12TH CYCLE DEDICATION
 
CHAGIGAH 22 (11 Iyar) - dedicated by the Feldman family in memory of their mother, ha'Rabbanit Sara Dvosya bas Rav Mordechai (of Milwaukee), on the day of her Yahrzeit.

1)

TOSFOS DH Mai Ika Bein Rava l'R. Ila

תוספות ד"ה מאי איכא בין רבא לר' אילא

(SUMMARY: Tosfos discusses why we did not mention another difference.)

קשיא למורי איכא בינייהו טובא כלי חיצון

(a)

Question (my Rebbi): There is a big difference between them, i.e. the outer Kli!

כשהטביל כלי בתוך כלי למאן דמוקי לה משום חציצה שייך בין בחיצון בין בפנימי

1.

When one immersed a Kli in a Kli, according to the opinion that forbids [regarding Kodesh] due to Chatzitzah, this applies both to the outer Kli and the inner Kli;

ולמאן דמוקי משום גזרה שאין בפיו כשפופרת הנוד ליכא למגזר רק בפנימי דבחיצון ליכא למגזר דבכל ענין טהור

2.

According to the opinion that it is a decree lest the opening is less than ki'Shfoferes ha'Nod, we decree only about the inner Kli. No decree applies to the outer Kli. In any case it is Tahor.

והכי משמע לקמן ה"מ בכלי טהור אבל בכלי טמא מגו דמהניא טבילה לחיצון מהני לפנימי

3.

Support: Below, we say "this applies to a Tahor Kli (in which other Kelim were immersed). If the Kli was Tamei, since Tevilah helps for the outer Kli, it helps for the inner Kli."

ותירץ לו הר"ר אלחנן דמתניתין בחיצון טהור ופנימי טמא

(b)

Answer (R. Elchanan): Our Mishnah discusses when the outer Kli is Tahor and the inner Kli is Tamei.

וכן משמע לישנא דקתני מטבילין כלי בתוך כלי הלכך לא שייך ביה טעמא דכבידו של כלי לגבי חיצון

(c)

Support #1: The words connote like this. It taught "we immerse a Kli in a Kli." Therefore, the reason of the weight of the [inner] Kli does not apply to the outer Kli (it does not need Tevilah).

וגם רבא מוקי לה הכי בסמוך דקאמר והני מילי בכלי טהור והיינו מתניתין דמיתוקמא הכי

(d)

Support #2: Rava establishes it like this below. He says "this applies only to a Tahor Kli." I.e. we establish our Mishnah like this.

ומיהו רש"י מפרש במתניתין מטבילין כלי בתוך כלי בששניהם טמאים

(e)

Explanation #2: However, Rashi explains in our Mishnah "we immerse a Kli in a Kli" when both of them are Temei'im.

ולא נראה דהא אפי' בכלי שאין בפיו כשפופרת הנוד אם היו שניהם טמאים מהני שפיר דמגו דסלקא לחיצון

(f)

Objection: Even if the opening of the [outer] Kli is less than ki'Shfoferes ha'Nod, if both were Temei'im, it (the Tevilah) helps [even for the inner Kli], since it helps for the outer Kli!

והשתא לפי סברת רש"י איכא למימר דמצי למימר הכי איכא בינייהו חיצון אלא כח דהתירא עדיף ליה דאשכח אף בפנימית סלקא טבילה.

(g)

Observation: According to Rashi, we can say that we could have said they argue about the outer Kli (if we are concerned for Chatzitzah, it remains Tamei), but we prefer to teach the extremity of the lenient opinion, that the Tevilah can help even for the inner Kli.

2)

TOSFOS DH Aba Sha'ul Omer li'Terumah v'Chulei

תוספות ד"ה אבא שאול אומר לתרומה וכו'

(SUMMARY: Tosfos asks why we are not Metaher b'Di'eved.)

צ"ע אמאי לא שרינן בעבר והטביל והטבילן קאמר בעבר.

(a)

Question: Why don't we permit if he already immersed it? It says "if he immersed them", in the past! (R. Yitzchak I. Chaver explains that Tosfos asks why we don't ask about if he already immersed it.)

3)

TOSFOS DH she'Lo Yehei Boneh Bamah l'Atzmo v'Soref Parah l'Atzmo

תוספות ד"ה שלא יהא בונה במה לעצמו ושורף פרה לעצמו

(SUMMARY: Tosfos explains that this is why Amei ha'Aretz are believed about Kodesh.)

דהא לכך נאמנין ע"ה על שמירתה

(a)

Explanation: This is why Amei ha'Aretz are believed about guarding it (wine or oil for Kodesh).

והכי תניא בתוספתא דחגיגה ר' יוסי אומר הכל נאמנין על שמירתה.

(b)

Support: In a Tosefta in Chagigah, R. Yosi says that everyone is believed about guarding it.

4)

TOSFOS DH Lo Mekablin Minaihu

תוספות ד"ה לא מקבלין מינייהו

(SUMMARY: Tosfos explains that according to letter of the law, they are not Tehorim.)

רש"י פירש דבשעת הגיתות נאמנים לפי שחבירים מטהרין כליהן

(a)

Explanation #1 (Rashi): At the time of Gitos (when people press wine) they (Amei ha'Aretz) are believed, because Chaverim are Metaher their Kelim;

עברו הגיתות והבדים אמרינן דלא מהימן

1.

After the Gitos and olivepresses passed, we say that he is not believed.

ול"נ דפותח בחביתו לא התירו אם לא סופו משום תחילתו כדקחשיב ליה בפרק קמא דביצה (דף יא:)

(b)

Objection: If one opened his barrel [during the Regel], they permitted [what remains after the Regel, even though Amei ha'Aretz touched it during the Regel], only because we permit the end due to the beginning, like it says in Beitzah (11b. If we would not permit what remains, he would not open it, and food and drink would not be available for Olei Regalim.)

ואם היו טהורים בדין בלאו הכי נמי משתרי

1.

If letter of the law they are Tehorim, even without this (permitting the end due to the beginning) it would be permitted!

אלא משמע דחכמים ורבי יהודה שוין בטהורים כל ימות הרגל לחוד

(c)

Explanation #2: Rather, it connotes that Chachamim and R. Yehudah agree that they are Tehorim only for all the days of the Regel.

וכן משמע בש"ס (לקמן דף כו.) כל ישראל כאיש אחד חברים נעשו כולם חברים ברגל

(d)

Support #1: Below (26a, we expound) "Kol [Ish] Yisrael... Echad Chaverim" to teach that all are considered Chaverim during the Regel.

והכי משמע בתוספתא בסיפא.

(e)

Support #2: The Seifa of the Tosefta connotes like this.

5)

TOSFOS DH k'Man Mekablin Sahadusa me'Am ha'Aretz k'R. Yosi

תוספות ד"ה כמאן מקבלין סהדותא מע"ה כרבי יוסי

(SUMMARY: Tosfos discusses a practical application of this.)

הר"ר אלחנן אומר דקיימא לן כרבי יוסי וחיישינן לאיבה

(a)

Pesak (R. Elchanan): We hold like R. Yosi. We are concerned for enmity.

לפיכך מזמנינן עכשיו בכל ע"ה אף על גב דאמרינן בברכות (דף מז:) אין מזמנים על ע"ה

(b)

Consequence: Therefore, nowadays we make a Zimun with any Am ha'Aretz (i.e. rely on him to be one of the three), even though we say in Berachos (47b) that we do not make a Zimun with an Am ha'Aretz.

וגם רב מנשיא בר תחליפא לא רצה רמי ב"ח לזמן עליו (הגהת הרש"ש)

1.

Also Rav Menasiya bar Tachlifa, Rami bar Chama did not want to make a Zimun with him! (Even though Rav Menasiyah learned, since [Rami thought that] he had not served Chachamim, he considered him to be an Am ha'Aretz. Rava attributed Rami's death to this.)

והר"י מפרש דלא כל הרוצה ליטול את השם להחזיק לעצמו כתלמיד חכם שלא לזמן על ע"ה בידו ליטול

(c)

Explanation #2 (Ri): Not everyone who wants to consider himself a Chacham may do so, and not make a Zimun with an Am ha'Aretz;

ואין אנו מחזיקים עצמנו כתלמיד חכם לענין זה.

1.

We do not establish ourselves to be Talmidei Chachamim regarding this.

6)

TOSFOS DH Neichush li'She'elah

תוספות ד"ה ניחוש לשאלה

(SUMMARY: Tosfos questions this question.)

צ"ע מאי סלקא דעתך דהאי מקשה פשיטא דבעי טבילה משום מגע עם הארץ.

(a)

Question: What was the Hava Amina of the Makshan? Surely it requires Tevilah because the Am ha'Aretz touched it! (Od Yosef Chai - he knew this. He asked this to force the Tartzan to say that a Chaver immerses what he borrows from an Am ha'Aretz, to set up the question (Amud B) "if so, Beis Hillel should answer Beis Shamai 'when we borrow a Kli from an Am ha'Aretz, we immerse it'"!)

22b----------------------------------------22b

7)

TOSFOS DH Klum Mashgi'ach Becha

תוספות ד"ה כלום משגיח בך

(SUMMARY: Tosfos discusses what is different about Klei Shetef.)

פרש"י אבל כלי שטף ישמע שפיר ויטבול

(a)

Explanation #1 (Rashi): However, [an Am ha'Aretz] will listen regarding a Kli Shetef (one that can be immersed, i.e. it is not of Cheres) and immerse it.

ותימה היא למה ישמע בזה טפי מבאוכלים ומשקין

(b)

Question #1: Why will he heed this more than [if we would be Metamei] food and drink?

ואי משום דלית להו טהרה במקוה

1.

Suggestion: It is because one cannot be Metaher them in a Mikveh.

משקין מאי איכא למימר הרי יכול להשיקן

2.

Rejection: How can you answer regarding liquids? He can do Hashakah on them! (Ya'avetz says that "liquids" refers to water, for Hashakah does not help for other liquids. Almost everyone says so (PF), but Tif'eres Yisrael (Hilchesa Gevirta Machshirin 6:3) says [according to R. Eliezer ben Yakov, whom the Halachah always follows] that any amount of water added to Mei Peros makes them like water, and Hashakah applies to them.)

ועוד כי מסקינן דמטבלינן להו ואי לצורכן למה יטבול להו טפי מכלי חרס

(c)

Question #2: We conclude that we immerse them. If it is for their needs, why will he [heed us and] immerse them more than Kli Cheres? (We are Metaher his Klei Cheres, for if we say that it is Tamei, he will not heed us.)

אלא נראה לפרש כלום משגיח בך לפיכך לא ישאול לעולם

(d)

Answer (and Explanation #2): Rather, the Gemara means that [the Am ha'Aretz] will not heed you. Therefore, he (a Chaver) will never borrow (Kli Cheres of an Am ha'Aretz, or consume his food or drink, for Tevilah is not Metaher them);

אבל לא על כלי שטף שישאלם מהם ולעולם טמאין לחברים.

1.

However, this does not apply to Klei Shetef. A Chaver borrows it [from an Am ha'Aretz], and it is always considered Tamei to Chaverim.

8)

TOSFOS DH Tamei Mes Haza'ah Gimel v'Shevi'i

תוספות ד"ה טמא מת הזאה ג' ושביעי

(SUMMARY: Tosfos explains why we did not decree Tum'as Mes regarding Amei ha'Aretz.)

בהני דלעיל דקאמר כי שיילינן מטבילין ודנפלה מעפורת ממנו ובבנות כותים (נדה דף לג: ושם) שטבל ודרס אבגדי חבר דלא טמאו אלא משום עם הארץ ולא חיישינן אטומאת מת

(a)

Implied question: Above, when we say that when we borrow [Kelim] from [Amei ha'Aretz] we immerse them, and the case of his turban that fell (above 20a, and an Am ha'Aretz picked it up), and in Nidah (33b) of [an Am ha'Aretz] who immersed and stepped on a Chaver's garment, we are Metamei only due to an Am ha'Aretz. We are not concerned for Tum'as Mes!

כיון דלא שכיחי לא גזרינן ליה.

(b)

Answer: Since [Tum'as Mes] is not common, we do not decree about it.

9)

TOSFOS DH ve'a'Tevilah Lo Mehimni...

תוספות ד"ה ואטבילה לא מהימני...

(SUMMARY: Tosfos explains the question unlike Rashi.)

פרש"י כיון דאמר השואל ממנו צריך להטביל אלמא לא מהימן אטבילה

(a)

Explanation #1 (Rashi): Since we said that one who borrows from him (an Am ha'Aretz) must immerse [the Kli], this shows that he is not believed about Tevilah.

וקשיא להר"ר אלחנן מאי פריך ליה ממתני' דנאמן אטומאת מת הא ע"כ לא קאמר השואל צריך להטביל רק טומאת ערב

(b)

Question (R. Elchanan): What was the question from the Beraisa about Tum'as Mes? We said only that one who borrows must immerse Tum'as Erev (the Kli becomes totally Tahor at night);

אבל טומאת ז' לא קאמר דכלי לז' לא מושלי אינשי כדמסיק

1.

He did not mean that the borrower must be Metaher from Tum'as [Mes, which requires] Shivah (seven days), for people do not lend Kelim for seven days, like we conclude!

i.

Note: Even if he is believed about Tum'as Mes, there is no Kal va'Chomer to say that he is believed about Tum'as Erev, for Tum'as Mes is rare. Also, we find that Amei ha'Aretz are believed only about severe matters, e.g. Kodshim!

ותירץ מורי דקאי אהא דקאמר נהדרו ב"ה לב"ש דמטבילין לכלים ומסיק דלא דמי

(c)

Answer (and Explanation #2 - my Rebbi): This (inference that he is not believed about Tevilah) refers to "Beis Hillel should answer Beis Shamai that we immerse Kelim that we borrow", and we conclude that this is different;

דכיון דמטמא בית שמאי מטעם שאין כלי חרס מציל מטומאת אהל א"כ בעי הזאה ג' וז'

1.

Since Beis Shamai are Metamei because a Kli Cheres does not save from Tum'as Ohel, if so Haza'ah on days three and seven is required;

ואם נשתמש בכליהם נאמר (הגהת שיח יחצק) שהם נאמנים להציל על הכל שלא נטמאו במת

2.

If we may use their Kelim [through mere Tevilah], we should say that they are believed to save everything, [to say] that they did not become Tamei through a Mes.

ואמטו להכי פריך אטבילת טמא מת לטהרת כליו בטבילה ממגע טמא מת

3.

Therefore, we ask from Tevilas Tamei Mes to Taharas Kelav through Tevilah from what touched a Tamei Mes;

דקאמרת שבשאר טומאות מטבילין לפי שהוא טומאת ערב אבל הכא בעי הזאה

4.

You said that we immerse from other Tum'os, because they are Tum'as Erev. However, here Haza'ah is needed;

לכך לא אהדרי תו ב"ה לב"ש דלא מהני מידי טבילה לדברי ב"ש דחיישינן בכלים שלא הציל עם הארץ אותו מטומאת אהל

i.

Therefore, Beis Hillel did not answer back to Beis Shamai, for Tevilah does not help according to Beis Shamai, for we are concerned for Kelim, that they did not save an Am ha'Aretz from Tum'as Ohel.

ולהכי פריך למימרא דלא מהימן לומר שהצילם מאהל והא תניא נאמן כו'.

5.

Therefore, we ask "this implies that he is not believed to say that he saved them from an Ohel. However, a Beraisa teaches..."

10)

TOSFOS DH Mitoch Chomer she'Hechmarta Alav ba'Techilaso Hekalta Alav b'Sofo

תוספות ד"ה מתוך חומר שהחמרת עליו בתחלתו הקלת עליו בסופו

(SUMMARY: Tosfos explains what is the beginning and the end.)

פירש רש"י תחילתו הזאתו סופו טבילה ולא יצטרך עוד לחזור ולטבול

(a)

Explanation #1 (Rashi): "The beginning" is Haza'ah. "The end" is Tevilah. He need not immerse again.

וצ"ע דנילף מק"ו מה כלים שאין נאמן על טבילתן נאמן על הזאתן גופו שנאמן על טבילתו אינו דין שנאמן על הזאתו

(b)

Question: We should learn from a Kal va'Chomer. One is not believed about Tevilah of Kelim, but he is believed about Haza'ah. Regarding his body, he is believed about Tevilah. All the more so he should be believed about Haza'ah [of his body]!

ואמר מורי דעד כאן לא מהימן בהזאת כלים אלא כשבא לפנינו ואמר שלא נטמאו במת דלא שכיח

(c)

Answer (my Rebbi): He is believed about Haza'ah of Kelim only when he comes in front of us and says "they did not become Tamei Mes", [and then he is believed] for this [Tum'as Mes] is not common;

אבל אם בא להזות אינו נאמן אפי' בלא גופו

1.

However, if he comes to do Haza'ah, he is not believed (we do not sprinkle on him until days three and seven) even without his body (i.e. he requests Haza'ah only for his Kelim).

ותניא נמי הכי בתוספתא ע"ה שבא להזות מזין עליו ועל כליו אחר ג' ימים

2.

Support: A Tosefta says that if an Am ha'Aretz comes to receive Haza'ah, we sprinkle on him and his clothing after three days;

י"מ תחילתו בא להזות סופו אומר הזיתי

(d)

Explanation #2: Some say that "the beginning" is when he comes to receive Haza'ah. "The end" is when he says "I received Haza'ah."

אך היה להם למיגרס טהרת מת ואילו בתוספתא תניא טבילת מת.

(e)

Question: According to them, the text should have said "Taharas Mes", but the Tosefta says "Tevilas Mes"!

11)

TOSFOS DH Kli she'Nitma Achorav b'Mashkin

תוספות ד"ה כלי שנטמא אחוריו במשקין

(SUMMARY: Tosfos explains the reason for this leniency.)

דמדאוריית' אין אוכל ומשקה מטמא כלי ורבנן הוא דגזור משום משקה זב וזבה כדאיתא בנדה (דף ז:)

(a)

Explanation: Mid'Oraisa food and drink are not Metamei a Kli. Rabanan decreed [that liquids are Metamei a Kli] due to bodily fluids of a Zav or Zavah, like it says in Nidah (7b);

ועבוד ביה רבנן היכירא לגביה כי היכי דלא לישרוף עליה תרומה וקדשים כדאמרינן פרק אלו מומין (בכורות דף לח. ושם).

1.

Rabanan made [this law, to distinguish the inside and outside of the Kli, for] a Heker (to show that it is only mid'Rabanan), lest people burn Terumah and Kodshim due to [Kelim that became Tamei through liquids], like we say in Bechoros (38a).

12)

TOSFOS DH Makom she'Nekiyei ha'Da'as Tzov'in

תוספות ד"ה מקום שנקיי הדעת צובעין

(SUMMARY: Tosfos points out a difficulty with Rashi's Perush.)

פרש"י חוקקין בשולי הקערה בית קיבול והגובה סביב ונותנין בתוך הקיבול חומץ וחרדל

(a)

Explanation (Rashi): They carve out a receptacle in the bottom of the bowl and the height [of the Kli is greater all] around, and they put in the receptacle vinegar and mustard.

והקשה הר"ר אלחנן א"כ לתרומה תטמא כולה כיון דאיטמי החקק

(b)

Question (R. Elchanan): If so, for Terumah it should all be Tamei, since the cavity is Tamei!

מי גרע מתוך תוכו

1.

This (the cavity) is no less than inside [a Kli] inside [the outer Kli! If Tum'ah is in an inner Kli, it is Metamei the outer Kli, unless its walls extend past the walls of the outer Kli.]

וצריך לדחוק ולומר דהכי פי' המתני' אחורים ותוך הצביטה

(c)

Poor answer: We must say that the Mishnah means as follows. The back, and inside the Tzevitah (receptacle):

אם נטמא אחוריו לא נטמא תוכו ובית הצביטה

1.

If the back became Tamei, the inside and Beis ha'Tzevitah did not become Tamei;

נטמא תוכו ובית הצביטה נטמא אחוריו

2.

If the inside and Beis ha'Tzevitah become Tamei, the back became Tamei.

א"כ לפירוש זה רב יהודה אמר שמואל ורב אסי חלוקין הן בפירוש המשנה וצ"ע.

(d)

Consequence: According to this, Rav Yehudah in the name of Shmuel (who said where people grasp it) and Rav Asi (who said where finicky people dip) argue about the Perush of the Mishnah (i.e. not only about the meaning of Beis ha'Tzevitah, but also about whether Tzevitah and the inside have the same law, or they are independent). This requires investigation.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF