בבא קמא דף כז.

זרק תינוק מראש הגג, באופנים דלהלן מה הדין?

בא אחר וקיבלו בסיף בא שור מועד וקיבלו קרניו
לרבנן שניהם פטורים ר' ישמעאל חייב כופר [1]
לר' יהודה ב"ב המקבלו חייב [2] ורבנן פטור מכופר [3]

אדם שנפל והזיק באופנים דלהלן מה משלם?

נזק צער ריפוי שבת בושת
ברוח שאינה מצויה חייב פטור פטור
ברוח מצויה חייב חייב פטור
נתהפך דנתכוון לחברו חייב חייב חייב

הניח גחלת באופנים דלהלן מה דינו?

על לב חברו על בגד חברו על עבד חברו [4] על שור חברו
מה הדין? פטור חייב פטור חייב

בבא קמא דף כז:

המניח את הכד ברה"ר ובא אחר ונתקל בה כדלהלן, מה הדין?

ביום בלילה או בקרן זוית שברה בכוונה
לרב, שמואל, ר' יוחנן חייב פטור מילא רה"ר כולה: פטור
שם חבית אחת: חייב
לר' עולא פטור [5] פטור

האם רשאי אדם לעשות דין לעצמו?

במקום פסידא - שיפסיד עד שיבקש דין במקום שאין פסידא אם יבקש דין
לרב יהודה עביד איניש לא עביד
לרב נחמן עביד איניש עביד איניש

-------------------------------------------------

[1] דס"ל שתשלום כופר הוא דמי מזיק, ולכך אף שהתינוק כאן אינו שוה כלום בכל אופן יש לשלם עליו כופר.

[2] מפני שקירב את מיתתו שקיבלו בסיף והרגו קודם שנפל לארץ, וכמו שמצינו שיטתו גבי עשרה בני אדם שהכו בזה אחר זה, שהאחרון חייב לשיטתו מפני שקירב מיתתו.

[3] ס"ל דכופר הוא דמי ניזק, והתינוק הזה אין לו דמים דעומד מיד לקטלא הוא.

[4] הנידון בכה"ג שהעבד כפות ולא יכול להסירה, ואדונו עומד שם ויכול האדון להסירה.

[5] דאין דרכם של בני אדם להתבונן בדרכים.

עוד חומר לימוד על הדף