PAST CYCLE DEDICATION

BERACHOS 46 - Dedicated by Rav Shalom Kelman in honor of Hagaon Rav Yehudah Copperman, author of the annotated edition of the Meshech Chochmah, and most recently "Mavo l'Limud Torah."

1)

TOSFOS DH LO SAVAR LAH MAR LE'HA DE'AMAR RAV HUNA DE'MIN BAVEL ETC.

תוספות ד"ה לא סבר לה מר להא דאמר ר"ה דמן בבל כו'

(SUMMARY: Tosfos reconciles the two Leshonos of Rebbi Yochanan.)

מיהו יש ליישב הני תרי לישני דר' יוחנן ...

(a)

Clarification: It is however, possible to reconcile the two Leshonos of Rebbi Yochanan ...

כשבעל הבית מסב עמהם - ודאי הוא בוצע ואורח מברך ...

1.

Clarification (cont.): In that, when the host is sitting with them, then he is certainly the one to recite 'ha'Motzi, and the guest, Birchas ha'Mazon.

אבל כשאין בעל הבית מסב עמהן - הגדול שבהן יעשה 'המוציא' וגם הוא יברך ברכת המזון.

2.

Clarification (cont.): Whereas when he is not, then it is the most senior participant who recites both 'ha'Motzi and Birchas ha'Mazon.

2)

TOSFOS DH AD HEICHAN BIRCHAS HA'MAZON ETC.

תוספות ד"ה עד היכן ברכת הזמון וכו'

(SUMMARY: Tosfos rejects Rashi's explanation, and offers his own explanation.)

פירש רש"י - 'עד הזן', 'והזן' בכלל. שנים אינם מברכין 'הזן'.

(a)

Explanation #1: Rashi explains - 'till and including 'ha'Zan'. Two however, do not recite 'ha'Zan'.

ולא נהירא, דברכת הזן דאורייתא, ואיך יחיד פטור מינה?

(b)

Refutation #1: But this is not correct, since Birchas ha'Zan is d'Oraysa, so how can a Yachid be exempt from reciting it?

ועוד, הא קיימא לן כרב ששת באיסורי, ולדידיה יחיד אומר שנים. ובכל דוכתא נקט שלש ברכות?

(c)

Refutation #2: Furthermore, in matters of Isur we rule like Rav Sheishes, who holds that an individual recites two B'rachos. Whereas everywhere we mention three?

ודוחק לומר דלא מיירי אלא ביש זמון לרב ששת.

(d)

Refuted Answer: And to suggest that Rav Sheishes is only referring to where there is a Mezuman would be a Dochek?

ועוד, דמעשים בכל יום דיחיד מברך שלש ברכות.

(e)

Refutation #3: Moreover, it is a daily occurrence that a Yachid recites three B'rachos?

ועוד, דמדתניא לקמן בפרקין (דף מח:) "וברכת" - 'זו ברכת הזמון'; "את ה' אלהיך" - 'זו ברכת הזן'. וקשה, לרב ששת דאמר "הזן" - 'זו ברכת הזמון'?

(f)

Refutation #4: And finally, the Beraisa that we cite later in the Perek (on Daf 48:) "u'Verachta" - 'This is Birchas ha'Zimun'; "es Hash-m Elokecha" - 'this is Birchas ha'Zan' poses a Kashya on Rav Sheishes, who says that 'ha'Zan' is synonymous with Birchas ha'Zimun'?

לכן יש לפרש דקאי א'דלעיל - דקאמר 'אחד מפסיק לשנים'.עד היכן צריך להמתין? ובעי רב נחמן עד שיברכו השנים 'עד נברך'. ורב ששת אמר 'עד שיגמרו הזן'. ומשם ואילך יכול היחיד לאכול.

(g)

Explanation #2: We therefore need to explain that it refers to what we learned earlier - 'One must stop in face of two' - (on which the Gemara now asks) 'Up to where does he need to wait?' Rav Nachman requires him to wait for the two to reach 'Nevarech', whereas Rav Sheishes says 'until they conclude 'ha'Zan', after which he is allowed to continue eating.

ולא משום דחשיב ברכת הזן מזמון, דודאי יחיד נמי מתחייב מהזן...

1.

Refuted Reason: Not because Birchas ha'Zan is considered part of Zimun, seeing as a Yachid is definitely Chayav to recite it ...

אלא משום דכיון ד'נברך' אינה ברכה, אינן אומרים לבדה אלא יגמרו עמה גם ברכת הזן שהיא ברכה.

2.

Reason: But rather because seeing as 'Nevarech' is not a B'rachah, one cannot say it by itself, but recites together with it also Birchas ha'Zan, which is a B'rachah.

והשתא ניחא דקיימא לן שפיר כרב ששת.

(h)

Conclusion: It now transpires that we do indeed rule like Rav Sheishes.

וכפירוש זה איתמר בירושלמי.

(i)

Support: And this explanation appears in the Yerushalmi.

3)

TOSFOS DH U'LE MA'N DE'AMAR SHENAYIM U'SHELOSHAH KASAVAR AD HA'ZAN

תוספות ד"ה ולמאן דאמר שנים ושלשה קסבר עד הזן

(SUMMARY: Tosfos again rejects Rashi's explanation, and presents that of the Rif.)

ופירש"י 'שנים ליחיד ושלשה לזמון'. ולפי שיטתו פירש כן.

(a)

Explanation #1: Rashi explains 'Two for a Yachid and three for Zimun. He is simply following his own explanation (See previous Dibur).

ודוחק גדול הוא, כדפרישית; וכי יחיד פטור מברכת הזן שהיא דאורייתא?

(b)

Refutation #1: This is a big Dochek, as Tos explained (there), because how can a Yachid be Patur from Birchas ha'Zan, which is d'Oraysa?

ועוד, הואיל וקאי א'ברכתא, אמאי נקט לשון זכר 'שנים' ו'שלשה', הוה ליה למנקט לשון נקבה 'שתים ושלש'?

(c)

Refutation #2: Furthermore, since it refers to the B'rachah,why does it use the masculine term 'Shenayim' and 'Sheloshah', instead of the feminine 'Shetayim' and 'Shalosh'?

לכך נראה פירוש של רב אלפס דקאי א'בני אדם', והכי קאמר: 'ברכת זמון בשנים ושלשה בני אדם'.

(d)

Explanation #2: The correct explanation is therefore that of the Rif, according to whom it refers to people, and this is what it means: 'Birchas Zimun is either with two people or with three ...

היכא ש'כל אחד אינו יודע כי אם ברכה אחת, למאן דאמר 'שנים ושלשה' קא סבר 'עד 'הזן', כלומר ברכת הזמון עד 'הזן', שמברך עד סוף הזן, דכולה כברכה אחת של זמון היא.

1.

Explanation #2 (cont.): There where each person is conversant with only one B'rachah, then the opinion that holds 'two or three' holds 'up to "ha'Zan" (i.e. Birchas ha'Zimun goes up to the end of 'ha'Zan'), and he recites up to the end of 'ha'Zan, which is all part of Zimun.

ולהכי קאמר 'שנים או שלשה' - כלומר לפעמים נשלמה בשנים, והוא הדין באחד, אבל נקט 'שנים' לרבותא; ופעמים בשלשה בני אדם - שאחד יברך מ'נברך' עד 'הזן', והשני 'נודה לך', והשלישי עד 'בונה ירושלים'.

2.

Explanation #2 (cont.): And 'two or three' means that sometimes Birchas ha'Mazon is concluded by two people (or even one, and it says two because of the Chidush), and sometimes by three - that one says from 'Nevarech till 'ha'Zan', the second 'Nodeh L'cha', and the third 'up to 'Boneh Yerushalayim'.

אבל לחצאין אין לברך - אם האחד אינו יודע כי אם החצי ברכה.

3.

Explanation #2 (cont.): One cannot however, Bensch in halves - i.e. if one person is only conversant with half a B'rachah.

אבל רביעי לא, ד'נברך' לבד לא חשיב ברכה, ולכך אי אפשר לחלק לשנים 'נברך' ו'הזן'.

4.

Explanation #2 (cont.): 'But not with four', because, since 'Nevarech on its own is not considered a B'rachah, one is not permitted to divide 'Nevarech' and 'ha'Zan' into two.

ומאן דאמר בד' - קסבר עד 'נברך', ד'נברך' חשיב ברכה אחת בפני עצמה ו'הזן' ברכה אחרת. והיינו בד' - שארבעה בני אדם מברכין אותן, שאחד יאמר 'נברך' והשני 'הזן' והשלישי 'נודה לך' והרביעי עד 'בונה ירושלים'.

5.

Explanation #2 (cont.): Whereas the one who says 'four', holds 'Up to "Nevarech" ', since 'Nevarech' and 'ha'Zan' are considered two separate B'rachos. Thus Birchas ha'Mazon can be recited by four people - that the first recites 'Nevarech', the second 'ha'Zan', the third 'Nodeh L'cha' and the fourth till 'Boneh Yerushalayim'.

4)

TOSFOS DH KOL HA'B'RACHOS KULAN POSCHOS BE'BARUCH VE'CHOSMOS BE'BARUCH CHUTZ MI'BIRCHAS HA'PEIROS U'BIRCHAS HA'MITZVOS U'BERACHAH HA'SEMUCHAH LA'CHAVERTAH U'BERACHAH ACHRONAH SHE'BI'KERI'AS SH'MA

תוספות ד"ה כל הברכות כולן פותחות בברוך וחותמות בברוך חוץ מברכת הפירות וברכת המצות וברכה הסמוכה לחברתה וברכה אחרונה שבקרית שמע

(SUMMARY: Tosfos summarizes the B'rachos of Shachris, and in the context of 'B'rachah ha'Semuchah la'Chaverta, explains why they do or don't begin with 'Baruch'.)

והא לך הסדר: ברכת אשר יצר אינה סמוכה לנטילת ידים', דנטילה שייכא בלא 'אשר יצר', והרבה פעמים אומרה לבדה.

(a)

Clarification: Here is the order: The B'rachah of 'Asher Yatzar' is not Semuchah to that of 'Netilas Yadayim', seeing as washing one's hands applies even without 'Asher Yaztar',and there are many occasions where one recites it on its own.

'אלהי נשמה' אמאי אינה פותחת בברוך, דאינה סמוכה ל'אשר יצר ... ' - כגון אם לא בא לנקות גופו מן הנקבים, דידיו טהורות, אין צריך לברכת אשר יצר?

(b)

Question: And the reason that 'Elokai, Neshamah ... ' does not begin with 'Baruch' is because it is not Samuch to 'Asher Yatzar' - where for example, one does come from the bathroom, in which case one's hands are clean and the B'rachah of 'Asher Yatzar' is not required.

וצריך לומר, הואיל ואין בה אלא הודאה בעלמא, אינה פותחת ב'ברוך'; ומכל מקום חותמת ב'ברוך' - הואיל וארוכה קצת.

(c)

Answer: We must therefore say that it is because it is merely a B'rachah of thanks it does not begin with a B'rachah, though it does end with 'Baruch', since it is a little lengthy.

וכן נמי צריך לומר גבי 'אתה הוא עד שלא נברא העולם ... '.

(d)

Precedent: And the same reason applies to 'Atah Hu ad she'Lo Nivra ha'Olam ... '.

וכל הני ברכות קטנות, כל אחת ברכה לעצמה...

(e)

Clarification (cont.): Each of the short B'rachos (i.e. Birchos ha'Shachar) is an independent B'rachah ...

כדאמרן בעלמא 'כד הוה מהלך, הוה מברך "מצעדי גבר" (וכן כולן).

1.

Proof: As we will learn (on Daf 60:) 'When one begins to walk (in the morning), one recites the B'rachah of 'Mnitz'adei Gaver' (and so with all of them).

ועוד דהוו קצרות, והויין כברכת הפירות.

(f)

Clarification (cont.): Moreover, they are short, and resemble the B'rachah over fruit.

'יהי רצון' למי היא סמוכה?

(g)

Question: But what is 'Y'hi Ratzon' (that follows the B'rachah of 'ha'Ma'avir Sheinah') Samuch too?

ואומר רבינו תם שהיא מן הברכה 'ברוך אתה ה', המעביר שינה מעיני ... '. וצריך לומר 'ויהי רצון'.

(h)

Answer: Rabeinu Tam explains that it is an extension of 'ha'Ma'avir Sheinah', in which case one needs to say (not 'Y'hi Ratzon', but) 'vi'Yehi Ratzon'.

ואם תאמר, והלא כל הברכות כולן צריך לומר בחתימתן מעין פתיחתן, והא ליכא?

(i)

Question: The conclusion of each and every B'rachah must resemble its beginning, which is not the case here?

וי"ל, דשפיר הוי מעין פתיחה סמוך לחתימה מ'המעביר' דסמוך לחתימה איכא 'ותגמלני חסדים טובים' - והיינו גמילות חסדים, שהקב"ה מעביר שינה מן האדם ומחדש כחו,

(j)

Answer: Indeed it is, inasmuch as, close to the end we say 'and perform with us good acts of kindness', which is similar to the beginning, which states that Hakadosh-Baruch-Hu 'removes sleep from a person's eyes', and invigorates him ...

כדאמרינן במדרש "חדשים לבקרים ... ", שהוא מחזיר הנשמה שלמה ושקטה בגוף כאשר היתה בתחלה, אע"פ שהיתה עייפה; והיינו כעין פתיחתה.

1.

Support: As the Medrash says, commenting on the Pasuk "Chadashim la'Bekarim ... ", that He returns a complete and rested Neshamah into our bodies as it was previously, even though it became tired out. And this is 'near the end similar to the beginning'.

ו'לעסוק בדברי תורה' ו'הערב נא' הכל ברכה אחת היא, וצריך לומר 'והערב נא'.

(k)

Clarification (cont.): And 'La'asok be'Divrei Torah' and 'Ha'arev Na' are part of one and the same B'rachah, in which case, one needs to say (not 'Ha'arev Na') but 've'Ha'arev Na'.

ו'ישתבח' סמוכה ל'ברוך שאמר'.

(l)

Clarification (cont.): 'Yishtabach' is Samuch to 'Baruch she'Amar'.

ולכך יש ליזהר שלא לספר ביניהם ...

1.

Halachah: Consequently, one should take care not to speak in between.

אע"פ שיש הפסק טובא פסוקי דזמרה ...

(m)

Implied Question: Even though there is a large break in the form of 'Pesukei de'Zimrah'.

מכל מקום לא מפסקי.

1.

Answer: Nevertheless, this is not called a Hefsek.

ובזה ניחא ברכה אחרונה שבק"ש 'אמת ... 'אמת' היא סמוכה אל 'אהבה ... '. ופסוקי ק"ש לא מפסקי.

(n)

Precedent: And by the same token, the B'rachah of 'Emes ve'Yatziv' after K'ri'as Sh'ma is Samuch to 'Ahavah Rabah', and K'ri'as Sh'ma is not considered a Hefsek.

ואם תאמר, ברכה אחרונה למי שהוא קורא בתורה, אמאי צריכה לפתוח ב'ברוך', הא סמוכה לחברתה לברכה ראשונה?

(o)

Question: Why does the B'rachah Achronah of someone who is called up to the Torah need to begin with 'Baruch'? Why is it not Samuch to the B'rachah Rishonah?

ויש לומר, לפי שהיו רגילים שלא היו מברכים רק הראשון ברכה ראשונה והאחרון ברכה אחרונה, ואיכא הפסק גדול בין ראשון לאחרון.

(p)

Answer: It is because initially it was customary for the first person who was called up to recite the B'rachah Rishonah, and the last person,the B'rachah Achronah (and that is certainly considered a Hefsek).

שוב שתקנו שתיהן לכל א' וא', משום הנכנסין ומשום היוצאים, לא זזה ממקומה.

1.

Conclusion: Consequently, even though they instituted that everyone should recite two B'rachos, on account of people who come to Shul late and people who leave early, the initial custom remains intact.

46b----------------------------------------46b

5)

TOSFOS DH VE'HA'TOV VE'HA'MEITIV

תוספות ד"ה והטוב והמטיב

(SUMMARY: Tosfos explains why 'ha'Tov ve'ha'Meitiv and 'Ne'eman' (in the hAftarah) are not B'rachos ha'Semuchos la'Chavertah,)

וא"ת, ואמאי פותחת ב'ברוך', והלא סמוכה לחברתה היא'

(a)

Question: Why does it begin with 'Baruch', seeing as it is 'Samuch la'Chaverta'?

ויש לומר, דנתקנה בפני עצמה (היא) בשביל הרוגי ביתר.

(b)

Answer: Because it was instituted independently, on account of those who were murdered in Beitar (See Maharsha).

וא"ת, אמאי אינה חותמת ב'ברוך'

(c)

Question: Why does it not conclude with 'Baruch'?

וי"ל, משום דקצרה היא, רק שתקנו לאחר כך שלש מלכיות ושלש גמולות ושלש הטבות.

(d)

Answer: Because it is really a short B'rachah, only (it looks long because) they added three 'Malchiyos', three 'G'mulos' and three 'Hatavos'.

ו'נאמן אתה' של ברכת ההפטרה ...

(e)

Implied Question: And as for 'Ne'eman Atah' in the Haftarah (why does it not begin with 'Baruch'?) ...

הוא מן הברכה העליונה, ולכך הוא נכתב גדול ...

(f)

Answer: It really belongs to the previous B'rachah (' ... Tzur Kol ha'Olamim ... ')

שבימים הראשונים היו רגילין לעמוד כל הקהל ולומר בקול רם 'נאמן אתה ... ' - כשהיה התינוק מגיע שם.

1.

Answer (cont.): Because originally, the entire congregation used to rise and say in a loud voice 'Ne'eman Atah ... ', when the baby arrived (?) (See Maharsha).

6)

TOSFOS DH LE'HEICHAN HU CHOZER (This Dibur belongs after the following one).

תוספות ד"ה להיכן הוא חוזר

(SUMMARY: Tosfos rejects Rashi's interpretation, and offers two alternative ones.)

פירש רש"י דקאי לאחד דפסיק לשנים, וממתין לאחרים עד 'הזן'.

(a)

Explanation #1: Rashi explains that this pertains to a case where one person interrupted his meal for two (who want to Bensch, and), who has to wait until 'ha'Zan es ha'Kol'.

'והיכן חוזר' - לאחר סעודתו? רבנן אמרי 'למקום שפסק'. והלכתא - למקום שפסק.

(b)

Explanation #1 (cont.): 'Where does he go back to' - after he finishes eating? The Rabbanan say 'To the place where he stopped (i.e. Birchas ha'Aretz). And that is the Halachah.

ותימה, דא"כ, היכי הלכתא למקום שפסק, אחרי שאכל אחר כך, פשיטא דיחזור ל'הזן', דהא 'הזן' דאורייתא?

(c)

Question: How is this possible? Seeing as he ate afterwards, it is obvious that he must go back to Birchas 'ha'Zan', which is d'Oraysa?

ע"כ צריך לומר דקאי א'הא דאמרינן לעיל דהמברך אומר 'נברך שאכלנו משלו', והמסובין עונים 'ברוך שאכלנו משלו ובטובו חיינו'.

(d)

Explanation #2: We must therefore explain that it refers to what we learned earlier that the Mevarech says 'Nevarech she'Achalnu mi'Shelo', and that the participants answer 'Baruch she'Achalnu mi'Shelo u'Vetuvo Chayinu' ...

'להיכן הוא חוזר' - המברך לאחר שיענו המסובין, רב זביד משמיה דאביי אומר 'חוזר לראש' - שהמברך חוזר ואומר 'נברך שאכלנו משלו ובטובו חיינו'.

(e)

Explanation #2 (cont.): 'Where does he go back to' - the Mevarech after the participants have answered 'Baruch she'Achalnu mi'Shelo u'Vetuvo Chayinu'. Rav Z'vid citing Abaye says that 'He goes back to the beginning' (i.e. he says 'Nevarech she'Achalnu mi'Shelo u've'Tuvo Chayinu' ...

ורבנן אמרי 'למקום שפסק' - שאומר "ברוך שאכלנו משלו ... '. וכן הלכתא.

1.

Explanation #2 (cont.): Whilst the Rabbanan say 'To the place where he stopped (i.e. he says 'Baruch she'Achalnu mi'Shelo ... '. And that is the Halachah.

והר"מ מאייבר"א פירש דקאי א'שלשה שאכלו ויצא אחד מהם לשוק, קוראים לו ומזמנים עליו'.

(f)

Explanation #3: R. Moshe from Aibra however explains that it refers to case where 'Three people ate, and one of them went out into the street, where they call him to stop and Bensch Mezuman together with him.

ולעיל נמי הכי פירושו 'עד היכן מקום זימון' - שצריך להו לאותו אחד דקרו ליה, ועני - 'עד נברך', ומכאן ואילך ילך לדרכו, ואינם צריכים האחרים עוד לצירופו.

1.

Explanation #3 (cont.): Earlier, when the Gemara asked 'Up to which point is the Mezuman', it meant up to where the Mezamnin need the one who left to answer Mezuman. And the Gemara replied 'Up to Nevarech', from which point on he is allowed to proceed, since they no longer need him.

והכא בעי - לאותו מן השוק להיכן הוא חוזר. 'למקום שפסק' - דהיינו למר מ'הזן' ואילך, ולמר מ'נברך'.

2.

Explanation #3 (cont.): Whereas here it asks where the one who left must go back to. 'To the place where he stopped' - Birchas ha'Aretz (See Maharsha); whereas according to the first opinion, it is from 'Nevarech' (i.e. the beginning of Birchas ha'Zan).

והשתא ניחא דלא קשה מ'הזן', שהרי לא ספר בינתיים.

(g)

Conclusion: According to this explanation, there is no problem with 'ha'Zan', seeing as he did not speak eat (after the Mezuman).

7)

TOSFOS DH MAR ZUTRA IKLA LE'BEI RAV ASHI ISRA BEIH MILSA

תוספות ד"ה מר זוטרא איקלע לבי רב אשי איתרע ביה מילתא

(SUMMARY: Tosfos rules like Mar Zutra, cites the text and elaborates.)

וכוותיה קיימא לן.

(a)

Halachah: The Halachah is like him.

והכי מברכין 'בא"י אמ"ה האל הטוב והמטיב, אל אמת דיין אמת שופט בצדק ולוקח במשפט ושליט במעשיו.

(b)

Text: And this is the text of the B'rachah: 'Baruch ... ha'Keil ha'Tov ve'ha'Meitiv, Keil Emes, Dayan Emes, Shofet be'Tzedek ve'Loke'ach ba'Mishpat ve'Shalit be'Ma'asav' ...

ואנחנו עבדיו ועמו; ובכל אנחנו חייבין להודות לו ולברכוץ גודר פרצות בישראל, הוא יגדור פרצה זאת מעלינו ומעל האבל שבתוכנו לחיים ולשלום. הרחמן הוא ימלוך עלינו לעולם ועד ... '.

1.

Text: (con.): va'Anachnu Avadav ve'Amo'; u've'Chol Anachnu Chayavin Lehodos Lo u'Levorcho. Goder Peratzos be'Yisrael, Hu Yigdor Pirtzah Zos me'Aleinu u'me'al ha'Aveil she'be'Socheinu le'Chayim u'le'Shalom. Ha'Rachaman Hu Yimloch aleinu Le'olam Va'ed ... '.

ופירש בה"ג, דאין לומר 'במשפט' ...

(c)

Objection: The B'hag maintains that one should not insert the word 'ba'Mishpat' ...

דקיימא לן בפ' במה בהמה יוצאה (דף נה:) ד'יש מיתה בלא חטא, ויש יסורין בלא עון'.

(d)

Reason: Based on the Gemara in Bameh Beheimah (Shabbos 55:) 'There is death without sin and suffering without iniquity'.

ומיהו בכך אין למחקו.

(e)

Refutation: That is not sufficient reason however, to erase it from the text (See Rabeinu Yonah).

8)

TOSFOS DH BI'ZEMAN SHE'HEIN SH'TEI MITOS GADOL MEISAV BE ROSH SHEINI LO LE'MA'ALAH HEIMENU

תוספות ד"ה בזמן שהן שתי מטות גדול מסב בראש שני לו למעלה הימנו

(SUMMARY: Tosfos explains the Resh Galusa's ruling and Rav Sheishes' objection.)

דהיינו כלפי ראשו, שמסב על המטה דרך שמאל.

(a)

Clarification: That is towards his head, as he reclines on the couch leaning towards the left.

'ולמטה' מקרי דרך מרגלותיו, דהיינו מימינו.

1.

Clarification (cont.): Whilst 'Below' refers to the direction of his feet, which is on his right-hand side.

ובזה מדקדק רב ששת, דאם כן, בעי גדול לתרוצי כפשוטיה כשמדבר עם השני, כיון שהשני למעלה הימנו.

(b)

Rav Sheishes' Objection: And Rav Sheishes objects in that, according to this, if the Gadol wants to speak with number two, he will need to sit upright, seeing as the latter is sitting 'above' him.

ולקמן במתניתא גרסי' 'גדול מסב בראש, השני למטה הימנו'. וזהו כלפי מרגלותיו, והוא מימינו.

(c)

Support: And in the Beraisa that the Gemara will cite shortly, we have the text 'Gadol Meisav be'Rosh, ha'Sheini le'Matah Heimenu' - which is towards his feet , on his right-hand side.

ואז לא מתריץ ויתיב כי בעי לאשתעויי בהדי שני.

1.

Conclusion: In this way, he will not have to sit upright when he wants to speak with him.

9)

TOSFOS DH EIN MECHBDIN ETC.

תוספות ד"ה אין מכבדין וכו'

(SUMMARY: Tosfos reconciles this Beraisa with the Gemara in Shabbos, which implies that they did give deference to one another when travelling.)

וא"ת, הא אמרינן בשבת בפ' במה בהמה (ד' נא:) 'לוי ורב הונא בר חייא הוו קא אזלי באורחא, קדמה חמריה דרב הונא לחמרא דלוי. בעא רב הונא לאפוקי מדעתיה דלוי ... '. אלמא מכבדים בדרכים?

(a)

Question: We learned in Shabbos in Perek Bamah Beheimah (51:) When Levi and Rav Huna bar Chiya (See Hagahos ve'Tziyunim) were once going on the way and the donkey of Rav Huna preceded that of Levi, Rav Huna tried to distract Levi. So we see that they did give Kavod when travelling?

וי"ל, כשיצאו לדרך כאחד, מכבדין בדרכים. אבל אם כל אחד הלך לדרכו ופגעו זה בזה ואירע להם דרך למקום אחד, אין מכבדים.

(b)

Answer: It is when they initially set out together that they gave kavod to one another, but not if each one set out independently and they met by chance.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF