1)

TOSFOS DH k'Shem sheha'Terumah Gedolah Niteles Me'umad (cont.)

תוספות ד"ה כשם שהתרומה גדולה ניטלת מאומד (המשך)

לימא דאיתקש מעשר בהמה למעשר דגן מה מעשר דגן אחד מעשרה אף מעשר בהמה אחד מעשרה בלא העברה תחת השבט אלא שיש עשר לפניו ונוטל אחד מהם

(a)

Summation of question: We should say that Ma'aser Behemah is equated to Ma'aser of grain. Just like Ma'aser of grain is one from 10, also Ma'aser Behemah is one from 10, without passing under the staff. Rather, there are 10 in front of him, and he takes one of them!

י''ל מייתי דאבא אלעזר לומר דילפינן תרומת מעשר מתרומה גדולה לענין אומד אע''פ שאין סברא ללמד [צ"ל זה מזה - שיטה מקובצת] לגבי הכי

(b)

Answer #1: It brings Aba Elazar to say that we learn Terumas Ma'aser from Terumah Gedolah regarding estimation, even though it is illogical to learn one from the other for this;

דתרומה גדולה אין לה שיעור ותרומת מעשר יש לה שיעור ומקשינן להו אהדדי אע''ג דהוי [כעין] אפשר (מאומד אפשר) משאי אפשר

1.

Terumah Gedolah has no Shi'ur, and Terumas Ma'aser has a Shi'ur, and we equate them to each other, even though it is like possible from impossible;

והכי נמי ילפינן מעשר בהמה ממעשר דגן [צ"ל אע"ג - שיטה מקובצת] דמפקינן קרא ממשמעותיה דכתיב כל אשר יעבור

2.

Similarly, we learn Ma'aser Behemah from Ma'aser of grain, even though we uproot the verse from it simple meaning, that it says "Kol Asher Ya'avor."

ופי' זה אינו מתיישב ללב

(c)

Rebuttal: The heart cannot accept this Perush.

ונראה לפרש דלר''י בר' יהודה [צ"ל בנטל אחד מעשרה - צאן קדשים] הוי מעשר אע''פ שאין שוין [צ"ל כמו - צאן קדשים] במכניס לדיר להתעשר דמסתמא אז אין דרכם להיות שוין

(d)

Answer #2: According to R. Yosi b'Ribi Yehudah, when he took one from 10 it is Ma'aser even though they are not equal, just like when he enters them in the pen to be tithed, for presumably, they are not normally equal;

הילכך צריכה לאוקומה כאבא אלעזר בן גומל דשרי מאומד ולא חייש למרבה במעשרות כדפרישית או לכל הפחות שרי בעין יפה כדאי' בהדיא במנחות (דף נד:)

1.

Therefore, we need to establish it like Aba Elazar ben Gomel, who permits through estimation, and he is not concerned for extra Ma'aser, like I explained, or at least he permits [tithing] generously, like it says explicitly in Menachos (54b);

ואי לאו דאבא אלעזר אמינא אע''ג דבמעביר לא חיישינן בשוין בכי האי גונא שנוטל אחד מעשרה דילפינן ממעשר דגן בעינן שוין

2.

If not for Aba Elazar, one might have thought that even though when he passes [under the staff], we are not concerned [that they be] equal, in such a case that he takes one from 10, which we learn from Ma'aser of grain, we require that they are equal.

וא''ת כיון דאבא אלעזר שרי אפילו במעשר אמאי איצטריך לאוקומי במנחות (שם) הא דאמר ר' אלעזר בר' יוסי אבא היה נוטל עשרה גרוגרות שבמקצוע על תשעים שבכלכלה והיינו בתרומת מעשר לוקמה במעשר גופה

(e)

Question: Since Aba Elazar permits even for Ma'aser [Rishon], why did the Gemara in Menachos (54b) need to establish R. Elazar b'Rebbi Yosi's teaching "father used to take 10 [dry] figs in a Kli to exempt 90 [moist] figs in the basket" to discuss Terumas Ma'aser? It could establish it to discuss Ma'aser [Rishon] itself!

י''ל נהי דר' יוסי ברבי יהודה סבר מעשר כיוצא בו (אמר - שיטה מקובצת מוחקו) דילמא אבא אלעזר לית ליה ההוא סברא

(f)

Answer #1: Granted, R. Yosi b'Ribi Yehudah holds that Ma'aser [Rishon] is the same [as Ma'aser Sheni for this]. Perhaps Aba Elazar ben Gomel does not hold like this!

ועוד ניחא ליה לאוקמה בתרומת מעשר משום דמוכח רישא דבתרומה איירי מדקתני תורמין

(g)

Answer #2: The Gemara wants to establish it to discuss Terumas Ma'aser, for the Reisha proves that it discusses Terumah, since it taught "Tormin" (we take Terumah).

2)

TOSFOS DH Ach Terumas Ma'aser Niteles b'Omed uv'Machshavah

תוספות ד"ה אף תרומת מעשר נטלת באומד ובמחשבה

(SUMMARY: Tosfos explains why we need to learn from Terumah Gedolah.)

וא''ת והא עיקר מחשבה בתרומת מעשר כתיב דכתיב ונחשב לכם תרומתכם והאי קרא בלוים כתיב

(a)

Question: The primary intent is written regarding Terumas Ma'aser! It says "v'Nechshav Lachem Terumaschem" - this verse is written about Leviyim!

י''ל )כדכתיב( [צ"ל משום דכתיב - שיטה מקובצת] כדגן מן הגורן דהיינו תרומה גדולה דמשמע [צ"ל ראשית - שיטה מקובצת] דגן שישראל מפריש מגורנו

(b)

Answer #1: It is written "k'Degen Min ha'Goren", i.e. Terumah Gedolah, for it connotes the first grain that a Yisrael separates from his granary;

משמע שפשוט לו יותר בתרומה גדולה

1.

Inference: It is more obvious to him for Terumah Gedolah.

ובגיטין (דף לא.) פ''ה הא דיליף תרומת מעשר מתרומה גדולה לענין אומד הוא דיליף אבל מחשבה ילפינן בתרוייהו מונחשב

(c)

Answer #2 (Rashi in Gitin (31a): We learn Terumas Ma'aser from Terumah Gedolah regarding estimation, but intent, we learn both of them from "v'Nechshav".

ונראה דרבנן לא פליגי אאבא אלעזר לענין מחשבה אלא לענין אומד

(d)

Assertion: Rabanan do not argue with Aba Elazar about intent, only about estimation.

ואת''ל דפליגי שמא יש בו שום טעם דלא מוקמי (ממשנה בתרומת) [צ"ל מחשבה אתרומת - צאן קדשים] מעשר אע''ג דכתיב בגופיה כדאשכחן לענין מוקף

1.

And even if you will say that they argue, perhaps there is some reason why we do not establish [intent for] Terumas Ma'aser, even though it is written about it, like we find regarding Mukaf (the Chiyuv to take Terumah near the Peros that it exempts);

כדאמר בירושלמי פרק שני (דקראוה כל התרומה כולה מלמדה ולימדה) [צ"ל דתרומות כל התורה כולה למידה ומלמדת - צאן קדשים] חוץ מתרומת מעשר שמלמדת ואינה למידה

2.

This is like it says in the Yerushalmi in Terumos. The entire Torah, [a matter is learned [from its verse] and teaches [to elsewhere], except for Terumas Ma'aser, which teaches and is not learned;

דבתרומת מעשר כתיב ממנו לומר דבעינן מוקף ומוקמינן ליה בתרומה גדולה ולא בתרומת מעשר

3.

Regarding Terumas Ma'aser it is written "Mimenu", to teach that we require Mukaf, and we establish it for Terumah Gedolah, and not for Terumas Ma'aser.

דבמס' בכורים (פ''ב מ''ה) תנן תרומת מעשר שוה לבכורים בשתי דרכים נטלת מן הטהור על הטמא ושלא מן המוקף כבכורים

i.

In Bikurim (2:5) a Mishnah teaches that Terumas Ma'aser is like Bikurim in two ways. One may take it from Tahor on Tamei, and Lo Min ha'Mukaf, like Bikurim.

והא דפריך בפ' כל הגט (גיטין דף ל:) גבי תרומת מעשר וכי נחשדו חברים לתרום שלא מן המוקף

(e)

Implied question: In Gitin (30b), it asks about Terumas Ma'aser "are Chaverim suspected to tithe Lo Min ha'Mukaf?!"

מעמיד ר''ת מדבריהם דמדאורייתא לא בעי מוקף

(f)

Answer (R. Tam): That is mid'Rabanan. Mid'Oraisa it does not require Mukaf.

ומיהו נראה דלענין מחשבה לא פליגי

(g)

Support (of Assertion): It seems that they do not argue about intent.

מדפריך בריש האיש מקדש (קדושין דף מא:) גבי הא דיליף שליחות מתרומה מה לתרומה שכן נטלת במחשבה משמע דלכולי עלמא פריך והיינו תרומת מעשר דכתיב בה אתם גם אתם

1.

Source: Since it asks in Kidushin (41b) regarding this that we learn Shelichus from Terumah, you cannot learn from Terumah, for it is taken through intent. It implies that it asks according to everyone. And it refers to Terumas Ma'aser, about which it is written [not just] "Atem", [rather,] "Gam Atem."

ומיהו לפי מה שפי' הקונטרס (במחשבה פליגי) [צ"ל משמע דבמחשבה פליגי דפי' - שיטה מקובצת] דמשום מחשבה מוקי ר' יוסי בר' יהודה בשמעתין כאבא אלעזר בן גמלא

(h)

Rebuttal (of support): However, according to what Rashi explained, it connotes that they argue about intent, for he explained that due to intent, we establish R. Yosi b'Ribi Yehudah in our Sugya like Aba Elazar ben Gamla;

ומתוך פירושו משתמע [צ"ל נמי - צאן קדשים] דאפילו בתרומה גדולה לית להו מחשבה דאי אית להו מחשבה לא הוה צריך למימר דסבר כאבא אלעזר בן גמלא דאפילו לרבנן נמי מצינו למילף מחשבה במעשר מדקרייה רחמנא תרומה

1.

His Perush connotes also that even for Terumah Gedolah, they do not hold that intent [works], for if they held that intent [works], we would not need to say that he holds like Aba Elazar ben Gamla, for even Rabanan could learn intent for Ma'aser, since the Torah called it Terumah.

ומיהו מצי למימר דמשום תרומת מעשר שבו קרייה רחמנא תרומה

(i)

Defense (of support): However, we can say that the Torah called it Terumah due to Terumas Ma'aser in it.

3)

TOSFOS DH b'Machshavah

תוספות ד"ה במחשבה

(SUMMARY: Tosfos concludes that even speech is not needed.)

פ''ה נותן עיניו בצד זה לשם תרומה ואוכל בצד זה ואע''פ שלא הפריש

(a)

Explanation #1 (Rashi): He puts his eyes on this side l'Shem Terumah, and eats from the other side, even though he did not [physically] separate.

משמע שרוצה לומר משום דכתיב ונחשב שרי לאכול בלא הפרשה ושרינן נמי בשתיקה על ידי נותן עיניו בצד זה ואוכל בצד זה וכל זה דנפקא לו מונחשב

1.

Inference: Because it is written "v'Nechshav", it is permitted to eat without separating. We permit also in silence, through putting his eyes on this side and eating from the other side. We learn all this from "v'Nechshav".

עוד פירש לשון אחר במחשבה מחשב ואומר ב' לוגין שאני עתיד להפריש ואע''פ שעתה אינו מפריש כלום

(b)

Explanation #2 (Rashi): "B'Machshavah" means that he thinks and says "two Lugim that I will separate [will be Terumah]", even though now he does not separate anything.

ורוצה לומר דדיבור צריך והא דשרי בלא הפרשה קרי מחשבה

1.

Inference: He means that speech is needed. This that we permit without separating is called "Machshavah".

ואשכחן נמי דקרי (למחשבה דיבור) [צ"ל לדיבור מחשבה - צאן קדשים] דיבור כמו (ב''מ דף מד.) על כל דבר פשע דאמר לחייב על המחשבה כמעשה

2.

Support: We find also [elsewhere] that speech is called "Machshavah", e.g. "Al Kol Devar Pesha." It says that this obligates for intent [to make unauthorized use of a deposit] like for an action.

ונראה דבלא דיבור נמי הוי תרומה מדתנן במס' תרומות (פ''א מ''ו) חמשה לא יתרומו ואם תרמו תרומתם תרומה וחשיב אלם ובירושלמי מפרש טעמא משום ברכה

(c)

Decision: It seems that also without speech it is Terumah, like a Mishnah in Terumos (1:6) "there are five who may not take Terumah, and if they took, it is Terumah", and it lists a mute, and the Yerushalmi explains the reason [why he may not take l'Chatchilah] due to the Brachah (he cannot say it).

ובמס' שבועות פ''ג (דף כו:) ממע בהדיא דשרי כשגמר בלבו אע''ג שלא הוציא בשפתיו דכתיב כל נדיב לב וקאמר תרומה וקדשים הוו להו שני כתובים הבאים כאחד ולא ילפינן מינייהו שבועה

1.

In Shevuos (26b) it explicitly connotes that it is permitted when he resolved in his heart, even though he did not say with his lips, for it says "Kol Nediv Lev Olos", and it says that Terumah and Kodshim are Shnei Kesuvim ha'Ba'im k'Echad (two verses, one of which teaches something that we could have learned from the other verse); we do not learn Shevu'ah from them.

ובמה שאוכל בלא הפרשה אין קפידא דלכולי עלמא שרי בכ''מ אע''פ שאין מפריש עתה כדמוכח ההוא דהלוקח יין מבין הכותים דשרי לכ''ע אי לאו משום ברירה אי משום דחיישינן לבקיעת הנוד

2.

We are not concerned that he eats without separating. Everyone permits this everywhere, even though he does not separate now, like is proven in the case of one who buys wine from Kusim. All agree that he is allowed, if not due to [Ein] Bereirah or concern lest the flask break (and he will never separate).

ויש מקומות דשרינן [צ"ל כשאומר - צאן קדשים] מעשר שני לצפונו

3.

And there are places where we permit when he says "Ma'aser Sheni is in the north."

וא''ת כיון דשרינן תרומה על ידי נותן עיניו בצד זה ואוכל בצד אחר אמאי אין מגביהין תרומות ומעשרות בי''ט

(d)

Question: Since we permit through putting his eyes on this side and eating from the other side, why may we not separate Terumah or Ma'aser on Yom Tov?

הא תנן פ' נוטל (שבת דף קמב.) מעלין המדומע באחד ומאה

1.

A Mishnah (Shabbos 142a) teaches that we permit Meduma (a mixture of Terumah) if there are 101 times [as much Chulin as Terumah. He separates the amount of Terumah that became mixed, and the rest is permitted to Zarim];

ופריך והא מתקן ושני ר' אלעזר בר''ש היא דאמר נותן עיניו בצד זה ואוכל בצד זה ולהכי לא חשיב מתקן כיון דאפשר במחשבה

2.

[The Gemara] asks that he fixes it, and answers that it is like R. Elazar b'Ribi Shimon, who says that he puts his eyes on this side and eats from the other side. Therefore it is not considered fixing, since it is possible through intent. (Also Tevel is permitted through intent!)

י''ל מדומע שאני שכבר נתקן אבל תחלת תיקון לא שרינן מטעם דאפשר במחשבה

(e)

Answer: Meduma is different, for it was already fixed. However, the reason that it is possible through intent does not permit initial fixing;

ואפילו דמאי אסור לתקן בשבת כדמוכח פ' במה מדליקין (שם דף לד.) ואע''ג דשרי ליה בנותן עיניו בצד זה ואוכל בצד אחר כדמוכח פ''ק דחולין (דף ו:) גבי ר''מ שאכל עלה של ירק בבית שאן

1.

Even Demai (Peros bought from an Am ha'Aretz. Most of them tithe, so mid'Oraisa it is permitted, but Chachamim obligated to tithe it) one may not fix on Shabbos, even though he may put his eyes on this side and eat from the other side, like is proven in Chulin (6b) regarding R. Meir, who ate a leaf of Yerek in Beis She'an!

4)

TOSFOS DH Itkash Ma'aser Behemah l'Ma'aser Degen

תוספות ד"ה איתקש מעשר בהמה למעשר דגן

(SUMMARY: Tosfos discusses what the Hekesh equates.)

פ''ה מדכתיב עשר תעשר כדאמרינן בריש פירקין

(a)

Explanation (Rashi): It says "Aser Ta'aser", like we said above (53b).

צ''ל דלית ליה הא דאמר [רבא] לשנה הקשתיו ולא לדבר אחר

(b)

Consequence: [R. Yosi b'Ribi Yehudah] does not hold like Rava said, that it is equated for [tithing within] the year, and not for anything else.

ועוד בריש פירקין דרשינן היקשא אחרת והבאתם שמה מעשרותיכם לר' עקיבא

(c)

Implied question: Also, above (53a) we expound another Hekesh "v'Haveisem Shamah... Ma'aseroseichem [...u'Vchoros Bekarchem v'Tzonchem]" according to R. Akiva!

ושמא לא אתקש אלא לענין הבאה

(d)

Answer #1: Perhaps they are equated only for bringing [them to Yerushalayim].

מיהו לרבא קשה היכי מפרש טעמא דרבי יוסי בר' יהודה

(e)

Question #1: It is difficult for Rava. How will he explain R. Yosi b'Ribi Yehudah's reason?

וכן בזבחים פרק ב''ש (דף מה.) דרשינן קדשי עובדי כוכבים אין עושים תמורה מדאיתקש תמורה למעשר בהמה ומעשר בהמה למעשר דגן ובמעשר דגן כתיב בני ישראל ולא עובדי כוכבים

(f)

Question #2: Also in Zevachim (45a) we expound that Kodshei Nochrim do not make Temurah, because Temurah is equated to Ma'aser Behemah, and Ma'aser Behemah is equated to Ma'aser of grain, and it says about Ma'aser of grain "Bnei Yisrael", and not Nochrim. (The Hekesh is not limited to the year!)

וי''ל לענין לעשר מזה על זה כגון ממין על שאינו מינו דהוי כעין חדש על ישן לגבי הכי דוקא אומר לשנה הקשתיו ולא לדבר אחר:

(g)

Answer #2: Regarding tithing from one on another, e.g. Min on Eino Mino, this is like new on old. Specifically for matters like this, we say that they are equated for the year [and similar matters], but not for anything else.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF