BECHOROS 20 (2 Iyar) - Dedicated by Mrs. Libi Feinberg l'Iluy Nishmas her mother, Rachel Leah bas Reb Yaakov Ha'Levi, for the day of her first Yahrzeit.

1)

TOSFOS DH Machavreta R. Yishmael k'R. Meir Sevira Lei d'Chayish l'Mi'uta

תוספות ד"ה מחוורתא רבי ישמעאל כר''מ ס''ל דחייש למיעוטא

(SUMMARY: Tosfos explains that he considers it like an even Safek.)

ומטעם סמוך מיעוטא דאין מתעברות לחזקה דבחזקת שלא ילדה ואיתרע ליה רובא אין לחושבו ודאי בכור דלא הוי אלא פלגא ופלגא כדאמר בר''פ בתרא דיבמות (דף קיט.) ושם הארכתי

(a)

Explanation: The reason is, we join the minority that do not become pregnant to the Chazakah that it did not give birth, and the majority is weakened, and we do not consider it a Vadai Bechor, for it is only an even Safek, like it says in Yevamos (119a), and there I elaborated (119b DH Semoch).

והא דמטהרינן בספק טומאה בפרק כסוי הדם (חולין דף פו.)

(b)

Implied question: Why are we Metaher Safek Tum'ah, in Chulin (86a)? (If a child is next to a dough, holding a piece of dough, R. Meir is Metaher. He joins the minority of children who do not touch to Chezkas Taharah of the dough. He should not be Metaher an even Safek!)

היינו משום דילפינן מסוטה (ליטהר) [צ"ל להטר - שיטה מקובצת] בדבר שאין בו דעת לישאל

(c)

Answer: This is because we learn from Sotah to be Metaher a matter that Ein Bo Da'as Lish'ol (no one with intelligence saw, so there is no one to ask).

ולהכי קאמר התם אם אמרו ספק טומאה לטהר יאמרו ספק איסור להיתר

(d)

Support: This is why it says there "if they said [that we join the minority] to be Metaher Safek Tum'ah, will we say so to permit Safek Isur?!" (Ein Bo Da'as Lish'ol applies only to Tum'ah.)

2)

TOSFOS DH Ravina Amar Afilu Teima Rabanan

תוספות ד"ה רבינא אמר אפילו תימא רבנן

(SUMMARY: Tosfos explains why we do not say so about human relations.)

תימה דלא משני הכי בר''פ בתרא דיבמות (דף קיט. ושם) אמתני' דלא תנשא ולא תתייבם עד שתדע שמא [מעוברת] היא צרתה

(a)

Question: [The Gemara] does not answer so in Yevamos (119a) on the Mishnah "she may not marry or do Yibum until we know, lest she or her Tzarah is pregnant"!

וי''ל דתשמיש דאדם לא חשיב תלי במעשה כמו תשמיש דבהמה דפעמים דבהמה צריך להרביע כדאמר בהשוכר את הפועלים (ב''מ דף צא.) מותר להכניס כמכחול בשפופרת

(b)

Answer: Bi'ah of people is not considered dependent on an action, like Bi'ah of animals, for sometimes one must mate an animal, like it says in Bava Metzi'a (91a) that one may insert [an animal's Ever into the female] like the stick into the tube [of mascara].

3)

TOSFOS DH R. Yehoshua Savar Chosheshin l'Tinuf

תוספות ד"ה ורבי יהושע סבר חוששין לטינוף

(SUMMARY: Tosfos resolves this with R. Yehoshua's opinion elsewhere.)

וא''ת הא קא מסקינן לקמן דרבי יהושע לא חייש למיעוטא כדדייק ממתני' דיצתה מלאה ר' יהושע אומר אינה חוששת וא''כ היכי חייש הכא למיעוטא דמטנפות

(a)

Question #1: We conclude below (20b) that R. Yehoshua is not concerned for the minority, like we infer from the Mishnah of [Leah] who left when she was pregnant (and her only son died without children). R. Yehoshua says, [the widow] need not be concerned [lest Leah gave birth to a son]. If so, why is he concerned here for the minority that secrete Tinuf?

ועוד דבכי האי גוונא דהכא אפילו ר''מ לא חייש כדאמר בריש פרק בתרא דיבמות (דף קיט:) דהיכא דאיכא רובא וחזקה הוי המיעוט מיעוט דמיעוטא

(b)

Question #2: In a case like here, even R. Meir is not concerned, like it says in Yevamos (119b) that when there is a majority and Chazakah [supports it], the minority is [considered] a miniscule minority [and even R. Meir is not concerned for it];

והכא איכא רובא דאין מטנפות וחזקה שהיא בחזקת שלא ילדה

1.

Here there is a majority that do not secrete Tinuf, and the Chazakah is that it did not give birth!

וי''ל דמ''מ לא הוי ודאי בכור שניתן לכהן דאיכא חזקת ממונא דעדיפא והמוציא מחבירו עליו הראיה

(c)

Answer #1: In any case it is not a Vadai Bechor to give it to the Kohen, for Chezkas Mamon is stronger [than the other Chazakah with the majority], and ha'Motzi me'Chavero Alav ha'Re'ayah.

ואפילו לרב דאזיל בממונא אחר הרוב בההיא דהמוכר שור לחבירו ונמצא נגחן (ב''ק דף מו.)

(d)

Implied question: Rav follows the majority in the case of one who sells an ox to his colleague, and it was found to be a gorer (Bava Kama 46a. If most people buy for plowing, it is a Mekach Ta'os, and the seller must return the money. Rav should likewise follow the majority here, and consider it a Vadai Bechor!)

היינו משום דאמר קים לי בנפשאי שאני מן הרוב

(e)

Answer #1: That is because there, [the buyer] can say "I know that I am from the majority."

א''נ יש לחלק בין ממון שאין לו תובעין לממון שיש לו תובעין

(f)

Answer #2: We can distinguish between money that no one can claim it (even a Vadai Bechor, no Kohen has a claim to it) and money [paid for the ox] that has a claimant.

ומיהו היא קצת תימה דלענין ללקות בגיזה ועבודה ולענין ליקרב למזבח חשיב ודאי בכור דאזלינן בתר רובא וחזקה ולענין נתינתו לכהן יחשב ספק

(g)

Question: It is somewhat astounding, that to be lashed for shearing or working [with it], or to offer it on the Mizbe'ach, it is considered a Vadai Bechor, for we follow the majority and the Chazakah, but regarding giving it to a Kohen, it is considered a Safek!

ונראה לתרץ דלהכי חיישינן למיעוט דמטנפות משום דרוב בהמות מתעברות כשמגיעות לזמן שראויות להתעבר בו (מתעברות)

(h)

Answer #2 (to Questions #1,2): We are concerned for the minority that secrete Tinuf because most animals become pregnant when they reach the age that it is proper to become pregnant. (We should say that it became pregnant, and the fetus became Tinuf! The majority that became pregnant offsets the majority that do not secrete Tinuf. We do not follow the Chazakah that it did not give birth, for this is prone to change when it reaches the age that it is proper to become pregnant and give birth.)

4)

TOSFOS DH l'Kula Lo Chayish

תוספות ד"ה לקולא לא חייש

(SUMMARY: Tosfos explains why we apply this even monetarily.)

ואפילו לכהן ינתן כיון דקרב למזבח

(a)

Explanation: He even gives it to a Kohen, since it is offered on the Mizbe'ach. (Reishis Bikurim - since for Isur we consider the majority like Vadai, the same applies for Mamon.)

ומיהו גבי חמורה קשה דהוה לן להעמיד ממון ביד בעלים ולא ניזל בתר רובא

(b)

Question: Regarding a donkey, it is difficult. We should establish money in the owner's hand, and not follow the majority! (Reishis Bikurim - we are stringent about the Isur, but it is not proven that we consider it Vadai. Even amidst Safek we would be stringent! Alternatively, this is like R. Shimon (9b), who permits benefit from a Peter Chamor, so there is no Isur - PF.)

דאפילו רב מודה הכא דאין הולכין בממון אחר הרוב כדפי' לעיל

1.

Even Rav agrees here that we do not follow the majority, like I explained above (DH v'R. Yehoshua. The Kohen cannot say that "I know that it is from the majority." Alternatively, this is money that no one can claim it!)

וי''ל דגזר חמורה אטו בהמה טהורה

(c)

Answer: He decrees about a donkey due to a Tahor animal.

5)

TOSFOS DH v'Iba'is Eima Bein l'Kula Bein l'Chumra Chayish

תוספות ד"ה ואיבעית אימא בין לקולא בין לחומרא חייש

(SUMMARY: Tosfos discusses whether R. Meir is concerned for the minority mid'Oraisa.)

מעיקרא נמי דהוה בעי למימר לקולא לא חייש משמע דהיינו לר' ישמעאל אבל לר''מ בכ''מ חייש

(a)

Observation: Also initially that he wanted to say that he is not concerned to be lenient, it connotes that this is according to R. Yishmael, but R. Meir is concerned everywhere.

ומכ''מ אין לדקדק מכאן דהא דר''מ חייש למיעוטא היינו מדאורייתא מדחייש הכא אפילו להקל דהיינו שלא נותנו לכהן

(b)

Implied suggestion: One can derive from here that R. Meir is concerned for the minority, this is mid'Oraisa, since he is concerned here even to be lenient, i.e. he does not give it to a Kohen!

דלא אזלינן בממון אחר הרוב

(c)

Rejection #1: [One cannot derive this,] for we do not follow the majority for Mamon.

א''נ משום דאיכא רוב מתעברות כשמגיעות לזמן הראויות להתעבר שמסייע למיעוט

(d)

Rejection #2: [One cannot derive this,] for there is a majority that becomes pregnant when they reach the age proper to become pregnant, which supports the minority.

ובפ' אין מעמידין (ע''ז דף לד:) גבי גבינת בית אונייקי אמר דר''מ חייש למיעוטא וגזר רובא אטו מיעוטא ולא גזר שאר מקומות אטו אותו מקום

(e)

Citation: In Avodah Zarah (34b), regarding cheese of Beis Onaiki, it says that R. Meir is concerned for the minority and decrees the majority due to the minority, and he does not decree other places due to that place;

משמע דבאותו מקום נמי לאו מדאורייתא אלא מדרבנן מטעם גזירה אטו מיעוטא

1.

Inference: Also in that place (Beis Onaiki, he is) not [concerned] mid'Oraisa, rather, mid'Rabanan, due to a decree due to the minority.

ובפ''ק דחולין (דף יב.) נמי דפריך לר''מ פסח וקדשים מאי איכא למימר דשרא רחמנא

(f)

Citation: Also in Chulin (12a, the Gemara) asks according to R. Meir [who is concerned for the minority], how can we answer for Pesach and Kodshim? The Torah permitted [eating them. We are not concerned lest it is Tereifah, e.g. there was a hole where the knife cut!]

ולא קאמר בשר תאוה מאי איכא למימר דשרא רחמנא משמע דמדרבנן חייש למיעוטא ואפילו גזר בבשר תאוה בפסח וקדשים לא גזר דלא אפשר

1.

Inference: It did not say "how can we answer for Besar Ta'avah (eating meat without a Mitzvah), which the Torah permitted?" This connotes that he is concerned mid'Rabanan, and even if he decrees about Besar Ta'avah, he does not decree about Pesach and Kodshim, for it is impossible [to be stringent without being Mevatel the Mitzvah];

ואף על פי שלא יכלו להעמיד שם גזירתם העמידוה היכא דאפשר

2.

And even though [Chachamim] could not uphold their decree there [for Pesach and Kodshim], they upheld it where it is possible (Besar Ta'avah).

i.

Note: There is an implied question. There, the Gemara suggested that for Torah laws, we follow the majority only when there is no alternative. It supported this from R. Meir, who is concerned for the minority, but does not forbid eating Pesach and Kodshim, for there is no alternative. If R. Meir is concerned for the minority only mid'Rabanan, how can we learn from him to Torah Isurim? (Tzon Kodoshim)

ה''נ בדאורייתא היכא דאפשר [צ"ל לבדוק - שיטה מקובצת] אפשר היכא דלא אפשר לבדוק לא אפשר

(g)

Answer: Likewise, mid'Oraisa, when it is possible to check [when it is Tereifah], it is possible, and when it is impossible to check, it is impossible;

דאם איתא דבדאורייתא אין חילוק בין אפשר ללא אפשר לא היה לחכמים לחוש ולגזור היכא דאפשר כיון שראו שום מקום שלא חשו כגון היכא דלא אפשר

1.

If it were true that mid'Oraisa there is no difference between possible and impossible, Chachamim would not be stringent to decree when it is possible, since they saw some place where they were not concerned, e.g. when it is impossible.

ומיהו היכא דחזקה מסייעת למיעוט נראה דחייש ר''מ למיעוט מדאורייתא מדטהר גבי תינוק

(h)

Distinction: However, when a Chazakah supports the minority, it seems that R. Meir is concerned for the minority mid'Oraisa, since he is Metaher regarding a child [holding dough. Rabanan are Metamei, for they rely on the majority, and therefore consider it to be a case of Yesh Bo Da'as Lish'ol.]

ועוד רוצה להתיר בפרק כיסוי הדם (חולין דף פו:) לשחוט אותו ואת בנו אחר שחיטת חרש שוטה וקטן דאף על גב דאין רוב מעשיהן מקולקלין

(i)

Support: Also, [the Gemara] in Chulin (86b) wanted to [say that he would] permit to slaughter Oso v'Es Beno after the Shechitah of a Cheresh, lunatic or child, and even though most of their actions are not ruinous (he would rely on the minority that do disqualify Shechitah, since the Chazakah that the animal was not slaughtered supports it).

וא''ת דבפרק הזהב (ב''מ דף נה:) גבי חמשה חומשין הן משמע דדמאי הוי מדרבנן אפילו לר''מ דקאמר עשו חיזוק לדבריהם ולמה אינו טבל דאורייתא דסמוך מיעוט דאין מעשרים לחזקת טבל

(j)

Question: In Bava Metzi'a (55b) regarding the five [cases in which one must add a] Chomesh, it connotes that Demai is mid'Rabanan, even according to R. Meir, for it says "[Chachamim] strengthened their words." Why is it not Tevel mid'Oraisa, for we join the minority [of Amei ha'Aretz] who do not tithe, to Chezkas Tevel?

וי''ל דאין זה חזקה דדלמא כרבי אושעיא עבדה שהכניסה במוץ (ברכות דף לא.)

(k)

Answer #1: It is not a Chazakah, for perhaps he did like R. Oshaya, that he entered the grain with its chaff (so it is not forbidden due to Tevel).

ועוד דאין להחזיק שום אדם ברשע בשביל מיעוט שאין מעשרין:

(l)

Answer #2: We should not establish any person (seller) to be a Rasha due to the minority who do not tithe.

20b----------------------------------------20b

6)

TOSFOS DH Chalav Poter Ika Beinaihu

תוספות ד"ה חלב פוטר איכא בינייהו

(SUMMARY: Tosfos discusses how we rule about concern for the minority.)

פסק ר''ת דחלב אינו פוטר דלקמן בפירקין (דף כד.) מסקינן כרשב''ג דאמר בלוקח בהמה מניקה . מעובד כוכבים דפטורה מן הבכורה דלא מרחמא אא''כ ילדה

(a)

Pesak (R. Tam): Milk does not exempt, for below (24a) we conclude like R. Shimon ben Gamliel, who says that one who buys a nursing animal from a Nochri that it is exempt from Bechorah, for it does not love [and nurse] it unless it gave birth [to the child];

אבל מטעם חלב לחוד לא מיפטרא אי לאו דאיכא ולד בהדה דחזינא דמרחמא ליה ומניקתו

1.

However, he does not exempt due to milk alone, if not that there is a child with it, and we see that it loves it and nurses it.

ומתוך כך מדקדק ר''ת דהכי הלכתא דחיישינן למיעוטא היכא דאיכא חזקה בהדה כי הכא שהיא בחזקת שלא ילדה

(b)

Inference (R. Tam): This is the Halachah, that we are concerned for the minority when there is a Chazakah with it, like here that the Chazakah is that it did not give birth;

ואפילו לא קיימא לן כרבי מאיר דמטהר בההיא דרוב תינוקות מטפחים (נדה דף יח:) מטעם סמוך מיעוטא לחזקה להחמיר מיהא חיישינן

1.

And even if we do not hold like R. Meir, who is Metaher in this case of most children who touch [dough], because he joins the minority to the Chazakah, however, to be stringent, we are concerned.

ואע''ג דבפ''ק דחולין (דף יא:) משמע דאין הלכה כר''מ אפילו להחמיר דקאמר לר''מ דחייש למיעוטא היכי אכיל בשרא

(c)

Implied question: In Chulin (11b) it connotes that the Halachah does not follow R. Meir even to be stringent, for it says "according to R. Meir, who is concerned for the minority, how does he eat meat?"

משמע דאין הלכה כן דלא קאמר היכי אכלינן בישרא

1.

Inference: The Halachah does not follow this, for it did not say "how do we eat meat?"

מכל מקום היכא דחזקה מסייעתו חיישינן והכא איכא חזקה דהעמד בהמה בחזקת שלא ילדה וסמוך מיעוטא דחולבות ואע''פ שאינן יולדות לחזקה

(d)

Answer: In any case, when a Chazakah supports the minority, we are concerned, and here there is a Chazakah to establish the animal in the Chazakah that it did not give birth. We join the minority, which give milk even though they [did] not [yet] give birth, to the Chazakah.

והא דאמרינן פ''ק דחולין (דף ג:) דרוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן ולא אמרינן סמוך מיעוטא דאין מומחין לחזקה דבהמה בחזקת איסור עומדת עד שלא נשחטה

(e)

Implied question: We say in Chulin (3b) that most who slaughter are experts, and we do not say join the minority who are not experts to the Chazakah that an animal is in Chezkas Isur until it is slaughtered!

ההוא רובא מצוי הוא ושכיח טובא כענין שמצינו בריש גיטין (דף ב:) ואפילו לר''מ דחייש למיעוט' סתם ספרי דדייני מגמר גמירי והמיעוט לא שכיח ולא חייש ליה ר''מ כדאמרינן בריש בנות כותים (נדה דף לב.)

(f)

Answer: That majority is very common and frequent, like we find in Gitin (2b), and even R. Meir, who is concerned for the minority, Stam scribes of judges know the Halachah (that a Get must be written Lishmah), and the minority is not common, and R. Meir is not concerned for it, like we say in Nidah (32a).

וכן י''ל בההיא דיבמות (דף קכא:) דמים שאין להם סוף דדיעבד אשתו מותרת ולא אמרינן סמוך מיעוטא דנמלטים לחזקת אשת איש [צ"ל משום דמיעוט דנמלטים לא שכיח - שיטה מקובצת]

(g)

Support: And so we can say in Yevamos (121b) that [if a man fell into] water without an end (one cannot see the shore in every direction), his wife is permitted [to remarry] b'Di'eved, and we do not say join the minority who survive to Chezkas Eshes Ish, because the minority who survive is not common;

ומה שהחמירו שם לכתחלה משום חומרא דאשת איש

1.

We are stringent there l'Chatchilah, due to the severity of Eshes Ish.

וגוסס נמי לא אזלינן ביה בתר רובא להעיד עליו להשיא את אשתו [צ"ל משום דסמכינן מיעוט דחיים לחזקת אשת איש - שיטה מקובצת]

(h)

Support #1 (for Answer (d)): Also a Goses (a Choleh close to death), we do not follow the majority to testify about him to permit his wife to remarry, because we join the minority who live, to Chezkas Eshes Ish.

וגם באתרא דרובא מסבלי והדר מקדשי ומיעוט מקדשי והדר מסבלי דאיכא רובא וחזקה להתירא חיישינן למיעוטא להחמיר לפי גירסת רבינו חננאל בקדושין בפרק שני (דף נ:)

(i)

Support #2 (for Answer (d)): Also, in a place where most people sent gifts and later are Mekadesh, and the minority are Mekadesh and later send gifts, there is a majority and Chazakah (she is single) to permit, we are concerned for the minority to be stringent, according to R. Chananel's text in Kidushin (50b).

ויש לתמוה אהא דפריך הכא לר' יהושע דאמר חלב אינו פוטר מהא דא''ר יהושע ביבמות (דף קיט.) יצתה מליאה אינה חוששת כדמפרש דלא חייש למיעוטא דזכרים ודוחק מתוך כך לומר איפוך

(j)

Question: Why do we challenge here R. Yehoshua, who says that milk does not exempt, from R. Yehoshua's teaching in Yevamos (119a) that if [Leah] who left when she was pregnant (and her only son died without children, the widow) need not be concerned, like it explains that he is not concerned for the minority of males (some fetuses are Nefalim, and half the viable fetuses are females), and we give a difficult answer Eifuch (switch the opinions)?

ומאי קשה בההיא דיבמות ליכא חזקה בהדי מיעוטא אבל בהדי מיעוטא דחולבות איכא חזקה ולפיכך חייש

1.

What was the question? In the case in Yevamos there is no Chazakah with the minority, but here, with the minority of animals that milk (before giving birth) there is a Chazakah. Therefore [R. Yehoshua] is concerned!

ועל כרחין מתניתין דהתם נמי מוכחא דיש חילוק דרישא דלא תנשא ולא תתייבם כו'

(k)

Strengthening of question: You are forced to say that the Mishnah there proves that there is a distinction, for in the Reisha (when Leah's husband went overseas with a Tzarah, and we heard that he died) she may not marry or do Yibum... (We do not assume that the Tzarah is from the majority of women who get pregnant and have children!)

מפרש התם מטעם סמוך מיעוט לחזקה ולא פליג עליה ר' יהושע

1.

[The Gemara] explains there that we join the minority (who do not give birth) to the Chazakah (that Leah will not fall to Yibum when her husband dies), and R. Yehoshua does not argue.

דאין לומר דפליג בסיפא וה''ה ברישא

2.

Implied suggestion: Perhaps he argues in the Seifa, and likewise he argues in the Reisha (the Tana did not need to teach this)!

דאדרבה הוה ליה לאשמועינן דפליג ברישא ואע''ג דאיכא חזקה וכ''ש בסיפא

3.

Rejection: Just the contrary, [if so] he should have taught that he argues in the Reisha, even though there is a Chazakah, and all the more so in the Seifa!

וי''ל כיון דמשכח ברייתא איפכא לא חש מלתרץ

(l)

Answer: Since we find a Beraisa [in which the opinions] are switched, [the Gemara] was not concerned to answer (without saying Eifuch).

מיהו תימה דלמאי דמפיך כ''ש דתקשי לן דכאן א''ר יהושע חלב פוטר אלמא לא חייש למעוטא ואע''ג דאיכא חזקה בהדה

(m)

Answer: According to this that we switch the opinions, all the more so it is difficult that here R. Yehoshua says that milk exempts - this shows that he is not concerned for the minority, even though there is a Chazakah with it;

ובההיא דיבמות משמע דלא פליג ר' יהושע אלא בסיפא אבל ברישא מודה

1.

And in the case in Yevamos it connotes that R. Yehoshua argues only in the Seifa, but he agrees in the Reisha!

ואי הוה אמרינן דלא חשיב מיעוט דאיכא חזקה בהדה מה שהיא בחזקת שלא ילדה שאדרבה העמד ולד בחזקת שאינו קדוש בבכורה שהוא חולין במעי אמו אז הוה אתי שפיר וגם הא דצריך לומר איפוך

(n)

Answer #1: If we would say that it is not considered a minority because there is a Chazakah with it, for just the contrary, you should establish the child in the Chazakah that it does not have Kedushas Bechorah, for it is Chulin in its mother's womb, it would be fine, and also [it would be fine] that we needed to say Eifuch.

אבל קשה דא''כ ר''ש בן גמליאל דסבר חלב אינו פוטר אלמא חייש למיעוטא ואע''ג דליכא חזקה בהדה

(o)

Question #1: However, this is difficult, for if so, R. Shimon ben Gamliel, who holds that milk does not exempt, this shows that he is concerned for the minority, even though there is no Chazakah with it;

ובריש כל הצלמים (ע''ז דף מ:) משמע דלא חייש למיעוט ולא גזר שאר מקומות אטו אותו מקום כדגזר ר''מ מטעם דחייש למיעוט

1.

And in Avodah Zarah (40b) it connotes that he is not concerned for the minority, and he does not decree other places due to that place, like R. Meir decreed, because he is concerned for the minority!

ועוד קשיא דבסוף אין מעמידין (שם דף לט:) משמע דר' יוחנן [צ"ל דאית ליה הלכה כסתם משנה] סבר כר''מ (בגבינות) [צ"ל דאמרינן לר' יוחנן למעוטי מורייס וגבינות - שיטה מקובצת] בית אונייקי דסתמא כר' מאיר וטעמא דר''מ משום דחייש למיעוט כדמפרש בההוא פרקא

(p)

Question #2: In Avodah Zarah (39b) it connotes that R. Yochanan, who holds that the Halachah follows a Stam Mishnah, holds like R. Meir, for we say that according to R. Yochanan [the Mishnah] excludes fish brine and cheese of Beis Onaiki, for it is Stam like R. Meir, and R. Meir's reason is because he is concerned for the minority, like it explains in that Perek;

ובפ''ק דחולין (דף ה:) דר' יוחנן אכל משחיטת כותי ולא חייש למיעוט החשודים כדקאמר ר''מ התם גבי יינם אע''ג דאיכא חזקה בהדה דלא נשחטה

1.

And in Chulin (5b) it says that R. Yochanan ate from what a Kusi slaughtered, and he was not concerned for the minority who are suspected, like R. Meir says there about their wine, even though there is a Chazakah with it, that it was not slaughtered!

וי''ל דאיכא סתמי טובא דלא חיישינן למיעוטא

(q)

Answer #1: There are many Stam [Mishnayos] that are not concerned for the minority.

ועוד דהתם סתם ואח''כ מחלוקת בריש כל הצלמים פלוגתא דר''מ ורבנן

(r)

Answer #2: Also, there it is Stam v'Achar Kach Machlokes in Avodah Zarah (40b); R. Meir and Rabanan argue about it.

אבל עוד ק' דלקמן (דף כד.) משמע דר' יוחנן אית ליה הלכה כר''ש בן גמליאל גבי ההוא דראה חזיר כרוך אחר רחל

(s)

Question: Still it is difficult, for below (24a) it connotes that R. Yochanan holds that the Halachah follows R. Shimon ben Gamliel regarding one who saw a pig cling to [and nurse from] a ewe!

ויש לתרץ דאין להחזיק כל הכותים כרשעים אלא להרשע לבדו

(t)

Answer: We should not establish all Kusim to be Resha'im, only the Rasha himself.

ועוד קשה דבפ' עשרה יוחסין (קדושין דף פ.) גבי רוב תינוקות מטפחים משמע דר' יוחנן סבר כרבנן דקתני שני דברים אין בהם דעת לישאל ועשאום חכמים כמו שיש בהן דעת לישאל

(u)

Question: In Kidushin (80a), regarding most children touch [dough], it connotes that R. Yochanan holds like Rabanan, for it taught two matters that do not have Da'as Lish'ol, and Chachamim made them as if Yesh Bo Da'as Lish'ol!

ומיהו מצינו למימר דלעולם (כדאמר דמילתיה) [צ"ל בעיקר מילתיה - צאן קדשים] דר''ש בן גמליאל סבר ר' יוחנן כוותיה בההיא דמשמע (דמדפטר) [צ"ל דפטר - צאן קדשים] מטעם דלא מרחמא להניק אא''כ ילדה

(v)

Answer: We can say that really, the primary teaching of R. Shimon ben Gamliel, R. Yochanan holds like him. It connotes that he exempts because it does not love [an animal] to nurse it unless it gave birth;

ונפקא מינה היכא דחזינן דהוה לה חלב קודם לידה [אם אח''כ ראינוה מניקה] דההיא לא מיפטרא מטעם חלב אי לאו טעמא דלא מרחמא

1.

This affects when we say that it had milk before giving birth. If afterwards we see it nurse, it is not exempt due to milk, if not that it does not love [unless it gave birth];

ולפי זה אפשר (דהוי) [צ"ל דאף - שיטה מקובצת כתב יד] רבן שמעון בן גמליאל סבר חלב פוטר ואין ראיה השתא לר''ת [צ"ל דחיישינן - גמרא עוז והדר] למיעוט היכא דאיכא חזקה בהדה מהא דפסקינן הלכה כרבן שמעון בן גמליאל

(w)

Consequence: It is possible that even R. Shimon ben Gamliel holds that milk exempts, and there is no proof for R. Tam that we are concerned for the minority when a Chazakah supports it, from this that we rule like R. Shimon ben Gamliel.

ומיהו (קשה דר''ש בן גמליאל) [צ"ל אכתי קשה דר''ש בן גמליאל אדדרשב"ג - שיטה מקובצת] דאמר כל ששהה ל' יום באדם אינו נפל הא לא שהה ספיקא הוי

(x)

Question #1: However, still R. Shimon ben Gamliel contradicts himself! He said that any human baby that lived 30 days is not a Nefel. This implies that if he did not last [30 days], he is a Safek Nefel;

ומפרש (אם לאו כלומר) [צ"ל בפרק רבי אליעזר דמילה - שיטה מקובצת] אפילו נפל מן הגג או אכלו ארי אלמא חייש למיעוט נפלים

1.

It explains in Shabbos (136a) that this is even he fell from the roof or a lion ate it. This shows that he is concerned for the minority of Nefalim;

ובריש כל הצלמים לא חייש למיעוט

2.

And in Avodah Zarah (40b), he is not concerned for the minority!

ובלאו קשיא דרשב''ג קשיא נמי הלכתא אהלכתא דלא חיישינן למיעוט כדמשמע בחולין דלא פריך היכי אכלינן בישרא

(y)

Question #2: Even without the contradiction in R. Shimon ben Gamliel, the Halachah contradicts itself! We are not concerned for the minority, like it implies in Chulin, that [the Gemara asks how R. Meir eats meat, but it] did not ask "how do we eat meat?";

ובההיא דשבת (דף קלו.) קיימא לן כרשב''ג כדמוכח התם

1.

And in Shabbos (136a), we hold like R. Shimon ben Gamliel, like is proven there!

וי''ל דמן הדין היה לנו לפסוק כרבנן ואדרבנן סמכינן בשעת הדחק כדמוכח בהחולץ (יבמות דף לז.) אלא מדרבנן החמירו ביבמה הואיל ומת תוך שלשים

(z)

Answer: According to letter of the law, we should rule like Rabanan, and we rule like Rabanan in pressed circumstances, like is proven in Yevamos (37a), just mid'Rabanan they were stringent about a Yevamah, since he died within 30 days;

ואע''פ שנפל מן הגג או אכלו ארי שמא ישתקע הדבר ויאמרו העולם שפיהק ומת ויבא לידי לעז וקלקול

1.

And even though he fell from the roof or a lion ate it, perhaps the matter will be forgotten, and people will say that he yawned and died (and he was a Nefel), and scandalous talk (that she remarried b'Isur, without Chalitzah) and ruin will result...

ולכך עשאוהו כספק גם לענין אבילות שלא יבא להקל (בעדות) [צ"ל בערוה - שיטה מקובצת]

i.

Therefore, they made this like a Safek also for Aveilus, lest people come to be lenient about Ervah.

ועוד שבכל מקום הלכה כדברי המיקל באבל

ii.

Also, everywhere the Halachah follows the lenient opinion in Aveilus.

ובלא שהה ח' ימים בבהמה העמידו כרבן שמעון בן גמליאל דאי לא הא לא (מכאן מדף הבא) קיימא הא

2.

And if an animal did not live eight days, they established [the Halachah] like R. Shimon ben Gamliel, for if not so, this [stringency to rule like him for people] would not last.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF