חולין דף טז. א

השוחט במוכני (גלגל מסתובב וחיבר בו סכין), האם שחיטתו כשרה?

בסרנא דחפרא -
שמסתובב ע"י אדם
בסרנא דמיא - שמסתובב ע"י המים
שהגלגל עדין מסתובב מכוחו הראשון שחיטתו כשרה שחיטתו כשרה
כשהגלגל מסתובב מכח שני ---- [1] שחיטתו פסולה [2]

הכופת את חבירו באופנים דלהלן, האם חייב? [תוד"ה אבל].

מקום שהתחיל בו ההיזק כבר מקום שסוף היזק לבוא שם
כפתו במקום שהיה שם חייב פטור
הביאו כפות למקום הנזק חייב למ"ד אשו משום חציו: חייב [3]

מקרא ד"ויקח את המאכלת" [בראשית כב:י] וגו', מה דרשינן ליה לענין קדשים,
ומה דרשינן גם לחולין? [תוד"ה מנין].

שצריך כלי ולא צור וקנה שצריך שהדבר המחתך יהיה תלוש
בקדשים מדכתיב: "מאכלת" ולא מחתך מדכתיב: "ויקח" ולא ויכין
בחולין [4] לא דרשינן מדכתיב: "ויקח" ולא ויכין

חולין דף טז. א

המשתחוה לדבר שהיה תלוש ולבסוף חיברו, האם נאסר? [תוד"ה לענין].

כשהוא שלו כשהוא של חבירו
בבית נאסר [5] לא נאסר
באילן לרבנן: לא נאסר [6]
 
לר' יוסי: נאסר
לא נאסר

הכופה קערה על הכותל באופנים דלהלן, האם משקים שירדו מכשירים זרעים להיות בכי יותן?

כפה בשביל שיודח כפה בשביל שלא ינזק
בקערה מכשירים אינם מכשירים
בכותל מחלוקת וכדלהלן אינם מכשירים

הכופה קערה על הכותל כדי שיודח, האם משקים שירדו מכשירים זרעים להיות בכי יותן?

בכותל בית בכותל מערה
לר' אלעזר - תנאי לרישא: אינם מכשירים [7]
 
לסיפא: מכשירים
אינם מכשירים
לרב פפא - לאו תנאי מכשירים אינם מכשירים

חולין דף טז: א

השוחט בסכין הנעוצה בכותל, האם השחיטה כשרה בדיעבד או פסולה?

כשהסכין למעלה וצואר בהמה למטה כשהסכין למטה וצואר בהמה למעלה
לרב זביד כשרה פסולה [8]
לרב פפא כשרה בבהמות: פסולה
 
בעוף שהוא קל: כשרה
-------------------------------------------------

[1] כאן לא שייך כח שני, דכל כח וכח הוא מחמת מה שמסובב הוא לגלגל - ותמיד הוא כח ראשון.

[2] דדוקא מה שנשחט בסיבוב הראשון או השני הוי מכוחו, דהיינו מחמת מה שהסיר את הדף החוסם את המים. אולם מה שמסתובב עוד, הוא מחמת המשך זרימת המים ולא מכוחו הראשון. [והבחינה לדעת מהו כח ראשון, הוא שירים את כל הדף החוסם למים ויסגרנו מיד, וכל הסיבובים שיעשה הגלגל באופן זה - הוי כח ראשון].

[3] אכן בסוגיין כתבו תוס', דאפי' אם כפתו במקום אחד והביאו למקום אחר, ואח"כ שקיל עליו בדקא דמיא בכח שני פטור גם למ"ד אשו משום חציו, כגון שלא היאו למקום שסוף חמה או מים לבוא, ואח"כ כששקל עליו בידקא דמיא היה זה כח שני, והוי גרמא ופטור.

[4] הנה עיקר פסוק זה נאמר בענין קדשים, דהא אברהם בא להעלות ליצחק לעולה. אולם ביאר ר"ת, דמזה שכתוב בפסוק "לשחוט את בנו" ולא כתוב לשחוט את העולה, למדנו גם לחולין. אלא שא"א ללמוד מזה דין כלי גם לחולין, דדוקא בקדשים שייך לומר שצריך כלי, שכן מצינו בשאר העבודות שבקרבן שצריך דוקא כלי, אבל בחולין שלא מצינו - א"א ללמוד.

[5] וביארו התוס', דמיירי אפי' בבית שלא בנאו מתחילה לע"ז, וגם בלא שהשתחוה מקודם לכל אבן ואבן, דבזה פשיטא דהוי ע"ז ממש - ועציו ואבניו ועפרו מטמאים כשרץ.

[6] וביאור תוס' דאפי' רבנן דשרו גבי אילן שנטעו ולבסוף עבדו, מודים הם גבי בית שנאסר (ולכך לא חשיב כאן רבא דאיכא תנאי לענין ע"ז בתלוש ולבסוף חיברו), דשאני אילן שיונק מן הקרקע וחשיב כמחובר מעיקרו אפי' בתלוש ולבסוף חיברו.

[7] וכתבו תוס' (בד"ה אמר), דלמ"ד הזה איבעי ליה לרב יוסף בב"ב גבי מי גשמים שחישב עליהם להדיח את האיצטרובל (שהוא תלוש ולבסוף חיברו), האם דוקא חיבור בית חשוב חיבור, וא"כ הוי בשביל להדיח את המחובר ואינו מכשיר, משא"כ באיצטרובל שאינו חשוב כ"כ מחובר ואם חישב להדיחו - מכשירים, או לא שנא.

[8] והא דקאמר בברייתא שאפי' בכה"ג כשרה, היינו בסכין תלושה, אבל בסכין מחוברת בכה"ג באמת פסולה.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף