1)

TOSFOS DH R. Eliezer v'R. Shimon Amru Davar Echad

תוספות ד"ה רבי אליעזר ורבי שמעון אמרו דבר אחד

(SUMMARY: Tosfos justifies this statement.)

אע''ג דרבנן מודו לר' שמעון דבטל כשהוציאוהו בספל לבית החיצון כדאמר בנדה פ' המפלת (דף כז.)

(a)

Implied question: Rabanan agree to R. Shimon that it is Batel when they take it out in a basket to the outer house, like it says in Nidah (27a)! (Why do we say that only R. Eliezer ben Yakov holds like R. Shimon?)

מ''מ לא אשכח אמרו דבר אחד אלא מר' אליעזר בן יעקב ור' שמעון דלשניהם בטל בתחלת לידה

(b)

Answer: Even so, we find that they said the same matter only from R. Eliezer ben Yakov and R. Shimon, for according to both of them it is Batel from the beginning of birth.

ואע''ג דמילתא דר' אליעזר בן יעקב לא דייקא כלל דבטל אלא דרבי חייא הוא דקאמר הכי

(c)

Implied question: We cannot infer at all from R. Eliezer ben Yakov's teaching that it is Batel. Rather, R. Chiya said so!

י''ל דתני ר' חייא דקאמר היינו שהיה שונה בו במילתיה דרבי אליעזר בן יעקב דאינה מטמאה במגע ולא במשא

(d)

Answer: "R. Chiya Tani (taught)" means that he taught so in the words of R. Eliezer ben Yakov, that it is not Tamei through touching or moving.

והכי איתא בהדיא בתוספתא

(e)

Support: It says so explicitly in the Tosefta.

2)

TOSFOS DH Ad she'Ya'agilu Rosh k'Pikah

תוספות ד"ה עד שיעגילו ראש כפיקה

(SUMMARY: Tosfos points out that we must establish a Mishnah in Chulin like this.)

הא דתנן בפ' המקשה (חולין ד' ע:) בהמה שמת עוברה במעיה והושיט הרועה ידו טהור

(a)

Implied question: A Mishnah (Chulin 70b) says that if a fetus died inside an animal, and a shepherd stuck his hand inside, he is Tahor!

כשלא העגיל כפיקה

(b)

Answer: That is when the head was not as big as a Pikah (the ball at the end of a knitting needle for woolen thread).

וכן אידך דקתני התם אשה שמת ולדה במעיה ופשטה החיה כו' האשה טהורה עד שיצא הולד ומשמע בגמ' דטהורה משום דהויא טומאה בלועה

(c)

Support: Likewise, the other case taught there (the next Mishnah, 71a), of a woman whose fetus died in her womb, and the midwife put her hand inside... the [mother] is Tehorah until the fetus leaves. The Gemara connotes that she is Tehorah because the Tum'ah is enveloped;

והחיה טמאה שמא יוציא ולד ראשו חוץ לפרוזדור ולאו אדעתה

1.

And the midwife is Temei'ah, lest the fetus stick its head out of the Prozdor, unknown to her;

כשלא העגיל ראש כפיקה נמי איירי

2.

Also that is when the head was not as big as a Pikah.

דאין לומר דלעולם הוי כפיקה וקודם פתיחת הקבר

(d)

Implied question: Perhaps really, [the head] was as big as a Pikah, and it was before the womb opened!

דהא לא מטמא אלא גזירה שמא יוציא ראשו חוץ לפרוזדור משמע דקודם לכן טהורה אע''ג דפתיחת הקבר הוא קודם לכן דהא ביציאת ראש חוץ לפרוזדור הוי כילוד לגמרי

(e)

Rejection: It is Metamei [the midwife] only due to a decree lest it stick its head out of the Prozdor. This connotes that beforehand she is Tehorah, even though the womb already opened, for when the head leaves the Prozdor, it is totally born.

3)

TOSFOS DH b'Tzad ha'Elyon Shel Megufas ha'Chavis

תוספות ד"ה בצד העליון של מגופת החבית

(SUMMARY: Tosfos explains that this is a handle on the cork.)

יש באותה מגופה כעין בית יד שעושין לאוחזה והוא עגול כעין אותה שקורין פיל מיי''ל בלע''ז

(a)

Explanation: That cork has like a handle that they make to hold it, and it is round, like the one they call Fil Mail in old French.

4)

TOSFOS DH Hanach Mi'uta d'Maya Beteilan Lehu b'Ruva

תוספות ד"ה הנך מיעוטא דמיא בטילן להו ברובא

(SUMMARY: Tosfos explains why it is Batel in a majority.)

ולא דמי לשאר איסורין שהוא בנותן טעם דלא אתמר טעם כעיקר לענין טומאה

(a)

Explanation: This is unlike other Isurim for which the Shi'ur is Nosen Ta'am, for Ta'am k'Ikur (if Isur can be tasted in a mixture, it is not Batel, and the mixture is forbidden like the Isur itself) was not said for Tum'ah;

וכן נבילה בטילה בשחוטה לענין טומאה אפי' חזר ונתבשל הכל ביחד

1.

Similarly, Neveilah is Batel in Shechutah regarding Tum'ah, even if later they were all cooked together.

5)

TOSFOS DH Beteilei Lehu b'Ruva

תוספות ד"ה בטילי להו ברובא

(SUMMARY: Tosfos explains why Hashakah helps even if it is exactly half.)

ואפי' היו מחצה על מחצה מ''מ מטעם דלא בטל סלקא להו השקה

(a)

Remark: Even if it was half-half, because [the water] is not Batel, Hashakah (connecting it to a Mikveh) helps (to be Metaher it).

6)

TOSFOS DH Aval li'Kedeirah Lo Matza Min Es Mino v'Ni'ur

תוספות ד"ה אבל לקדירה לא מצא מין את מינו וניעור

(SUMMARY: Tosfos explains why we do not say Salek Es Mino.)

לא דמי להא דאמרינן בפרק גיד הנשה (חולין דף ק: ושם) ובפרק הקומץ רבה (מנחות דף כג.) ובפ' בתרא דע''ז (דף עג.) סלק את מינו כמי שאינו ושאינו מינו רבה עליו ומבטלו

(a)

Implied question: We should say like it says in Chulin (100b) and Menachos (23a) and Avodah Zarah (73a) "remove Mino as if it were not [there], and Eino Mino is the majority [over the Isur], and it is Mevatel it"!

דהתם אין מינו נאסר אלא מכח האיסור שנתערב ואי אפשר להבדילו ובכ''מ שישנו היתר הוא לפיכך שייך לומר סלק

(b)

Answer: There is different, for Mino is forbidden only due to the Isur mixed with it, and it is impossible to separate it, and whenever it is, it is Heter. Therefore, it is applicable to say "remove";

אבל (היכא) [צ"ל הכא - דפוס ויניציה] דמינו עצמו מטמא מחמת מגע מים הטמאים אין שייך לומר בו סלק

1.

However, here Mino itself is Metamei due to touching the Tamei water. It is not applicable to say "remove".

7)

TOSFOS DH v'Ni'ur

תוספות ד"ה וניעור

(SUMMARY: Tosfos explains that the water returns to its Tum'ah.)

פירש הקונט' שהמים חוזרים ורבים על הציר ומטמאין אותו

(a)

Explanation #1 (Rashi): The water returns to be the majority over the brine, and it is Metamei it.

ולא דק דציר לאו בר קבולי טומאה הוא

(b)

Rebuttal: He was not precise. Brine does not receive Tum'ah!

אלא זהו ניעור דמקמי הכי בטל הציר מן המים טומאת משקין מחמת רוב ציר ועכשיו שהמים (ניעורו לכמו שהן) [צ"ל רבו ניעורו לכמו שהיו - שיטה מקובצת כתב יד] תחלה קודם שנתערבו בציר

(c)

Explanation #2: Rather, we say Ni'ur, for before [water became the majority] the brine was Mevatel Tum'as Mashkin from the water, due to the majority of brine, and now that the water increased, it is awakened to how it was before it was mixed with brine (it is Tamei again).

8)

TOSFOS DH Yasiv Rav Dimi veka'Amar l'Ha Shemaita v'Chulei

תוספות ד"ה יתיב רב דימי וקאמר להא שמעתא כו'

(SUMMARY: Tosfos discusses when a minority that was Batel is aroused.)

הקשה הרב רבי אפרים דהכא אית ליה לרב דימי דאפילו טהרה עוררת טומאה

(a)

Question (R. Efrayim): Here, Rav Dimi holds that even Taharah arouses Tum'ah;

ובפ' בתרא דע''ז (דף עג.) אית ליה דאפי' איסור אין עורר איסור דקאמר המערה (מכאן מעמוד ב) יין נסך מחבית לבור אפי' כל היום כולו ראשון ראשון בטל

1.

And in Avodah Zarah (73a), he holds that even Isur does not arouse Isur, for he said that if one pours Yayin Nesech from a barrel into a pit, even the entire day, Rishon Rishon Batel (every drop is Batel when it mixes with the wine in the pit)!

22b----------------------------------------22b

וי''ל דהכא משמיה (דריש לקיש) [צ"ל דר' ירמיה - שיטה מקובצת כתב יד] והתם משמיה דר' יוחנן

(b)

Answer: Here [Rav Dimi] taught in the name of R. Yirmeyah, and there in the name of R. Yochanan.

ומיהו קשה לרבי יוחנן דאפי' בטומאה דחולין דקילא דדייקינן בסמוך ממתניתין וברייתא דטומאה עוררת טומאה דקאמר שמא יביא קב חולין טמאין וכו'

(c)

Question #1: It is difficult for R. Yochanan, for even Tum'ah in Chulin, which is lenient, we infer below from a Mishnah and Beraisa that Tum'ah arouses Tum'ah, for it says "perhaps he will bring a Kav of Tamei Chulin [and it will join with the Tamei Terumah in the mixture, and the majority will be Tamei]";

כ''ש דאיסור יש לו לעורר איסור

1.

All the more so, Isur should arouse Isur!

ומילתא דפשיטא היא בכוליה הש''ס דאיסור מעורר איסור

(d)

Question #2: It is obvious in the entire Gemara that Isur arouses Isur!

ובפרק הערל (יבמות דף פב:) נמי אמרינן דנתן סאה ונטל סאה כשר עד רובו אבל יתר ממנו לא ולא אמרינן ראשון ראשון בטל

(e)

Question #3: Also in Yevamos (82b) we say that if one put a Se'ah [of fruit juice into a Mikveh] and removed a Se'ah, it is Kosher, until the majority [is fruit juice], but not more. We do not say that Rishon Rishon (every first amount is) Batel!

ובפרק נוטל (שבת דף קמב.) סאה של תרומה שנפלה לתוך ק' של חולין ולא הספיק להעלותה עד . שנפלה אחרת אסור

(f)

Question #4: And in Shabbos (142a), if a Seifa of Terumah fell into 100 of Chulin, and before he was able to remove it (i.e. a Se'ah from the mixture) until another [Se'ah] fell in, it is forbidden!

ומיהו אין משם ראיה כל כך דהתם משום דסאה ראשון נהי דלא אסר מ''מ לא נתבטל דצריך להרים

(g)

Disclaimer: There is not such a proof from there, for there, granted, the first Se'ah did not forbid, but in any case it was not Batel, for one must remove [a Se'ah].

ועוד אשכחן בפרק הנודר מן הירק (נדרים דף נז:) דר' יוחנן אית ליה אפילו גידולי היתר מעלין את האיסור

(h)

Question #5: We find in Nedarim (57b) that R. Yochanan holds that even growth of Heter helps to be Mevatel Isur [that was planted].

ומיהו אין משם קושיא לפי מה שרגיל ר''ת לחלק בין היתר דגדל בלא הפסק להיכא דאיכא הפסק

(i)

Answer (to Question #5): This is not difficult based on how R. Tam distinguishes between Heter that grew [constantly] without ceasing, and when there is a pause;

ומעמיד ההיא דע''ז במיפסק פסוקי כדאשכחן בפ' בתרא דנדה (דף עא:) גבי דם תבוסה דמחלק בין פסק ללא פסק

1.

He establishes the case in Avodah Zarah to be when he interrupted, like we find in Nidah (71b) regarding Dam Tevusah (it did not leave at the time of death). It distinguishes between whether or not the blood [came out] intermittently, or constantly;

i.

Note: Tum'ah mid'Oraisa of blood requires a Revi'is that exuded after death. If a Revi'is came out, and part was before death, and we are unsure when most came out, this is Dam Tevusah. R. Yehudah is Metamei, and Chachamim are Metaher, for Rishon Rishon Batel.

ובפ' התערובות (זבחים דף עח.) דאמרינן דם לתוך המים ראשון ראשון בטל התם איירי בפסק

2.

And in Zevachim (78a) we say that blood [that fell] into water, Rishon Rishon Batel - that is when it interrupted;

וההוא דשמא רבו הנוטפין על הזוחלין היינו שמא ירבו בלא הפסק

3.

And the case in which we are concerned lest rainwater became the majority over flowing water [from the ground - Shabbos 65b] - this means lest it [fall in] and increase without pause.

ומתוך כך מפרש ר''ת בהגוזל קמא (ב''ק דף ק.) ובריש ב''ב (דף ב.) דנקט נפרצה אומרים לו גדור תרי זמני דאם יש תוספת מאתים בין שני הפעמים אין מצטרפין לאסור כיון שיש הפסק

(j)

Consequence: Due to this, R. Tam explained in Bava Kama (100a) and in Bava Basra (2a) that it mentioned [regarding a wall between a vineyard and a field that was] breached, and they told him "fence it", twice, for if [the Peros] grew an additional one part in 200 [of their initial size] between the two times [that it fell], they do not join to forbid, since there is an interruption (while the fence stood, the additional growth was Heter).

אבל קשה מהא דשמעתין ובפרק הערל דאפי' (בלא הפסק) [צ"ל בהפסק - שיטה מקובצת, מהרש"א, צאן קדשים] אמרינן דחוזר וניעור

(k)

Question: It is difficult from our Sugya, and in Yevamos, that even with interruption, we say Chozer v'Niur!

ונראה לרבי דבכל דוכתא יש לו להיות ניעור אפי' בהפסק

(l)

Answer (to all the questions - Tosfos' Rebbi): In every place it should be Ni'ur, even if there was an interruption;

וגבי דם תבוסה בפ' בתרא דנדה (דף עא:) דבדרבנן הקילו

1.

The case of Dam Tevusah in Nidah (71b) is mid'Rabanan, so [Chachamim] were lenient.

וההיא (דתערובת דם) [צ"ל דדם לתוך מים - שיטה מקובצת] שאני התם דיש דחוי אצל קדשים

2.

The case of blood that fell into water is different, for Dichuy applies to Kodshim;

דכיון שנדחית כל טיפה וטיפה כשנופלת שוב אינה חוזרת ונראית

i.

Since each drop was Nidcheh (Pasul for Zerikah) when it falls in, later it does not become proper [for Zerikah].

וההיא דר' יוחנן דע''ז (דף עג.) דקאמר ראשון ראשון בטל היינו כל זמן שיש בהיתר ששים על האיסור דליכא נתינת טעם ואאיסור משהו דמתני' דהתם קאי

3.

R. Yochanan said in Avodah Zarah (73a) that Rishon Rishon Batel, i.e. as long as there is 60 times as much Heter as Isur, that there is not Nesinas Ta'am. He refers to the Isur Mashehu of our Mishnah there (and teaches that it is only when Heter falls into Isur).

i.

Note: Chidushei Basra asks that "he was pouring the entire day" connotes even much Isur! Also, Nesinas Ta'am does not apply there, for it is Min b'Mino! (Perhaps it depends on 60, for Rabanan gave this Shi'ur for Bitul for Min b'Mino, since Stam Isurim do not give taste to more than 60 parts of Heter. However, the words of Tosfos do not connote like this - PF.)

וזה לשון ראשון [צ"ל ראשון - חק נתן] בטל דיין נסך נראה עד רובו לשל היתר אבל אם רבה איסור אסור שאיסורין המתבטלים חוזרים וניעורין

(m)

Inference: The expression Rishon Rishon Batel of Yayin Nesech seems that it is until (as long as there is a) majority of Heter, but if the Isur is the majority, it is forbidden, for Isurim that became Batel are Chozer v'Niur.

ונראה דמאן דאית ליה בי''נ החמור באיסורא לגו היתרא ראשון ראשון בטל כ''ש בשאר איסורין

1.

Possibility #1: The one who holds that for Yayin Nesech, which is severe, that Isur into Heter, Rishon Rishon Batel, all the more so for other Isurim.

או שמא בדבר זה הקילו ביין נסך יותר מבשאר איסורין דבשאר איסורין חוזר וניעור כשרבה האיסור כל כך שאין בהיתר ששים

2.

Possibility #2: Perhaps in this matter they were more lenient about Yayin Nesech than other Isurim, for other Isurim are Chozer v'Niur when the Isur is so much that there is not 60 times as much Heter.

ועוד נראה שגם יין נסך אינו בטל ראשון ראשון עד רובו אלא עד ששים וכן שאר איסורין

3.

Possibility #3: Also Yayin Nesech, Rishon Rishon Batel does not apply until the majority, rather, until [one part in] 60, and the same applies to other Isurim;

ואינן חלוקין אלא היכא דנפיש עמודיה טפי מחבית כמו שאפרש

i.

They differ only when the flow is bigger than [the opening of] a barrel, like I will explain;

או בהיתרא לגו איסורא פי' שבתחלת התערובת איסור והיתר אין ששים דהיתר לגבי איסור

ii.

Or, [they differ about] Heter into Isur. I.e. at the beginning of the mixture of Isur and Heter, there are not 60 times as much as Heter as Isur;

וביין נסך אם יוסיף היתר לתוכו עד עולם אסור ובשאר איסורין מותר כשרבה כל כך שיהא ששים של היתר

iii.

For Yayin Nesech, if he adds Heter into it without end, it is forbidden, and for other Isurim, it is permitted when so much is added that there are 60 times as much as Heter [as Isur].

ושמא אפי' בנפסק לא אמרינן ראשון ראשון בטל כמו בחתיכת בשר שבולעת טעם נבילה

4.

Possibility #4: Perhaps even if [the flow] interrupted, we do not say Rishon Rishon Batel, just like a piece of meat that absorbs the taste of Neveilah;

אפי' למאן דמפרש חתיכה עצמה נעשית נבילה בשאר איסורין כמו בבשר בחלב

5.

This is even according to the opinion that explains that the piece itself becomes [forbidden like] Neveilah for other Isurim, just like for meat and milk;

דלא אמרינן חתיכה עצמה נעשית נבילה אלא לענין שלא תועיל לו )פליטה משום דאיפשר לסחטן( [צ"ל פליטתה משום דאפשר לסוחטו אסור - שיטה מקובצת] אבל רביה תועיל

i.

This is because we say that the piece becomes Neveilah only to say that what it emits will not help [to permit] it, for [absorbed Isur that] could be emitted is forbidden (perhaps it remained in the piece). However, a majority [of Heter] helps [to permit it].

וא''ת כיון דלבסוף נמי איכא ששים של היתר לכך בטל היין נסך מאי איריא משום ראשון בטל כיון שגם לבסוף יש ששים

(n)

Question: Since also at the end there are 60 parts of Heter, therefore the Yayin Nesech is Batel. Why must we say Rishon Rishon Batel, since also at the end there is 60?

י''ל דדוקא נקט מחבית לבור דלא נפיש עמודיה כולי האי ואע''ג דנפיש טפי מצרצור אבל היכא דנפיש עמודיה טובא לא בטל אפי' יש ששים בהיתר

(o)

Answer: It mentioned specifically from a barrel to a pit, that the flow is not so big, and even though it is bigger than a small flask. However, when the flow is bigger, it is not Batel, even if there are 60 of Heter;

ולהכי קאמר ראשון ראשון בטל שאם נפל בבת אחת אינו בטל אע''פ שיש ששים יין מן ההיתר

1.

Therefore, it says Rishon Rishon Batel, for if [all the Isur] fell at once, it is not Batel, even though there is 60 times as much Heter wine.

ושמא דוקא יין נסך אבל טבל אינו בטל בשום עניין במינו

(p)

Possibility #1: Perhaps this is only for Yayin Nesech, but Tevel is never Batel in any way b'Mino.

או שמא יין נסך בטל ומינה שמעינן דכ''ש [צ"ל טבל - שיטה מקובצת] ולרבותא נקטיה

(q)

Possibility #2: Perhaps Yayin Nesech is Batel, and we learn from it all the more so Tevel, and [R. Yochanan] mentioned [Yayin Nesech] for a bigger Chidush.

וכן נ''ל עיקר ראשון ראשון בטל דדוקא עד ששים כדפרישית באיסורא לגו היתרא ובהיתרא לגו איסורא בכל שהוא

(r)

Conclusion: It seems to me that this is primary. Rishon Rishon Batel is only until 60, like I explained, when Isur falls into Heter, and Heter into Isur, any amount forbids;

אבל בשאר אסורין אפי' היתרא לגו איסורא חוזר וניעור ההיתר כשהוא רבה עד שיהא בו ששים

1.

However, for other Isurim even Heter into Isur, the Heter is Chozer v'Niur when it is so much that there is 60 [times the Isur].

ומי פירות במקום שמעלין בנתן סאה ונטל סאה עד רובו אין לתמוה למה בטלין מי פירות ונחשבין כמים

(s)

Implied question: Fruit juice, in a case that it is Ma'aleh (helps to complete a Mikveh), that they put a Se'ah and remove a Se'ah - why is fruit juice Batel and considered like water?

דהכי גמירי לה דתנן מי פירות פעמים מעלין פעמים אין מעלין וכה''ג דמעלין הרי הם כמים להעלות וכי איכא רוב חוזרין ונעורין

(t)

Answer: There is a tradition, for a Mishnah (Mikva'os 7:2) teaches that sometimes it is Ma'aleh, and sometimes it is not Ma'aleh. In a case that it is Ma'aleh, it is like water to be Ma'aleh, but when there is a majority [of fruit juice], it is Chozer v'Niur.

ולמאי דפרישית [צ"ל דאפילו - שיטה מקובצת] מאן דשרי ע''י ראשון ראשון בטל לא שרי אלא עד ששים (ולא) [צ"ל לא - שיטה מקובצת] נפקא לן מידי אי הלכה כן אי לאו לאותן שנוהגין עכשיו היתר הנאה בשכשוך עובד כוכבים ובסתם יינם

1.

Consequence: According to what I explained, that even the one who permits through Rishon Rishon Batel, permits only until 60, it makes no difference whether or not this is the Halachah (Rishon Rishon Batel), for those who conduct now to permit Hana'ah from what a Nochri shook and from Stam wine [of Nochrim];

שהרי פסק ר''ת שהיין המותר בהנאה אין לנו לומר שאוסר בכל שהוא ודבר פשוט (הוא) [צ"ל היה חושבו - שיטה מקובצת]

i.

This is because R. Tam ruled that wine that is Mutar b'Hana'ah, we should not say that any amount forbids a mixture (rather, only until 60)! He considered this to be obvious.

ונראה לי דבריו שלא להחמיר בו חומרא דיין נסך לאסור במשהו כיון דמותר בהנאה כאיסורין קלין

2.

Affirmation: I agree, that we should apply to [their Stam wine] the stringency of Yayin Nesech to forbid any amount, since it is Mutar b'Hana'ah, like light Isurim.

(ור''ת פסק לשם קיימא) [צ"ל ורש''י פסק לשם דקיימא - שיטה מקובצת] לן כרבין דלית ליה ראשון ראשון בטל ולא שרי אלא בנפל שם קיתון של מים

3.

Pesak: Rashi ruled like Ravin, who does not hold that Rishon Rishon Batel, and permits only when a flask of water fell there. (Water is Mevatel Yayin Nesech, but wine is not Mevatel it.)

ונראין דבריו במה שאומר הלכה כרבין אם בא לחלוק על רב דימי ורב יצחק

4.

Remark: He is correct that the Halachah follows Ravin if [Ravin] comes to argue with Rav Dimi and Rav Yitzchak. (Rav Dimi permits when he poured wine from a barrel into the pit. Rav Yitzchak permits only if he poured from a small flask);

כדאמרינן בהבא על יבמתו (יבמות דף סד:) בסופו אבין בר סמכא יצחק סומקא לאו בר סמכא אבין יש לו בחזרה

i.

Source: We say in Yevamos (64b) "one can rely on Avin. One cannot rely on Yitzchak Sumka. Avin is b'Chazarah (reviews his learning, or is always in front of R. Yochanan, and he would know if he retracted). Yitzchak is not b'Chazarah!" (Maharshal Pesachim 70b - Ravin's name was really Avin, just like Ravina's name was Avina);

אבל זה אין בידי להוכיח אם רבין בא לחלוק אם לא כי י''ל שלא בא לחלוק ומה שהצריך ביטול ע''י מים דוקא היכא דעירה מחבית לבור לרב יצחק ולרב דימי בדנפיש עמודיה טפי מחבית

5.

However, I cannot prove whether or not Ravin comes to argue, for one can say that he does not come to argue! He requires Bitul specifically through water when he poured from a barrel into the pit according to Rav Yitzchak, and when the flow was greater than that of a barrel, according to Rav Dimi. (Then, they agree that wine is not Batel.)

ואפי' (לר''ש) [צ"ל לרש"י - שיטה מקובצת כתב יד] דלא מפרש לרב דימי חבית דוקא

6.

Implied question: According to Rashi, who explains that Rav Dimi does not discuss specifically a barrel (we must say that Ravin argues)!

נוכל לומר שאין רבין חולק על רב יצחק ובמערה מחבית (דבר רבא) [צ"ל דיבר רבין - שיטה מקובצת]

7.

Answer: We can say that Ravin does not argue with Rav Yitzchak, and Ravin discusses when he pours from a barrel. (Then, water is needed for Bitul. Indeed, Ravin argues with Rav Dimi, but he can agree that Rishon Rishon Batel for a small flow.)

ולמאן דמתני ההיא דרב שמואל בר' יהודה דנפל שם קיתון של מים אמתנית'

8.

Implied suggestion: One opinion there teaches that Rav Shmuel bar Yehudah taught about the Mishnah that a flask of water fell (but if wine fell in, it is forbidden, unlike Rav Dimi)!

מצי סבר כרב דימי ויעמיד משנה כרב דימי בהיתרא לגו איסורא ולהכי לא בטל כל זמן שאין שם מים

9.

Rejection: He can hold like Rav Dimi, and he establishes the Mishnah like Rav Dimi, that Heter fell into Isur. Therefore, it is not Batel as long as there is not water there.

וזה שפירשתי שיסבור רב שמואל כרב דימי יכול להיות אם נפרש דרב שמואל בר' יהודה למאן דמתני ליה אמתנית' לא בעי תחלה היינו שאין להוכיח (מילתיה) [צ"ל ממילתיה - צאן קדשים] דרב שמואל דבעי תחלה

(u)

Suggestion: What I explained, that Ravin can hold like Rav Dimi, this is possible if we explain that Rav Shmuel bar Yehudah, according to the opinion that he taught about our Mishnah, does not require first, i.e. one cannot prove from Rav Shmuel's teaching that he requires first...

1.

Note: Another version there said that Rav Shmuel explained Ravin's law, and he requires the water fell in before the Yayin Nesech. The Gemara says that if he explained the Mishnah, he does not require [that the water fell] first.

אבל מכ''מ אמת הוא דאיהו נמי בעי תחלה כדי שלא נצטרך לומר שחולק על אותה דר' יוחנן דלקמיה דמזגן וערבם זה בזה דמשמע דבעי מזגן תחלה ואח''כ ערבן

2.

However, in any case it is true, that also this opinion requires first, in order that we not need say that he argues with R. Yochanan's teaching below (73b) that if he diluted [two cups of wine - one is Terumah and one is Chulin] and mixed them together [we ignore the Chulin wine, and if there is enough water, it is Mevatel the Terumah]. It connotes that first he diluted them, and afterwards mixed them.

אם נפרש כך שוב לא נוכל לומר שסובר רב שמואל ראשון ראשון בטל דכיון דבעי מים תחלה ס''ל במשהו באיסורא לגו היתרא א''כ לית ליה לא דרב דימי ולא דרב יצחק

(v)

Consequence: If we would explain so (that according to the opinion that Rav Shmuel taught about our Mishnah, he requires first), then we cannot say that Rav Shmuel holds that Rishon Rishon Batel, for since he requires water first, he holds that when Isur falls into Heter, any amount forbids (so if Yayin Nesech falls first, it is forbidden). If so, he holds unlike Rav Dimi and Rav Yitzchak.

מיהו דאין צריך לפרש כך אלא כדמשתעי פשוטה דשמעתין דלא בעו תחלה ופליג אההיא דר' יוחנן דמזגן וערבן

(w)

Remark: However, one need not explain so, rather, like the simple reading of the Sugya that he does not require first, and he argues with R. Yochanan's teaching that he diluted and mixed them;

א''נ לא פליג וס''ל דהוא הדין ערבן תחלה ולא נקט מזיגה ברישא דוקא דהא לא גרסינן (בפסחים - חק נתן מוחקו) מזגו ואח''כ ערבו דלהוי משמע לגמרי דוקא אלא מזגו וערבו

1.

Alternatively, he does not argue, and he holds that the same applies if he mixed them first. [R. Yochanan] did not mention specifically diluting first, for the text does not say they diluted and afterwards mixed, which would connote specifically [in this order]. Rather, it says diluted and mixed.

וכל הני ביטולי דההיא שמעתין דמזגן וערבן המערה מחבית לבור וההיא דשמעתין דשמא יביא קב ממין אחר וקב ועוד ממין זה (יכולין) [צ"ל כולן צריך - שיטה מקובצת] להעמיד בשלא נתכוון לבטל ולהתיר את האיסור או לטהר את הטמא שאל''כ לא הוי בטל

(x)

Observation: All the Bitulim of that Sugya - he diluted and mixed them, one who pours from a barrel into a pit, and the case of our Sugya, lest he bring a Kav from a different species and slightly more than a Kav of this [mixture], all of them we must establish when he did not intend to be Mevatel the Isur or be Metaher the Tamei. If not, it would not be Batel.

ובנפל קיתון של מים תחלה אין לחלק בין נתנן במתכוין לנפל אבל לבסוף למאן דלא בעי תחלה דוקא בלא מתכוין קאמר

1.

When a flask of water fell first, we do not distinguish between when he intentionally put it and when it fell. However, [when the water fell] at the end, according to the opinion that does not require [that it fall] first, it is only unintentionally.

ובההיא דציר דקיימינן דלא קאמר אמרינן סלק את מינו כמו שאינו ושאינו מינו רבה עליו ומבטלו

(y)

Implied question: In the case of brine, why don't we say "remove Mino as if it were not, and Eino Mino is the majority, and it is Mevatel it"?

י''ל דההוא אמורא לית ליה

(z)

Answer: That Amora (who taught about brine) does not hold [that we ever say "remove Mino..."].

9)

TOSFOS DH Teirom v'Tirakev

תוספות ד"ה תירום ותירקב

(SUMMARY: Tosfos resolves this with a different text in the Yerushalmi.)

בירושלמי תני תשרף

(a)

Citation: The Yerushalmi says that it is burned.

וקשה אטו בשופטני עסקינן שמותרין ליהנות בשריפתן ואינם חפצים ומניחים אותה לרקב ואין לנו להשמיע במה שאין בני אדם רגילים לעשות

(b)

Question: Do we discuss fools, that they are permitted to benefit through burning them, and they do not want [to do so], and they leave them to rot? We should not teach what people do not normally do!

ור''ת מפרש דתרקב ותשרף הכל אחד והגמרא שלנו מפרש ותשרף דתנן היינו בלא הנאה כעין רקבון דאי שרית בהנאה אתי למיכליה הואיל וסברא היה להתירה ע''י בטול כדאמרי רבנן תעלה ותיאכל כו'

(c)

Answer #1 (R. Tam): "It rots" and "it is burned" are the same. Our Gemara explains that the Mishnah teaches that it is burned without Hana'ah, like rotting, for if you will permit Hana'ah, he will come to eat it, since it is logical to permit it through Bitul, like Rabanan say, we remove one and it is eaten...

וה''ק או תרקב או תשרף בלא הנאה

1.

It means as follows. Or it rots, or it is burned without Hana'ah.

ועוד יש לפרש דמחלוקת של בני בבל ושל בני א''י מהש''ס שלנו והש''ס ירושלמי

(d)

Answer #2: The argument of Bnei Bavel and Bnei Eretz Yisrael is the argument of the Bavli and the Yerushalmi.

וכמו כן בבבא אחרת ששנה באותו פרק דקתני אחר שהודו ר' אליעזר אומר תירום ותישרף קתני בתוספתא תירום ותרקב ואפשר דאיכא תני הכי ואיכא תני הכי

(e)

Remark: Similarly, another clause taught in that Perek (Terumos, 5:4), after [Beis Shamai] agreed (that Tamei Terumah is Batel in Tahor), R. Eliezer says that it is removed and burned. The Tosefta says that it is removed and rots. It is possible that some learn like this (it is burned), and some learn like this (it rots).

וכן נמי אשכחן בפרק מצות חליצה (יבמות דף קד:) (שפירש לעיל - צאן קדשים מוחקו) גבי קטנה שחלצה ובספרים שלנו גרסינן חליצתה פסולה ובירושלמי גרסינן כשירה

1.

And similarly we find in Yevamos (104b) that I explained above (19b DH Ish) regarding a Ketanah who did Chalitzah. In our Seforim the text says "her Chalitzah is Pasul", and in the Yerushalmi the text says "Kosher".

ובריש מקום שנהגו (פסחים דף נא:) בההיא דכל הספיחים אסורין חוץ מספיחי כרוב אין הגרסא כן בירושלמי ובמשניות

2.

And in Pesachim (51b), regarding "and Sefichim are forbidden, except for Sefichim of cabbage." The text is unlike this in the Yerushalmi and in the Mishnayos.

וא''ת וכיון דתרקב ואסירא בהנאה אמאי תירום הא מפרש בירושלמי האי ערלה וכלאי הכרם בטלים באחד ומאתים וא''צ להרים ותרומה באחד ומאה וצריך להרים משום גזל השבט והכא דכי מרים מתסרא ליכא גזל השבט

(f)

Question: Since it must rot, and it is Asur b'Hana'ah, why does he remove? The Yerushalmi explains that Orlah and Kil'ai ha'Kerem are Batel in 201, and one need not remove. Terumah is Batel in 101, and one must remove, due to Gezel ha'Shevet (lest Kohanim lose). Here, when he removes, it is forbidden. There is no Gezel ha'Shevet (i.e. it does not help them if we remove)!

י''ל דלא פלוג רבנן

(g)

Answer: Rabanan did not distinguish (they obligate removing from every mixture of Terumah).

10)

TOSFOS DH Ta'aleh v'Tei'achel

תוספות ד"ה תעלה ותיאכל

(SUMMARY: Tosfos explains that Ta'aleh refers to Bitul without removing.)

פי' בקונט' תעלה לשון ביטול הוא ולא לשון הרמה (כדקתני) [צ"ל מדקתני - צאן קדשים] לר''א תירום ולרבנן תעלה

(a)

Explanation (Rashi): "Ta'aleh" is an expression of Bitul, and not an expression of removing, since it taught according to R. Eliezer Teirum, and according to Rabanan Ta'aleh. (This is not in our text of Rashi.)

והא דתנן בפרק (בתרא) [צ"ל ב' - צאן קדשים] של מסכת ערלה התרומה ותרומת מעשר עולין באחד ומאה וצריך להרים

(b)

Implied question: A Mishnah in Orlah (2:1) teaches that Terumah and Terumas Ma'aser are Olim in 101, and one must be Merim!

התם משום הפסד דכהן ואי יהיב ליה דמי שפיר דמי

(c)

Answer: There it is due to the Kohen's loss. If he gives to him money (the value of the Terumah that became mixed), it is fine (he need not remove).

ותדע דקתני סיפא ערלה וכלאי הכרם אין צריך להרים ואפ''ה תנינן בהו לשון עלייה

(d)

Proof: The Seifa teaches "Orlah and Kil'ai ha'Kerem, he need not be Merim", even though an expression of Aliyah was taught regarding them;

דתני מי שהיו לו חבילי תלתן של כלאי הכרם כו' וקתני יעלו באחד ומאתים עד כאן לשון הקונטרס

1.

Citation (Orlah 3:6 - Mishnah): If one had bundles of clover of Kil'ai ha'Kerem... Ya'alu in 201. Until here is from Rashi.

והדין עמו שפירש הטעם משום הפסד [צ"ל כהן - צאן קדשים] כדמפרש נמי טעמא בירושלמי משום גזל השבט

(e)

Support: He is correct, that he explained that the reason is due to the Kohen's loss, like it explains the reason in the Yerushalmi, due to Gezel ha'Shevet.

ומיהו אע''ג דעיקר תקנה משום זה היה מסתבר דאין יכול להפטר בדמים

(f)

Disclaimer: Even though the primary enactment was due to this, presumably, he cannot exempt himself through money;

דעד כאן לא פליגי ר''א ורבנן בפ' נוטל (שבת דף קמב.) ובפ''ק דתמורה (דף יב.) במדומע דלר''א מדמע (בתרומה) [צ"ל כתרומה - צאן קדשים] ודאי ולרבנן לפי חשבון אבל פשיטא דקדושת תרומה יש בה

1.

Source: R. Eliezer and Rabanan argue in Shabbos (142a) and Temurah (12a) only about Meduma (Terumah mixed with Chulin). R. Eliezer says that (if some of this mixture became mixed with Chulin) it is Medame'a (forbids the latter mixture) like (as if the first mixture were) Vadai Terumah, and Rabanan say that it is Medame'a according to the calculation [of what fraction of it is Terumah. They assume that it mixed uniformly]. However, obviously it has Kedushas Terumah!

11)

TOSFOS DH u'Bilvad she'Lo Yihyeh b'Makom Echad k'Beitzah

תוספות ד"ה ובלבד שלא יהא במקום אחד כביצה

(SUMMARY: Tosfos discusses the reason for this.)

פי' כביצה מן התרומה [צ"ל טמאה - שיטה מקובצת] שהתרומה היא חלק אחד ממאה ואחד (צריך שלא יהיו שני) [צ"ל וצריך שלא יהיו שני בעיסה ק"א בצים - יד בנימין, ע"פ ר' שמשון] שא''כ היה בה כביצה מהתרומה טמאה

(a)

Explanation: There may not be a Beitzah of Tamei Terumah [in one dough, for] the Terumah is one part in 101. And [therefore] there may not be 101 Beitzim in the dough, for if so, there is a Beitzah of Tamei Terumah;

ואין הטמאה יכול ליבטל במאה של טהורה שהוכשר שהרי מטמאה הכל ודומה כמטמא תרומה בידים שהתרומה טמאה טהרה ע''י בטולה

1.

[If there were a Beitzah of Tamei Terumah,] the Tum'ah could not be Batel in 100 of Tahor that was Huchshar, for it is Metamei everything, and he is like one who is overtly Metamei Terumah, for the Tamei Terumah became Tahor through Bitul.

ומיהו מהאי טעמא לחודיה לא הוי מיתסר

(b)

Implied suggestion: For this reason alone it should be forbidden! (Why must Ula say that it is a decree?)

דכיון שכבר נתבטלה התרומה והכל חולין מותרת לזרים מה קפידא יש אם מטמא חולין

(c)

Answer: Since the Terumah was already Batel, and it is permitted to Zarim, we do not care if he is Metamei Chulin;

אלא בעינן שלא יטעה לבטל קב חולין טמאים בקב ועוד כדמפרש עלה ומה טעם דעולא קאי בין אר''א בין אדרבנן

1.

Rather, we require that he not err to be Mevatel a Kav of Tamei Chulin in more than a Kav [of the mixture], like it explains. Ula's words "what is the reason?" refer to both R. Eliezer and Rabanan.

וא''ת חולין טמאים נמי שנתבטלו ברוב חולין טהורין ניחוש נמי להכי

(d)

Question: Also Tamei Chulin that was Batel in a majority of Tahor Chulin, we should be concerned for this!

וי''ל דהתם (במתבטל) [צ"ל כשנתבטל - שיטה מקובצת] מיעוט חולין טמאין ברוב טהורין ליכא למיחש שמא יביא קב חולין טמאין וקב ועוד ממין הזה כי ידוע דשם טומאה לא פקע מן חולין טמאין המעורבין בטהורין

(e)

Answer: There, when a minority of Tamei Chulin was Batel in a majority of Tahor, there is no concern lest he bring a Kav of Tamei Chulin and more than a Kav of this [mixture], for there it is known that the name of Tum'ah was not uprooted from the Tamei Chulin mixed with the Tahor;

אבל הכא סבור הוא דשם טומאה פקע לגמרי מאחר דשרינן לאכילה לזרים הכל לרבנן או הק' לר''א אע''פ שהתרומה מעורבת בהם:

1.

However, here he thinks that the name of Tum'ah was totally uprooted, since we permit Zarim to eat everything according to Rabanan, or 100 (the remainder after removing the quantity of Terumah) according to R. Eliezer, even though Terumah is mixed with it.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF