BECHOROS 58 (11 Sivan) - Dedicated to commemorate the Yahrzeit of Chaim Yoseph ben Ephraim Henach ha'Levi z'l.

1)

TOSFOS DH Nicha Lei l'Inish d'Lei'aved Mitzvah b'Mamonei

תוספות ד"ה ניחא ליה לאיניש דליעביד מצוה בממוניה

(SUMMARY: Tosfos points out that even so, he need not wait for the Goren.)

אע''ג דלפני הזמן יכול לעשר ולשחוט ולמכור

(a)

Implied question: Before the time he can tithe and slaughter and sell! (Perhaps people will not wait, and there will not be animals available for the festival!)

כיון שקבעו חכמים זמן דרך הוא להמתין עוד ולעשר הכל ביחד

(b)

Answer: Since Chachamim fixed a time, it is normal to wait more and tithe everything together.

2)

TOSFOS DH v'Iy Efshar La'aser b'Yom Tov Mishum Sikreta

תוספות ד"ה ואי אפשר לעשר ביו''ט משום סקרתא

(SUMMARY: Tosfos explains why we needed this reason.)

[וא''ת] תיפוק ליה משום דאין מקדישין בי''ט

(a)

Question: We should already know [that one may not tithe on Yom Tov] because one may not be Makdish on Yom Tov!

י''ל לא הייתי אוסר להקריבו שמא יבא להקדישו דהיינו גזירה לגזירה דהיא גופה לא אסור להקדיש בי''ט אלא מדרבנן

(b)

Answer #1: [If the Isur were only due to this,] I would not forbid to offer it lest he come to be Makdish it, for this is a decree for a decree, for the Isur to be Makdish is only mid'Rabanan;

כדאמרינן התם (ביצה דף לו:) דאין רוכבין ע''ג בהמה ומפרש טעמא שמא יצא חוץ לתחום וקאמר ש''מ תחומין דאורייתא לא גזירה שמא יחתוך זמורה

1.

Source: We say there (Beitzah 36b) that one may not ride on an animal [on Shabbos], and it explains the reason lest it go outside the Techum, and it says that this shows that Techumim is mid'Oraisa (for if it were mid'Rabanan, we would not decree due to it. The Gemara rejects) no, it is a decree lest one detach a branch [to hit the animal].

ועוד מצי למימר דאפילו להקדישו היה יכול בי''ט (משום שלמי שמחה כדאמר) [צ"ל לצורך שלמי שמחה כי ההיא דאמר - שיטה מקובצת] שלמי שמחה כדאמר פ' שואל (שבת דף קמח:) מקדיש אדם פסחו בשבת וחגיגתו ברגל

(c)

Answer #2: He could be Makdish it even on Yom Tov [if not for dyeing] for the need of Shelamim for Simchah, like it says in Shabbos (148b) that one may be Makdish his Pesach on Shabbos and his Chagigah on [Yom Tov of] the festival.

ומיהו הא (דאמר) [צ"ל אמרי' - שיטה מקובצת] התם ובריש (תמיד נשחט (פסחים סו:) היינו דוקא חובות הקבוע להם זמן אבל אין קבוע להם זמן אין מקדישין

(d)

Implied question: It says there and in Pesachim (66b) that this is only for obligations with a fixed time (like Pesach and Chagigah), but if there is no fixed time (e.g. Ma'aser), one may not be Makdish it [on Yom Tov]!

ולא מסתבר שיהא מעשר כתובות הקבוע להן זמן כשיצריך להו לשלמי שמחה

1.

Implied suggestion: Perhaps Ma'aser is like an obligation with a fixed time when he needs it for Shalmei Simchah (to eat Kodesh meat during the festival).

דא''כ נדרים ונדבות נמי שהרי יוצאין בנדרים ונדבות משום שלמי שמחה כדאמר במס' חגיגה (ד' ז:)

2.

Rejection #1: If so, also Nedarim and Nedavos should be permitted [to be Makdish on Yom Tov], for one fulfills Shalmei Simchah through Nedarim and Nedavos, like it says in Chagigah (7b)!

ומ''מ (כאן משמע דלא) [צ"ל בהך דשמעתין לא - בנין שלמה] שייכי הנך שינויי דביו''ט של ר''ה קיימי

3.

Rejection #2: In our Sugya, these answers do not apply, for we discuss Yom Tov of Rosh Hashanah! (The Mitzvah of Simchah is only during the festivals.)

וי''ל כיון דעשירי מאיליו קדוש אפילו לא קרא עשירי ולא שייך לאיסור הקדש כזה ביו''ט

(e)

Answer: Since the 10th [to leave] is Kadosh automatically, even if he did not call it Asiri, it is not applicable to forbid being Makdish in a case like this on Yom Tov.

3)

TOSFOS DH Chutz Min ha'Kare'ach ha'Zeh

תוספות ד"ה חוץ מן הקרח הזה

(SUMMARY: Tosfos concludes that this was not R. Akiva.)

פ''ה היינו ר''ע ור' יהושע בן קרחה הוא ר' יהושע בנו של ר''ע

(a)

Explanation #1 (Rashi): This refers to R. Akiva, and R. Yehoshua ben Korchah was R. Akiva's son.

וקשה מי סני ליה להזכיר ר''ע בשמו שמזכירו בלשון גנאי

(b)

Objection #1: Why didn't he mention R. Akiva by name, that [rather] he mentions him in a derogatory way?

כדכתיב (מ''ב ב) עלה קרח ובפ' שואל (שבת ד' קנב.) אמר מהכא לקרחינאה כמה ולגנאי נתכוין

1.

[This is derogatory,] like it says "Alei Kere'ach", and in Shabbos (152a, a Tzeduki asked R. Yehoshua ben Korchah) "how far is it from here to Karchina'ah?", and he intended for disgrace.

ובמס' מגילה (דף כח.) רבי שאל את רבי יהושע בן קרחה במה הארכת ימים [וכו'] ואמר לו רבי ברכני ואמר לו יהי רצון שתגיע לחצי שני

(c)

Objection #2: In Megilah (28a), Rebbi asked about R. Yehoshua ben Korchah "how did you merit to live so long?"... Rebbi requested a Brachah, and (R. Yehoshua) said "may it be His will that you reach half my years";

ואילו ר''ע כשנשא בת כלבא שבוע בן מ' שנה היה וקבל עליו לעסוק בתורה ועסק מ' שנים ומ' שנה פרנס ישראל ובספרי (פרשה ברכה) תניא ד' חיו ק''כ שנה משה והלל ורבן יוחנן בן זכאי ור''ע

1.

When R. Akiva married the daughter of Kalba Savu'a, he was 40 years old, and he accepted to learn Torah. He engaged in Torah for 40 year, and was the leader of Yisrael for 40 years, and in the Sifri (Parshas Zos ha'Brachah) it says that there are four who lived for 120 years - Moshe, Hillel, R. Yochanan ben Zakai and R. Akiva;

וביום שמת ר''ע (קדושין דף עב.) נולד רבי ואפילו נולד ר' יהושע בשנה ראשונה שנשא בת כלבא שבוע לא היה כי אם שמונים כשנולד רבי ולכל הפחות היה ר' יהושע בן ק''מ שנה כשבירך רבי

2.

On the day that R. Akiva died, Rebbi was born. And even if R. Yehoshua was born in the first year that [R. Akiva] married Bas Kalba Savu'a, he would be only 80 when Rebbi was born, and R. Yehoshua was at least 140 years old when he blessed Rebbi;

דבפחות מע' שנה לא היה מברכו שהן חיי שנות סתם אדם דכתיב (תהלים צ) ימי שנותינו ע'

i.

Source: He would not bless him to live less than 70 years, which is the lifespan of a Stam person, for it says "Yemei Shenoseinu Shiv'im";

ואז היה רבי בן ס' שנה נמצא כשברכו להגיע לחצי ימיו לא ברכו רק י' שנה ומה ברכה היתה זו

3.

Summation of Objection #2: Then Rebbi was 60. It turns out that when he blessed him to reach half of [R. Yehoshua's] years, he blessed him to live only 10 [more] years. What kind of Brachah is this?!

ועוד לכאורה מסתבר שלא נולד עד שעשה בי רב תרתי סרי ותרתי סרי שנין נמצא כשהיה ר' יהושע בן ק''מ שנה היה רבי יותר מחצי שניו

(d)

Objection #3: It seems that presumably, [R. Yehoshua] was not born until R. Akiva learned for 12 and another 12 years. It turns out when R. Yehoshua ben Korchah was 140, Rebbi was more than half the age [of R. Yehoshua. If so, he did not bless him at all!]

ורבינו נסים פי' (קרחה) רבי אלעזר בן עזריה דאמר בירושלמי שהיה קרח (וא''ר יהושע מהכא לקרחינא) [צ"ל ואמר לראב"ע מהכא לקרחינא - צאן קדשים]

(e)

Explanation #2 (Rabbeinu Nisim): "Korchah" refers to R. Elazar ben Azaryah. It says in the Yerushalmi that he was bald. (Tzon Kodashim - it is praiseworthy to be such a Chacham while still bald, i.e. beardless, before he became Nasi at the age of 18. In Shabbos, the Tzeduki asked R. Elazar ben Azaryah "how far is it) from here to Karchina'ah?"

ור''ת מפרש שם אדם

(f)

Explanation #3 (R. Tam): [Korchah] is a person's name [like Korach].

4)

TOSFOS DH mi'Pi Chagai, Zecharyah u'Malachi

תוספות ד"ה מפי חגי זכריה ומלאכי

(SUMMARY: Tosfos explains that it was a tradition.)

פ''ה וכיון דנבואה היא כהילכתא בלא טעמא היא וליכא למיקם עלה ע''י טעם איזה מהם עיקר

(a)

Explanation #1 (Rashi): Since it was prophecy, it is like a Halachah without a reason. One cannot understand it through reasoning, which is primary.

ולא היה לו להזכיר נבואה דאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה אלא היה לו לומר הלכתא גמירי לה

(b)

Objection (and Explanation #2): He should not have mentioned prophecy, for a Navi may not teach a new law from now [after Moshe]. Rather, he should have said that it is a tradition [from Moshe from Sinai].

ופרק כהן גדול (נזיר דף נג.) גבי רובע הקב עצמות וחצי לוג דם נמי אמר מפי השמועה אמרה מפי חגי זכריה ומלאכי

(c)

Observation: In Nazir (53a), regarding [Tum'as Ohel of] a quarter Kav of bones and a half-Log of blood, also [the Gemara] said that he said through tradition, from Chagai, Zecharyah and Malachi.

ומיהו (קשה מהא דדריש בפ''ק דר''ה (דף ח.) מקרא) [צ"ל מ"מ קשה כאן דבפ''ק דר''ה דדריש לקרא דכתיב - שיטה מקובצת] עשר תעשר מקיש מעשר בהמה למעשר דגן ר''מ סבר בא' באלול מה מעשר דגן סמוך לגמרו עשורו כו'

(d)

Question: Still it is difficult here, for in Rosh Hashanah (8a) we expound that "Aser Ta'aser" equates Ma'aser Behemah to Ma'aser of grain. R. Meir holds that it is on Elul 1. Just like Ma'aser of grain, one tithes it close to when it is finished...

ר''א ור''ש סברי מה מעשר דגן ר''ה שלו תשרי כו'

1.

R. Elazar and R. Shimon hold that just like Ma'aser of grain, its Rosh Hashanah is Tishrei... (They argue about how to expound. Ben Azai should have decided which is correct!)

וי''ל דאפ''ה כיון דהנך דרשות מפי השמועה חגי וזכריה ומלאכי לא היה יכול לברר איזה עיקר:

(e)

Answer: Even so, since these Drashos were a tradition from Chagai, Zecharyah and Malachi, [Ben Azai] could not clarify which is primary.

58b----------------------------------------58b

5)

TOSFOS DH v'Notel Echad Min ha'Elulin

תוספות ד"ה ונוטל אחד מן האלולין

(SUMMARY: Tosfos points out that this is unlike making a Ba'al Mum leave 10th.)

ואין שייך לאסור כאן משום לא יבקר כדאסר אפוקי בעל מום בריש עשרה בריש פירקין (דף נג:)

(a)

Assertion: It is not applicable to forbid here due to "Lo Yevaker", like we forbid to cause a Ba'al Mum to leave 10th, above (53b, for here he is not concerned for whether or not it has a Mum, only that it is Vadai obligated to be tithed).

6)

TOSFOS DH k'Shem sheha'Terumah Gedolah Niteles Me'umad

תוספות ד"ה כשם שהתרומה גדולה ניטלת מאומד

(SUMMARY: Tosfos discusses the argument of Aba Elazar ben Gomel and Rabanan.)

מן התורה אין שייך בה אומד דחטה אחת פוטרת את הכרי ולא נתנה בה תורה שיעור דראשית דגנך כתיב (דברים יח)

(a)

Implied question: Mid'Oraisa, estimation does not apply, for one wheat kernel exempts the entire stack. The Torah did not give a Shi'ur, for it says "Reishis Deganecha"!

אלא משום דבתרומת מעשר שייך אומד ששיעורה כתוב (במדבר יח) מעשר מן המעשר

(b)

Answer: Estimation applies to Terumas Ma'aser. Its Shi'ur is written - "Ma'aser Min ha'Ma'aser";

ובתרומה גדולה נמי תקנו חכמים שיעור שייך בה אומד

1.

Also Terumah Gedolah, Chachamim enacted a Shi'ur for it, so estimation applies.

ומיהו בזה אין להקשות תרומת מעשר לתרומה גדולה שיועיל במתכוין חטה אחת [צ"ל לפטור הכרי - גמרא עוז והדר, ע"פ תוס' בגיטין]

(c)

Implied suggestion: We should equate Terumas Ma'aser to Terumah Gedolah, that it helps if he intends that one wheat kernel [exempts the entire stack]!

דהא כתיב מעשר מן המעשר

(d)

Rejection: It is written "Ma'aser Min ha'Ma'aser."

ומיהו אם במתכוין מוסיף לכאורה מהני דלהכי מקיש לתרומה גדולה דנטלת מאומד למצוה כדי שיתרום בעין יפה שמתוך שירא שלא יטול פחות נוטל בעין יפה

(e)

Distinction: However, if he intends to add [to the Shi'ur], seemingly it helps, since for this it is equated to Terumah Gedolah, that it is taken through estimation l'Chatchilah, in order that he will tithe b'Ayin Yafeh (generously). Since he fears lest he take too little, he takes generously;

כדתנן פ''ק דתרומות (משנה ז) אין תורמין לא במדה ולא במשקל ולא במנין

1.

Source (Terumos 1:7): We do not separate Terumah through measuring, weighing or counting.

ובתוספתא גרס מה תרומה גדולה אינה ניטלת אלא באומד ובמחשבה וכן גרס ר''ת

2.

The text in the Tosefta is "just like Terumah Gedolah is separated only through estimation and intent [also Terumas Ma'aser]", and so is R. Tam's text.

וגרס עלה בירושלמי בפ''ק דתרומות תני ר''א בן גומל לא במדה כו'

3.

Regarding this, in the Yerushalmi, a Beraisa says "R. Elazar ben Gomel says, not through measure..."

ופרק כל המנחות באות מצה (דף נה. ושם) מסיים בברייתא דשמעתין ומה תרומה גדולה בעין יפה כו'

4.

In Menachos (55a), it concludes with the Beraisa of our Sugya. Just like Terumah Gedolah is [taken] generously...

(והתם א''ר) [צ"ל וקאמר התם דלר' - שיטה מקובצת] אלעזר בן גומל תורמים תרומת מעשר תאנים על גרוגרות במנין וגרוגרות על תאנים במדה משום עין יפה

5.

And it says there that according to R. Elazar ben Gomel, we take [fresh] figs to be Terumas Ma'aser on dried figs according to number, and dried figs on figs according to volume, due to Ayin Yafeh;

ולא נקט אינה ניטלת (אלא במחשבה ובאומד אלא) [צ"ל משום מחשבה אלא משום אומד - שיטה מקובצת] כדי שיעשה בעין יפה

i.

He mentioned "it is taken only" not due to intent, rather, due to estimation, so it will be taken generously!

וא''ת סוף פרק כל הגט (גיטין דף ל: ושם) דמפרש (אביי ישראל שאמר לבן לוי) [צ"ל רב אשי ישראל שאמר ללוי - צאן קדשים] כך אמר לי אבא מעשר יש לך בידי או מעשר לאביך בידי חוששין לתרומת מעשר שבו כיון דלא קייץ לא [הוי] מתקין ליה [צ"ל בעל הבית - שיטה מקובצת]

(f)

Question: In Gitin (30b), Rav Ashi explains that a Yisrael who told a Levi "my father told me that he has Ma'aser for you, or Ma'aser for your father", we are concerned for Terumas Ma'aser in it. Since it is not quantified (how much there is), the Ba'al ha'Bayis (Yisrael) would not fix it (separate Terumas Ma'aser);

כור מעשר לאביך בידי או כור מעשר יש לך בידי אין חוששין לתרומת מעשר שבו כיון דקייץ תקוני תקניה

1.

[If he said "my father told me that] he has a Kor (30 Sa'im) of Ma'aser for your father, or a Kor of Ma'aser for you", we are not concerned for Terumas Ma'aser in it. Since it is quantified, [the Yisrael's father] fixed it;

ומוקי לה כאבא אלעזר בן גומל דמקיש תרומת מעשר לתרומה גדולה וכשם שיש לו [רשות] לבעה''ב לתרום תרומה גדולה כך יש לו [רשות] לתרום תרומת מעשר

2.

We establish it like Aba Elazar ben Gomel, who equates Terumas Ma'aser to Terumah Gedolah. Just like a Ba'al ha'Bayis may separate Terumah Gedolah, he may separate Terumas Ma'aser.

והשתא כיון דאפשר באומד א''כ בלא קייץ נמי (ניחוש) [צ"ל אצאי ניחוש - שיטה מקובצת, צאן קדשים] לתרומת מעשר דילמא תיקן מאומד

3.

Summation of question: Since it is possible through estimation, even if it is not quantified, why are we concerned for Terumas Ma'aser (we assume that Vadai, it was not separated)? Perhaps he fixed it through estimation!

י''ל נהי דעל בן לוי מצוה לעשות בעין יפה מ''מ בעה''ב אין לו לעשות עין יפה בשל אחרים

(g)

Answer: Granted, it is a Mitzvah for the Levi to make [Terumas Ma'aser], so he will do so b'Ayin Yafeh. However, the [Yisrael] should not be generous with others' property;

ואפילו יש לו רשות אין [צ"ל דרכו - בנין שלמה] לעשות להוציא עצמו מתרעומתן של כהן ולוי שלא יתרעמו עליו זה או זה אם יטעה באומד שלו

1.

And even if he has permission to do so, he is not wont to do so, to avoid complaints of the Kohen and Levi, lest they complain about him, if he errs in his estimation.

וא''ת פ''ד דתרומות (מ''ו) הא דתנן המונה משובח והמודד משובח הימנו והשוקל משובח משלשתן

(h)

Question: In Terumos (4:6), a Mishnah teaches that one who counts is praiseworthy, and one who measures is better, and one who weighs is best of all three!

ובירושלמי פ''ק דתרומות מקשה לה ומשני כאן לתרומה גדולה כאן לתרומת מעשר

1.

The Yerushalmi in Terumos asks this, and answers that this refers to Terumah Gedolah, and this refers to Terumas Ma'aser;

ותני ר''א בן גומל מנין שאין תורמין לא במדה ולא במנין ולא במשקל ת''ל ונחשב לכם תרומתכם והרמותם במחשבה אתה תורם ואין אתה תורם במשקל במדה ובמנין+

2.

R. Elazar ben Gomel taught, what is the source that we do not separate Terumah through measure, count or weight? It says "v'Nechshav Lachem Terumaschem." "Va'Hareimosem" - you tithe through intent. You do not tithe through weight, measure, or count.

פירוש ההיא דאין תורמין בתרומה גדולה דלכ''ע מצותה מאומד וההיא דהמונה משובח בתרומת מעשר וכרבנן

3.

Explanation: "We do not tithe [through measure...]" refers to Terumah Gedolah. All agree that the Mitzvah is through estimation. "One who counts is praiseworthy..." refers to Terumas Ma'aser, and like Rabanan;

והא דמייתי ברייתא דאבא אלעזר בן גומל לאשמועינן דפליגי בתרומת מעשר

4.

It brings the Beraisa of Aba Elazar ben Gomel to teach that they argue about Terumas Ma'aser.

וא''ת דבירושלמי אמר אההיא דהמונה משובח ממאי הוא משובח אמר רב הונא מן התורם באומד משמע דמאומד הוי תרומה אלא שהמונה משובח

(i)

Question: The Yerushalmi says about [the Mishnah of] one who counts is praiseworthy, what is it better than? Rav Huna said, it is better than one who tithes through estimation. This implies that through estimation is Terumah, just one who counts is better;

ואמר נמי התם א''ר הלל מתני' אמרה כן והשוקל משובח משלשתן פי' מכלל דאיכא שלשה בר משוקל וא''ר חנינא תפתר בשלשתן ולית ש''מ כלום

1.

Also R. Hillel said there that our Mishnah says so! One who weighs is better than all three. This implies that there are three ways other than weighing! R. Chanina said, the text can say "of all three", and you cannot learn anything from it [about whether or not it is permitted through estimation].

ואי לרבנן לדידהו אין תרומת מעשר מאומד ואי כאבא אלעזר בן גומל האמר דמצוה לעשות מאומד

2.

If it is according to Rabanan, they hold that Terumas Ma'aser may not be through estimation. If it is like R. Elazar ben Gomel, he says that the Mitzvah is through estimation!

ונראה לפרש דלר''א בן גומל נמי לא ילפינן אלא דמועיל מאומד ולא דשויה מצוה מאומד

(j)

Answer #1: It seems that also according to R. Elazar ben Gomel, we learn only that it works through estimation, but not that the Mitzvah is through estimation!

והשתא הא דמשני כאן בתרומה גדולה כאן בתרומת מעשר היינו כר''א בן גומל

(k)

Consequence: The answer "this refers to Terumah Gedolah, and this refers to Terumas Ma'aser", this is like R. Elazar ben Gomel.

וניחא השתא הא דמייתי עלה ברייתא דאבא אלעזר בן גומל

(l)

Support: Now it is fine that it brings on [this Mishnah] the Beraisa of R. Elazar ben Gomel.

א''נ מודו רבנן לאבא אלעזר בן גומל דמאומד הוי תרומה אבל אין מצוה לעשות מאומד

(m)

Answer #2: Rabanan agree to Aba Elazar ben Gomel that through estimation is Terumah, but it is not a Mitzvah to do through estimation.

וא''ת והיכי שרו רבנן לעשות מאומד א''כ הו''ל מרבה מעשרות

(n)

Question: How can Rabanan permit through estimation? If so, [perhaps] he takes extra Ma'aser! (If so, his Ma'aser is messed up (Eruvin 50a). I.e. not all is Ma'aser. Perhaps one will declare from the excess to be Terumas Ma'aser, and it will be invalid, and the Ma'aser is Tevel to Terumas Ma'aser!)

יש לומר היינו במרבה במתכוין אבל כשמתכוין לאומד יפה לא חשיב מרבה

(o)

Answer: That is when he intentionally takes extra, but when he intends to estimate properly, this is not considered taking extra.

ומיהו במידי דשרי מאומד משמע פ' כל המנחות באות מצה (מנחות דף נד: ושם) דלא חיישינן אי מרבה אף במתכוין

(p)

Question: However, something that is permitted through estimation, it connotes in Menachos (54b) that we are not concerned if he takes extra, even intentionally!

דהא קתני תורמין תאנים על גרוגרות במנין ופריך דהו''ל מרבה על המעשרות ובתרומת מעשר איירי כדמוכח סיפא

1.

Source: It was taught that we tithe figs on dried figs according to number, and [the Gemara] asks that he takes extra Ma'aser, and it discusses Terumas Ma'aser, like the Seifa proves;

ומשני אבא אלעזר בן גומל היא ומשום עין יפה והתם במתכוין מרבה (וכל) [צ"ל משמע דכל - בארות המים] מה שירצה להרבות חשוב עין יפה

2.

It answers that it is Aba Elazar ben Gomel, and due to Ayin Yafeh. There, he intends to take extra. It connotes that whatever he wants to increase is considered Ayin Yafeh!

ונראה דלית ליה (כדאבא) [צ"ל לאבא - צאן קדשים] אלעזר בן גומל המרבה במעשרות מעשרותיו מקולקלין דבמעשר [צ"ל ראשון - שיטה מקובצת] נמי שרי מאומד

(q)

Answer: Aba Elazar ben Gomel does not hold that one who takes extra Ma'aser, his Ma'aser is messed up, for also Ma'aser Rishon he permits through estimation;

כדמוכח בשמעתין כדקאמר ומעשר קריה רחמנא תרומה דכתיב (בו) [צ"ל כי - שיטה מקובצת] את מעשר בני ישראל אשר ירימו לה' תרומה

1.

This is proven in our Sugya, like it says 'the Torah called Ma'aser Terumah, for it says "Es Ma'aser Bnei Yisrael Asher Yarimu la'Shem Terumah";

ובמעשר ראשון איירי דכתיב בסיפיה דקרא נתתי ללוים לנחלה

i.

It discusses Ma'aser Rishon, for the end of the verse says "Nasati la'Leviyim l'Nachalah."

וקשה אסוגיא דשמעתין למה לי [לאוקמא] הכי דר''א בן גומל ורבי יוסי ברבי יהודה אית (מכאן מדף הבא) להו דהדדי

(r)

Question: In our Sugya, why do we establish so, that R. Elazar ben Gomel and R. Yosi b'Ribi Yehudah hold like each other?

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF