1)

TOSFOS DH EIN HA'MESUBIN RESHA'IN LIT'OM AD SHE'YIT'OM HA'MEVARECH

תוספות ד"ה אין המסובין רשאין לטעום עד שיטעום המברך

(SUMMARY: Tosfos presents many answers to reconcile this Gemara with the Gemara in Pesachim, which seems to permit it.)

ותימה מההוא סבא דערבי פסחים (דף קו.) ד'גחין ושתי', אלמא דשתי קודם המברך?

(a)

Question: From the case in Pesachim (106.) of 'That old man who bent down and drank', from which we see that one is permitted to drink before the Mevarech?

שמא יש חלוק בין אכילה לשתיה.

(b)

Answer #1: Perhaps one can draw a distinction between eating (which is forbidden) and drinking (which is permitted).

אי נמי, יש לומר דלא שתה, אלא להראות לו מעשה, שלא היה צריך לומר יותר.

(c)

Answer #2: Alternatively, it may well be that he did not actually drink, but only pretended to in order to demonstrate that the Mevarech did not need to recite more.

ובירושלמי יש - כשיש לכל אחד ככרו או כוסו בידו, יכולים לשתות אפי' קודם המברך.

(d)

Answer #3 (Yerushalmi): The Yerushalmi maintains that if each person is holding his own loaf or his own cup in his hand, then one is permitted to (eat or) drink even before the Mevarech ...

וגבי ההוא סבא היה לו כוסו בידו.

1.

Answer #3 (Yerushalmi [cont.]: And in that case, the old man was in fact, holding his own cup in his hand.

והכי איתא בירושלמי: 'אמר רבי בון בשם רב, "אין המסובין רשאין לטעום עד שיטעום המברך. ריב"ל אמר "שותין אע"פ שלא שתה המברך".

2.

Yerushalmi: Citing Rav Bun in the name of Rav, the Yerushalmi states 'The participants are not permitted to partake until the Mevarech has done so. R. Yehoshua ben Levi says "One may drink even before the Mevarech".

ולא פליגי - רבי בון בשם רב שזקוק לכוס אחד; דריב"ל דהיה לכל אחד כוסו בידו" '.

3.

Yerushalmi (cont.): And the two opinions do not argue; R. Bun in the name of Rav is speaking where they are sharing the same cup, whereas R. Yehoshua ben Levi is speaking where each one is holding his own cup'.

וכן עשה רבינו שמשון בחופה אחת שבצע החתן 'המוציא', והיה בוצע רבינו שמשון הפת שהיה לפניו ואוכל.

(e)

Precedent: And this is what Rabeinu Shimshon did once at a wedding where the Chasan made 'a Motzi', yet R. Shimshon cut the bread that was lying before him first, and ate.

והשר מקוצי היה אומר, אם בצע המברך ונתן לכל אחד חלקו, אין צריך להמתין כל אחד עד שיטעום המברך.

(f)

Answer #4: The Count of Coucy used to say however, that provided the Mavarech cuts the bread and gives each person his piece, it is not necessary for them to wait until after he has eaten.

והא דאמרי' הכא 'אין המסובין רשאין לטעום ... ' היינו להקדים ולבצוע מן הפת שבצע המברך; אבל אחר שנתן לכל אחד חלקו, אין קפידא.

(g)

Answer #4 (cont.): And when the Gemara says here 'Ein ha'Mesubin Rasha'in Lit'om ... ', it refers to cutting a piece of the loaf that the Mevarech has already cut; but there is nothing wrong with eating the piece that the Mevarech has distributed.

וכן צריך לומר בסמוך 'הבוצע הוא פושט ידיו תחלה לטבול פתו; ואם בא לחלוק כבוד לרבו, רשאי'.

(h)

Support (Sugya later): And this is how we have to explain the Gemara shortly, which says that 'The Mevarech is the first to dip his bread in the condiment; but if he wishes to pass on that Kavod to his Rebbe, he may do so'.

ואמאי, והא אין המסובין רשאין לטעום ... '?

1.

Question: Now why is that, bearing in mind that the participants are not permitted to partake of the bread before the Mevarech?

ואין לומר דמן הטבול לחודיה קאמר, אך המברך אוכל קודם ...

2.

Refuted Answer: Not can we say that the Gemara is only permitting dipping but that the Mevarech is nevertheless the one to eat first ...

דא"כ, מה כבוד היה זה?

3.

Refutation: Because if it is, what Kavod does his Rebbe derive from that?

אבל לפי מה שפירשתי, ניחא.

4.

Conclusion: But according to the above explanation, the problem is solved.

ויש מפרש 'פושט ידיו תחלה' - בקערה להתחיל באכילה.

(i)

Alternative Explanation: Others however, explain 'helps himself first' with reference to being the first to help himself to a portion from the central dish.

ומכאן משמע שאין צריך למזוג מכוס ברכה לשאר כוסות, היכא שיש בפני האורחים כוסות, שאינן פגומות.

(j)

Halachah: In any event, from here it seems that it is unnecessary to pour from the Kos shel B'rachah into the other cups, there where all the guests have their own cups - provided the cups are not Pagum (are chipped or have been drunk from).

אבל אם אותן כוסות פגומות, יש קפידא.

1.

Halachah (cont.): Because if they are, then one should be strict.

2)

TOSFOS DH AMEN YESOMAH

תוספות ד"ה אמן יתומה

(SUMMARY: Tosfos reconciles this Gemara with the Sugya in Succah, with which it seems to clash.)

שאין שומע הברכה מפי המברך, ועונה אחר האחרים ששמעו, 'אמן'.

(a)

Clarification: Because he does not hear the B'rachah from the Mevarech, and merely answers 'Amen' after those who did.

תימה, דהא אמרינן בסוכה (פ"ה דף נא:) באלכסנדריא של מצרים שהיה שם קהל גדול ולא היו יכולים כולם לשמוע מפי המברך, והיו מניפים בסודרים כדי שידעו חתימת הברכות, ויענו 'אמן'?

(b)

Question: The Gemara in the fifth Perek of Succah (51:) describes how, in the huge community of Alexandria of Egypt, where they were not all able to hear the Chazen, they would wave flags for them to know when the B'rachos terminated, so that they could answer 'Amen'?

וי"ל, שהיו יודעים באיזו ברכה החזן עומד, אמנם לא היו שומעים אותו.

(c)

Answer: They kept track of which B'rachah the Chazen was holding, only they could not hear him.

אבל הכא מיירי שאינם יודעים כלל היכן החזן עומד ומתפלל, ובאיזו ברכה הוא עומד; אלא עונה אחר האחרים בלא שמיעה ולא ידיעה.

(d)

Answer (cont.): Whereas here it is speaking where one has no idea as to whereabouts in Davening the Chazan is holding, and by which B'rachah he is holding; and one merely answers after the others without hearing and without knowing ... .

3)

TOSFOS DH KOL HA'MA'ARICH BE'AMEN MA'ARICHIN LO YAMAV U'SHENOSAV

תוספות ד"ה כל המאריך באמן מאריכין לו ימיו ושנותיו

(SUMMARY: Tosfos qualifies the Gemara's statement, and cites the Gemara's conclusion.)

ובלבד שלא יאריך יותר מדאי.

(a)

Clarification: Provided one does lengthen it excessively ...

וטעמא - לפי שאין קריאת התיבה כמשמעה כשהוא מאריך יותר מדאי.

(b)

Reason: Since the reading of the word does not retain its true meaning if one does so.

ומסקנא דמלתא - דאין הבוצע רשאי לבצוע עד שיכלה אמן מפי רוב העונים.

(c)

Conclusion: And the Gemara concludes that the Botze'a is not permitted to cut the bread until the majority of the participants have finished saying 'Amen'.

4)

TOSFOS DH ILU MAYSU LI URDILAYA ETC.

תוספות ד"ה אילו מייתו לי ארדיליא וכו'

(SUMMARY: Tosfos proves that this is the Halachah, and subsequently qualifies the ruling.)

משמע דכן הלכה, דרב נמי לא פליג.

(a)

Implication: This seems to be the Halachah, since Rav does not dispute it.

אבל אי אמרי 'הב לן ונבריך', שהסיחו דעתם מלאכול, אין שלישי מצטרף עמהם.

(b)

Ruling: However, once they have said 'Come, let us Bensch!', in which case they have taken their minds off eating, the third person will not combine with them.

5)

TOSFOS DH VE'HILCH'SA GADOL MEVARECH

תוספות ד"ה והלכתא גדול מברך

(SUMMARY: Based on earlier Sugyos, Tosfos qualifies this ruling.)

ומיהו אם הגדול נותן רשות לקטן לברך, שפיר.

(a)

Qualification: If however, the Gadol authorizes the Katan to Bensch, then he may do so ...

כדאשכחן (לעיל דף מג. ודף מו:) ד'אמר ליה רבי לרב "משי ידך ... " '.

1.

Source: As we learned above (on Daf 43. & 46:),where Rebbi instructed Rav to wash his hands ... and Bensch Mezuman.

6)

TOSFOS DH U'MA'ACHILIN ES HA'ACHSANYA D'MAI

תוספות ד"ה ומאכילין את האכסניא דמאי

(SUMMARY: Tosfos confines the ruling to D'mai, irrespective of whether the guests are Yisre'elim or Nochrim.)

מיירי באכסניא ישראל, ומוטלין עליהם לזונם, והם כעניים.

(a)

Explanation #1: This speaks about Jewish guests, whom one needs to feed, and who has the Din of poor people (who are permitted to eat D'mai).

ודוקא דמאי, אבל טבל לא - דקספו להו איסור מיתה.

(b)

Clarification: And it pertains exclusively to D'mai, but not to Tevel, which would entail feeding one's guests something for which one is Chayav Misah.

אי נמי באכסניא נכרים שהטיל עליהם המלך.

(c)

Explanation #2: Alternatively, it is speaking about Nochri guests (i.e. troops) ,whom the king has ordered to feed.

ומכל מקום דוקא דמאי, אבל טבל לא, דאם כן פורע חובו מממונו של כהן.

(d)

Explanation #2 (cont.): Nevertheless, the Din is confined to D'mai, and not Tevel, since that wold entail paying one's debt (to the king) with money that belongs to the Kohen.

7)

TOSFOS DH VE'AMAR RAV HUNA TANA BEIS SHAMAI OMRIM EIN MA'ACHILIN

תוספות ד"ה ואמר רב הונא תנא בש"א אין מאכילין

(SUMMARY: Tosfos explains what Rav Huna gains by establishing the Beraisa like Beis Shamai.)

וא"ת, רב הונא טעמא דב"ש אתא לאשמעי'? ...

(a)

Question: Is Rav Huna coming to teach us the reason of Beis Shamai?

דהכי פריך בכמה דוכתין.

1.

Source: As the Gemara asks in a number of places.

ויש לומר, דקא משמע לן דאי משכחת תנא דאמר 'אין מאכילין', בית שמאי היא, ולא תיחוש לאותה משנה או ברייתא.

(b)

Answer: He is coming to teach us that should we find a Tana who says 'Ein Ma'achilin', it is Beis Shamai, and that one should ignore that Mishnah or Beraisa.

47b----------------------------------------47b

8)

TOSFOS DH AMAR RAV HUNA HALACHAH KA'ACHERIM

תוספות ד"ה אמר רב הונא הלכה כאחרים

(SUMMARY: Tosfos proves that nowadays, we do not follow this ruling.)

והאידנא אין אנו מדקדקים, ורגילים אנו לזמן על ע"ה.

(a)

Halachah: Nowadays, we are not fussy about this, and we Bensch Mezuman with an Am ha'Aretz ...

כדאמרינן בחגיגה (פ"ג דף כב.) 'כמאן מקבלינן האידנא סהדותא מע"ה? כמאן - כרבי יוסי, כדי שלא יהא כל אחד הולך ובונה במה לעצמו.

1.

Support: As we say in Chagigah (Daf 22.) 'Like whom do we accept testimony from am Am ha'Aretz nowadays? Like whom? Like Rebbi Yossi, in order that people should not go and build a Bamah for themselves.

9)

TOSFOS DH MITZVAH DE'RABIM SHA'NI

תוספות ד"ה מצוה דרבים שאני

(SUMMARY: Tosfos refutes the ruling of the B'hag, who rules that Aveilus d'Oraysa overrides Yom-Tov de'Rabbanan.)

מכאן קשה לה"ג דפירש ד'מי שמת לו מת בי"ט האחרון, דאבילות נוהג, ולא אתי י"ט האחרון דרבנן ודחי אבילות דאורייתא, דכתיב (עמוס ח) "ואחריתה כיום מר".

(a)

Question: This poses a Kashya on the B'hag, who rules that if someone's relative dies on the last day of Yom-Tov, the Dinim of mourning apply, since the last day of Yom-Tov, which is only de'Rabbanan, cannot override Aveilus which is d'Oraysa (as the Pasuk says in Amos "ve'Acharisah ke'Yom Mar").

דהכא חזינן דאתיא תפלה דרבנן ודחיא קרא ד"לעולם בהם תעבודו".

1.

Question (cont.): Since in our Sugya we see that Tefilah de'Rabbanan does override the Pasuk "Le'olam bahem Ta'avodu"?

וכן משמע נמי בריש כתובות (דף ד.) גבי 'חתן נוהג ז' ימי המשתה, ואח"כ נוהג ז' ימי אבילות.

(b)

Proof: And this is also implied in Kesuvos (4.) where the Gemara says that 'A Chasan first celebrates the seven days of Sheva B'rachos and then observes the seven days of Aveilus.

ומדשבעת ימי המשתה מבטלין אבלות דאורייתא, כל שכן יום טוב שני.

1.

Conclusion: And if the seven days of Sheva B'rachos cancel Aveilus d'Oraysa,how much more so the second day of Yom-Tov?

10)

TOSFOS DH KATAN PORE'ACH MEZIMNIN ALAV

תוספות ד"ה קטן פורח מזמנין עליו

(SUMMARY: Tosfos disagrees with Rashi's interpretation of 'Katan Pore'ach'.)

פרש"י, שהביא שתי שערות ועדיין לא הגיע לי"ג שנה ויום אחד.

(a)

Explanation #1: Rashi explains that two pubic hairs have grown before the Katan attained the age of thirteen.

ולא נהירא, דא"כ אמאי אמר בסמוך ,לאתויי קטן פורח, היינו שהביא שתי שערות, דקתני בברייתא בהדיא?

(b)

Refutation: This is not correct however, because if so, why does the Gemara say shortly 'To include a Katan Pore'ach', when the Beraisa specifically inserts a case where he did?

ע"כ פר"ח קטן פורח בתוך י"ג שנה ועדיין לא הביא שתי שערות ידועות, שאינן גדולות כדי לכוף ראשן לעיקרן שכן הוא שיעורם.

(c)

Explanation #2: Therefore Rabeinu Chananel defines Katan Pore'ach as one is under thirteen and who has grown two hairs which it is not certain that when bent, the end will touch the root (which is the Shi'ur of a pubic hair).

ולהכי קרי ליה 'פורח, שפרחו וצמחו בו שערות, אבל אינן גדולות כל השיעור.

1.

Explanation #2 (cont.): Indeed, the Gemara calls it 'Pore'ach' because hairs have grown and sprouted on him, but have not yet reached the full Shi'ur.

והשתא ה"פ 'אמרת "הביא" דמשמע הביא דוקא, והדר קתני "אין מדקדקין בקטן" דמשמע אפילו לא הביא?

(d)

Explaining the Gemara: And this is what the Gemara means: 'First you said "Heivi", which implies that two hairs grew and then you said "Ein Medakd'kin be'Katan", implying even if they did not?

אלא ש"מ "לאתויי קטן פורח" '.

1.

Explaining the Gemara (cont.): It must therefore come "to include a Katan Pore'ach" '.

ואתי סיפא לגלויי רישא, דמה שהוא אומר ברישא 'הביא שתי שערות' היינו פורחות שאינן שערות ממש, וכדפירש שנכנס בתוך י"ג שנה.

2.

Explaining the Gemara (cont.): And the Seifa comes to explain the Reisha, that when it says 'Heivi Sh'tei Se'aros' it means Porchos, which are not real Se'aros, and as it explains, it is talking about a boy who has entered his thirteenth year.

וא"ת, והא אמרינן לעיל 'קטן המוטל בעריסה, עושין אותו סניף?'

(e)

Question: But did we not learn earlier that even a baby who isstill in his cot is included to make up the required number?

וי"ל, דהתם איירי בעשרה, והכא מיירי בשלשה.

(f)

Answer #1: Either that is speaking about making up a Minyan, whereas here we are speaking about making up a Mezuman ...

או שמא פליגי אהדדי.

(g)

Answer #2: Or the two Gemaros disagree.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF