)

Question: What exactly is the Gemara asking, seeing as we concluded earlier (Daf 15:) that according to Rebbi it is Kasher Bedi'eved; whereas according to Rebbi Chiya it is Kasher even Lechatchilah?

ואי לא ידע הנהו ברייתות ...

(b)

Suggested Answer: And even if he did not know those Beraisos ...

מכל מקום על כרחך יש להוכיח ממתניתין דתלוש ולבסוף חברו בדיעבד כשר ולא לכתחלה ...

(c)

Refutation (Part 1): One can nevertheless extrapolate from our Mishnah that Talush ve'li'be'Sof Chibro is Kasher Bedi'eved but not Lechatchilah.

דאפילו מוקי מתניתין במחובר מעיקרו, ואסור לכתחלה שמא ידרוס, ה"נ תלוש ולבסוף חברו יאסר לכתחלה מהאי טעמא?

(d)

Refutation (Part 2): Because even if we establish the Mishnah by Mechubar Me'ikaro, which is Asur Lechatchilah in case he is Doreis, Talush ve'li'be'Sof Chibro will be Asur Lechatchilah for the same reason?

ויש לומר, דאליבא דרבי מבעיא ליה, דדלמא הוי כתלוש וכשרה, כדאמרי' לעיל;

(e)

Answer #1 (Part 1): The She'eilah goes according to Rebbi, according to whom it might perhaps be like Talush, in which case it will be Kasher ...

או שמא לרבי אין חילוק בין תלוש ולבסוף חברו למחובר מעיקרו, ופסולה; ומתניתין דמכשיר דיעבד, כרבי חייא - ולכתחלה לא - שמא ידרוס.

(f)

Answer #1 (Part 2): Or perhaps according to Rebbi there is no difference between Talush ve'li'be'Sof Chibro and Mechubar Me'ikaro, and it is Pasul, in which case the Mishnah, which declares it Kasher Bei'eved, goes according to Rebbi Chiya - but not Lechatchilah case he is Doreis.

וברייתא דמכשר לכתחלה, בעופא דקליל, כדמשני לקמן, אע"ג דקתני בה בהמה.

(g)

Answer #1 (Part 3): Whereas the Beraisa, which is Machshir Lechatchilah, speaks about a bird which is light (in which case we are not worried about Derisah), as the Gemara answers later, even though the Tana says 'Beheimah'.

אי נמי, כרב זביד דאמר לצדדין קתני, ובצואר בהמה למטה, שרי לכתחלה אפילו במחובר מעיקרו, וכשצואר בהמה למעלה אסור לכתחלה, שמא ידרוס; ובכל מחובר איירי.

(h)

Answer #2 (Part 1): Alternatively, it goes like Rav Z'visited, who says 'li'Tzedadin' - that when the neck of the animal is underneath, it is permitted even Lechatchilah, even by Mechubar Lechatchilah` whereas when it is on top, it is Asur Lechatchilah, in case he is Doreis; and it is speaking about all cases of Mechubar.

וקא בעי למיפשט מברייתא ד'היה צור יוצא מן הכותל', דשחיטתה פסולה, ע"כ רבי היא.

(i)

Answer #2 (Part 2): And the Gemara wants to resolve the She'eilah from the Beraisa of 'Hayah Tzur Yotzei min ha'Kosel', whose Shechitasah is Pasul - which clearly goes according to Rebbi.

אבל קשה, דהיכי מצי לאוקומי מתניתין כרבי חייא, הא פסול צפורן במחוברת, דמתניתין אפילו דיעבד, דבמחוברת מוקי לה לקמן?

(j)

Question: How can one possibly establish the Mishnah like Rebbi Chiya, seeing as the Mishnah declares Pasul a finger-nail that is still attached (even Bedi'eved, which is how we establish the Mishnah later)?

וא'מאי דהוה בעי לאוקומי לעיל מתניתין כרבי חייא, לא קשיא, דלא קיימא מסקנא הכי.

(k)

Refuted Question: According to our earlier suggestion that the Mishnah goes like Rebbi Chiya however, the Kashya falls away, since we do not remain with that suggestion.

6)

TOSFOS DH AMAR SHMUEL LO SHANU ELA SHE'HA'SAKIN LEMA'ALAH ETC.

תוס' ד"ה אמר שמואל לא שנו אלא שהסכין למעלה כו'

(SUMMARY: Tosfos discusses the ramifications of the implication that it is only Kasher Bedi'eved).

משמע דאפילו בכי האי גוונא, לא מכשר אלא בדיעבד; ד'אברייתא ד'נעץ סכין' קאי, ולא אההיא ד'בכל שוחטין בין בתלוש בין במחובר' ...

(a)

Clarification: This implies that even in such a case, it is Kasher only Bedi'eved, seeing as it is referring to the Beraisa of 'Na'atz Sakin', and not to that of 'ba'Kol Shochtin bein be'Talush bein bi'Mechubar' ...

ואם כן, בצואר בהמה למעלה וסכין למטה קא פסול אפילו בדיעבד.

(b)

Inference: In which case, there where the neck of the animal is on top and the knife below, it is Pasul even Bedi'eved.

וקשה, דאם כן, הוה ליה למימר 'חיישינן שמא דרס', כיון דאתא לפסול דיעבד?

(c)

Question: If so, the Gemara ought to have said 'Shema Daras' (rather than 'Shma Yidros') seeing as it comes to declare it Pasul even Bedi'eved?

ויש לומר, דאפילו אמר 'ברי לי שלא דרסתי', פסולה שמא ידרוס פעם אחרת.

(d)

Answer: Even if the Shochet declares that he definitely did not make Derisah, it is Pasul because he may be Doreis the next time.

וכהאי גוונא אמרינן גבי 'השוחט במגל קציר דרך הליכתה, בית הלל מכשירין' ואמר רבי יוחנן 'אף בית הלל לא הכשירו אלא לטהרה מידי נבלה' אבל באכילה אסורה, אף על גב דלא שחט אלא דרך הליכתה, דגזרינן זימנא אחריתי שמא יוליך ויביא.

(e)

Precedent: In similar vein, Beis Hillel rule with regard to someone who Shechts with a sickle whilst he is walking, that his Shechitah is Kasher, which Rebbi Yochanan restricts to being Metaher from Tum'as Neveilah. It may not however, be eaten, even though he Shechted whilst walking (which is subject to Derisah), because we decree when he is walking on account of another time where he makes Holachah and Hova'ah (on the animal's neck).

7)

TOSFOS DH SHE'BI'TECHILAH NE'ESAR LAHEM BASAR TA'AVAH

תוס' ד"ה שבתחלה נאסר להם בשר תאוה

(SUMMARY: Tosfos argues with Rashi over the source that forbids Basar Ta'avah until they entered Eretz Yisrael).

פירש בקונטרס, מדכתיב (ויקרא יז) "אשר ישחט מחוץ למחנה ואל פתח אהל מועד לא הביאו".

(a)

Explanation #1: Rashi explains that we learn this from the Pasuk in Acharei-Mos " ... who Shechts outside the camp and does not bring it to the entrance of the Ohel Mo'ed".

וקשה, דההוא קרא לא איירי אלא בקדשים ובשחוטי חוץ?

(b)

Question #1: But that Pasuk is talking about Shechting Kodshim outside the Azarah?

ולקמן נמי, דקאמר 'אלא לרבי ישמעאל דאמר בשר תאוה איתסר להו', צבי ואיל גופייהו מי הוי שרי? הא פשיטא דההוא קרא לא איירי אלא בקרבן בהמה?

(c)

Question #2: Later on too, when the Gemara asks whether according to Rebbi Yishmael who says that Basar Ta'avah (ordinary Chulin meat) was forbidden to them (Yisrael in the Desert), Tzvi and Ayal were permitted, is it not obvious that this Pasuk is speaking specifically about an animal that is fit to be brought as a Korban (See Maharam)?

ונראה לפרש, מדאיצטריך קרא להתיר להם בשר תאוה, דייק מכלל דמעיקרא אסור.

(d)

Explanation #2 (Part 1): It therefore seems that the fact that the Torah later found it necessary to permit Basar Ta'avah implies that it must initially have been forbidden.

ומהאי טעמא דייק נמי רבי עקיבא שבתחלה הותר להם בשר נחירה, מדאיצטריך קרא לאסור.

(e)

Explanation #2 (Part 2): And by the same token, Rebbi Akiva extrapolates that Basar Nechirah (that is torn open without being Shechted) was permitted, since it required a Pasuk to forbid it.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF