בכורות דף נט. א

קרא לתשיעי עשירי, או שקרא לאחד עשר עשירי מה דינו?

מה דין התשיעי מה דין
העשירי
מה דין
האחד עשר
כשקרא לעשירי עשירי -
 
שלא נעקר שם עשירי
לחכמים: קדוש להשחט במומו [1]
 
לר"ש בן יהודה: אינו קדוש

קדוש וקרב
 
ע"ג המזבח [2]

אינו קדוש
 
כלל
כשקרא לעשירי תשיעי -
 
שנעקר שם עשירי ממנו
קדוש לענין שאינו
 
נשחט רק עם מום
קדוש להקרב
 
בתורת שלמים [3]

בכורות דף נט: א

היו לו עשרה טלאים והכניסן לדיר, ומנה חמשה ומת אחד מהם, מה הדין?

מה דין המנויים כבר מה דין אלו שעדיין לא נמנו
מת אחד מאלו שכבר נמנו ממשיך למנות כאילו לא מת, והעשירי יהיה קודש [4]
מת אחד מאלו שתוך הדיר פטורים - במנין הראוי [5] יצרפם לגורן אחר

היו לו ארבעה עשר טלאים והכניסם לדיר שיש לו שני פתחים, ויצאו בראשונה ששה בפתח הראשון ואח"כ ארבעה בפתח השני, וארבעה נשתיירו בדיר, מה הדין?

מה דין הששה שיצאו בפתח הראשון מה דין הד' שיצאו בפתח השני מה דין הד' שנשארו בדיר בתחילה
יצאו הד' שנשארו בפתח הששה הראשון פטורים דהיה כאן מעשר כדין מצטרפין לגורן אחר נוטל את העשירי למעשר [6]
יצאו הד' שנשארו בפתח הארבעה השני פטורים - משום מנין הראוי [7] מצטרפים לגורן אחר [8]

בכורות דף נט: א

היו לו ארבעה עשר טלאים והכניסם לדיר שיש לו שני פתחים, ויצאו בראשונה ארבעה בפתח הראשון ואח"כ ששה בפתח השני, וארבעה נשתיירו בדיר, מה הדין?

מה דין הארבעה שיצאו בפתח הראשון מה דין הששה שיצאו בפתח השני מה דין הד' שנשארו בדיר בתחילה
יצאו הד' שנשארו בפתח הששה השני פטורים - משום מנין הראוי מצטרפין לגורן אחר נוטל את העשירי למעשר [9]
יצאו הד' שנשארו בפתח הארבעה הא' פטורים - משום מנין הראוי [10] מצטרפים לגורן אחר [11]

היו לו ארבעה עשר טלאים והכניסם לדיר שיש לו שני פתחים, ויצאו בראשונה ארבעה בפתח הראשון ואח"כ ארבעה בפתח השני, וששה נשתיירו בדיר, מה הדין?

מה דין הארבעה שיצאו בפתח הראשון מה דין הארבעה שיצאו בפתח השני מה דין הו' שנשארו בדיר בתחילה
יצאו הו' שנשארו ביחד פטורים דהיה כאן מעשר כדין פטורים דהיה כאן מעשר כדין נוטל את העשירי למעשר [12]
יצאו הו' שנשארו ג' בראשון וג' בשני פטורים - משום מנין הראוי [13] מצטרפים לגורן אחר [14]
-------------------------------------------------

[1] אבל אינו קרב על גבי המזבח

[2] דעשירי קדוש מאליו, בין אם הוא נשאר לבד בדיר, ובין אם קראו בשם אחר - דהיינו שקראו תשיעי או אחד עשר או קראו ראשון, בכל גוונא הוא קדוש מאליו וקרב ע"ג המזבח.

[3] אבל אין דינו כמעשר, אלא רק כשלמים - וטעון סמיכה ונסכים ותנופת חזה ושוק הניתנים לכהנים. וגם מתנות הדם כשלמים. וכל זה באופן הזה שנעקר שם עשירי מעשירי, אבל אם לא נעקר דהיינו שקרא גם לעשירי עשירי, בזה שקורא לאחד עשר עשירי אינו כלום.

[4] דאע"פ שאחד מת ואינו ראוי יותר לימנות מ"מ בשעה שיצא היה ראוי, לפיכך מצטרף הוא לעשות את העשירי קודש, הגם שמת קודם שחל שם מעשר על העשירי.

[5] פי', בשעה שמנאן היו ראוים אלו להתעשר, כי באותו זמן היו סך הכל עשרה טלאים.

[6] דהרי הוא יצא בפתח שיצאו הששה, ועם הארבעה שיצאו עכשיו הם ביחד עשר. ולכן נוטל אחד מהן למעשר.

[7] דהרי בשעה שיצאו הששה הם היו מתוך דיר של עשרה, והרי שמנינם היה כהוגן.

[8] דבשעת יציאתם לא היה מנין הראוי (כי הם היו רק שמונה).

[9] דהרי הוא יצא בפתח שיצאו הששה, ועם הארבעה שיצאו עכשיו הם ביחד עשר. ולכן נוטל אחד מהן למעשר.

[10] דהרי בשעה שיצאו הארבעה הם היו מתוך דיר של ארבע עשרה ובודאי יש כאן מנין הפוטר, וגם הששה שיצאו אח"כ מפתח השני ג"כ יצאו מתוך דין של עשרה, והרי שבכל היוצאים היה מנינם כהוגן.

[11] דבשעת יציאתם לא היה מנין הראוי (כי הם היו רק שמונה).

[12] דהרי הוא יצא בפתח שיצאו הששה, ואם הארבעה שיצאו עכשיו הם ביחד עשר. ולכן נוטל אחד מהן למעשר.

[13] דהרי בשעה שיצאו הארבעה שבכל פתח הם היו מתוך דיר של עשרה, והרי שמנינם היה כהוגן. והגם שהששה הנותרים יש ספק מאיזה פתח יצאו, והו"א שדוקא מנין הראוי בודאי פוטר, אבל בספק לא. קמ"ל שגם בכה"ג אמרינן מנין הראוי פוטר.

[14] דבשעת יציאתם כל שלשה בכל פתח - לא היה מנין הראוי (כי הם היו רק שבעה).

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף