1)

TOSFOS DH V'HA'LO MOSRO CHOZER

תוס' ד"ה והלא מותרו חוזר

(Summary: Tosfos clarifies Rebbi Eliezer's opinion.)

ולרבי אליעזר אפי' נטל הרבה מן הטבל בחול, לא הוי קביעות.

(a)

Clarification: And according to Rebbi Eliezer, even if one took a lot from the Tevel during the week, it is not considered a Kevi'us ...

כדמוכח בסמוך, בדבר הראוי להחזיר המותר, וכל שכן דדבורו אינו קובע.

(b)

Proof: As is evident shortly, where he permits even something where it is fit to return the leftovers, how much more so that speaking alone does not render it fixed.

2)

TOSFOS DH REISHA B'MA'TAN TAHOR V'GAVRA TAMEI D'LO MATZI LEMEHADER

תוס' ד"ה רישא במעטן טהור וגברא טמא דלא מצי למהדר

(Summary: Tosfos explains why the olives in the vat do not become Tamei.)

וא"ת, והרי נטמאו זיתי המעטן כשנטל מהן?

(a)

Question: But do the olives in the vat not become Tamei when he takes from them?

וי"ל, דלא טמא אלא מקום מגעו, ויכול לסלקו מלמעלה שלא יגע באחרים.

(b)

Answer #1: Only the place where he touches becomes Tamei, and those olives he is able to remove from the top so that he should not touch the others.

ומ"מ, אינו ראוי להחזיר המותר, לפי שמתערבים הטהורים עם הטמאים, כך פ"ה.

(c)

Answer #1 (cont.): Nevertheless, it is not fit to return the rest, since the Tahor ones will then be mixed with the Tamei ones (Rashi).

אי נמי, כגון שנטלו בפשוטי כלי עץ או שנתן לו חברו.

(d)

Answer #2: Alternatively, it speaks where he took them with a flat wooden vessel or where his friend gave them to him.

3)

TOSFOS DH V'HA'LO HEIN MUCHZARIN V'OMDIN

תוס' ד"ה והלא הן מוחזרין ועומדין

(Summary: Tosfos clarifies the statement.)

דלא נטלן אלא בדבורא בעלמא, ואין לך חזרה גדולה מזו.

(a)

Clarification: Since he only took them verbally, and there is no greater returning than that.

דאפי' בראוי להחזיר לא מקבע, כ"ש בלא נטל כלל.

1.

Reason: Because, seeing as even where it is fit to return it does not become fixed, how much more so where he did not take it at all.

4)

TOSFOS DH ELA AMAR RAV SHIMI ETC.

תוס' ד"ה אלא אמר רב שימי וכו'

(Summary: Tosfos explains Rav Shimi bar Ashi's statement.)

ודאי לר' אליעזר קובע שבת אפילו בלא נגמרה מלאכתו כמו גבי תרומה.

(a)

Clarification: To be sure, Rebbi Eliezer holds that Shabbos fixes even if it has not reached the stage of Nigm'rah Melachto, like T'rumah does.

אבל לרבנן דמתירין גבי תרומה, לא ידעינן גבי שבת.

1.

Clarification (cont.): but according to the Rabbanan who permit by T'rumah, we don't know what they hold with regard to Shabbos.

5)

TOSFOS DH TA SH'MA MI'SEIFA

תוס' ד"ה תא שמע מסיפא

(Summary: Tosfos explains the Kashya.)

דלא פליגי רבנן אלא דוקא בברירה.

(a)

Clarification: That the Rabbanan only argue because of B'reirah.

6)

TOSFOS DH SHA'NI HASAM KEIVAN D'AMAR MI'KA'N

תוס' ד"ה [שאני התם כיון דאמר מכאן]

(Summary: Tosfos explains why we cannot ask 've'ha'Lo Mosro Chozer?')

והכא לא שייך למפרך 'והלא מותרו חוזר' ...

(a)

Clarification: Here it is not possible to ask that whatever remains is returned.

דלרבנן לית להו הך סברא, ולעולם מותרו חוזר קובע.

1.

Clarification (cont.): Since the Rabbanan do not hold that S'vara, and really (according to them) 'whatever remains can be returned' is what renders it fixed.

7)

TOSFOS DH REBBI ELIEZER OMER YIGMOR B'SHABBOS ELA ETC.

תוס' ד"ה ולא כשאמר רבי אליעזר אומר יגמור בשבת יגמור אלא כו'

(Summary: Tosfos explains the difference between this case and that of 'Children who stored away ... '.)

וא"ת, מ"ש מ'תינוקות שטמנו', דלמוצאי שבת לא יאכלו?

(a)

Question: Why is this Din different than the case of 'Children who stored away ... ', where, on Motza'ei Shabbos, they are forbidden to eat from it?

ויש לומר, דהתם יחדום לאכילת שבת, אבל הכא לא יחדה לשבת, כפי' רש"י.

(b)

Answer #1: Because whereas there they designated them for Shabbos, whereas here they did not designate it for Shabbos (Rashi).

אי נמי, דהתם מיירי בתאנים דנגמרה מלאכתן, אבל הכא מיירי באשכול שלא נגמרה מלאכתו.

(c)

Answer #2: Alternatively, there is speaks about figs that have reached the stage of 'Nigm'rah Melachtan, whereas here it speaks about a bunch of grapes that have not.

8)

TOSFOS DH ECHAD SHABBOS EINO KOVE'A ETC EINO KOVE'A ELA B'DAVAR SHE'NIGM'RAH MELACHTO

תוס' ד"ה אחד שבת אינו קובע וכו' אינו קובע אלא בדבר שנגמרה מלאכתו

(Summary: Tosfos explains the significance of the statement.)

ואם תאמר, מאי נפקא מינה, כיון דאינו קובע אלא בדבר שנגמרה מלאכתו?

(a)

Question: What difference does it make, seeing as it only fixes something that has reached the stage of Nigm'rah Melachto?

וי"ל, דנפקא מינה דקובע אפי' קודם ראיית פני הבית.

(b)

Answer: The difference will be in that it fixes even before it enters the front of the house.

9)

TOSFOS DH SHABBOS L'AFUKEI MI'D'HILLEL

תוס' ד"ה שבת לאפוקי מדהלל

(Summary: Tosfos discusses why the Gemara does not say 'la'Afukei mi'de'Rebbi Eleizer.)

בדין הוא דהו"מ למנקט 'לאפוקי מדרבי אליעזר', דאמר 'קובע אפי' בדבר שלא שנגמרה מלאכתו'.

(a)

Implied Question: In reality, it ought to have said 'to preclude Rebbi Eliezer, who says that it fixes even with regard to something that has not reached the stage of Nigm'rah Melachto'.

ומשום הכי לא נקטיה - משום דלאו רבותא הוא, דבלאו הכי אין הלכה כמותו, דשמותי הוא.

(b)

Answer: And it did not mention him, because it would not be a Chidush, since the Halachah is anyway not like him, seeing as he is a Shamuti (from the School of Beis Shamai).

ומ"מ, קאמר בסמוך 'תרומה לאפוקי מדרבי אליעזר'.

(c)

Implied Question: Shortly, it nevertheless says 'T'rumah to preclude from the opinion of Rebbi Eliezer ...

דלא אשכח תנא דאמר 'תרומה קובעת במעשר בדבר שלא נגמרה מלאכתו' אלא רבי אליעזר.

(d)

Answer: Since we do not find a Tana who holds that 'T'rumah fixes by Ma'aser regarding something that has not reached the stage of Nig'mrah Melachto other than Rebbi Eliezer.

35b----------------------------------------35b

10)

TOSFOS DH HA'SHACHOR V'HA'ZUG SHEL MISPARAYIM

תוס' ד"ה השחור והזוג של מספרים

(Summary: Tosfos disagrees with Rashi's interpretation of 'Shachor'.)

פ"ה, 'שחור' תער שאין בית יד שלו מחובר, ופורקין אותו לפעמים.

(a)

Explanation #1: Rashi explains that 'Shachor' is a razor with a handle that is not permanently fixed, so that one sometimes takes them apart.

ואף על פי שנחלקו, מקבלין טומאה שראוין למלאכתן כל אחד לעצמו.

1.

Explanation #1 (cont.): Even when they are separated, they are subject to Tum'ah, since each one is fit to be used independently.

וקשה, דבית יד למאי חזי לעצמו?

(b)

Question: What is a handle on its own fit to be used for?

ונראה ד'שחור' נמי הוי מספרים, אלא שהן קטנים, ו'זוג של מספרים' הוא גדול מן השחור.

(c)

Explanation #2: It therefore seems that 'Shachor' too, is a pair of scissors, only one that is smaller than a 'Zug shel Misparayim'.

ושני סכינים לזה ולזה.

1.

Explanation #2 (cont.): In fact, both have two blades.

והקטנים נקראים 'שחור' על שם שמשירין את השער, אלמא לשון השפלה הוא.

2.

Conclusion: And the smaller one is called 'Shachor', because it removes the hair. It is a Lashon of taking down.

11)

TOSFOS DH MI SHE'NASHRU KEILAV BA'DERECH

תוס' ד"ה מי שנשרו כליו בדרך

(Summary: Tosfos discusses the two meanings of 'she'Nashru''.)

כאן משמע שהוא לשון נשירה - מלשון 'פירות הנושרין' ...

(a)

Explanation: Here it seems to be a Lashon of 'Neshirah' (falling down), as we find by 'Peiros ha'Noshrin' ...

ולא כמו שפירש רש"י בפרק במה אשה (שבת דף קמו: ושם) לשון שרייה.

(b)

Refuted Explanation: And not like Rashi explains in Perek Bameh Ishah (Shabbos, Daf 146: & 147.) one of Sh'riyah (soaking).

ומיהו לכך קאמר הכא '[א"נ] כהא דתנן "איזהו לקט? זה הנושר בשעת קצירה" '.

(c)

Refuted Explanation Reinstated: However, that is why the Gemara says here 'Alternatively, as we learned in the Mishnah "What is Leket? That which drops at the time of the harvest" ',

דהאי איכא לדחויי ולפרושי לשון שרייה, כדפירש הקונטרס.

1.

Refuted Explanation Reinstated (cont.): To teach us that it is possible to reject the first explanation, and to explain that it means to soak, as Rashi explained.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF