1)

TOSFOS DH Chalav Poter Ika Beinaihu (cont.)

תוספות ד"ה חלב פוטר איכא בינייהו (המשך)

ועוד דמשום היא גופה שאם נתיר לשוחטו לאוכלו כשהוא בריא (יכול) [צ"ל יבוא - שיטה מקובצת, צאן קדשים] לשוחטו כשהוא חולה וקרוב לפיהוק של מיתה דהשתא איכא ריעותא

(a)

Explanation: Also [they established the Halachah like R. Shimon ben Gamliel for animals] for this itself, that if we will permit to slaughter it and eat when it is healthy, one will come to slaughter it when it is ill, and close to yawning of death, for now there is a Rei'usa (reason to suspect a problem).

ואין לדקדק דר' שמעון בן גמליאל לא חייש למיעוט מהא דחיישי למיעוט רבי עקיבא ור' טרפון בפ' קמא דמכות (דף ז. ושם ד''ה דילמא) שמא במקום סייף הוה נקב

(b)

Implied suggestion: We can infer that R. Shimon ben Gamliel is not concerned for the minority, since R. Akiva and R. Tarfon are concerned for the minority in Makos (7a, regarding a murderer) perhaps [the victim was already Tereifah, but it is impossible to know this, for] there was a hole where the knife cut;

ורבי שמעון בן גמליאל קאמר אף הן מרבים שופכי דמים בישראל

1.

Citation (7a - R. Shimon ben Gamliel): Even they increase murderers in Yisrael (for people will not fear execution)!

דדילמא התם הוא דלא חייש משום דחשבינן כלא איפשר שאם כן לא יהרג אדם לעולם ואפילו ר' מאיר מודה כדקאמר בפ''ק דחולין (ד' יא:)

(c)

Rejection: There, he is not concerned [for the minority] because we consider it impossible, for if so [we will be concerned], no one will ever be killed, and even R. Meir agrees [when it is impossible to be concerned for the minority], like it says in Chulin (11b).

והא דבעי למימר לרבי עקיבא דחלב פוטר ולא חייש למיעוט הוה מצי לאקשויי מההיא דמכות דחייש שמא במקום סייף נקב הוה (ורשב''ג קאמר דלא חייש - שיטה מקובצת מוחקו)

(d)

Implied question: The Gemara wanted to say that R. Akiva says that milk exempts because he is not concerned for the minority. We could have asked from the case in Makos, in which he is concerned lest there was a hole where the knife went!

אלא דלא רצה להאריך

(e)

Answer #1: [The Gemara] did not want to elaborate.

ועוד אין נראה לרבינו תם לפרש כלל טעמייהו משום דחיישי למיעוטא דבהדיא חשיב לא אפשר בפ''ק דחולין (דף יא: ושם)

(f)

Answer #2 (R. Tam): The reason [of R. Akiva and R. Tarfon] is not at all because they are concerned for the minority, for [the Gemara] explicitly considers it impossible in Chulin (11b);

אלא (אמרי רבנן) [צ"ל אומר רת"ם - שיטה מקובצת] דכשהיו שואלים לעדים ראיתם אם במקום סייף נקב הוה והם אומרים אין אנו יודעים בטלה עדותם אע''פ שאם לא היו שואלין היה נהרג

1.

Rather, R. Tam says that when they asked the witnesses "did you see if there was a hole where the knife went?", and they say "we do not know", their testimony is Batel, even though if they would not ask them, [the murderer] would be killed;

מידי דהוה זה אומר בסייף הרגו וזה אומר בארירן הרגו דאין זה נכון אע''ג דאי לא שיילינן להו הוה נהרג ולא חיישינן דדילמא אי שיילינן מינייהו הוי מכחשי אהדדי

i.

This is like if one [witness] says that he killed him with a sword, and one says that he killed him with a battle ax, this is not accurate (testimony, and he is not killed), even though if they would not ask them, he would be killed, and we would not be concerned perhaps if we would ask them, they would contradict each other.

ומיהו אין זה קושיא לחושבו כלא איפשר דאיפשר כגון שנתגלה קרום של מוח וראוהו עדיין שלם

(g)

Objection: This is not a difficulty [that forces us] to consider it impossible [to be concerned for the minority], for it is possible, e.g. the membrane of the brain was exposed, and [the witnesses] saw that it is still intact [and the murderer broke it].

ובחולין דחשבינן ליה לא איפשר

(h)

Implied question: In Chulin, we consider it impossible!

לפי שדוחק להעמיד בו הפסוק

(i)

Answer: It is because it is difficult to establish the verse [to discuss] this;

ומאן דפטר סבר שבקיה לקרא דדחיק ומוקים אנפשיה:

1.

And the one who exempts [every murderer, unless the membrane of the brain was exposed, and the witnesses saw that it is intact] holds that the verse is difficult, and we are forced to establish it like this.

2)

TOSFOS DH Leima ka'Savar Metanefes Einah Chozeres v'Yoledes Toch Shenasah

תוספות ד"ה לימא קסבר מטנפת אינה חוזרת ויולדת תוך שנתה

(SUMMARY: Tosfos points out that this is not precise.)

וכל שכן זו שילדה וולדות גמורים

(a)

Explanation: And all the more so this [animal], which gave birth to absolute children [will not give birth again within the year].

ובתוך שנתה לאו דוקא אלא גם אחר שנתה מעט דהא לאו באותה שנה נולדה הגדייה שאם כן תתעשר עם בנותיה

(b)

Assertion: "Within its year" is not precise. Also slightly after the year (it cannot give birth), for the [oldest] goat was not born in the same year, for if so, it would be tithed with its daughters! (Yad Binyamin - Tosfos explains like Rashi Kesav Yad (brought in Shitah Mekubetzes), that the Tana'im argue about whether or not the oldest joins for Ma'aser. If it was born in the same year, all would agree that it is tithed with them.)

ותנא קמא לא חשיב לה אלא כלומר בת שנתה יום שאחר שנתה ופירש בקונטרס דהוי כר' ישמעאל ועדיפא מרבי ישמעאל

1.

The first Tana does not count [the oldest with it for Ma'aser]. Rather, "Bas Shenasah" is a day after its year. Rashi explained that it is like R. Yishmael, and a bigger Chidush than R. Yishmael.

והדין עמו דהא לרבי ישמעאל חוזרת ויולדת ביום ראשון של שנה שנייה דהא אית ליה מכאן ואילך ספק

2.

Affirmation: He is correct, for according to R. Yishmael, it can return to give birth on the first day of the second year, for he holds that (if one does not know whether or not an animal already gave birth, if it gave birth) from now (the first day of its second year) and onwards is a Safek [Bechor].

והקשה בקונטרס כיון דאינה נכנסת עמהן לוקמה כגון שנולדה היא בניסן וילדה לה באלול דאפשר לה לחזור לילד עם בנותיה קודם אלול הבא

(c)

Question (Rashi): Since [the oldest] does not enter with them, we should establish it when it was born in Nisan, and it gave birth in Elul, for it is possible for it to return and give birth with its daughters the next Elul!

ולא דק בלישניה דהא בסמוך אמרינן דתנא קמא אית ליה דזעירי והוא הדין שאין בהמה מתעברת אחר שנולדה בפחות משלשים יום

(d)

Criticism: Rashi was not precise with his words, for below we say that the first Tana holds like Ze'iri, and likewise, an animal does not become pregnant less than 30 days after it is born;

א''כ צריך שלשים יום לבד מה' חדשי העיבור והוה ליה למימר שנולדה (בכ''ה - שיטה מקובצת השלם, חק נתן מחקוהו) באדר

1.

If so, we need 30 days aside from the five months of pregnancy. He should have said that it was born in Adar. (Then, it can give birth in Elul.)

3)

TOSFOS DH Tana Kama Eis Lei d'Ze'iri

תוספות ד"ה תנא קמא אית ליה דזעירי

(SUMMARY: Tosfos explains how they argue about Miktzas ha'Yom k'Kulo.)

גם כאן פי' בקונטרס דימי עיבורה ה' חדשים שלמים

(a)

Explanation #1: Also here, Rashi explained that the days of pregnancy are five full months.

משמע שרוצה לומר של שלשים יום כמו (שפירשנו) [צ"ל שפירש נמי - שיטה מקובצת] לעיל ואי אפשר לומר כן כלל (ולמאי) [צ"ל למאי - שיטה מקובצת כתב יד] דמוקי פלוגתייהו במקצת היום ככולו

(b)

Objection: This connotes that they are of 30 days, like he explained above (20a DH l'Gamrei). One cannot say so at all, according to how we explain their argument about Miktzas ha'Yom k'Kulo (part of a day is like the whole day)!

דצריך למנות הכל מאחד באלול של שנה זו לאחד באלול של שנה הבאה לשנת הלבנה דאחד באלול ראש השנה למעשר בהמה

1.

He must count everything from Elul 1 of this year until Elul 1 of the coming year according to the lunar year, for Elul 1 is Rosh Hashanah for Ma'aser Behemah;

ולא משכחת לה בשום ענין אלא אם כן היו חדשי העיבור כפי חדשי הלבנה

2.

Summation of objection (and Explanation #2): We cannot find this in any way, unless the months of pregnancy are lunar months!

והשתא לתנא קמא לא אמרינן מקצת היום ככולו וכשנולדה באחד באלול לא קבלה זכר עד מלאת שלשים יום שנולדה

(c)

Consequence: Now, according to the first Tana we do not say Miktzas ha'Yom k'Kulo, and when it was born on Elul 1 it did not allow a male to mate with it until 30 full days from when it was born;

דכיון דאמר זעירי אין טינוף פחות מל' יום כל שכן בתה

1.

Source: Since Ze'iri said that Tinuf is not less than 30 days (from birth, for a female does not mate before this), all the more so its daughter [was not conceived before this].

והשתא שלמי אינהו ל' יום ביום ב' של תשרי דבעינן ל' יום מעת לעת כיון דאין מקצת היום ככולו ואלול חסר הוא ובו ביום אפשר להתעבר

(d)

Consequence: Now, the 30 days finish on Tishrei 2, for we require 30 days me'Es la'Es (until the same hour of the day that it was born), since Ein Miktzas ha'Yom k'Kulo, and Elul is Chaser (29 days), and that day (Tishrei 2) it can become pregnant.

וה' חדשים של עיבור שלמי יום שני של אדר ובו ביום ילדה חשוב שלשים יום מעת לעת לבנותיה קודם שיקבלו זכר ויכלו ביום שלישי של ניסן ובו ביום נתעברו

1.

The five months of pregnancy end on Adar 2, and that day it gave birth. Count 30 days me'Es la'Es for its daughters before they mate with a male, and they finish on Nisan 3, and that day they became pregnant;

ונמצא שכלו ה' חדשי עיבורן ביום שלישי של אלול ובו ביום ילדו

2.

It turns out that the five months of pregnancy end on Elul 3, and that day they gave birth. (According to the first Tana, the grandmother cannot be tithed with the grandchildren, for they cannot be born in the same year. Therefore, we must say that the grandmother was born before Elul, so the grandchildren can be tithed with the daughters.)

ורבי שמעון סבר דאמרי' מקצת היום ככולו וכלים שלשים יום ביום אחד של תשרי ובו ביום נתעברה ונמצא שכלו ה' חדשי העיבור ביום אחרון של שבט דמקצת היום ככולו ובו ביום ילדה

(e)

Explanation #2 (cont.): R. Shimon says Miktzas ha'Yom k'Kulo. The 30 days end on Tishrei 1, and that day it became pregnant. It turns out that the five months of pregnancy end on the last day of Shevat, for Miktzas ha'Yom k'Kulo, and that day it gave birth;

חשוב שלשים יום לבנות ויכלו ביום אחרון של אדר שהוא חסר ובו ביום נתעברו ונמצא שכלים בכ''ט באב ה' חדשי העיבור

1.

Count 30 days me'Es la'Es for its daughters before they mate with a male, and they end on the last day of Adar, which is Chaser, and that day they became pregnant. It turns out the five months of pregnancy end on Av 29.

ואין לתמוה על שפירש דחדשי העיבור של בהמה דקה לפי חדשי הלבנה

(f)

Implied question: How can it be that the five months of pregnancy of animals are lunar months?

דה''נ אשכחן בירושלמי בפרק קמא דנדה דחמורה אע''פ שאינה יולדת למקוטעין פעמים שי''ב חדשי עיבורן לפי שנת החמה פעמים לפי שנת הלבנה

(g)

Answer: We find so in the Yerushalmi in Nidah. Even though a donkey does not give birth after incomplete months, sometimes the 12 months of its pregnancy are according to the solar year, and sometimes according to the lunar year;

דקאמר התם ר' חייא בר אשי הוה יתיב קמיה דרב חמתיה מבעית א''ל מה כן א''ל חמרתי (בעיא מילא דאנא בעי מרבענא) [צ"ל מעברא והיא בעי מילד ואנא בעי מרבעתא - שיטה מקובצת] שלא תצטנן

1.

It says there that R. Chiya bar Ashi was sitting in front of Rav. He saw that [R. Chiya] was anxious. [Rav] asked him why, and he said "my donkey is pregnant, and it needs to give birth, and I must guard it, lest it get cold";

א''ל אימתי עלה עליה זכר א''ל ביום פלן וחשיב א''ל בעיא היא עד כדון ותני כן (שפיחת) [צ"ל הפוחתת - שיטה מקובצת, צאן קדשים] אינה פוחתת מימות הלבנה המוספת אינה מוספת על ימות החמה

2.

Citation (Yerushalmi): [Rav] asked him "when did a male mate with it?" He said "on day Ploni." [Rav] said "it needs to wait more days [until it gives birth], for it was taught that the least [gestation] is a lunar year, and the longest is not more than a solar year."

ואח''כ אמר שם (וכל - שיטה מקובצת מוחקו) מילתיה דרבי יהושע פליג דאמר רבי יהושע בן לוי בקרות של בית [צ"ל מלכות היתה עוברת והרביעו של בית - שיטה מקובצת] רבי ממנה שוורים (מכאן מעמוד ב) ויש ממנו שילדו עכשיו פירוש שילדו למקוטעין ויש מהן שילדו לאחר זמן

3.

Afterwards, it says there that R. Yehoshua's teaching argues, for R. Yehoshua ben Levi taught that the kingdom's bulls were passing by, and mated with [cows] of Rebbi's house. Some of them gave birth now, i.e. after incomplete months, and some gave birth afterwards;

21b----------------------------------------21b

ואח''כ אומרים כאן בבהמה טמאה כאן בבהמה טהורה כלומר לא פליגי

4.

Afterwards, we say "this refers to Tamei animals, and this refers to Tahor animals (their time is not fixed)." I.e. [Rav and R. Yehoshua ben Levi] do not argue.

ופריך הא כתיב הידעת עת לדת יעלי סלע חולל אילות תשמור תספור ירחים תמלאנה וידעת עת לדתנה ופירוש תספור ירחים תמלאנה דאינה יולדת למקוטעין

5.

It asks that it says "ha'Yadata Es Ledes Ya'alei Sala Cholel Ayalos Tishmor; Tispor Yerachim Temalenah v'Yadata Es Lidtanah" (count full months) - it does not give birth after incomplete months!

ומשני חיה טהורה כבהמה טמאה כלומר דאינה יולדת למקוטעין אבל בהמה טהורה יולדת למקוטעין ובשמעתין פלוגתא בבהמה טהורה

6.

It answers that a Tahor Chayah is like a Tamei Behemah. I.e. it does not give birth after incomplete months, but a Tahor Behemah gives birth after incomplete months. In our Sugya, the argument is about a Tahor Behemah.

4)

TOSFOS DH Af Mechusar Zman Kadosh Lifnei Zemano

תוספות ד"ה אף מחוסר זמן קדוש לפני זמנו

(SUMMARY: Tosfos resolves the Gemara in Temurah with our Gemara.)

והא דאמר בתמורה פרק אלו קדשים (דף יט:) הרי מחוסר זמן דלא חזי ואמר רבי שמעון קדוש

(a)

Implied question: It says in Temurah (19b) Mechusar Zman was not proper [to be offered], and R. Shimon said that it is Kadosh!

היינו במעשר בהמה כדמוכח הכא דפליגי ר' שמעון ורבנן אבל בשאר קדשים מודה אפילו ר' שמעון

(b)

Answer: That refers to Ma'aser Behemah, like is proven here, that R. Shimon and Rabanan argue, but other Kodshim, even R. Shimon agrees [that it cannot become Kadosh Mechusar Zman].

5)

TOSFOS DH she'Chen Go'el Mum v'Chulei

תוספות ד"ה שכן גואל מום כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why another similarity was omitted.)

הא דלא קאמר נמי ואין באים מחוצה לארץ כשאר קדשים

(a)

Implied question: Why didn't it say that [Bechor and Ma'aser] do not come from Chutz la'Aretz, like other Kodshim do?

משום דפלוגתא היא התם בגמרא תמורה (דף כא.)

(b)

Answer: It is because it is an argument there in Temurah (21a).

6)

TOSFOS DH Achilah

תוספות ד"ה אכילה

(SUMMARY: Tosfos concludes that this refers to restrictions of how they are sold.)

פירש בקונט' שנאכלין במומן בלא פדיון

(a)

Explanation #1 (Rashi): [Bechor and Ma'aser] are eaten with a Mum without Pidyon.

וקצת קשה הא מכלל גואל הוא

(b)

Question: This is included in Go'el (they are not redeemed, which was already listed)!

ונראה לפרש דמשונה אכילתה משאר פסולי המוקדשין דאין נשחטין באיטליז ונמכרים באיטליז ונשקלים בליטרא

(c)

Explanation #2: They are eaten unlike other Pesulei ha'Mukdashim. [Bechor and Ma'aser] are not slaughtered in the market or sold in the market or weighed in units of weight (as opposed to estimation);

ומדאורייתא הוא כדמשמע בפרק קמא דתמורה (ד' ח.) ובסוף חלק (סנהדרין ד' קיב:) גבי עיר הנדחת דממעט בכור ומעשר מדכתיב (בהמה) [נראה שצ"ל בהמתה] מי שנאכל בתורת בהמתך

1.

This is mid'Oraisa (so it is a proper reason to prefer learning Ma'aser from Bechor), like it connotes in Temurah (8a) and in Sanhedrin (112b) regarding Ir ha'Nidachas. It excludes Bechor and Ma'aser, since it says "Behemtah" - what is eaten like your animal;

יצאו בכור ומעשר שאין נאכלין בתורת בהמתך דתנן כל פסולי המוקדשין נמכרין באיטליז חוץ מן הבכור ומעשר

2.

This excludes Bechor and Ma'aser, which are not eaten like your animal, for a Mishnah teaches that all Pesulei ha'Mukdashim may be sold in the meat market, except for Bechor and Ma'aser.

7)

TOSFOS DH Ha'avarah Ha'avarah Gemiri

תוספות ד"ה העברה העברה גמירי

(SUMMARY: Tosfos explains why we do not learn from a Gezeirah Shavah to Kodshim.)

ואף ע''ג דאיכא למילף נמי תחת תחת מקדשים כדאמר בפ''ק (לעיל ד' יב.) בהמה שיש בה מקצת סימנין

(a)

Implied question: We can learn also "Tachas-Tachas" from Kodshim, like it says above (12a) regarding an animal with some Simanim [like its mother]!

הכא לענין קידוש שייך למילף טפי מהעברה דמשמע כל אשר יעבור תחת השבט לשון קידוש

(b)

Answer: Here, regarding Kidush [of Mechusar Zman], it is more appropriate to learn from Ha'avarah, for "Kol Asher Ya'avor Tachas ha'Shevet" connotes an expression of Kidush. (Shitah Mekubetzes explains that also the other expression of Ha'avarah, i.e. v'Ha'avarto, discusses making an animal Kadosh.)

8)

TOSFOS DH Ishtabuchei Mishtabach Lei

תוספות ד"ה אשתבוחי משתבח ליה

(SUMMARY: Tosfos gives two explanations of why this is better.)

פירש בקונטרס שכבר ביכרה ולא תסתכן בלידה עוד

(a)

Explanation (Rashi): It already gave birth, and it will not be in danger due to future births.

אבל עובד כוכבים אי נמי א''ל הכי אין בדבריו אמת

(b)

Distinction: However, a Nochri [seller], even if he said so, his words are not true.

ויש ללמוד מפירושו דעובד כוכבים אפילו מסיח לפי תומו אינו נאמן דלהשביח מקחו אומר כן

(c)

Inference: We learn from his Perush that a Nochri is not believed even if he speaks l'Fi Tumo (unaware of the consequence of his words), for he says so to praise what he sells.

ועוד יש לפרש דאישתבוחי דהכא היינו שכבר נפטרה מן הבכורה

(d)

Explanation #2: Here, to praise it means that it was already exempted from Bechorah.

9)

TOSFOS DH R. Yochanan Amar Chulin Vadai

תוספות ד"ה רבי יוחנן אמר חולין ודאי

(SUMMARY: Tosfos rules like R. Yochanan.)

בהלכות גדולות פסק כר' יוחנן (ובביצה) [צ"ל דבביצה - מהרש"א] (דף ד:) אמרי' רב ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן ובפ' מי שהוציאוהו (עירובין ד' מז:) אמרינן שמואל ור' יוחנן הלכה כרבי יוחנן

(a)

Pesak: Bahag rules like R. Yochanan, for in Beitzah (4b) we say that [in an argument of] Rav and R. Yochanan, the Halachah follows R. Yochanan, and in Eruvin (47b) we say that [in an argument of] Shmuel and R. Yochanan, the Halachah follows R. Yochanan.

10)

TOSFOS DH Hasam b'Mocher Talya Milsa

תוספות ד"ה התם במוכר תליא מילתא

(SUMMARY: Tosfos explains why there the seller must tell him.)

שיודע המוכר בלוקח שקונה לשחוט ועובר בלאו דולפני עור אם אינו מודיעו

(a)

Explanation: The seller knows that the buyer buys to slaughter, and [the seller] transgresses Lifnei Iver if he does not inform him;

דלוקח לא איבעי ליה לאסוקיה לדעתיה שמכר אמה או בתה

1.

This is because it need not cross the buyer's mind that [the seller] sold the mother or its daughter (to slaughter today, so there is no reason for him to refrain).

11)

TOSFOS DH Hacha b'Loke'ach Talya Milsa

תוספות ד"ה הכא בלוקח תליא מילתא

(SUMMARY: Tosfos explains that the buyer needs to investigate.)

שעליו לחקור בבהמתו אם היא חייבת בבכורה

(a)

Explanation: He must investigate his animal, [to determine] whether Bechorah applies to it.

12)

TOSFOS DH Behemah Gasah she'Shaf'ah Chararas Dam Harei Zeh Tikaver

תוספות ד"ה בהמה גסה ששפעה חררת דם הרי זו תקבר

(SUMMARY: Tosfos discusses why we needed to say that it is buried for publicity.)

אע''פ דתנא בפרק בהמה המקשה (חולין דף עז.) המבכרת שהפילה שליא ישליכנה לכלבים כדמפרש התם משום דנסמוך מיעוטא דנדמה למחצה דנקבות

(a)

Implied question: It was taught in Chulin (77a) that a Mevakeres that miscarried a Shilya, he casts it to the dogs, like there, because we join the minority of Nidmeh to the half that are females!

הכא שאני כדמפרש בגמרא כדי לפרסמה שנפטרה מן הבכורה

(b)

Answer: Here is different, like the Gemara explains, in order to publicize that it was exempted from Bechorah.

ומה שאינו דוחק בגמרא לומר כן אלא משום דרבי חייא דקאמר וכי מאחר דאינה מטמאה לא במגע ולא במשא אמאי תקבר ומשני כדי לפרסמה כו'

(c)

Implied question: The Gemara was forced to say so only due to R. Chiya! It said "since it is not Metamei through touching or moving, why must it be buried?", and answered "in order to publicize..."

בלאו הכי צריך היה טעם דפרסום

1.

Even without this (that it is not Metamei), we needed the reason "in order to publicize..." (because in most cases, the cake of blood came from a female or Nidmeh, so it has no Kedushah)!

אלא אדאמר ר' חייא לא ניחא ליה כל כך שתקבר מטעם פרסום כיון דאפי' יודע שילדה דבר הקדוש לא בעיא קבורה משום דבטלי:

(d)

Answer: Based on R. Chiya's [Beraisa, the Gemara] was not so pleased to say that it must be buried for publicity, since even if we would know that it gave birth to something Kadosh, it would not need burial, due to Bitul [of the dissolved fetus in blood].

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF