PAST DEDICATION
BAVA KAMA 28-29 - Two weeks of study material have been dedicated by Mrs. Estanne Abraham Fawer to honor the ninth Yahrzeit of her father, Rav Mordechai ben Eliezer Zvi (Rabbi Morton Weiner) Z'L, who passed away on 18 Teves 5760. May the merit of supporting and advancing Dafyomi study -- which was so important to him -- during the weeks of his Yahrzeit serve as an Iluy for his Neshamah.

בבא קמא דף כח.

דרך הרבים שהיתה עוברת תוך שדהו, האם יכול להחליפה בדרך אחרת?

בנותן להם דרך קצרה וטובה בנותן להם דרך גרועה יותר
לרב זביד לא יכול - גזירה שמא יתן דרך עקלתון לא יכול
לרב משרשיא יכול לא יכול
לרב אשי לא יכול - תמיד זה עקלתון לקצת אנשים לא יכול

נשברה כדו והוחלק אחד במים, מתי חייב בעל הכד?

כשנטנפו בגדיו במים כשאדם בעצמו החליק והוזק
לרב יהודה אמר רב חייב [1] פטור - קרקע עולם הזיקתו
לשמואל פטור [2] חייב [3]

בבא קמא דף כח:

הניח אבן ברה"ר [4] והטיח אחר צלוחיתו בה ונשברה, מה הדין?

נתקל האדם באבן ונשופה הצלוחית באבן נתקל בקרקע והצלוחית נשופה באבן
לרבנן חייב פטור
לר' נתן חייב חייב [5]

-------------------------------------------------

[1] דרב מעמיד את המשנה בכה"ג שלא הפקיר את מימיו, וחייב על נזקם כדין ממונו (שורו) שהזיק, ולכן חייב על הכלים. [אולם משום היזק בור היה לפטור, כיון שיש מיעוט "שור ולא אדם חמור ולא כלים"].

[2] ס"ל שכל תקלה למדנו מבור אפי' כשלא הפקירו, וממילא יש לפטור על הכלים מדין "שור ולא אדם חמור ולא כלים".

[3] גם מחלוקת זו של רב ושמואל לשיטתם, כי רב מחייב בנזק בור על "הבלו ולא על חבטו" כי על נזק החבטה הוא היזק קרקע עולם, ואילו שמואל ס"ל שחיוב בור הוא גם על חבטו, ולא אמרינן "קרקע עולם הזיקתו", וממילא הכל תלוי אם היה נזק או מיתה, דאם מת האדם נתמעט מ"שור ולא אדם", אבל אם רק הוזק חייב על נזקיו.

[4] לרב מיירי דוקא בלא הפקירן - דאם הפקירן לשיטתו פטור על הכלים ד"בור ולא אדם חמור ולא כלים", ורק כשלא הפקירן חייב מדין שור. ושמואל מוקי לה אליבא דר' יהודה דמחייב על נזקי כלים בבור.

[5] ר' נתן (לקמן דף נג.) סובר שבעל הבור חייב אפי' בכה"ג שלא נתקל אדם בבורו, אלא שדחף שור את האדם לבור, משתלם מבעל הבור כל תשלום הנזק שלא יכול להשתלם מבעל השור.

עוד חומר לימוד על הדף