ברכות דף מה. א

השותה מים מה מברך לפניהם ולאחריהם? [תוד"ה חנקתיה].

לפניו לאחריו
היכא דחנקתיה אומצא אינו מברך לרב עמרם: מברך נפשות
לרבינו משה: אינו מברך
כששותה לצמאו לת"ק: שהכל
לר' טרפון: בורא נפשות
למנהג העולם: בורא נפשות [1]

שלשה שאכלו כאחד, אלא שאין כולם יכולים לאכול מהאוכל של כולם, האם מצטרפים לזימון? [תוד"ה אכל].

כשהמעכב מחמת איסור כשהמעכב מחמת נדר
כשאחד יכול לאכול מכולם [2] מצטרפים לזימון [3]
כשאין אף אחד שיכול לאכול מכולם אין מצטרפים לזימון [4] מצטרפים

למ"ד שנים שאכלו כאחד מצוה ליחלק ולא לזמן, באיזה ברכה מיירי? [תוד"ה אם].

בברכה ראשונה - המוציא בברכה אחרונה - ברהמ"ז
לרש"י (בעמוד ב' ד"ה מצוה ליחלק) אין האחד מברך להוציא חברו
לתוס' מוציא האחד את חברו [5] אין מוציא את חברו

ברכות דף מה: א

שנים שאכלו כאחת ורצו לזמן האם מזמזנים?

בשניהם סופרים באחד סופר ואחד בור
אליבא דרב - למסקנא יכול אחד לזמן ולהוציא לחברו בברכתו סופר מברך ובור יוצא
אליבא דר' יוחנן - למסקנא אין מזמנים וצריכים להחלק סופר מברך ובור יוצא

אכלו שלשה או עשרה כאחד, ויצא אחד לשוק, האם יכולים לקוראו ולהודיעו שהם מזמנים, ושיענה עמהם?

בשלשה בעשרה
למר זוטרא יכולים אינם יכולים - כיון שצריך להזכיר את השם [6]
לרב אשי אינם יכולים - דאינם נראים כשלשה [7] יכולים
-------------------------------------------------

[1] כן פירש"י (בד"ה מאי עמא דבר), שנהגו לברך בתחילה שהכל ולבסוף בורא נפשות, וע' לעיל (ריש דף מד:) דיש אמוראים דס"ל שלא מברכים נפשות אחרי מים. וכתבו התוס' (בד"ה רבי) שאין שייכת מחלוקת ת"ק ור' טרפון לאחריו, אלא רק לפניו].

[2] כגון שאכלו יחד כהן לוי וישראל, ואכל הכהן תרומה או קדשים והלוי והישראל שהם זרים אכלו חולין, ומבואר שאפילו כשרק אחד יכול לאכול ממאכל השנים - מצטרפים, הגם שאין השנים יכולים לאכול ממאכל האחד - ולא אזלינן בתר הרוב. ולכאורה אין חילוק בין אם המעכב הוא מחמת איסור או מחמת נדר, (וכגון שישבו שלשה ישראלים לאכול יחד, ואחד מהם היה מודר בהנאה לשנים האחרים, אבל השנים היו מותרים בהנאה לשלישי).

[3] וכתבו האחרונים (הובא במ"ב סימן קצ"ו ס"ק ט'), שהמנהג הוא שהגורם לזימון [כגון כאן, הכהן] - הוא זה שמזמן.

[4] ובאו"ח (סימן קצ"ו סעיף ג') הביא המחבר ציור לזה, כגון: שהיו כהנים וזר אוכלים כאחד, והזר אוכל פת עכו"ם, והכהנים אוכלים חלת תרומה ונזהרים מפת עכו"ם, באופן זה אף אחד אינו יכול לאכול מהשני ולכך אין מצטרפים.

[5] וכתבו התוס' הטעם, דכיון שיושבים לאכול יחד דעתם לצרף.

[6] ואינו מצטרף עד שיבוא אצלם.

[7] כן נראה מפשטות הסוגיא שרב אשי חולק לדינא, שאינו מצטרף עד שיבוא אצלם ממש. אולם אפשר לפרש שאינו חולק, וס"ל גם הוא שבשלשה מהני, אלא שעל סברת מר זוטרא שאמר לא שנו אלא בשלשה וכו', בא רב אשי לחלוק ולומר דמסברא נראה להיפך, אולם הדין כרב יוסף שאפשר לזמן בשלשה שיצא אחד מהם וקוראים לו ועונה, וכ"ש שבתשעה שנראים כעשרה שאפשר לעשות כן.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף