1)

REMOVING CREATURES FROM THEIR TRAPS (Yerushalmi Halachah 2 Daf 13b)

[דף כט עמוד א (עוז והדר)] משנה מצודות חיה ועופות ודגים שעשאן מערב י''ט לא יטול מהן בי''ט אלא א''כ ידוע שניצודו מבעוד יום

(a)

(Mishnah): Traps for wild animals, birds and fish that were set before Yom Tov - one may not remove the creatures on Yom Tov, unless it is known that they were caught before Yom Tov.

מעשה בעכו''ם א' שהביא דגים לר''ג ואמר מותרין הן אלא שאין רצוני לקבל הימנו

(b)

There was a story of a gentile who brought fish to Rabban Gamliel. Rabban Gamliel said - they are permitted, but I do not wish to accept them from him (as I dislike him).

גמרא מי מודיע אם נתקלקלה המצודה דבר בריא שניצודו מבעוד יום אבל אם לא נתקלקלה המצודה דבר בריא שלא ניצודו מבעוד יום

(c)

(Gemara - Question): How does he know if it was trapped before Yom Tov? If the entire length of the net has become dislodged from where it was set (from the movements of the animal over a long period of time), he can be certain that it was trapped before Yom Tov. If it did not, he can be certain that it was not trapped before Yom Tov.

ואפילו נתקלקלה המצודה וחש לומר שמא לא ניצודו מבעוד יום

(d)

Question: If the entire net is dislodged, can he be sure that it was trapped before Yom Tov - perhaps it became dislodged on Yom Tov?!

א''ר יוסי בי ר' בון בפורש בחורשין

(e)

Answer (R. Yosi bei R. Bun): The case is when he set the trap in a forest (where wild animals are common and an animal will almost immediately be trapped in it before Yom Tov. However, if the trap is not dislodged, it was certainly trapped on Yom Tov, as the movements of an animal will certainly dislodge and ruin the arrangement of the net over a period of time.)

תדע לך שהוא כן דתנינן דגים ודגים לא במקום שהן מצויין והכא במקום שחיה ועוף מצויין

(f)

Proof: The Mishnah taught about fish (together with birds and wild animals) - fish are found in the water; similarly, the birds and wild animal are being caught from a place that they are commonly found.

2)

SAFEK MUCHAN (DOUBTFULLY PREPARED) (Yerushalmi Halachah 2 Daf 13b)

רבי זעירה בשם רב סברין מימר מותרין למחר

(a)

R. Zeira quoting Rav: When Rabban Gamliel stated (see above 1) (b)) that the fish is permitted, he was referring to accepting the fish today in order to be able to eat them after Yom Tov.

ר' חזקיה ר' עוזיאל בריה דר' חונייה דברת חוורן מותרין ממש

(b)

R. Chizkiyah/ R. Uziel son of R. Chunya of Beras Chavran: Rabban Gamliel meant that they were even permitted to eat on Yom Tov.

סברי' מימר ספיקן התירו

(c)

It appears that they held that Safek Muchan (something that is doubtfully prepared for Yom Tov use such as the fish that might or might not have been caught before Yom Tov) may be eaten on Yom Tov.

ר' חנינה ורבי יונתן תריהון אמרין ספק הכן אסור

(d)

R. Chanina/ R. Yonasan: Safek Muchan is prohibited.

ר''י אמר ספק הכן מותר

(e)

R. Yochanan: Safek Muchan is permitted.

[דף כט עמוד ב (עוז והדר)] רבי חייה רבה ור''ש בר' חד אמר העכו''ם צריך הכן וחורנה אמר אין העכו''ם צריך הכן

(f)

R. Chiya Rabbah and R. Shimon b' Rebbi: One opinion holds that an object in the hands of a gentile needs to be prepared before Yom Tov. The other one holds that he does not.

ולא ידעין מאן אמר דא ומאן אמר דא

(g)

We do not know which Chacham said each statement.

מן מה דרב מיבעי מיתיקומיה ר' חייה רבה והוא א''ל הן הויתה והוא א''ל שיירתה הוות עברה והוינא אכל מינה תאינים הוי דו אמר אין העכו''ם צריך הכן

(h)

Proof: From the story of Rav who was expected to come to the discourse of R. Chiya Rabbah but he did not come. R. Chiya asked him where he had been and Rav answered, "A caravan of gentiles passed through my area and I ate their figs''. This shows that R. Chiya holds that a gentile's property does not require preparation before Yom Tov (otherwise Rav would not have told this to R. Chiya).

חד תלמיד מן דרבי סימיי אזל לאנטרוס אייתון ליה דורמסקנא ואכל

(i)

A student of R. Simay went to Antrus and they (gentiles) brought him (on Yom Tov) a Durmaskina fruit and he ate it.

חד תלמיד מן דר' יהושע בן לוי אזל לתמן אייתו ליה דורמסקנא ולא אכל

(j)

A student of R. Yehoshua ben Levi went there and they (also) brought him Durmaskina and he did not eat it.

אתא ואמר קומי רביה אמר דו נהג כשיטת רביה דרבי סימיי אמר אין העכו''ם צריך הכן

1.

He came and told to his teacher (that the student of R. Simay ate). R. YB''L told him that that student follows the ruling of his teacher, R. Simay, who holds that the property of a gentile does not need preparation.

ר' אבהו בשם ר' יהושע בן לוי דמדמניות שבכרם הרי אלו אסורות

(k)

R. Abahu quoting R. YB''L: If Damdamniyos grow in a vineyard, there is a prohibition of Kilayim. (These statements are mentioned here to show that in the previous story, the student of R. YB''L was R. Abahu.)

רב חונה בשם רב השיצים שבכפים הרי אלו מותרין

(l)

Rav Chuna quoting Rav: Thorns (that produce inferior dates) and palm branches are permitted (and do not have a problem of Kilayim).

3)

AN ANIMAL IN DANGER OF DYING (Yerushalmi Halachah 3 Daf 14a)

[דף יד עמוד א] משנה בהמה מסוכנת לא ישחוט אלא א''כ ידוע שהוא יכול לוכל ממנה כזית צלי מבעוד יום

(a)

(Mishnah): One may only slaughter an animal in danger if he knows that he will be able to eat a Kzayis of its roasted meat before Shabbos.

ר' עקיבה אומר אפילו כזית חי מבית טביחתה

(b)

R. Akiva says - even if he will be able to eat a Kzayis of raw meat from its place of slaughtering (which is an area that has already been skinned).

[דף ל עמוד א (עוז והדר)] שחטה בשדה לא יביאנה במוט ובמוטה אבל מביאה בידו איברים איברים

(c)

If he slaughtered it in the field, he should not bring it [home] on a large or small pole held by two people (as it looks like he is taking it to the market for sale).

גמרא רבי בא בשם רבנן דתמן שחטה ואכלו זאיבים בני מיעיה כשירה שחזקת בני מיעים לכושר

(d)

(Gemara - R. Ba quoting the Rabbanan of Bavel): If he slaughtered it and wolves ate its intestines, it is permitted to eat, as one can assume that the intestines were sound.

וחש לומר שמא ניקבו

1.

Question: Perhaps he should be concerned that they were pierced?

חזקת בני מיעים כשירין

2.

Answer: They can be assumed to be fine (as that is usually the case).

תני אבל מביאה הוא על גב עורה

(e)

Beraisa: (Although he may not bring it on a pole) he may bring it with its skin, after it is skinned.

כיצד הוא עושה

(f)

Since he is only slaughtering it because it is in danger, how can he move the skin?

משייר ממנה אבר אחד ומביאו עמו

(g)

He should leave one limb with the flesh still attached and move the skin together with it.