חולין דף קה. א

מהו החילוק בין מים ראשונים למים אחרונים? [תוד"ה מים].

מים ראשונים - מצוה מים אחרונים - חובה
לרבינו תם פטור מהם במלחמת הרשות חייב בהם במלחמת הרשות
להלכות גדולות מברכים עליהם - דהם מצוה אין מברכים עליהם - דהם צורך האדם

מהו החילוק בין מים ראשונים למים אחרונים לענין נטילה בחמין?

מים הראשונים מים אחרונים
לל"ק דרב יצחק בר יוסף ביד סולדת: אין נוטלים
 
באין יד סולדת: נוטלים
אין נוטלים
לא"ד דרב יצחק בר יוסף נוטלים ביד סולדת: אין נוטלים
 
באין יד סולדת: נוטלים

חולין דף קה: א

מתי מים אמצעים רשות ומתי חובה? [תוד"ה לא].

בין תבשיל לתבשיל - רשות בין תבשיל לגבינה - חובה
לרבינו שמואל בין בשר לבשר, ובין גבינה לגבינה בין גבינה לבשר [1]
לרבינו תם בין תבשיל שיש בו בשר לתבשיל שיש בו גבינה [2] בין תבשיל של בשר לגבינה ממש [3]
-------------------------------------------------

[1] ולשיטתו בין בשר לגבינה לא מהני כלל, עד סעודתא אחריתי. ובזה ר"ת חולק וכמבואר בשיטתו לעיל (דף קד: תוד"ה עוף), דהא דבעינן סעודתא אחריתי הוא כשלא שטף ידיו, או שמר עוקבא היה נוהג כן משום מדת חסידות.

[2] דכיון דאין הבשר וכן הגבינה בעין, אלא רק טעם בתבשיל לכן לא צריך ליטול ידים בשניהם מדינא, וכ"ש שא"צ בין תבשיל של גבינה לתבשיל של בשר.

[3] דכיון דהגבינה בעין, חובה ליטול. וסיימו תוס' דפירוש זה יתכן גם לחולקים על שיטת ר"ת דלעיל המתיר לאכול גבינה אחר בשר בקינוח והדחה, דכיון דכאן לא מיירי בבשר בעין אלא בתבשיל, א"כ יתכן שמהני]. אכן להלכה לא משנה אם הוא בשר בעין או טעם בשר בתבשיל, צריך לחכות שש שעות עד שיאכל גבינה.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף