ברכות דף מד. א

איזו ברכה אחרונה מברך על המינים דלהלן?

שבעת המינים ירקות וקבע סעודתו
לרבן גמליאל ג' ברכות [1] -----
לחכמים ג' ברכות -----
לר' עקיבא קבע סעודתו: ג' ברכות
לא קבע סעודתו: מעין שלש
ג' ברכות

ברכות דף מד: א

האם מברך ברכת בורא נפשות על המינים דלהלן?

על ביצים ובשר על ירקות על מים
לרב יצחק בר אבדימי בשם רב, ומר זוטרא מברך אינו מברך אינו מברך
לר' יצחק, ורב שימי בר אשי מברך מברך אינו מברך
לרב פפא, ורב אשי (כשהיה זוכר) מברך מברך מברך

האם מברך ברכה אחרונה על דלהלן?

מצות בשמים
לאמוראי דלעיל אינו מברך אינו מברך
לבני מערבא מברך [2] אינו מברך

האם מותר לאכול ירק חי קודם ד' שעות והאם מותר לדבר איתו?

האם מותר לאכול האם מותר לדבר עמו
לרב יצחק (במימרא הראשונה) אסור אסור
למר זוטרא (ורב יצחק במימרא השניה) אסור מותר
לאמימר ורב אשי מותר מותר
-------------------------------------------------

[1] מלבד הכוסס את החטה, שגם ר"ג מודה שאינו מברך ג' ברכות.

[2] אכן אמרו תוס' (בד"ה ולבני), דרק על תפילין היו מברכים כשהיו מסלקים אותם "לשמור חוקיו" - אבל על ציצית ושאר מצות לא. וגם תפילין רק כשמסלקן סמוך לשקיעת החמה שמחויב לסלקן. ולפ"ז יכל לתרץ בסוגיין "לאיתויי ציצית" שמברכים לפני ולא אחרי, ונשארו התוס' כאן בקושיא. ובתוס' בנדה (דף נא: ד"ה ולבני) תירצו שפסיקא ליה למימר "ריחני", דבכל הבשמים אין מברכים לאחריהם משא"כ במצות, שבתפילין לבני מערבא מברכים באופן הנ"ל.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף